Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміст звіту про рух грошових коштів

Починаючи з бухгалтерської звітності за 2011 р. набула чинності ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Мінфіну РФ від 02.02.2011 р. № 11н. Це Положення встановлює правила складання звіту про рух грошових коштів комерційними організаціями (за винятком кредитних організацій), які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації.

У Звіті про рух грошових коштів розкривається інформація про залишки і обороти по рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках" (крім субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки", так як їх відносять до фінансових вкладень відповідно до ПБО 19/02), 57 "Переклади в шляху". Якщо організація має іноземну валюту, попередньо необхідно скласти розрахунок її вартості в рублях за курсом Банку Росії на дату складання бухгалтерської звітності по кожному виду.

У Звіті про рух грошових коштів відображаються показники в розрізі трьох видів діяльності: поточної, інвестиційної та фінансової. При цьому числові показники наводяться як мінімум за два звітних періоди: за звітний рік і за аналогічний період, що передує звітному році.

Розділ "Грошові потоки від поточних операцій" розкриває дебетові і кредитові обороти за рахунками обліку грошових коштів, пов'язані з їх приходом і витратою для продовження основної діяльності. Під поточної діяльністю розуміють діяльність, спрямовану на витяг прибутку як основної мети у відповідності з установчими документами.

Показник "Надходження - усього" (рядок 4110) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- від продажу продукції, товарів, робіт і послуг (рядок 4111) розкриває інформацію про такі суми, відображену записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", включаючи аванси отримані (передоплату);

- орендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежів (рядок 4112) - тут відображають такі надходження, які записані кореспонденціями рахунків: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 76;

- інші надходження (рядок 4119). По цьому рядку можуть бути відображені суми бюджетних асигнувань, цільового фінансування і надходжень, безоплатних надходжень і т. п. на здійснення основної діяльності, відображені записами:

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 86 - бюджетне і цільове фінансування і надходження;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 98(91) - безоплатні надходження;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 60 - повернення коштів від постачальників;

Д-т рахунків 50,51,52 - К-т рахунки 76 - надходження до задоволення претензій, суми страхового відшкодування та ін;

Д-т рахунків 50 - К-т рахунка 71 - повернення невикористаних підзвітних сум;

Д-т рахунків 50,51 - К-т рахунка 73 - надходження у відшкодування матеріального збитку і т. д.

Якщо показник інших надходжень буде істотним, його слід розшифрувати.

Показник "Платежі - всього" (рядок 4120) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги (рядок 4121) - суми, перераховані постачальникам і підрядникам, включаючи аванси видані (передоплату), відображені записами: Д-т рахунків 60, 76 - К-т рахунків 50, 51, 52, 55;

- у зв'язку з оплатою праці працівників (рядок 4122) - суми, видані працівникам готівкою з каси і перераховані на особисті рахунки в установи банків, записані проводками: Д-т рахунка 70 - К-т рахунків 50, 51;

- відсотки за борговими зобов'язаннями (рядок 4123) - суми, видані у вигляді відсотків за отриманими борговими зобов'язаннями, зазначені проводками : Д-т счета76 - К-т рахунків 50, 51, 52;

- податку на прибуток організацій (рядок 4124) - суми, перераховані до бюджету, відображені записами Д-т рахунки 68 - К-т рахунків 50, 51;

- інші платежі (рядок 4129) - суми, перераховані страховим організаціям і задоволення претензій (Д-т рахунки 76 К-т рахунків 51, 52); видані в підзвіт на господарські і командировочні витрати (Д-т рахунка 71 - К-т рахунки 50) і ін

Крім цього в даному розділі можуть відокремлено (або за відповідними статтями) розкриватися дані про суми покупки і продажу іноземної валюти (включаючи обов'язковий продаж), якщо операції відносяться до поточної діяльності.

При наявності істотних оборотів за статтями "Інші надходження" або "Інші платежі" слід привести їх розшифровку додаткових рядках звіту.

Показник "Сальдо грошових потоків від поточних операцій" (рядок 4100) визначається як різниця між притоками (надходженнями) і відтоками (виплати) грошових коштів. Показники з від'ємним значенням відображаються у круглих дужках.

Розділ "Грошові потоки від інвестиційних операцій" показує грошові потоки, пов'язані зі здійсненням реальних і портфельних інвестицій. В даному розділі розкриваються наступні дані.

"Надходження - усього" (рядок 4210) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- від продажу необоротних активів (крім фінансових вкладень) (рядок 4211) - суми, отримані за продаж основних засобів і нематеріальних активів, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", включаючи аванси отримані (передоплату) або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Таку інформацію можна отримати з поточних бухгалтерських записів аналітичного обліку до рахунків 62, 76);

- від продажу акцій інших організацій (часток) (рядок 4212) - суми, отримані за продаж акцій (часткою участі), відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 58 "Фінансові вкладення";

- від повернення наданих позик, від продажу боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб) (рядок 4213) - суми повернення позик, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунки 58 "Фінансові вкладення";

- дивідендів, відсотків по борговим фінансовим вкладенням та аналогічних надходжень від пайової участі в інших організаціях (рядок 4214) - суми надійшли дивідендів за наявними акцій інших компаній, записані за дебетом рахунків обліку грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунку 76, субрахунок 3 "Розрахунки за дивідендами, відсотками"; суми, отримані за продаж зазначених активів, відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т рахунків 62, 76, включаючи аванси отримані (передоплату). Таку інформацію також можна отримати з аналітичного обліку до рахунків 62, 76. Тут також показується величина відсотків, отриманих від фінансових вкладень в цінні папери (крім акцій), позики, статутні капітали інших організацій (крім акціонерних товариств) і т. п., враховані записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 - К-т субрахунка 76-3;

- інші надходження (рядок 4219) - показуються інші надходження, що не знайшли відображення в рядках 4211-4214;

"Платежі - всього" (рядок 4220) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- у зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією і підготовкою до використання необоротних активів (рядок 4221) - суми, сплачені постачальникам і підрядникам за придбані або створені об'єкти необоротних активів (Д-т рахунків 60,76 - К-т рахунків 50, 51, 52, 55), включаючи передоплату (аванси видані);

- у зв'язку з придбанням акцій інших організацій (часток) (рядок 4222) - суми, перераховані організаціям у зв'язку з придбанням акцій (Д-т рахунки 58 - К-т рахунків 50, 51, 52);

- у зв'язку з придбанням боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до іншим особам), надання позик іншим особам (рядок 4223) - суми, перераховані продавцям цінних паперів та іншим організаціям і особам у зв'язку з придбанням цінних паперів (Д-т рахунки 58 - К-т рахунків 50,51,52);

- відсотків за борговими зобов'язаннями, включаються у вартість інвестиційного активу (рядок 4224) - суми, перераховані кредитним організаціям або іншим кредиторам згідно зі сплатою відсотків за зобов'язаннями, що виникли у зв'язку з придбанням основних засобів, нематеріальних активів (Д-т рахунку 67 - К-т рахунків 51, 52);

- інші платежі (рядок 4229) - показується сума коштів, перерахована в оплату (Д-т рахунки 60 - К-т рахунків 50, 51, 52,55) організаціям на придбання дочірніх організацій і відображається у складі фінансових вкладень (Д-т рахунки 58 - К-т рахунки 60) та інші, що не знайшли відображення в рядках 4221-4224.

Показник "Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій" (рядок 4200) розраховується як різниця між притоками і відтоками грошових коштів по інвестиційній діяльності.

В розділі "Грошові потоки від фінансових операцій" відображаються суми, отримані і спрямовані у зв'язку з отриманням бюджетних асигнувань, кредитними та іншими фінансовими операціями.

"Надходження - усього" (рядок 4310) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- отримання кредитів і позик (рядок 4311) - показуються суми, отримані від кредиторів (банків) за договорами позики (кредитних договорів) без урахування нарахованих відсотків. Суми відсотків відображаються в складі операцій з поточної або інвестиційної діяльності в залежності від мети залучення позикових джерел. Дані суми в бухгалтерському обліку відображені по дебету рахунків обліку коштів і кредиту рахунків обліку кредитів і позик в залежності від строку їх погашення (з ч. 66 або 67);

- грошових внесків власників (учасників) (рядок 4312) - показуються суми, що надійшли від учасників товариства (акціонерів, засновників) в результаті розміщення власних пайових цінних паперів (часток). У бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунку 81 або 75-1;

- від випуску акцій, збільшення частки участі (рядок 4313) - показуються суми, що надійшли від додаткового випуску акцій, збільшення частки участі в товаристві. У бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунку 75-1;

- від випуску облігацій, векселів й інших боргових цінних паперів та ін (рядок 4314) - показуються суми, що надійшли від випуску облігацій, векселів та ін В бухгалтерському обліку вони відображені записами: Д-т рахунків 50, 51, 52 К-т рахунки 76;

- інші надходження (рядок 4319) - відображаються інші надходження, що не знайшли відображення в рядках 4311-4314.

"Платежі - всього" (рядок 4320) формується як сума числових даних за нижченаведеними статтями:

- власникам (учасникам) у зв'язку з викупом у них акцій (часткою участі) організації або їх виходом зі складу учасників (рядок 4321) - показуються виплати дивідендів, відображені записами: Д-т рахунків 81, 75-1 К-т рахунків 50, 51, 52;

- на сплату дивідендів і інших платежів по розподілу прибутку на користь власників (учасників) (рядок 4322) - показуються виплати доходів (дивідендів), відображені записами: Д-т рахунків 70, 75-2 К-т рахунків 50, 51, 52;

- у зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і позик (рядок 4323) - суми викупу векселів (цінних паперів), а також суми, повернені кредиторам після закінчення строків, встановлених договором позики або кредитним договором без урахування процентів (Д-т рахунків 60, 66, 67 - К-т рахунків 50, 51, 52);

- інші платежі (рядок 4329) - тут показують платежі, що не знайшли відображення в рядках 4321-4323, наприклад суми лізингових платежів, перераховані лізингоодержувачем. У бухгалтерському обліку відображення лізингових операцій залежить від умови договору лізингу про те, у кого на балансі відображається лізингове майно: у лізингодавця або лізингоодержувача. Проте перерахування лізингових платежів відображається однаково: Д-т рахунків 60, 76 - К-т рахунків 51, 52, 55.

Показник "Сальдо грошових потоків від фінансових операцій" (рядок 4300) розраховується як різниця між притоками і відтоками грошових коштів по фінансовій діяльності.

Сальдо грошових потоків за звітний період (рядок 4400) визначається як підсумковий результат за поточною, інвестиційної і фінансової діяльності:

Показник "Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періоду" (рядок 4450) пов'язаний з аналогічним показником бухгалтерського балансу і відображає суму дебетових сальдо по рахунках 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках" (крім субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки", так як їх відносять до фінансових вкладень відповідно до ПБО 19/02), 57 "Переклади в шляху".

Показник "Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду" (рядок 4500) визначається розрахунковим шляхом:

Крім того, слід перевірити зв'язування з аналогічним показником балансу на кінець звітного періоду.

В цілях підвищення аналітичності та достовірності звітної підсумкової інформації керівництво може прийняти рішення про відображення у складі грошових коштів грошових еквівалентів. Поняття грошових еквівалентів в російському законодавстві відсутня. Відповідно до МСФЗ під грошовими еквівалентами розуміють короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які швидко і з мінімальними втратами звертаються в грошові кошти, піддаються незначному ризику зміни їх вартості.

По рядку 4490 наводиться сальдо позитивних і негативних курсових різниць по відношенню до рубля за операціями в іноземній валюті за звітний період.

Слід зазначити, що внутрішні обороти за рахунками обліку грошових коштів (з банку в касу і навпаки, з одного рахунку на інший) у звіті про рух грошових коштів не відображаються, оскільки не змінюють результату грошових потоків.

В табл. 4.7. представлений порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів на підставі даних бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.7. Порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів

Порядок заповнення статей Звіту про рух грошових коштів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Методи формування звіту про рух грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Звіт про рух грошових коштів
МСФО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"
Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
Звіт про рух грошових коштів: методи і проблеми побудови
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси