Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці

Звіт про прибутки та збитки відноситься до основних форм бухгалтерської звітності комерційних організацій. Він дає уявлення про фінансові результати господарської діяльності організації за звітний період. Річний звіт про прибутки і збитки узагальнює інформацію про фінансові результати звітного року і входить до складу річної звітності; звіт, що формується наростаючим підсумком за кожен місяць (квартал), - до складу проміжної звітності. Звіт про прибутки та збитки, як і бухгалтерський баланс, складається на основі двох основних принципів - методу нарахування і допущення безперервності діяльності організації.

Значення звіту про прибутки та збитки визначається роллю прибутку як показника оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації, а також джерела фінансування розширеного відтворення. На формування прибутку впливають виробничі та фінансові чинники, а також облікова політика в області ведення бухгалтерського обліку та оподаткування.

Показники фінансових результатів господарської діяльності організації відображають компетентність керівництва і якість управлінських рішень. Тому звіт про прибутки та збитки в сучасній аналітичній практиці розглядається як джерело інформації про рівень економічної ефективності господарської діяльності організації. Він використовується різними категоріями користувачів інформації для виявлення і аналізу тенденцій формування фінансових результатів і оцінки управлінських рішень за звітний період.

Як об'єкт зовнішнього аналізу звіт про прибутки і збитки представляє інтерес для потенційних інвесторів (оцінка прибутковості бізнесу і доцільності інвестування в активи аналізованої компанії), кредиторів (аналіз можливості погашення основної суми та обслуговування боргу позичальником), податкових органів (оцінка рентабельності та доцільності організації виїзних перевірок за наявності збитків, низької рентабельності, випереджальних темпів витрат порівняно темпами зростання доходів1) і т. д.

Внутрішній аналіз звіту про прибутки та збитки спрямований на аналіз доходів і витрат, показників фінансових результатів і рентабельності з позицій цілей стратегічного управління, вирішення конкретних завдань звітного року, а також важливий у контексті порівняння із середньогалузевими значеннями показників обороту, чистого прибутку і рентабельності продажів з показниками конкурентів і найбільш успішних компаній.

Суттєві зміни, внесені до форми бухгалтерської звітності, спрямовані на зближення з вимогами МСФЗ з урахуванням прийнятих поправок. Так, у МСФЗ 1 у 2007 р. були внесені зміни, які набрали чинності з 1 січня 2009 р., у відповідності з якими звіт про прибутки і збитки і звіт про зміни капіталу замінені звітом про сукупний дохід.

Звіт про сукупний дохід включає в себе всі зміни в капіталі, крім виникають внаслідок здійснення операцій з власниками організації (збільшення або зменшення статутного капіталу, будь-які інші операції за розрахунками з власниками). При цьому допускаються два способи подання звіту про сукупний дохід у вигляді:

- одного звіту про сукупний дохід;

- двох звітів - звіту, що відображає компоненти прибутку або збитку (окремий звіт про прибутки та збитки), та звіту, починається з прибутку або збитку і відображає компоненти іншого сукупного прибутку (звіт про сукупні прибутки). В останньому випадку звіт про інший сукупний дохід є доповненням до звіту про зміни капіталу, в якому також відображаються зміни, зумовлені операціями з власниками. Виплати власникам, включаючи дивіденди, відповідно до нової редакції МСФЗ можуть відбиватися тільки в звіті про зміну капіталу.

Таким чином, під результатами діяльності організації розуміються всі зміни чистих активів (за винятком збільшення та зменшення розміру статутного капіталу), а не тільки отриманий прибуток. Загальний сукупний дохід за МСФЗ визначається підсумовуванням величини прибутку або збитку та іншого сукупного доходу.

Отже, прибуток або збиток - це сумарний дохід за вирахуванням витрат (крім результатів від операцій, що формують інший сукупний дохід), а інший сукупний дохід формують доходи і витрати, які не враховуються у складі прибутку або збитку.

Відповідно до МСФЗ 1 в інший сукупний дохід включаються:

o курсові різниці, що виникають при перерахунку фінансової звітності підрозділів, які знаходяться за кордоном;

o доходи від переоцінки фінансових активів, наявних для продажу;

o доходи від переоцінки основних засобів і нематеріальних активів;

o актуарні прибутки (витрати) за пенсійними планами з визначеними виплатами;

o хеджування грошових потоків та ін.

Формування прибутку в традиційному розумінні представляється статтями окремого звіту про прибутки та збитки:

o виручка;

o витрати по фінансуванню;

o частка прибутків і збитків асоційованих компаній і спільної діяльності, що обліковується за методом пайової участі;

o витрати по сплаті податку;

o окрема сума, яка складається з прибутку або збитку після податків від припиненої діяльності та прибутку або збитку після податків, визнаних в результаті вимірювання за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж або в результаті вибуття активів або вибуває групи (груп), що утворюють припинену діяльність;

o прибуток або збиток.

Безпосередньо у звіті про прибутки та збитки в обов'язковому порядку повинні розкриватися як розподілу прибутку або збитку за період наступні статті:

o прибуток або збиток, які відносяться до частки меншості;

o прибуток або збиток, що відносяться до власників власного капіталу материнської компанії.

МСФЗ 1 вказує на необхідність аналітичного подання інформації, що досягається введенням в звіт додаткових лінійних статей, заголовків і проміжних сум, тобто за допомогою класифікації статей доходів, витрат і фінансових результатів.

Кожна суттєва стаття подається окремо. Статті доходів і витрат можуть бути взаємно зараховуватися лише у разі, якщо це дозволяється МСФЗ або ж прибутку, збитки та супутні витрати, що виникають в результаті таких же або аналогічних операцій та подій, не є суттєвими.

До обставин, які зумовлюють роздільне відображення статей доходів і витрат, відносяться:

o списання вартості запасів до величини можливої чистої вартості реалізації або основних засобів до суми, що відшкодовується, а також повернення цих списань;

o реструктуризація діяльності організації та повернення будь-яких оціночних зобов'язань за витратами на реструктуризацію;

o вибуття об'єктів основних засобів;

o вибуття інвестицій;

o діяльність, що припиняється;

o врегулювання судових спорів.

Укладач звітності повинен виходити з інтересів користувачів. Тому компоненти фінансових результатів слід подавати таким чином, щоб можна було зробити висновки про стабільність прибутку, передбачуваності формування фінансових результатів (отримання прибутку чи збитку в майбутньому), потенціал компанії генерувати прибуток. У зв'язку з цим рекомендовано використовувати один із двох підходів до представлення інформації.

Перший підхід передбачає розкриття складу вироблених в звітному році витрат, згрупованих за видами витрат (nature of expenses method), другий - витрат, згрупованих за видами діяльності (function of expenses method або cost of sales method). Подання витрат на основі обраної їх класифікації розглядається як аналіз витрат. У першому варіанті витрати об'єднуються у відповідності з їх характером (амортизація, придбання матеріалів, транспортні витрати, виплати працівникам, витрати на рекламу) і не перерозподіляються між функціональними напрямками усередині компанії, що робить звіт більш підходящим для невеликих компаній. У другому варіанті витрати розбиваються у відповідності з їх призначенням. Як мінімум, організація окремо від інших витрат (витрат на збут та ведення адміністративної діяльності) розкриває собівартість продажів.

Відмінність цих підходів показано на рис. 4.1.

Формати звіту про прибутки і збитки

Рис. 4.1. Формати звіту про прибутки та збитки

У відповідності з різними способами подання витрат можливі два формати звіту про прибутки та збитки: одна і та ж інформація може бути представлена різними способами, які дають однакові кількісні показники за відповідними статтями фінансових результатів. Якщо компанія вибирає для складання звіту про прибутки та збитки формат, заснований на методі собівартості продажів, то вона зобов'язана показати в примітках додаткову інформацію про характер витрат за елементами (тобто по статтям витрат - матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію та ін).

Приклад.

В табл. 4.1 загальна сума витрат на виробництво (1580 ден. од. + + 1094 ден. од. + 730 ден. од. + 857 ден. од.) коригується на зміну собівартості виробничих запасів для визначення собівартості проданої продукції. При цьому показники собівартості проданої продукції, визначені різними методами, співпадають, що робить фінансові результати однаковими (6000 ден. од. - 2946 ден. од. = 1530 ден. од.; 1530 ден. од. - 380 ден. од. = 1150 ден. од.).

Таблиця 4.1. Порівняння форматів звіту про прибутки і збитки, ден. од.

Порівняння форматів звіту про прибутки і збитки, ден. од.

Вибір методу подання інформації залежить від історичних і галузевих чинників, а також від характеру діяльності компанії. МСФЗ 1 рекомендує використовувати той з них, який найбільш точно представляє елементи результатів діяльності компанії, хоча обидва методу вказують на витрати, пряме або непряме зміна яких може бути пов'язано зі зміною рівня виробництва або обсягу продажів.

Починаючи з річної звітності за 2011 р. звіт про прибутки і збитки російських організацій складається на основі вимог наказу Мінфіну Росії від 02.07.2010 № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" (далі - наказ Мінфіну Росії № 66н).

У форму звіту про прибутки та збитки додаткову графу "Пояснення", в якій вказується номер відповідного пояснення, якщо з якої-небудь статті воно дається. Це правило не нове, воно сформульовано в п. 28 ПБО 4-99, згідно з яким за статтею бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, до якої наводяться пояснення, дається вказівка на таке розкриття у відповідному пункті пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Разом з тим застосовувався до 2001 р. зразок форми звіту про прибутки та убытках1 не містив такої графи, і багато організації ця вимога не дотримувалися.

Чинною редакцією Федерального закону від 21.11.1996 № 129-ФЗ "ПРО бухгалтерському обліку" (ст. 13) з урахуванням змін, внесених Федеральним законом від 08.05.2010 № 83-ФЗ "ПРО внесенні змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням правового становища державних (муніципальних) установ" і вступили в силу з 1 січня 2011 року, передбачено подання організаціями звіту про прибутки і збитки, тому введення до складу бухгалтерської звітності та звіту про сукупний дохід поки не представляється можливим. Внаслідок цього дані про сукупний дохід і його складових включені у звіт про прибутки та збитки у вигляді довідкової інформації.

Сьогодні перелік операцій в російському бухгалтерському обліку, які можуть бути включені в розрахунок показника сукупного доходу організації, не повною мірою відображає фактори його зміни, але з часом цей перелік буде розширено. Наприклад, відомо, що дооцінка основних засобів не формує показник прибутку, але при цьому відбувається збільшення капіталу і чистих активів організації.

Відповідно до наказом Мінфіну Росії № 66н у довідковій частині до звіту про прибутки та збитки сукупний фінансовий результат періоду визначається як сума рядків "Чистий прибуток (збиток)", "Результат від переоцінки необоротних активів, не включається в чистий прибуток (збиток) періоду" і "Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) звітного періоду". По статті "Результат від переоцінки необоротних активів, не включається в чистий прибуток (збиток) періоду", очевидно, необхідно відображати результати переоцінки необоротних активів, віднесених в додатковий капітал організації. Однак поняття сукупного доходу та перелік операцій, результати яких слід показувати по статті "Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) звітного періоду", нормативними актами з бухгалтерського обліку поки не визначені.

У сформованій ситуації необхідно застосовувати правило, встановлене ПБО 1-2008, згідно з яким формування облікової політики по неурегульованих питань проводиться на підставі МСФЗ. Отже, у зазначеній статті не повинні відображатися, крім збільшення або зменшення статутного капіталу, також курсова різниця, що виникає за розрахунками з засновниками, якщо вклад до статутного капіталу передбачений в іноземній валюті, та емісійний дохід (операції, пов'язані з розрахунками з власниками), хоча за діючими правилами вони обліковуються у складі додаткового капіталу організації.

Очевидно, необхідні відповідні зміни нормативних актів з бухгалтерського обліку.

У разі прийняття відповідних змін до Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" ПБУ 3-2006, затверджене наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 № 154н, по статті "Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) звітного періоду" буде відображатися курсова різниця, яка виникає в результаті перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів і зобов'язань організації, використовуваних для ведення діяльності за межами Російської Федерації.

Вживаний в даний час в Росії формат звіту про прибутки та збитки відповідає формату звіту за методом собівартості продажу, рекомендованого МСФЗ 1 в частині розкриття інформації про витрати.

Основна частина звіту про прибутки та збитки ґрунтується на адитивної моделі формування чистого прибутку і включає статті доходів і витрат, показники фінансових результатів (див. у додатку до звіту про прибутки та збитки). Інформація про витрати розкривається за методом собівартості продажів. Фінансові результати визначаються шляхом зіставлення доходів і витрат (рис. 4.2).

Організації можуть вносити у встановлені зразки форм звітності доповнення та розшифровки, що дозволяють більш достовірно представити інформацію про фінансові результати, шляхом введення додаткових рядків. Дотримуючись загальна вимога достовірності та вимога суттєвості, організація може включати додаткові показники і пояснення, у тому числі розшифровки, звіт про прибутки і збитки.

Формування прибутку від продажу, прибутку до оподаткування та чистого прибутку

Рис. 4.2. Формування прибутку від продажу, прибутку до оподаткування та чистого прибутку

У звіті про прибутки та збитки доходи і витрати організації за звітний період відбиваються з підрозділом на доходи і витрати по звичайних видах діяльності (виручку) та інші доходи і витрати. Витрати організації показуються у звіті в круглих дужках. Відповідно до ПБО 10-99 "Витрати організації" до витрат відносяться всі віднімаються статті звіту про прибутки та збитки, крім поточного податку на прибуток.

Зразком форми звіту передбачено обов'язкове додаток до звіту про прибутки і збитки з розшифровкою найбільш типових прибутків і збитків за неосновним операціями (див. розшифровка окремих прибутків і збитків у додатку до річного звіту на сайті ВАТ "НМЛК").

Організація має право прийняти рішення про подання інформації за встановленою формою звіту, якщо показники, наведені у зразку форми, дозволяють дотримуватися вимог до бухгалтерської звітності, викладені в Положенні з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4-99 та інших положеннях з бухгалтерського обліку. Але при відсутності даних про які-небудь доходи та витрати відповідають цим показникам статті в звіт про прибутки і збитки не включаються. У той же час потрібно розкривати суттєву інформацію, що робить звіт розгорнутим і більш детальним. Зокрема, у звіті про прибутки та збитки організація може показники, наведені в розділі "Розшифровка окремих прибутків і збитків", представляти у вигляді розшифровок до відповідних статей звіту ("у тому числі" або "з них").

Додаткова розшифровка статей доходів і витрат дозволяє отримати більш повне уявлення про особливості їх формування у звітному році. Разом з тим при складанні річної звітності потрібно дотримуватися встановлені правила кодування статей1, не змінюючи кодів основних показників доходів, витрат, фінансових результатів, що обумовлено необхідністю подальшої обробки інформації органами державної статистики.

Показники доходів і витрат, прибутків і збитків відображаються у звіті за два порівнянних періоду. Але якщо організація визнає доцільним, то інформація може бути наведена за три та більше звітних періоди в порівнянному вигляді. Графа 4 звіту заповнюється на основі даних графи 3 звіту за попередній рік. Якщо дані за аналогічний період попереднього року непорівнянні з даними за звітний період, то вони підлягають коректуванню виходячи із змін облікової політики, законодавчих та інших нормативних актів.

Чітке уявлення про характер доходів і витрат дає можливість організації правильно оцінювати їх структуру і динаміку, генерувати доходи і контролювати витрати, а також пов'язувати висновки про зміни у фінансовому стані організації з оцінкою фінансового результату. В цьому контексті вкрай важливою є інформація про негрошові операції організації.

ПБО 9-99 визначає порядок розкриття інформації щодо виручки, отриманої в результаті виконання договорів, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами. Як мінімум, підлягає розкриттю наступна інформація:

o загальна кількість організацій, з якими здійснюються такі договори, із зазначенням організацій, на які припадає основна частина такої виручки;

o частка цієї виручки;

o спосіб визначення вартості продукції (товарів), переданої організацією.

Розглянемо зміст звіту про прибутки та збитки ВАТ "НЛМК" і його показники (див. додаток 2).

В першу чергу у звіті про прибутки та збитки відображаються статті доходів і витрат організації, визнані у звітному році як доходи і витрати від звичайних видів діяльності.

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (128 574 663 тис. руб.) являє собою: виручку від продажу продукції і товарів; надходження, пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг; надходження від господарських операцій, пов'язаних з окремими фактами господарської діяльності. Доходи за звичайними видами діяльності (122 167 046 тис. руб.) показано з виділенням статті виручки від продажу основного виду продукції - продукції металургійного виробництва.

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (94 343 017 тис. руб.) відображає враховані витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) у частці, що відноситься до реалізованої продукції (робіт, послуг). Витрати по звичайних видах діяльності (90 131 931 тис. руб.) як основні операційні витрати розшифровані у відповідності зі структурою доходів - наведена собівартість реалізованої продукції металургійного виробництва.

До витрат по звичайних видах діяльності також належать:

o комерційні витрати, обумовлені збутом продукції (12 249 926 тис. руб.);

o управлінські витрати, пов'язані з управлінням організацією (4 606 432 тис. руб.).

Валовий прибуток (34 231 646 тис. руб.) являє собою різницю між виручкою від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг. Це - розрахунковий аналітичний показник, що має значення як показник проміжного доходу. Прибуток (збиток) від продажу (17 375 288 тис. руб.) утворюється як результат покриття валовий прибутком комерційних і управлінських витрат.

Інші види доходів і витрат включені у самостійний розділ звіту "Інші доходи і витрати" на основі їх визнання згідно з ПБО 9-99 та ПБО 10-99. Ця інформація відповідним чином показується в звіті про прибутки та збитки на основі дотримання правил ведення бухгалтерського обліку господарських операцій по формуванню фінансових результатів.

Прибуток (збиток) до оподаткування визначається в результаті зіставлення доходів від звичайних видів діяльності та інших доходів з усіма відповідними витратами, відображеними у звіті про прибутки та збитки (17 375 288 тис. руб. + 6 176 456 тис. руб. -

- 2 080 352 тис. руб. + 28 780 189 тис. руб. + 135 067 802 тис. руб. -

- 159 516 470 тис. руб. = 25 802 913 тис. руб.). Чистий прибуток (23 998 490 тис. руб.) як прибуток після оподаткування є кінцевим показником звіту про прибутки та збитки.

Інформація про відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, постійних податкових зобов'язаннях активах відображається у звіті на підставі правил, сформульованих в ПБО 18-02. Ця частина звіту про прибутки і збитки змінена таким чином, щоб користувачі бухгалтерської інформації отримали уявлення про взаємозв'язок показників бухгалтерської та оподатковуваного прибутку, а також про відмінності податку на бухгалтерську прибуток (збиток) та податку на оподатковуваний прибуток, відображений в податковій декларації з податку на прибуток.

Довідково до звіту про прибутки та збитки показуються дані про базову та розбавлений прибутку (збитку) на акцію. Ця інформація відображається тільки акціонерними товариствами в річної бухгалтерської звітності. Будь-яка істотна для користувачів звітності інформація щодо цих показників підлягає розкриттю у пояснювальній записці. При цьому слід керуватися:

o Методичними рекомендаціями з розкриття інформації про прибутку, що припадає на одну акцію, затверджених наказом Мінфіну Росії від 21.03.2000 № 29н;

o порядком, встановленим установчими документами.

У 2009 р. базова прибуток на акцію ВАТ "НЛМК" склала 4 руб.

Оскільки звіт про прибутки та збитки складається на основі формату собівартості продажів, у бухгалтерської звітності необхідно навести інформацію про витрати по звичайних видах діяльності, згрупованих за елементами витрат. Ці дані відображаються або в додатку до балансу, або у додатку до звіту про прибутки та збитки, якщо організація його розробляє самостійно. У додатку до бухгалтерського балансу ВАТ "НЛМК" наведено самостійний розділ VII "Витрати по звичайних видах діяльності (за елементами витрат)".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи аналізу звіту про прибутки та збитки
Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Значення звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці
Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів
Значення звіту про зміни капіталу в ринковій економіці
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси