Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. Організаційно-економічні основи кваліметрії

Кваліметрія: поняття, види, об'єкти

Кваліметрія - це павука про вимірювання якості продукції та послуг. Термін "кваліметрія" стався від латинського слова - якість і грецького - вимірюю. Кваліметрія об'єднує кількісні методи оцінки якості.

Розрізняють наступні види кваліметрії:

1) загальну кваліметрію, яка включає в себе розробку і вивчення загальнотеоретичних проблем понятійного апарату вимірювання, оцінки;

2) спеціальну кваліметрію, яка, у свою чергу, класифікується за видами методів і моделей оцінки якості (наприклад, експертна кваліметрія, ймовірнісно-статистична кваліметрія);

3) предметну кваліметрію, яка диференціюється але видами об'єктів оцінювання (кваліметрія продукції, кваліметрія процесів, кваліметрія послуг).

Об'єктами кваліметрії є.

1. Виробничий процес, технологічний процес, технологічна система або її елементи.

Виробничий процес - сукупність всіх дій людей, знарядь праці, необхідних на даному підприємстві для виготовлення і ремонту продукції.

Технологічний процес - частина виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії по зміні і/або визначення стану предмета праці.

Технологічна система - сукупність функціонально пов'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів або операцій.

2. Продукція:

o вироби (машинобудування, легкої промисловості та ін);

o матеріал;

o продукт (хімічний, біологічний тощо).

3. Послуга, робота.

4. Інтелектуальний продукт:

o технологічний метод, програмний продукт;

o науковий продукт (концепція, методика тощо);

o інші нематеріальні продукти (організаційна система, схема, карта тощо).

Показники якості та їх класифікація

Для проведення кваліметричної оцінки різних об'єктів повинні бути побудовані системи показників, що визначають їх якість.

Оцінки якості значною мірою залежать від показників, що характеризують властивості продукції, сукупність яких і утворює модель якості оцінюваного об'єкта. Ця залежність настільки велика, що цілком можлива наступна ситуація: при одному наборі показників об'єкт А буде краще за якістю, ніж об'єкт Б; при іншому наборі може бути навпаки: Б краще Л. У зв'язку з цим система показників, за якою оцінюється якість, повинна бути однозначно представлена, а також впорядковано (декомпозирована) в ієрархічну структуру (дерево властивостей).

При цьому необхідно враховувати в дереві властивостей не тільки основні, але й другорядні показники, оскільки сумарна важливість усіх властивостей може бути досить значною, серйозно збільшує похибку підсумкової оцінки якості.

Показник якості виробу - це кількісний вираз однієї або кількох властивостей виробу стосовно до певних умов створення та експлуатації цього виробу.

За кількістю характеризуються властивостей показники якості поділяються на одиничні, комплексні (групові) та інтегральні.

Одиничні показники якості характеризують одну властивість продукції і визначаються як відсоткове співвідношення величини параметра оцінюваного виробу до величини параметра базового зразка.

Комплексний показник якості характеризує сукупність декількох властивостей продукції і розраховується на основі одиничних показників як зведений параметричний індекс методом середньозваженого.

Інтегральний показник якості визначається як співвідношення сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції до сумарних витрат на придбання і використання цієї продукції.

В основі оцінки та аналізу якості продукції лежать одиничні показники (рис. 2.1), які можна підрозділити на дві групи: експлуатаційні (показники технічного рівня) та виробничо-технологічні.

До експлуатаційним показниками ставляться:

o показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють область її застосування;

o показники надійності визначають властивості продукції зберігати в заданому інтервалі часу, у встановлених межах значення всіх параметрів продукції, що характеризують здатність виконувати основні функції. Надійність оцінюється показниками безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності, зберігання;

o ергономічні показники характеризують систему "людина - виріб - середовище" і враховують комплекс гигие-

Одиничні показники якості продукції

Рис. 2.1. Одиничні показники якості продукції

технічних, антропометричних, фізіологічних, психологічних властивостей людини, що виявляються при взаємодії з виробом у виробничих і побутових умовах;

o естетичні показники - характеризують цілісність композиції, інформаційну виразність, раціональність форм; колірне виконання, досконалість виробничого виконання і т. п.;

o показники транспортабельності - визначають пристосованість продукції до рє переміщення в просторі (транспортуванню), не супроводжується при цьому її використанням або споживанням;

o показники безпеки характеризують особливості продукції, що обумовлюють при її експлуатації або споживанні безпеку людини;

o показники екологічності - характеризують особливості продукції, що визначають рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції (наприклад, вміст шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище при експлуатації продукції; ймовірність шкідливих викидів, випромінювань та ін);

o патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентну чистоту. Патентний захист виражає ступінь захисту авторськими свідоцтвами і патентами продукції в країнах передбачуваного експорту чи продажу ліцензій на вітчизняні винаходи. Патентна чистота оцінює властивість виробу, яка полягає в тому, що воно може бути вільно використано в країні без небезпеки порушення діючих на її території охоронних документів виключного права.

До виробничо-технологічних показників (показників технологічності) відносяться:

o показники трудомісткості - служать для визначення кількості праці, що витрачається на виготовлення одиниці продукції (чи виконання одиниці роботи, послуги);

o показники енергоємності - характеризують витрати енергії на виробництво одиниці продукції;

o показники блочності (збірності) - характеризують частку специфікованих складових частин у загальній кількості складових частин одиниці виробу. Блочність вироби характеризує простоту її монтажу;

o показники уніфікації і стандартизації - характеризують насиченість виробів стандартизованими і уніфікованими вузлами і деталями, а також рівень уніфікації з іншими виробами.

Аналіз і оцінка рівня якості продукції проводяться на основі одиничних показників якості. При цьому одиничні показники якості поділяють на класифікаційні та оціночні.

Класифікаційні показники характеризують призначення та область застосування даного виду продукції. Значення цих показників дозволяють віднести зразки, наявні па світовому ринку, до групи аналогів оцінюваної продукції. Для подальшого зіставлення оцінюваного та базового зразків вони не використовуються.

Оціночні параметри характеризують функціональні, ресурсозберігаючі, природоохоронні та інші властивості продукції. Ці показники використовуються безпосередньо для зіставлення оцінюваного виробу і базових зразків. Залежно від специфічних особливостей продукції та умов її застосування система використовуваних оціночних показників може доповнюватися або скорочуватися. Крім того, виходячи з характеру розв'язуваної задачі, частина зазначених показників може використовуватися при оцінці як обмеження, наприклад, в числі нормативних параметрів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії
Види банків та організаційно-економічні засади їх функціонування
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії
Поняття про об'єкти оцінки
Правовий режим охорони і використання водних об'єктів
Особливості та класифікація систем "людина - машина" (СЛМ). Показники якості СЛМ
Класифікаційні групи показників якості
Показники якості послуг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси