Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Бюджетне право Росії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. Державний і муніципальний кредит

Поняття і значення державного і муніципального кредиту

Фінансова діяльність держави необхідна для матеріального забезпечення державних заходів. Однак між потребами держави в фінансових ресурсах та їх реальним надходженням до державної скарбниці виникають певні суперечності. Особливу актуальність пошук додаткових грошових коштів набуває в умовах дефіциту бюджету. Одним з основних інструментів, що регулюють баланс доходів і витрат держави, виступає державний (муніципальний) кредит. За значущістю для фінансової рівноваги державної скарбниці кредит можна порівняти з податками.

У деяких ситуаціях органи державної або муніципальної влади потребують додаткових грошових коштах для фінансування інвестиційних або капіталомістких соціально-економічних програм, а також для згладжування коливань при надходженні податкових платежів або для погашення раніше розміщених позик.

Необхідність відновити виникає фінансовий дисбаланс і зумовлює використання державою тимчасово вільних грошових коштів. Як потенційно важливого джерела мобілізації додаткових доходів державних і муніципальних бюджетів виступають кредитні ресурси, залучені з зовнішніх або внутрішніх джерел. За оцінками експертів, в Росії величина грошових заощаджень населення становить досить велику суму, основна частина якої знаходиться в готівково-грошовій формі на руках у населення. В цілях підвищення ефективності фінансової діяльності держави ці гроші необхідно залучити в національну економіку. Отже, державний кредит є важливим інструментом фінансово-правової політики.

Кредит можна розглядати у двох аспектах: економічному і правовому.

Як економічна категорія кредит є найважливішим елементом фінансів і представляє собою сукупність економічних відносин, що виникають з приводу отримання державою або розміщення державою грошових коштів, а також відносин, пов'язаних з наданням державних гарантій.

Державний кредит являє собою одну з форм кредитних відносин в економіці, опосередковують рух позичкового капіталу. Об'єктом державного кредиту є процес передачі в позику тимчасово вільних грошових коштів.

Фінансові відносини, складаються у сфері кредитної діяльності держави, об'єктивно вимагають універсального регулятора, яким є право. Суспільні відносини, пов'язані з рухом кредитних ресурсів, зачіпають інтереси не тільки держави, але й приватних суб'єктів, які є контрагентами органів публічної влади. Специфіка відносин державного кредиту зумовлює, як правило, наявність імперативних, державно-владних методів регулювання, проте допускаються і диспозитивні підходи. Тому правові норми, що регулюють державні кредитні відносини, містяться в різних галузях права і утворюють комплексний правовий інститут.

Державний кредит має конституційні основи. Важливе значення для правового регулювання кредитних відносин мають положення: п. "ж" ст. 71 Конституції, зараховує кредитне регулювання до виключної компетенції Російської Федерації; ч. 4 ст. 75 Конституції україни, згідно з якою державні позики випускаються на основі федерального закону і розміщуються на добровільній основі; ч. 3 ст. 104 Конституції, що передбачає обов'язкову наявність висновку Уряду РФ щодо законопроектів про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов'язань держави. Особливу значимість у кредитній діяльності держави має положення ч. 3 ст. 55 Конституції, що передбачає можливість обмеження федеральним законом прав (в тому числі і майнових) людини і громадянина в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Грунтуючись на названою нормою, Конституційний Суд РФ у своєму Визначенні від 15.12.2000 № 251-0 "На запит Державного Зборів (Іл Тумен) Республіки Саха (Якутія) про перевірку конституційності Федерального закону "Про внесення змін і доповнень в статтю 3 Федерального закону "Про державних боргових товарних зобов'язання"" зазначив, що реалізація прав і законних інтересів окремих громадян (групи громадян) не повинна надавати надмірно негативного впливу на забезпечення бюджетними коштами прав та інтересів інших суб'єктів. Це особливо актуально в умовах недостатності бюджетних коштів для вирішення багатьох соціальних проблем. Отже, саме в рамках законодавства, і лише у формі федерального закону може бути знайдений баланс між правами і законними інтересами осіб, що перебувають у майнових відносинах з державою в якості кредиторів і всіх інших осіб.

Значна частина відносин з приводу державного та муніципального кредиту врегульована нормами БК: гол. 14 визначає сутність і форми державного боргу, способи управління державним боргом та порядок його обслуговування, гранично допустимий обсяг, порядок надання державних гарантій; гол. 15 регулює відносини у сфері державних кредитів, наданих Російською Федерацією іноземним державам, а також відносини з приводу боргу іноземних держав перед Російською Федерацією.

Норми, що регулюють відносини у сфері державного кредиту, що містяться в щорічно приймаються закони про федеральному бюджеті на поточний фінансовий рік. Так, законом про бюджет визначаються конкретні цілі, на які в поточному фінансовому році можуть надаватися державні кредити, порядок і ліміти надання державних кредитів, а також обмеження по суб'єктам використання бюджетних коштів. По закінченні фінансового року до звіту про виконання бюджету обов'язково додається звіт про надання та погашення бюджетних кредитів. Федеральним законом про федеральному бюджеті на поточний фінансовий рік встановлюється верхня межа розміру державного внутрішнього боргу.

Питання оподаткування операцій з державними цінними паперами відображені в ПК.

Щодо державного кредиту застосовуються і норми § 1 гол. 42 ЦК, що регулюють договір позики.

Детальне правове регулювання державних запозичень здійснюється на основі Закону про ринку цінних паперів та Закону про емісію. Положення останнього Закону в частині регулювання емісії цінних паперів суб'єктів РФ (абз. 5 ч. 2 ст. 6; ст. 9; 1 ч. ст. 10) були предметом розгляду Конституційного Суду РФ. У своєму Визначенні від 15.01.2008 № 192-0-0 Конституційний Суд РФ не виявив невідповідності названих норм Конституції.

Відносини в сфері державного кредиту регулюються і підзаконними нормативними правовими актами, прийнятими Президентом РФ, Урядом РФ і уповноваженими федеральними органами виконавчої влади. Зокрема, у сфері правового регулювання зовнішнього боргу РФ важливе значення мають постанови Уряду РФ від 29.12.2001 № 931 "Про врегулювання комерційної заборгованості колишнього СРСР перед іноземними комерційними кредиторами" та від 23.06.2000 № 478 "Про врегулювання заборгованості колишнього СРСР перед іноземними комерційними банками та фінансовими інститутами, об'єднаними в Лондонський клуб кредиторів".

У сфері правового регулювання державної кредитної діяльності особливе місце займають концепції - програмні документи, що встановлюють орієнтири державного впливу на певні відносини. Указом Президента РФ від 12.05.2009 № 537 затверджена Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року, яка до числа загроз національній безпеці держави відносить зростання зовнішнього та внутрішнього державного боргу. Концепція зовнішньої політики Російської Федерації поставила метою "навести обслуговування російського зовнішнього боргу у відповідність з реальними можливостями країни, домагатися максимального повернення коштів у рахунок кредитів іноземним державам". Концепція розвитку ринку цінних паперів в Російській Федерації в якості основного завдання держави щодо визначення обсягів і строків запозичень на ринку цінних паперів визначає "розширення практики запозичень на ринку цінних паперів для покриття дефіциту федерального бюджету в частині фінансування цільових довгострокових програм та обслуговування накопиченого державного боргу".

У систему підзаконного нормативного правового регулювання відносин в сфері державного кредиту входять акти федеральних органів виконавчої влади. Зокрема, Мінфіном Росії видано накази від 26.07.2005 № 197 "Про емісії облігацій федеральної позики з постійним купонним доходом", від 20.12.2007 № 140н "Про затвердження Порядку ведення Державної боргової книги Російської Федерації в Міністерстві фінансів Російської Федерації"; Банком Росії прийнято Положення про порядок емісії облігацій Банку Росії від 29.03.2006 № 284-п.

Відносини з приводу державного кредиту, що складаються в процесі фінансової діяльності суб'єктів РФ, регулюються не лише федеральним законодавством, а також нормативними правовими актами відповідного регіону.

Питання державної кредитної діяльності мають нормативне закріплення в нормах міжнародного права. Зокрема, діють угоди між Російською Федерацією та державами - учасниками СНД про врегулювання питань правонаступництва у відношенні зовнішнього державного боргу і активів колишнього СРСР (див. постанову Уряду РФ від 09.10.1995 № 992).

Основне місце у регулюванні відносин державного кредиту займають норми фінансового права. Фінансово-правове регулювання відносин в галузі державного кредиту знаходиться в постійному русі, зумовленому складністю і політичної обостренностью процесів запозичення коштів для публічних потреб, а також тимчасовим наданням державних коштів іншим особам. Основне завдання механізму фінансово-правового регулювання кредитних відносин полягає у створенні оптимального правового режиму відносин з участю держави з приводу використання тимчасово вільних грошових коштів.

Таким чином, державний кредит як правова категорія являє сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають з приводу отримання державою або розміщення державою грошових коштів, а також відносини щодо надання державних гарантій.

В юридичному аспекті державний кредит виступає самостійним елементом фінансової компетенції держави. Він здійснюється за рахунок залучених і власних коштів на свій ризик; кошти розміщуються на законодавчо визначених умовах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правове регулювання державного та муніципального кредиту
Відмова покупця від укладання договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Правові основи використання кредиту, амортизаційних відрахувань та інших надходжень державними і муніципальними підприємствами
Державний кредит
Поняття і значення державного і муніципального кредиту
Правове регулювання державного та муніципального кредиту
Сутність, функції і значення державного кредиту
Відмова покупця від укладання договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Поняття та структура державних і муніципальних фінансів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси