Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий аналіз для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коефіцієнт швидкої (миттєвої) ліквідності (Acid Test Ratio, Quick Ratio).

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається як відношення грошових коштів, високоліквідних цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань виходячи з припущення, що матеріальні запаси не можуть бути реалізовані і перетворені в готівку. Цей коефіцієнт показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних у підприємства грошових коштів, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або надані послуги.

Рекомендоване значення даного показника - 0,8-1,0.

Оцінка ліквідності з використанням коефіцієнта швидкої ліквідності (Кбл), іноді називають тестом на ліквідність, обов'язково повинна уточнюватися за допомогою розшифровки структури дебіторської, кредиторської заборгованості та товарно-матеріальних запасів.

Для компанії "ЗЕТ" коефіцієнт швидкої ліквідності, що носить у західній практиці назву коефіцієнт "лакмусового папірця", може бути розрахований наступним чином:

До кінця обох аналізованих періодів значення коефіцієнта знаходиться в межах допустимих значень. Проте намітилася тенденція до зниження, отже, необхідно встановити контроль за його динамікою.

Коефіцієнт швидкої ліквідності нижче 0,8 означає, що грошових і інших ліквідних активів може бути недостатньо для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Quick Assets Ratio).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частка короткострокових боргових зобов'язань може бути покрита за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів (короткострокових ринкових цінних паперів і депозитів, тобто практично, абсолютно ліквідних і прирівняних до них активів.

Розраховується за формулою:

де ДС - грошові кошти та еквіваленти; ТО - поточні зобов'язання.

Рекомендовані значення: 0,2-0,5.

За своїм економічним змістом цей показник може розглядатися як характеристика платоспроможності підприємства, тобто можливості своєчасно розрахуватися за поточними зобов'язаннями за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що певна частина заборгованості (в залежності від значення коефіцієнта) може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату, тобто при настанні терміну платежу за зобов'язаннями компанія має достатньо ліквідних засобів.

Високе значення коефіцієнта абсолютної ліквідності дозволяє допустити, що в будь-який момент підприємство зможе розплатитися за зобов'язаннями. Вважається, що при дотриманні оптимального значення підприємство має високу кредитоспроможність. Мова йде про ситуації, що склалася на момент складання балансового звіту, але картина із залишками грошових коштів на рахунках компанії швидко змінюється, у зв'язку з цим слід пам'ятати, що коефіцієнт швидкої ліквідності має дуже низьку прогнозну цінність.

Для компанії "ЗЕТ" значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складуть:

Компанія "ЗЕТ" зберігає поточну платоспроможність. Однак спостерігається істотне падіння коефіцієнта абсолютної ліквідності. Це могло бути наслідком якихось об'єктивних причин або результатом неефективного управління грошовими потоками компанії. У зв'язку з цим необхідно виявити причини появи таких негативних тенденцій.

Наступний етап оцінки ліквідності підприємства - аналіз якості поточних активів: складу запасів товарно-матеріальних цінностей, надійності покупців, а також терміновості його зобов'язань. Остаточні висновки щодо фінансової стійкості та ліквідності підприємства можуть бути зроблені за результатами внутрішнього аналізу поточних активів і короткострокових зобов'язань, а також поглибленого аналізу руху грошових потоків, оборотності всіх основних елементів поточних активів і пасивів.

На основі детального аналізу рекомендується провести оцінку ризику втрати ліквідності компанії. З цією метою можна скористатися якісною шкалою "Високий - норма - низька", що базується на двох критеріях оцінки зміни показників: динаміки та відповідності нормативним значенням (табл. 5.5).

Аналіз та оцінка ліквідності підприємства завершується розробкою низки заходів, спрямованих на поліпшення або підтримання існуючого фінансового становища. Підприємство повинне не просто систематично оцінювати рівень своєї ліквідності, але і керувати ним, добиваючись такої оптимальної поточної платоспроможності, яка найкращим чином відповідає його потребам сьогодення і прогнозних значень.

Ліквідні кошти постійно надходять на підприємство і використовуються ним в процесі господарської діяльності. Процес цей повинен бути організований таким чином, щоб підприємство мало можливість в обумовлений контрактами час погашати свої поточні зобов'язання.

Таблиця 5.5. Приклад якісної оцінки ліквідності за шкалою "високий - нормальна - низька"

Динаміка показників

Ступінь (шкала) ліквідності

Рівень ризику втрати ліквідності

Всі коефіцієнти вище норми і мають тенденцію до зростання

Дуже висока

Низький

Значення не більше двох показників знижується (в межах 10%), інші постійні або мають тенденцію до зростання. Всі показники в межах норми

Висока

Помірний

Значення деяких показників (трьох і більше, але не всіх) знижується (у межах 10%), інші мають тенденцію до зростання. Деякі показники нижчі нормативних значень

Нормальна

Середній

Всі показники знижуються (в межах 10%) або не більше двох показників знижуються на 10-12%. Всі показники не відповідають нормативним значенням

Низька

Підвищений

Три і більше показника (але не всі) знижуються в межах 10-20%, або не більше п'яти показників знижуються більш ніж на 20%

Втрата

ліквідності

Високий

Управління поточними активами (Management of Current Assets) - робота менеджерів з вироблення стратегії щодо оборотних засобів і шляхів їх фінансування.

Таким чином, у загальному вигляді проблема управління ліквідністю зводиться до управління оборотними активами: нарощування оборотності, знаходженню оптимального рівня і структури основних елементів оборотних активів, їх співвідношення з поточними пасивами, а також пошуку ефективних джерел фінансування оборотних засобів підприємства. Управління оборотними активами, у свою чергу, переходить в управління основними елементами оборотних активів: грошовими коштами, дебіторською заборгованістю, товарно-матеріальними запасами.

Скористаємося даними балансу умовної компанії "X" та визначимо основні співвідношення, що характеризують її ліквідність в 2ХХ7 і 2ХХ8 рр. (табл. 5.6, 5.7).

Аналіз отриманих значень фінансових коефіцієнтів дозволяє зробити висновок про незадовільну структуру балансу - значення більшої частини фінансових показників далекі від нормативних (табл. 5.8).

Підприємство має незначний робочий капітал, частка якого в активах становить 5% (при нормі 20-30%). До кінця 2ХХ8 р. компанія повинна була мати робочого капі-

Таблиця 5.6. Аналітична угруповання і аналіз статей активу та пасиву балансу за 2ХХ8 р

Аналітична угруповання і аналіз статей активу та пасиву балансу за 2ХХ8 р

Таблиця 5.7. Аналітична угруповання і аналіз статей активу та пасиву балансу за 2ХХ9 р.

Аналітична угруповання і аналіз статей активу та пасиву балансу за 2ХХ9 р.

Таблиця 5.8. Розрахунок показників ліквідності

Розрахунок показників ліквідності

тала на суму 169 178 тис. руб. (563 928 * 0,3), а реальний запас становив на 140 558 тис. руб. менше (169 178 - 28 620). Аналогічна картина спостерігалася і до кінця аналізованого періоду. При збереженні такої тенденції цілком ймовірно виникнення дефіциту оборотних коштів.

Коефіцієнт покриття нижче нормативного значення, що підприємство не в змозі повністю і в строк погасити свої зобов'язання.

Укладається в нормативне значення коефіцієнт швидкої ліквідності: 0,93 в 2хх8 р. і 0,89 в 2хх9 р. Проте цей коефіцієнт недостатньо показовий, оскільки в чисельнику стоїть значення дебіторської заборгованості.

Питання включення в склад ліквідних коштів дебіторської заборгованості вимагає більш докладного розгляду, так як навіть дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 міс. після звітної дати, не завжди в повному обсязі може бути перетворена в грошову форму. У даній ситуації неможливо повноцінно оцінити надійність нерозкритих сум дебіторської заборгованості. У цьому випадку необхідно одержати в бухгалтерії компанії інформацію про частку сумнівних (не погашених в строк) боргів, їх динаміці, ранжируванні за термінами неплатежу. Зростаюча частка сумнівних боргів з великими строками прострочення платежу знижує ймовірність надходження коштів у компанію до кінця звітного періоду і збільшує ризик втрати платоспроможності.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності також далеко від норми. Це говорить про те, що погасити свої зобов'язання в терміновому порядку підприємство не змогло б, тобто в поточному періоді воно неплатоспроможне.

Той факт, що найбільш ліквідні кошти протягом 2ХХ8 р. становили менше 1% зобов'язань підприємства, а в 2ХХ9 р. це значення збільшилося лише до 2%, свідчить про серйозний дефіцит грошових коштів. В таких умовах поточна платоспроможність підприємства цілком залежить від надійності дебіторів.

На додаток до розглянутих фінансових коефіцієнтів визначено показник, що характеризує ступінь забезпеченості власними джерелами фінансування бізнесу (Ксі):

= (ТА-ТО) : ТА = РК : ТО;

= (384 584 - 355 964)/384 584 = 0,074 (2ХХ8 р.); = (304 982 - 279 451)/304 982 = 0,084 (2ХХ9 р.).

До кінця 2хх8 р. за рахунок власних джерел було сформовано 7,4% оборотних коштів підприємства, в кінці 2хх9 р. ступінь участі джерел власних коштів у формуванні поточних активів підвищилася тільки до 8,4%. За оцінками фахівців значення К<.і повинно знаходитися в діапазоні 0,3-0,5.

Все вищесказане дозволяє ще раз підтвердити, що ступінь ліквідності підприємства дуже низька і, відповідно, ризик втрати ліквідності може бути оцінений як підвищений.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами відсутність інформації про нормальної ліквідності підприємства (можливості погашення поточних зобов'язань) розглядається в якості однієї з основних причин банкрутства.

У сформованій ситуації керівництву підприємства і головному бухгалтеру слід ужити термінових заходів по стабілізації фінансового положення підприємства. Такими заходами повинні стати:

o інвентаризацію стану майна з метою виявлення активів "низької якості" (дебіторської заборгованості, нереальною до стягнення, зношеного устаткування, залежаних запасів матеріалів);

o удосконалення організації розрахунків із покупцями з метою зниження розмірів короткострокових зобов'язань;

o визначення оптимальних розмірів запасів, залишків грошових коштів на рахунках, лімітів дебіторської заборгованості (результат грамотного нормування оборотних активів компанії).

Нижче в узагальненій формі представлена поетапна методика аналізу ліквідності компанії (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Методика аналізу ліквідності компанії

Методика аналізу ліквідності компанії

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio).
Платоспроможність та ліквідність підприємства
Основні напрямки аналізу ліквідності компанії
Тест-маркетинг " (Test Marketing йди Market Testing)
Хто швидше: "автократи" або "демократи"?
Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio).
Платоспроможність та ліквідність підприємства
Основні напрямки аналізу ліквідності компанії
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
Структурні показники (абсолютні і відносні)
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук