Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реалізація підприємства в цілому як майнового комплексу

Підприємство - це майновий комплекс, який використовується організацією для здійснення підприємницької діяльності (п. 1 ст. 132 ЦК РФ).

До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності.

Це може бути нерухоме майно (земельні ділянки, будівлі, споруди), обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виняткові права (п. 2 ст. 132 ГК РФ).

У відповідності з цивільним законодавством РФ підприємство в цілому або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів, пов'язаних з установленням, зміною та припиненням речових прав. Таким чином, власник має право продати підприємство в цілому або його частина.

Договір продажу підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації

До передачі підприємства покупцеві сторони договору (продавець або покупець) зобов'язані повідомити всіх кредиторів про планованої реалізації підприємства та отримати від них згоду на переведення боргу до покупця підприємства

Передача підприємства продавцем покупцю здійснюється на підставі передавального акта (акта про прийомі-передачі). В акті зазначаються дані про склад підприємства і про повідомлення кредиторів. Датою передачі підприємства є дата підписання сторонами передавального акту.

З моменту державної реєстрації переходу права власності покупець стає власником підприємства (п. 1 ст. 564 ГК РФ).

Особливості визначення податкової бази по ПДВ при реалізації підприємства як майнового комплексу встановлені в ст. 158 НК РФ. При розрахунку податку об'єкт реалізації підрозділяється на окремі майнові групи, тобто податкова база визначається окремо по кожному з видів активів, що входять до складу даного підприємства. Власник, який виставив підприємство на реалізацію має право встановити ціну, коли продажна вартість:

o збігається з його балансовою вартістю;

o нижче балансової вартості;

o вище балансової вартості.

Податковим законодавством (п. 2 ст. 158 НК РФ) уточнюється, що при встановленні ціни, за якою підприємство продається нижче балансової вартості або вище її, для цілей оподаткування застосовується поправочний коефіцієнт. Якщо продажна вартість підприємства співпадає з його балансовою вартістю, поправочний коефіцієнт не розраховується. В цьому випадку ціна кожного виду майна в цілях оподаткування дорівнює його балансової вартості.

У разі встановлення ціни продажу нижче балансової вартості реалізованого майна, поправочний коефіцієнт розраховується як відношення ціни реалізації підприємства до балансової вартості всього майна.

ПК = ЦР : БС,

де ПК - поправочний коефіцієнт;

ЦР - піна реалізації;

БВ - балансова вартість.

Податкова база розраховується за формулою:

НБ = БС - ПК.

У разі встановлення ціни реалізації вище балансової вартості майна, поправочний коефіцієнт і податкова база розраховується за формулою:

ПК = (ЦР - ДЗ - ЦП): (БС - ДЗ - ЦП),

де ДЗ - дебіторська заборгованість,

ЦП - вартість пінних паперів;

НБ = [((БС - ДЗ - ЦП) · ПК) + ДЗ + ЦБ].

Поправочний коефіцієнт розраховується з точністю до 5-7 знаків після коми. До суми дебіторської заборгованості та вартості цінних паперів не застосовується і по даному виду майна ПДВ окремо не обчислюється.

По кожному виду майна підприємства, реалізація якого оподатковується, застосовується розрахункова ставка в розмірі 15,25% незалежно від того, за якою ставкою це майно обкладалося б у випадку його реалізації окремо від підприємства за ставкою 10 або 18%.

При одержанні від покупця попередньої оплати (авансу), продавець зобов'язаний сплатити ПДВ з авансу із застосуванням ставки 18/118 в загальному порядку. А на дату переходу права власності на підприємство податок з авансу приймається до відрахуванню.

Розглянемо на конкретному прикладі, як обчислити податок для ситуацій продажу підприємства за ціною нижче і вище балансової вартості його активів.

Дані балансу (передавального акта), що продається майнового комплексу (показники умовні), (тис. руб.) представлені в табл. 2.3.

Припустимо, фактична передача підприємства здійснена одночасно з державною реєстрацією права власності на нього на ім'я покупця.

Таблиця 2.3. Показники балансової вартості майна підприємства.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Основні засоби (ОЗ)

1900

Статутний капітал

10 500

Нематеріальні активи (товарний знак)

500

Об'єкт незавершеного виробництва

3800

Фонди спеціального призначення

3320

Матеріали, оподатковувані ПДВ

970

Товари, що обкладаються ПДВ

1450

Готова продукція на складі

2800

Ηераспределенная прибуток

1700

Цінні папери

600

Дебіторська заборгованість

4800

Кредиторська заборгованість

1300

Баланс

16 820

Баланс

16 820

Приклад 1

Ціна продажу нижче балансової вартості реалізованого майна і становить 12 500,0 тис. руб.

Поправочний коефіцієнт, що визначається як відношення ціни реалізації підприємства до балансової вартості його майна, що дорівнює 0,7431629 (12 500 / 16 820). Він застосовується до всіх активів, у тому числі дебіторської заборгованості і цінних паперів. Адже, як виняток, дані активи при розрахунку коефіцієнта в п. 2 ст. 158 НК РФ прямо не названі. Визначимо ціну реалізації кожного виду майна.

o Основні засоби: 1 900 тис. · 0,7431629 = 1 412,01 тис. руб.

o Товарний знак: 500 тис. · 0,7431629 = 371, 58 тис. руб.

o Незавершене виробництво: 3800 тис. · 0,7431629 = 2824,02 тис. руб.

o Матеріали: 970 тис. · 0,7431629 = 720,87 тис. руб.

o Товари: 1450 тис. · 0,7431629 = 1 077,59 тис. руб.

o Готова продукція: 2 800 тис. · 0,74 = 2 080,86 тис. руб.

o Ланцюгові папери: 600 тис. руб.

o Дебіторська заборгованість: 4 800 тис. руб.

Разом 13 886,93 тис. руб.

Податок на додану вартість оподатковуваного майна складе 1 294,26 тис. руб.(1 412,01 + 371,58 + 2 824,02 + + 720,87 + 1 077,59 + 2 080,86) · 0,1525.

Щодо дебіторської заборгованості та цінних паперів ПДВ не нараховується. Загальна сума податку сплачується покупцем в складі ціни 13 886,93 тис. руб.

Приклад 2

Продажна вартість вища балансової вартості реалізованого майна та складає 21 000,0 тис. руб.

Поправочний коефіцієнт дорівнює:

(21 000,0 - 4 800,0 - 600,0) : (16 820,0 - 4 800,0 - 600,0) = 1,3660245.

Визначимо ціну реалізації кожного виду майна (для спрощення розрахунку розрахуємо загальну суму): (1900,0 + 500,0 + 3 800,0 + 970,0 + 1450,0 + 2 800,0) · 1,3660245 = 15 600,0 тис. руб.

Розрахуємо ПДВ по оподатковуваного майна:

Загальна сума податку становить 2 379,0 тис. руб. (15 600,0 · 0,1525), він сплачується покупцем у складі піни 21 000,0 тис. руб.(15 600,0 + 600,0 + 4 800,0).

Продавець підприємства зобов'язаний виставити покупцеві зведений рахунок-фактуру, до якого додається акт інвентаризації. У зведеному рахунку-фактурі перераховуються всі види майна, реалізованого в складі підприємства, в тому числі і не обкладаються ПДВ. При цьому в самостійні позиції слід виділити основні засоби, нематеріальні активи, інші види майна виробничого та невиробничого призначення, суму дебіторської заборгованості, вартість цінних паперів та інші види активів. Якщо до складу проданого підприємства входить декілька об'єктів нерухомого майна, то у зведеному рахунку-фактурі необхідно відобразити відомості (найменування, ціну, суму податку на додану вартість) по кожному об'єкту нерухомості окремо. У підсумковій рядку зведеного рахунку-фактури у графі "Всього з урахуванням податку" зазначається ціна, за якою підприємство було продано.

ПДВ у покупця

Суму ПДВ, зазначену у зведеному рахунку-фактурі продавця підприємства, організація-покупець має право прийняти до відрахування у загальновстановленому порядку після прийняття до обліку всіх видів майна, що входять у майновий комплекс. Зрозуміло, підприємство повинно бути придбана покупцем для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ.

Оскільки продавець виписує рахунок-фактуру на дату державної реєстрації переходу права власності до покупця на цю дату і покупець прибуткує активи і може прийняти до відрахування ПДВ.

З 1 квітня 2011 р. по 1 липня 2013 р. - реалізація (передача) на території РФ державного або муніципального майна, не закріпленого за державними або муніципальними підприємствами (установами) і становить державну чи муніципальну скарбницю, що викуповується в порядку, встановленому Федеральним законом від 22.07.2008 № 159-ФЗ "Про особливості відчуження нерухомого майна, що перебуває у державній власності суб'єктів Російської Федерації або в муніципальній власності та орендованого суб'єктами малого та середнього підприємництва", в цілях гол. 21 НК РФ об'єктом оподаткування не визнаються.

Переважне право викупу, отже, і пільга з ПДВ передбачені тільки для суб'єктів малого н середнього підприємництва (МСП), при дотриманні відповідних умов, до яких відносяться комерційні організації та індивідуальні підприємці, які відповідають умовам:

1) середня чисельність працівників за попередній календарний рік не перевищує:

o від 101 до 250 осіб включно для середніх підприємств;

o до 100 осіб включно для малих підприємств;

o до 15 чоловік - для мікропідприємств;

2) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування ПДВ або балансова вартість активів (залишкова вартість ОС і НМА) за попередній календарний рік не перевищує для кожної категорії суб'єктів МСП (мікропідприємства - 60 млн руб., малі підприємства - 400 млн руб., середні підприємства - 1 млрд руб.)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Продаж підприємства (майнового комплексу)
Управління майновим комплексом р. в Москві
Майнове страхування
Операції, місцем реалізації яких не визнається Російська Федерація
Роль фінансового планування і прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства
Планування доходів від реалізації. Використання виручки від реалізації
Паливно-енергетичний комплекс
Комплекс маркетингу
Міжнародний комплекс маркетингу
Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси