Меню
Головна
Зміна обсягу і витрат виробництва в короткостроковому періоді....Закон спадної граничної корисностіЗагальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності....
Закони кредитуПоняття, сутність і завдання прокурорського нагляду за виконанням...Закон РФ "Про авторське право і суміжні права"
Закони кредиту
Рівновага попиту і пропозиціїЕфект масштабуЕкономія за рахунок масштабу
Аналіз випуску і продажу продукціїАналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукціїВипуск товарів: умови і особливості
Попит фірми на один змінний ресурс в короткостроковому...Науково-технічні ресурси світового господарства на початку ХХІ століттяСоціальні і технічні норми
Рівновага попиту і пропозиціїЗагальна рівновага і добробутМакроекономічна рівновага в народному господарстві
Концентрація виробництва і масштаби підприємствОптимальні масштаби спеціалізованих виробництвВитрати виробництва у довгостроковому періоді
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 15. Закон спадної граничної продуктивності

Сутність закону.

При збільшенні використання факторів зростає загальний обсяг виробництва. Однак якщо ряд факторів задіяний повністю і на їх фоні збільшується лише один змінний фактор, то рано чи пізно настає момент, коли, незважаючи на збільшення змінного фактора, загальний обсяг виробництва не тільки не зростає, а навіть знижується.

Закон говорить: збільшення змінного фактора при фіксованих значеннях інших і незмінності технології в кінцевому рахунку призводить до зниження його продуктивності.

Дія закону.

Закон спадної граничної продуктивності, як і інші закони, діє у вигляді загальної тенденції і проявляється тільки при незмінності застосовуваної технології і в короткий відрізок часу.

Для того щоб проілюструвати дію закону спадної граничної продуктивності, слід ввести такі поняття:

- загальний продукт - виробництво продукту з допомогою ряду факторів, один з яких є змінним, а інші - постійними;

- середній продукт - результат ділення загального продукту на величину змінного фактора;

- граничний продукт - приріст загального продукту за рахунок збільшення змінного фактора на одиницю.

Якщо змінний фактор буде приращиваться безперервно нескінченно малими величинами, то її продуктивність буде виражатися в динаміці граничного продукту, і ми зможемо відстежити її на графіку (рис. 15.1).

Побудуємо графік, де основна лінія ОАВСй - динаміка загального продукту.

1. Розділимо криву загального продукту на кілька відрізків: Про, СР, СО.

2. На відрізку ОВ довільно візьмемо точку А, в якій динаміка общею продукту (ОМ) збігається з змінним фактором (ОР).

3. З'єднаємо точки 0 і А - отримаємо Д ОАР, кут якого, утворений сторонами ОА і ОР, позначимо а. Ставлення АР до ОР - середній продукт, він же 1§ а.

Дія закону спадної граничної продуктивності

Рис. 15.1. Дія закону спадної граничної продуктивності

4. Проведемо дотичну до точці А. Вісь змінного фактора вона перетне в точці N. Сформується Д APN, де AP/NP - граничний продукт, він же tg β.

На всьому відрізку Oß tg а < tg β, тобто середній продукт менше граничного. Отже, є зростаюча віддача від змінного фактора і закон спадної граничної продуктивності своєї дії не виявляє.

На відрізку ВС зростання граничного продукту скорочується на тлі триваючого зростання середнього продукту. В точці З граничний та середній продукти дорівнюють один одному і обидва рівні tg . Таким чином, почав проявлятись закон спадної граничної продуктивності.

На відрізку CD середній і граничний продукти скорочуються, причому граничний - швидше середнього. Загальний продукт при цьому продовжує зростати. Тут дія закону виявляється повною мірою.

За точкою D, незважаючи на зростання змінного фактора, починається навіть абсолютне скорочення загального продукту. Важко знайти підприємця, який би не відчув дію закону за межами цієї точки.

Лекція 16. Ізокванта та ізокоста. Рівновага виробника. Ефект масштабу

Ізокванта випуску продукції.

Виробнича функція графічно може бути представлена у вигляді особливих кривих - ізоквант.

Ізокванта - це крива, що показує всі комбінації факторів у межах одного і того ж обсягу виробництва. З цієї причини її часто називають лінією рівного випуску.

Ізокванти у виробництві виконують ту ж функцію, що і криві байдужості у споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають від'ємний нахил, володіють певною пропорцією заміщення факторів, що не перетинаються між собою і чим далі розташовані від початку координат, тим більший результат виробництва відображають (рис. 16.1).

Ізокванти можуть мати різний вигляд:

а) лінійний - коли передбачається повна замінність одного фактора іншим;

б) у формі кута - коли передбачається жорстка доповнюваність ресурсів, поза якою виробництво неможливе;

в) ламаної кривої, що виражає обмежену можливість заміщення ресурсів;

г) гладкої кривої - найбільш загального випадку взаємодії факторів виробництва (рис. 16.2).

Гранична норма технічного заміщення ресурсів.

Зсув ізокванти можливий підняттям зростання залучених ресурсів тих

Ізокванти продукту:

Рис. 16.1. Ізокванти продукту:

а, Ь, с, с1- різні комбінації; У* У г У р' У) ~ ізокванти продукту

Види ізоквант

Рис. 16.2. Види ізоквант

технічного прогресу і часто супроводжується зміною її нахилу. Цей нахил завжди визначає граничну норму технічного заміщення одного фактора іншим (MRTS). Гранична норма технічного заміщення одного фактора іншим являє собою величину, на яку може бути скорочений один фактор за рахунок використання додаткової одиниці іншого фактора при незмінному обсязі виробництва:

де Л/ЛГ5 - гранична норма технічного заміщення одного фактора іншим.

Рівновагу виробника.

Ізокванта - результат взаємодії факторів виробництва. Але в ринковій економіці немає безкоштовних факторів. Отже, можливості виробництва не в останню чергу лімітуються фінансовими коштами підприємця. Роль бюджетної лінії в цьому випадку виконує ізокоста.

Ізокоста - лінія, що обмежує комбінацію ресурсів грошовими витратами на виробництво, тому її часто називають лінією рівних витрат. З її допомогою визначаються бюджетні можливості виробника.

Бюджетні обмеження виробника можна розрахувати наступним чином:

де З - бюджетне обмеження виробника; р - ціна послуг капіталу (погодинна орендна плата); А"- капітал; і> - ціна послуг праці (погодинна оплата праці); I - праця.

Навіть якщо підприємець використовує не позичені, а власні кошти - це все одно витрати ресурсів, і їх слід вважати. Співвідношення цін факторів г/т показує нахил изокосты (рис. 16.3).

Ізокоста і її зсув:

Рис. 16.3. Ізокоста і її зрушення:

К- капітал; I - праця

Зростання бюджетних можливостей підприємця зрушує изокосту вправо, а зниження - вліво. Той же ефект досягається в умовах незмінності витрат при зниженні чи зростанні ринкових цін на ресурси.

Шляхом суміщення графіків ізокванти та изокосты можна визначити рівновагу виробника, тобто той оптимальний набір ресурсів, який при наявних фінансових витратах дає найкращий результат (рис. 16.4).

Віддача від масштабу виробництва.

Величина застосованих у виробництві факторів становить масштаб виробництва. Віддача від масштабу (тобто результат виробничої діяльності) може бути:

Рівновага виробника:

Рис. 16.4. Рівновага виробника:

У р У2 Уу ~ ізокванти; Е- точка оптимуму

а) постійної, якщо результат виробництва зростає у тій же пропорції, що і ресурси;

б) спадною, якщо результат виробництва зростає в меншій пропорції;

в) зростає, якщо результат виробництва зростає в більшій пропорції (рис. 16.5).

Віддача від масштабу виробництва

Рис. 16.5. Віддача від масштабу виробництва

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміна обсягу і витрат виробництва в короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Граничний і середній продукт. Гранична та середня продуктивність. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати
Закон спадної граничної корисності
Загальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Взаємозв'язок закону спадної граничної корисності і закону попиту. Кардиналістська і ординалістська функції корисності
Закони кредиту
Поняття, сутність і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів
Закон РФ "Про авторське право і суміжні права"
Закони кредиту
Рівновага попиту і пропозиції
Ефект масштабу
Економія за рахунок масштабу
Аналіз випуску і продажу продукції
Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції
Випуск товарів: умови і особливості
Попит фірми на один змінний ресурс в короткостроковому періоді. Гранична виручка (гранична прибутковість ресурсу і граничні витрати ресурсу. Визначення фірмою оптимального рівня використання змінного ресурсу
Науково-технічні ресурси світового господарства на початку XXI століття
Соціальні і технічні норми
Рівновага попиту і пропозиції
Загальна рівновага і добробут
Макроекономічна рівновага в народному господарстві
Концентрація виробництва і масштаби підприємств
Оптимальні масштаби спеціалізованих виробництв
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси