Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологія і методи управлінського консультування

Підходів, методів, методик, прийомів і стилів консультування існує надзвичайно багато. Це різноманітність дозволяє клієнтам з дуже незвичайними проблемами в кінцевому підсумку знаходити консультанта, який відповідає особливостям їх організації і особистим рисам.

Однак консультування властиво не тільки різноманіття, але й певну єдність принципів і методів. Деякі з них є фундаментальними, ними користується переважна більшість консультантів. Наприклад, такий спеціальний метод швидкого виявлення фактів, як психологічне тестування, застосовується лише за певних завданнях з відбору персоналу. Деякі консультанти навіть виступають проти цього методу. Навпаки, всі консультанти застосовують опитування і повинні вміти писати звіти.

Під методом консультування розуміється загальна схема (план дій), сформована на основі узагальненого досвіду результативних консультацій даного виду, що дозволяє виробити відповідну програму дій.

Доцільно ввести поняття методики, методичного інструментарію (методичної бази) консультування, методології і технології консультування.

Методика являє собою сукупність коректних в методичному відношенні директив, що вказують методи, способи і прийоми дій і досягнення поставлених цілей.

Методичний інструментарій (методична база) являє собою сукупність методик, якими володіє дослідник, у нашому випадку - консультаційна фірма (консультант).

Методологія розглядається ще більш широко і являє собою системне, цілісне уявлення про підходи, принципи, методи дії в певній сфері діяльності людини, наприклад методологія науки, навчання, консультування та ін.

Методологія консультування практично втілюється:

1) інтелектуальної дослідницько-аналітичної та проектної діяльності для аналізу проблем і розробки рішень;

2) у взаємодії з працівниками компанії-клієнта з метою впровадження знань і розробок.

Під технологією будемо розуміти сукупність методів, способів, прийомів перетворення предмета праці в продукт праці з використанням певних технічних і програмних засобів, а також певну послідовність дій (етапів, фаз, операцій, переходів), що здійснюють це перетворення (рисунок 5).

Технології існують у виробничій, операційної та інтелектуальної діяльності людини. Вони визначаються як прийнятою методологією, так і рівнем розвитку засобів праці, в даний час це інформаційні технології.

Технології консультування здебільшого є ноу-хау консалтингової фірми або конкретного консультанта.

У консультуванні широко застосовуються методи, розроблені в соціології, психології, статистики, математики та інших науках. Ця група методів (серед них інтерв'ю, опитування, тестування, синтез, прогнозування, спостереження, групова робота, ділові ігри, експертні оцінки, мозкова атака, дерево цілей, граф проблем та ін) найбільш повно висвітлена в спеціальній літературі.

Структура технології

Малюнок 5 - Структура технології

Слід зазначити, що кожний консультант, що спеціалізується в конкретній області, має своє бачення вирішення проблеми, що говорить про багатство методичного інструментарію. Оскільки методи є основою конкурентних переваг консультанта, то вони тримаються в секреті, але стають доступними у міру їх використання та передачі клієнту в процесі навчання і спільної роботи при вирішенні проблеми.

Класифікація методів консультування дає можливість здійснити швидкий пошук, вибір та ефективне використання тих методів, які найбільшою мірою відповідають характеру проблем організації-клієнта, моделі консультування та ситуації, що складається.

Один з найпоширеніших підходів до класифікації - виділення груп методів за етапами консультаційного процесу (методи діагностики; методи вироблення рішень; методи впровадження розробок і рекомендацій).

З розвитком процесного консультування стали розроблятися методи залучення клієнта в роботу над проектом. У зв'язку з цим нижче наведено групування методів за іншими критеріями: технічні (методи вирішення змістовної частини проблеми) і людські (методи створення взаємин, сприятливих для проведення змін).

Джерелами інформації для аналізу консультантом є:

1. Записи, звіти, публікації - це дані, що зберігаються у формі, придатній для зчитування або перетворення;

2. Події - це такі, що піддаються спостереженню дії і супутні їм обставини, в яких можливо зафіксувати і формалізувати характерну для них інформацію;

3. Пам'ять - вся інформація, що зберігається в пам'яті співробітників організації-клієнта, або тих, хто якось пов'язаний з нею і можуть дати інформацію, корисну для консультанта (факти, досвід, думки, переконання, почуття, судження, припущення);

4. Інтранет-мережі з організованими в них сховищ і базами даних, конференціями і форумами.

В консалтингу застосовують також методи організаційного розвитку. Вони спрямовані на зміни в поведінці працівників через вплив на систему ціннісних орієнтації, міжособистісне і міжгруповое взаємодія, індивідуальні навички; створення умов для більш інтенсивного використання людських ресурсів.

Для того щоб врахувати всі напрями створення умов для проведення змін, методи організаційного розвитку доцільно розглядати як методи:

- технологічні методи вдосконалення виробничих процесів (наприклад, ротація, зміна та збагачення змісту робіт, дослідження із зворотним зв'язком);

- структурні - методи створення нових ролей, нових підрозділів або нових відносин підлеглості (горизонтальна і вертикальна диференціація, формалізація, централізація, координація);

- управління людськими ресурсами - методи, спрямовані на оздоровлення організаційного клімату і міжособистісних відносин, цінностей, здоров'я, функціонування та існування (навчання, тренінг, втручання та індивідуальне і групове розвиток), методи залучення в управління (системи винагороди); методи, орієнтовані на поліпшення міжгрупових міжособистісних відносин (Т-групи, методи формування команд, рольовий аналіз, метод конфронтації та ін); методи роботи з індивідуумом (індивідуальний тренінг, консультування, гештальт-тренінг).

Розроблені консультантами методики за умов застосування підрозділяються:

1) на спеціалізовані - застосовуються для особливих умов (наприклад, оргструктури для підприємницьких мереж, віртуальних компаній); певного типу клиентных організацій (малих або великих; комерційних або некомерційних); галузі (банки, страхові компанії, промислові підприємства тощо);

2) універсальні - застосовуються практично у всіх типах клієнтських організацій незалежно від галузевої приналежності, масштабів діяльності, форм власності.

Прикладом універсальних методик служать технології управління конфліктом на підприємствах: зняття послеконфликтных напруги в колективі; комплексний аналіз конфліктної ситуації на підприємстві; захист підприємства від страйку; дії конфліктолога в предзабастовочный період; організація страйку на підприємстві; соціологічні методи діагностики та прогнозування конфлікту; тренінги (переговори, комунікації в умовах конфлікту і його вирішення); ділові ігри.

Безумовно, клієнтів цікавить економічність запропонованих консультантами методик (тривалість, обсяг задіяних ресурсів, вартість).

Консультаційні послуги найчастіше здійснюються у формі консультаційних проектів, а не у формі усних, одноразових порад. Здійснення такого проекту може займати від декількох днів до декількох місяців. Іноді контакти з клієнтами можуть бути і багаторічними.

Надаються консультаційною компанією послуги можуть приймати наступні основні форми:

1. Аналітична діяльність (аналіз і оцінка внутрішньогосподарської та фінансової діяльності підприємства-клієнта, аналіз інвестиційних проектів, дослідження діяльності конкурентів, ринків збуту, руху цін тощо).

2. Прогнозування (на основі проведеного аналізу і використовуваних консультантом методик складання прогнозів по зазначеним вище напрямках).

3. Консультації по самому широкому колу питань, що стосуються як діяльності компанії-клієнта, так і ринку в цілому.

4. Перевірка стану діяльності підприємства-клієнта.

5. Участь у діяльності підприємства-клієнта (стратегічне планування, вирішення сукупності проблем, пов'язаних з організацією управління в різних сферах діяльності підприємства, а також розробка і впровадження інформаційних систем, системна інтеграція і т. д.).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРЕДМЕТ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ВИДИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Поняття, цілі, завдання і методи консультування
Методологічна основа управлінського аналізу
Методологія і методи педагогічних досліджень
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
ПІДХОДИ ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДОЛОГІЯ КОНСАЛТИНГУ
Основи прийняття управлінських рішень
СПЕЦИФІЧНІ ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси