Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Технологія соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Соціальне моделювання і проектування

Моделювання соціальних об'єктів - процедура дослідження соціальних об'єктів за допомогою відображення їх основних структурних характеристик, функціональних особливостей на спеціально створюваних зразках.

Проектування - це конструктивна, комплексна, творча діяльність, сутність якої полягає у випереджаючому відображенні дійсності з метою перетворення особистістю себе, власної життєвої ситуації і навколишнього світу. Проектування відноситься до розряду інноваційних, творчих технологій, бо воно передбачає зміну реальності, будується на базі існуючої проблеми, яку можна уніфікувати, освоїти та вдосконалити. З точки зору результату проектування є процесом створення проекту.

До недавнього часу термін "проект" переважно використовувався в технічній сфері, і з ним пов'язувалося уявлення про розробки складної документації, проектування було виділено в ранг прикладної науки. В даний час практично будь-яка науково-дослідна діяльність пов'язана з розробкою та реалізацією проектів. Вони розробляються практично у всіх сферах діяльності - громадської, політичної, міжнародної, технічної, театральній, літературній, соціальної та ін.

В дослівному перекладі з латинської мови "проект" означає "кинутий вперед". В енциклопедичних словниках і довідниках, у звичайному повсякденному вжитку слово "проект" вживається в кількох значеннях, таких як: сукупність документів (розрахунків, креслень) для створення якого-небудь споруди або вироби; попередній текст якого-небудь документа; задум, план.

У науковій літературі "проект" розуміється як обмежена за часом цілеспрямована зміна окремої системи з установленими вимогами до якості результатів, можливими рамками витрати засобів і ресурсів і специфічною організацією.

Основними рисами проекту є: отнесенность до проекту майбутньому; орієнтація проекту на бажаний стан майбутнього; подання проекту як системи засобів досягнення майбутнього; визначеність початку і закінчення проектної роботи; чітко і ясно сформульовані критерії ефективності.

Соціальне проектування - це процес створення соціальних об'єктів, якостей, процесів і відносин. Це конструювання індивідом, групою або організацією дії, спрямованого на досягнення соціально значущої мети і локалізованого по місцю, часу і ресурсів. На відміну від проектування таких об'єктів, при зміні яких не береться до уваги суб'єктивний фактор, при проектуванні соціальних об'єктів цей фактор повинен враховуватися. Це багато в чому зумовлює специфіку соціального проектування, коли в його основу закладаються наступні параметри: суперечливість і багатовекторність розвитку соціального об'єкта; неможливість його опису кінцевим числом термінів; багатофакторність буття; суб'єктивні фактори і т. д.

Соціальний проект - це сконструйоване ініціатором соціальне нововведення, метою якого є створення, модернізація або підтримання у зміненому середовищі матеріальної або духовної цінності, що має просторово-часові та ресурсні межі і вплив якого на людей визнається позитивним за своїм соціальним значенням.

Таким чином, під проектом у соціальній роботі розуміється система сформульованих проектних цілей, створених для цих цілей соціальних установ, фізичних об'єктів, розроблених документів-планів, кошторисів, а також комплекс управлінських рішень, заходів щодо досягнення поставлених цілей.

В залежності від різних підстав існують декілька типологій проектів:

за типом (класифікація здійснюється за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект): технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний;

за класом проекту (складом і структурою проекту та його предметної галузі): монопроект, мультипроект, мегапроект. Монопроект - це окремий проект різного типу, виду, масштабу. Мультипроект - це комплексний проект, що складається з ряду монопроектов і вимагає многопроектного управління. Мегапроект - цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, що включає до складу ряд моно - і мультипроектов;

по тривалості проекту (за тривалості періоду здійснення проекту): короткострокові (до трьох років), середньострокові (від трьох до п'яти років), довгострокові (понад п'яти років);

проекту (характером предметної галузі проекту): інвестиційний, інноваційний, науково-дослідний, навчально-освітній;

за масштабом проекту (за розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишній світ): міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, корпоративні, відомчі, проекти окремої організації.

В полі проектування потрапляють об'єкти самої різної природи: піддаються організованого впливу елементи, підсистеми і системи матеріального і духовного виробництв (засоби і предмети праці, соціальна технологія, техніка - як сукупність знарядь праці, духовна культура, соціальна діяльність тощо); людина - як суспільний індивід і суб'єкт історичного процесу і соціальних відносин з його потребами, інтересами, цінностями, установками, соціальним статусом, престижем, ролями в системі відносин; елементи і підсистеми соціальної структури суспільства (трудові колективи, регіони, соціальні групи тощо); різні громадські відносини (політичні, ідеологічні, управлінські, естетичні, моральні, сімейно-побутові, міжособистісні); елементи способу життя (життєві позиції, способи життєдіяльності, якість і стиль життя тощо)

Призначення будь-якого соціального проекту - зміна соціального середовища, здійснення інновацій, які передбачають не просто оновлення, а свідому діяльність по створенню нового і його впровадження в життя на основі переосмислення попереднього досвіду. Ці зміни замислюються, отримують обґрунтування, плануються. Інакше кажучи, соціальне проектування являє собою різновид інноваційної діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем
Організаційне проектування. Принципи проектування і побудови організаційних структур
Організаційне проектування
Моделювання попиту і споживання
Методи проектування структур
Організаційне проектування
Моделювання
Організаційне проектування
Моделювання в логістиці
Моделювання та символізація
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси