Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологічні підходи та методи дослідження.

У завданнях до роботи часто зустрічаються такі поняття, як методика, метод і методологічний підхід. Для того щоб добре написати роботу, необхідно чітко розуміти різницю між ними, щоб, наприклад, замість психологічної методики не навести приклад психологічного методу дослідження.

Зазначені терміни можна розташувати на трьох рівнях (рис. 3).

Методика являє собою конкретний прийом пізнання і дослідження навколишнього світу. Наприклад, у психології тест загальних здібностей буде конкретною методикою, в якій розписані певні питання і зазначені

Співвідношення методики, методу і методології в дослідженні

Рис. 3. Співвідношення методики, методу і методології в дослідженні

Джерело: авторська розробка

чіткі варіанти оцінки відповідей. Дана методика є складовою частиною методу психологічного тестування як системи завдань і дозволяє отримати вимірювання психологічних якостей. Методологія виступає своєрідним узагальненням методів дослідження, їх фундаментом. В даному випадку методологія дослідження базується на загальних принципах здійснення психологічного дослідження (принципи детермінізму, єдності психіки і діяльності, об'єктивності та розвитку). У свою чергу, методологія дослідження у психології базується на загальнофілософської методології наукового пізнання. Необхідність опису методик, методів і методології у вступі визначається типом та особливостями роботи, а також вимогами вузу та наукового керівника. Наведемо окремі приклади розкриття цього розділу в тексті введення.

Характеристика методик: "Для реалізації поставленої мети дипломної роботи було визначено коло методик психологічної діагностики: тест опису поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришина); експрес-оцінка глибини конфлікту (А. М. Бандурка, СІ. Бочарова, Е. В. Земянская); діагностика рольового конфлікту в діяльності керівника (СІ. Кріпа); структурна модель конфлікту Ст. Н. Шаленко".

Характеристика методів: "Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовувалися такі загальнонаукові методи дослідження, як спостереження, вимірювання, опис, порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія і деякі інші".

Характеристика методології: "Методологічною основою дослідження виступають насамперед неоинституциональный і біхевіористський підходи. З позицій неоінституціонального підходу електоральний абсентеизм розглядався в контексті розуміння інститутів як сукупності стійких формальних і неформальних правил, що регулюють поведінку і задають рамки взаємодії. Біхевіористський підхід в дослідженні проявився в дослідженні абсентеїзму як політичної поведінки при використанні соціологічних методів збору даних і математичних методів їх обробки".

Розділ "Емпірична база дослідження" введення являє собою короткий опис тієї організації, групи людей, документації, правових актів та ін., на підставі яких написана практична частина роботи. Наприклад: "Емпіричною базою дослідження виступило підприємство ТОВ "Північ".

Новизна дослідження (елементи новизни дослідження)- це те нове, що вдається вивчити в процесі написання роботи. Нові результати можуть бути отримані:

- при вивченні нової предметної області. Наприклад: "Новизна дослідження визначається тим, що в роботі здійснено аналіз фінансово-економічної діяльності ЗАТ "Магриб", який був зроблений вперше";

- застосування до старої предметної області нових методів та засобів дослідження. Наприклад: "Новизна дослідження в роботі полягає в тому, що при проведенні експериментального дослідження були використані нетрадиційні методи фонової діагностики, в результаті чого були отримані нові результати";

- вивченні одночасно нової предметної області і застосуванні нових методів дослідження. Наприклад: "Новизна роботи полягає в тому, що у дослідженні здійснено аналіз не отримав достатнє осмислення феномену віртуального спілкування за допомогою методу онлайн анкетування".

Новизна роботи також може бути виражена в авторському оформленні результатів дослідження, створення нових графіків, схем, ілюстративного матеріалу. Положення, що виносяться на захист, - це "концентрат" дослідження, основні результати, отримані в ході дослідження в стислому вигляді. Наприклад: "Положення, що виносяться на захист:

1. У дослідженні запропоновано комплексне визначення електорального абсентеїзму, під яким розуміється форма електоральної поведінки, що виражається в неявці громадян на вибори, обумовленої байдужим або протестним ставленням до виборним органам влади або інституту виборів в цілому.

2. Відсоток явки громадян на вибори можна розглядати як однозначний показник, так як, з одного боку, значна кількість громадян, що беруть участь у виборах, свідчить про стабільності демократії, ефективності зв'язку суспільства і виборних органів влади. З іншого боку, вкрай низький рівень абсентеїзму на російських виборах, швидше, свідчить про політичну кризу, незбалансованості політичної культури або мобілізаційної та примусової електоральній політиці держави.

3. Специфіка російського абсентеїзму (історична, інституційна, культурна і соціальна) дозволяє розглядати його як феномен всього політичного життя, а не тільки виборчого процесу.

4. Для сучасної Росії характерно принципова відмінність підстав абсентеїзму від розвинутих демократій. У західних країнах неучасть у виборах значною мірою викликане небажанням громадян переформатувати усталені і схвалювані владні інститути, тоді як в Росії абсентеизм - це найчастіше ознака відчуженості від влади, недовіри до неї, пасивності та байдужості.

5. В рамках сучасних соціально-політичних трансформацій російського суспільства основне значення мають політичні підстави абсентеїзму (тип політичного режиму, російська модель демократії, побудова "вертикалі влади")".

Науково-практична значимість роботи (прикладна значимість) - це опис того прикладного результату, підсумків роботи, які можуть принести користь суспільству, колективу, окремим людям, розвитку сфер життєдіяльності. Наприклад: "Прикладна значимість роботи визначається тим, що рекомендації, розроблені в ході дипломного проектування, можуть бути використані при вдосконаленні діяльності підприємства".

Іноді у вступі необхідно вказати дані про апробацію підсумків роботи. Апробація означає опис того, де результат дослідження вже був використаний на практиці. Наприклад: "Науково-практична значимість дипломної роботи визначається тим, що її результати можуть знайти застосування в діяльності відділу кадрів ТОВ "Текно", в якому проходила практика автора і була здійснена апробація підсумків роботи, про що є відгук-характеристика".

Опис структури роботи може бути двох типів. У першому варіанті в рамках одного-двох пропозицій наводиться опис структурних частин роботи. Наприклад. "За структурою дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку літератури. Також в роботі є два додатки, що містять ілюстративний матеріал". Другий варіант - більш розширений, у ньому наводиться опис відповідних структурних частин роботи. Наприклад: "Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, бібліографічного списку та додатків. У першому розділі "Поняття та види реклами" розкриваються теоретичні особливості сучасної реклами. У другій главі "Особливості державного регулювання рекламної діяльності" аналізується нормативно-правове регулювання рекламної діяльності, визначаються напрями державного регулювання рекламної діяльності і державні вимоги до реклами. У третьому розділі "Рекламна діяльність ЗАТ "Креативне агентство" дається оцінка рекламній діяльності організації і пропонується стратегія її розвитку в рамках державного регулювання рекламної діяльності".

Іноді у відповідності з вимогами внз у даному розділі необхідно вказати обсяг роботи, кількість таблиць, ілюстрацій.

У ряді робіт у вступі необхідно викласти гіпотезу дослідження-тобто припущення, твердження, що потребує доведення в процесі написання роботи. При цьому ймовірність висновку про підтвердження або спростування гіпотези повинна бути досить високою. Наприклад: "Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що у дітей із загальним порушенням мови спостерігаються труднощі в складанні зв'язного тексту".

Порада: вступ - це та частина роботи, на яку викладач звертає увагу в першу чергу, воно включає в себе інформацію про всієї роботи, тому краще писати його в останню чергу, після завершення всієї роботи. Тільки тоді можна отримати повне уявлення про роботу і сформулювати всі розділи введення.

Зазначу, що єдиного порядку розташування елементів введення немає. Але в більшості вузів прийнятий порядок розташування елементів, відбитий у цьому параграфі. Приклади введень до дипломних робіт наведено у додатку .

Таким чином, написання хорошого введення - це запорука успішної здачі роботи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методологічні підходи до вибору методів прийняття управлінських рішень
Загальнонаукові підходи і методи дослідження
Теоретико-методологічні проблеми сучасної культурології. Дискусії та огляд деяких підходів
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Методи і підходи, що застосовуються при дослідженні системи державного та муніципального управління
Підходи і методи оцінки інтелектуальної власності і нематеріальних активів
Методологічні основи юридичної психології
Якісні методи досліджень
Методологічні підходи та інституційне втілення
Теоретико-методологічні підходи до вивчення культури
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси