Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Математичне моделювання в управлінні виробничим ризиком

Математичне моделювання в даний час широко використовується в практиці оцінки ризику.

При побудові моделей за В. М. Мінько послідовно виконуються наступні етапи.

1. Визначення мети (критеріїв ефективності) або цілей.

2. Словесний опис розглянутого об'єкта або процесу, тобто побудова змістовної чи вербальної моделі.

3. Побудова математичної моделі, тобто переведення змістовної (вербальної) моделі в математичну форму, досягнення якої дозволяє використовувати той чи інший математичний апарат.

4. Вибір методу дослідження отриманої математичної моделі.

5. Проведення дослідження, тобто вирішення конкретних завдань, які сформульовані на основі побудованої моделі.

6. Зіставлення отриманих теоретичних результатів з реально можливими на практиці.

7. Впровадження отриманих рішень.

В області охорони праці реальними об'єктами дослідження через побудову математичних моделей можуть бути:

1. Процеси управління підвищенням безпеки виробничого середовища.

2. Технічні системи, що вивчаються з метою прогнозування ризику і встановлення шляхів його визначення.

3. Негативна здатність виробничого середовища і трудового процесу, що виражається через конкретні значення формують її факторів: шум, вібрація, випромінювання, загазованість, важкість праці напруженість праці і ін.

4. Технологічні процеси, що розглядаються як джерела шкідливих та небезпечних впливів.

5. Системи індивідуального та колективного захисту на виробництві.

Математичне моделювання в області безпеки праці грунтується на знанні залежності між частотою або ймовірністю захворювань і станом умов праці по конкретних факторів, наявності даних про кількість нещасних випадків на кожній операції досліджуваного технологічного процесу, встановлення та обліку залежностей між рівнями виробничих факторів і технічними характеристиками досліджуваної технічної системи.

Математична модель повинна бути продуктивною, тобто обов'язково давати відповіді на реальні питання, що виникають, наприклад, в практиці управління безпекою праці.

Зручно будувати математичні моделі, коли керовані змінні пов'язані з її параметрами через лінійні залежності або коли нелінійні залежності можна замінити на наближені до лінійних.

Математичні моделі прийнято називати імовірнісними або стохастичними, коли в них включені випадкові величини та функції. Коли випадкові величини та функції відсутні, то математичну модель називають детермінованою. Рішення завдань, обумовлених імовірнісними або стохастичними моделями, значно складніше, тому в практиці такі моделі намагаються замінити їх детермінованими еквівалентами.

Складність побудови математичних моделей управління виробничим ризиком визначається вибором проміжку часу, для якого будується модель, невизначеністю багатофакторного впливу на працюючих шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, впливу на організм людини відхилень від норм факторів різної природи (хімічних, фізичних, біологічних, психофізіологічних), неможливість обліку ризику впливу всіх можливих факторів в силу того, що вони не визначені у формуванні нормативів. Остання обставина призводить до огрубінню моделі. Але якщо ставиться завдання визначення загальних закономірностей виникнення ризику захворювань в залежності від факторів виробничого середовища і трудового процесу, спрощення може бути виправданим.

На базі одержаної математичної моделі можна вирішувати завдання зниження професійного ризику, включаючи вибір оптимальних шляхів його зниження.

У практиці вивчення впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу на людину використовуються психофізичні методи, що зв'язують залежність між величиною діючого на організм стимулу (подразника) і виникає в організмі відчуття.

Психофізика розглядає проблеми побудови сенсорних шкал, що використовуються для оцінки вышепороговых відчуттів з використанням логарифмічної функції - закон Вебера-Фехнера, або степеневої функції - закон С. Стівенса.

В. М. Мінько розробив системи побудови психофізичних шкал для обґрунтування співвідношення між балами ризику xi і конкретними значеннями параметрів різних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Беручи до уваги те обставина, що закон Вебера-Фехнера діє для подразників середньої інтенсивності, В. М. Мінько у своїх розрахунках користувався законом С. Стівенса.

В. М. Мінько поєднав бальні оцінки впливу умов праці, запропонованих НДІ праці ще в 80-х роках минулого століття, з сучасними оцінками умов праці, які визначаються Гігієнічним керівництвом Р. 2.2.755-99, яке в листопаді 2005 р. було замінено Гігієнічним керівництвом Р. 2.2.2006-05 (відповідні дані представлені в першій главі).

Бал хi = 2 відповідає ГДК або ГДР різних виробничих факторів. Введені в Керівництві Р. 2.2.2006-05 класи умов праці (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) умовно переведені у бали ризику за схемою: 3.1 - 3 бали, 3.2 -4 бали, 3.3 - 5 балів, 3.4 - 6 балів.

Закон С. Стівенса має вигляд

х = К·Sn (3.15)

де х - оцінка ризику; К - константа, що залежить від одиниць вимірювання; S - величина стимулу (або роздратування); n - психофізичний показник ступеня, що вимірюється для різних подразників від 0,2 до 3,5.

З виразу (3.1) випливає

(3.16)

тоді

(3.17)

Для отримання константи К необхідно використовувати введені визначення, якщо S = Sпду, то х = х0 = 2 (з використанням шестибальною класифікації). Тому з формули (3.2) знаходимо

(3.18)

Підставляючи вираз (3.4) у формулу (3.3), отримуємо

(3.19)

або

(3.20)

щодо бальних оцінок х отримаємо

(3.21)

Замінюючи S і Sпду. на відповідні нормовані величини факторів, що В. М. Мінько приводить зведення залежностей для визначення бальних оцінок факторів виробничого середовища і трудового процесу (табл. 3.1)

Таблиця 3.1


Зведення залежностей для визначення бальних оцінок факторів виробничого середовища і важкості трудового процесу

Найменування фактора

Одиниця

вимірювання

Розрахункова формула психофізична

Значення психофізичного показника, n

Шум

дБА

0,3

Разова максимальна маса переметаемых вручну вантажів

кг

1,45

Загальна динамічна фізичне навантаження за зміну

Кдж

1,45

Статичне фізичне навантаження протягом зміни

Не

1,45

Шкідливі хімічні речовини

мг/м

0,55-для хімічних речовин 3-го і 4-го класів небезпеки

Температура повітря в холодний період року при роботах на відкритому повітрі

°З

1

Температура повітря в теплий період року при роботах на відкритому повітрі

°З

1,6

Вплив холодної води

°До

1,2

Освітлення робочих місць

лк

1,2

Площа робочого місця

м2

1,15

Величина струмів дотику

мА

3,5

Технологічна вібрація

дБ

0,77

Приймаючи, що всі фактори виробничого середовища діють незалежно один від одного (принцип адитивності), для оцінки узагальненого рівня ризику будемо мати

(3.22)

де - рівень безпеки за i-м фактором виробничого середовища, який може бути визначений за формулою

(3.23)

де хmax - максимальна бальна оцінка, що приймається у відповідності з методикою НДІ праці хmax = 6; хi - бальна оцінка по і-му фактору середовища, визначається за формулами в табл. 3.1, n - кількість врахованих факторів середовища.

Важливо відзначити, що величина

(3.24)

визначає узагальнений рівень безпеки виробничого середовища, віднесений до трудового стажу.

Досвід показує, що ймовірність захворювань у проміжок часу t, не залежить від того, були чи захворювання у попередньому періоді t, що вказує на незалежність подій. Тоді ймовірність роботи без захворювань (рівень безпеки виробничого середовища) протягом t років може бути визначена за формулою

(3.25)

де rr - річний професійний ризик.

З формули (3.25) з урахуванням виразу (3.24) отримуємо

(3.26)

де m - 25 років - трудовий стаж.

Результати розрахунків за формулою (3.26) повинні бути близькі до даних, отриманих за фактичними показниками захворюваності. Звичайно, це можливо лише при організації об'єктивного обліку захворюваності і правильному визначенні стану виробничого середовища.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ
Етапи економіко-математичного моделювання
Математичне моделювання в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності
Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем
Моделювання ризику нещасних випадків
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ РИЗИКОМ (ОХОРОНА ПРАЦІ)
Математичний апарат аналізу ризику у надзвичайних ситуаціях
УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМ І ТЕХНОГЕННИМ РИЗИКОМ
ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК
Моделювання і розробка регламентів організації діяльності та управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси