Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель логістичної системи

З точки зору ефективності та результативності процесів, що протікають в системах, нас цікавить керованість системи - її здатність переходити в інший стан під впливом керуючих впливів. З безлічі зовнішніх впливів становлять інтерес лише ті, які в умовах задачі істотно впливають на стан системи. Ці зовнішні впливи називають вхідними величинами, а елементи системи, до яких вони прикладені, - входами системи.

Так, на виробничо-господарську діяльність фірми суттєво впливають такі чинники, як попит і пропозиція на випускаєму продукцію, ціни на сировину і енергетичні ресурси, податкова політика держави і т. д. Вони розглядаються як вхідні впливу на підприємство.

Для ефективного управління виробничо-господарською системою виділяють два типи вхідних величин: керуючі і впливи. Поведінку логістичної системи (аналогічно веде себе ланка логістичної системи) під впливом вхідних величин показано на рис. 2.3. Керуючі впливи (X,, Х2, Х3, Хк ) являють собою величини, значеннями яких можна розпоряджатися при управлінні системою і які можна змінювати з метою здійснення дій, бажаних порівняно з іншими можливими

Кібернетична модель логістичної системи (ланки)

Рис. 2.3. Кібернетична модель логістичної системи (ланки)

рухами керованої системи. Для логістичної системи керуючі впливи втілені в логістичній стратегії фірми, її технічної, цінової, фінансової, кадрової політики, в цільових комплексних програмах.

Впливи (М,, М2, М3, МА), як правило, неможливо або економічно недоцільно змінити з боку розглянутої системи. Впливи можуть бути лише враховані нашою системою, велике значення має прогнозування тенденцій їх розвитку. Для логістичної системи возмущающими впливами є ринкова ситуація, транспортна та податкова політика держави, ставка банківського відсотка за кредит і т. д.

Реакція системи на вхідні змінні та її вплив на навколишнє середовище характеризуються значеннями її вихідних змінних величин (У|, У2, У3,Yp). Сукупність вихідних величин та їх зміни визначають поведінку системи, дозволяють керівнику оцінювати відповідність конкретних дій стратегічним цілям. В нашому випадку до таких показників відносяться обсяг, якість відправленої готової продукції, цінова політика фірми, її коопераційні зв'язки, формування каналів збуту продукції та ін

Зміни в певних межах вхідних величин тягне зміна і вихідних параметрів системи. При цьому зміни останніх не здійснюються миттєво: існує певне тимчасове запізнювання. Вхідні змінні є причиною, вихідні - наслідком, тому останні ніколи не можуть передувати першим.

Зауважимо, що впливи можуть мати не тільки зовнішнє, але і внутрішнє походження: зміна властивостей елементів системи в ході тривалої роботи або в результаті порушення нормального функціонування елементів системи.

Внутрішній стан системи характеризується сукупністю значень величин, що визначають її поведінку, тобто змінними стану системи (т(, т2, /і"). В залежності від безлічі допустимих станів системи поділяються на безперервні (змінні стану можуть приймати будь-які значення в наперед заданих межах) і дискретні (в них внутрішній стан може приймати кінцеве число фіксованих значень). У логістичних системах внутрішній стан визначається її організаційною структурою, потужністю її складів, кількістю транспортних одиниць і персоналу.

Таким чином, всі перераховані вище змінні, що дають повне уявлення про саму систему і характер її поведінки у зовнішньому середовищі, можуть бути підрозділені на наступні групи:

o вхідні змінні (Х, Х2, Х3, Х^; М1( М2, М3, Мд), що представляють сигнали, що генеруються системами, зовнішніми по відношенню до даної системи, і впливають певним чином на її поведінку;

o вихідні змінні (У,, У2, У3,Ур), що характеризують реакцію системи на зовнішній вплив і дозволяють описати конкретні аспекти підвищення системи у відомих умовах;

o змінні стану (тЯ|, ть тп), що характеризують динамічну поведінку досліджуваної системи.

Для характеристики систем і визначення стратегії їх розвитку існує безліч узагальнюючих і спеціальних наукових дисциплін, основним серед яких є загальна теорія систем - міждисциплінарна галузь наукових досліджень, в завдання якої входить розробка узагальнених моделей систем, побудова формалізованого апарату опису функціонування і поведінки системних об'єктів, створення узагальнених теорій систем різного типу (таких як теорія динаміки систем, їх цілеспрямованої поведінки, історичного розвитку, ієрархічної будови, процесів управління в системах).

Загальна теорія систем у вигляді спеціальної концепції була сформульована в 1930-е рр. Л. фон Берталанфі. По мірі розгортання системних досліджень ставало все більш очевидним, що мова йде не про затвердження єдиної концепції, яка претендує на загальнонаукове значення, а про новому напрямку дослідницької діяльності, вироблення нової системи принципів наукового мислення, формуванні нового підходу до об'єктів дослідження. Фахівці тлумачать загальну теорію систем досить широко.

Загальна теорія систем - це світогляд або методологія, а не теорія в тому сенсі, який надається цьому терміну в науці. Характерною особливістю цього світогляду є те, що тут підкреслюються ті аспекти предметів або подій, які випливають із загальних властивостей систем, а не з їх конкретного змісту.

Аналіз системних властивостей дозволяє формалізувати певні властивості, істотні для характеристики реально існуючих систем, і визначити, як ці властивості використовуються при проведенні конструктивного аналізу.

Загальна теорія систем у своїх дослідженнях використовує такі наукові дисципліни:

o кібернетику, яка базується на принципі зворотного зв'язку і вскрывающую механізми цілеспрямованого і самоконтролирующего поведінки;

o теорію інформації, що вводить поняття інформації як кількісно вимірюваного параметра і розвиваючу принципи передачі інформації;

o теорію ігор, аналізує у межах математичного апарату раціональну конкуренцію двох або більше систем з метою досягнення максимального виграшу або мінімального програшу;

o теорію рішень, аналізує раціональний вибір всередині людських організацій або людино-машинних систем, базуючись на розгляді даної ситуації і її можливих результатів;

o топологію, що включає неметрические області, такі як теорія мереж і теорія графів;

o факторний аналіз, тобто процедури ізоляції факторів у многопеременных процесах;

o загальну теорію систем у вузькому сенсі, завданням якої є виведення з загального визначення поняття "система" (тобто комплекс взаємодіючих компонентів) низки понять, таких як взаємодія, сума, централізація, конкуренція і т. д., і застосовує їх до конкретних явищ.

У загальному плані в науці про системах розрізняють такі області.

1. Системотехніка (Systems Engineering) - наукове планування, проектування, оцінка і конструювання людино-машинних систем.

2. Дослідження операцій (Operations research) - наукове управління існуючими системами людей, машин, ресурсів, грошей і т. д.

3. Інженерна психологія (Human Engineering) - аналіз пристосування систем і, насамперед, людино-машинних систем для досягнення максимуму ефективності при мінімумі всіх видів витрат.

Резюмуючи вищевикладене, можна сформулювати такі основні положення загальної теорії систем, що мають безпосереднє відношення до логістичним системам.

1. Система не є простою сумою своїх складових, оскільки являє собою організаційне єдність.

2. Системи поділяються на відкриті і закриті. Система вважається відкритою, якщо вона обмінюється інформацією, енергією, або речовиною з навколишнім середовищем; такі біологічні та соціальні системи. Система визначається як закрита, якщо вона не має таких взаємодій зі своїм оточенням (деякі механічні системи).

3. Для ідентифікації системи як такої необхідне чітке визначення меж, що відокремлюють її від зовнішнього середовища; причому ці межі можуть бути не постійні, не жорсткі і змінюватися з плином часу і в залежності від обставин. Так може бути визначена як соціальна система фірма або її підрозділ.

4. Закриті системи схильні ентропії - тенденції до "иссяканию". Формулювання Р. Клаузиуса така: "При мимовільних процеси в системах, що мають постійну енергію, ентропія завжди зростає". Л. Больцман інтерпретував ентропію в замкнутих системах наступним чином: ентропія - міра безладдя в системі. Повний порядок відповідає мінімуму ентропії, будь безлад збільшує її.

Будучи наданій самій собі, не відчуваючи керуючих впливів, сукупність елементів системи прагне перейти в стан, в якому при цих умовах можливий більший безлад. Максимальна ентропія відповідає повного хаосу, руйнування системи.

Відкриті системи, спілкуючись з навколишнім середовищем, у меншій мірі схильні дезорганизующему впливу ентропії. Так, комерційні структури можуть отримувати із зовнішнього середовища не менший обсяг ресурсів і енергії, ніж вони використовують і віддають.

5. Для свого стабільного існування відкриті системи повинні отримувати ззовні не менше того, що вони віддають, плюс те, що використовується в процесі їх функціонування. Подібне положення іменується "стійким станом", або "динамічним гомеостазом".

6. Для констатації стійкого стану система повинна володіти зворотним зв'язком - вхідним інформаційним каналом, який повідомляє, чи дійсно система досягла динамічного гомеостазу і не піддається небезпеки руйнування.

7. За винятком всесвіту, всі системи в строгому сенсі є підсистемами. Ієрархічність полягає в тому, що дана система, маючи свої підсистеми, в той же час є частиною суперсистеми. Так, логістична система фірми має значне число підсистем (логістичних систем підрозділів) і, в свою чергу, є частиною більш складної системи (галузі, регіону, національної економіки).

8. Логістичні (еколого-соціально-економічні системи (як відкриті системи) мають тенденцію до ускладненості і диференціації, тобто відкрита система буде по мірі свого росту прагнути до більшої спеціалізації своїх елементів і ускладнення структури аж до розширення своїх меж або створення нової суперсистеми з більш великими межами. Таким чином, при зростанні логістичної структури спостерігається її ускладнення і диференціація, створюються нові спеціалізовані підвідділи, розширюються джерела постачання та асортимент оброблюваної продукції і надаваних послуг, перебудовується система збуту. Ця модель чітко ілюструється прикладом процесу логістизації економіки в цілому.

9. У відкритих системах досягнення бажаного результату (динамічного гомеостазу) може бути здійснено різними способами. В закритій системі елементи взаємодіють безпосередньо причинно-слідчим шляхом. В еколого-соціально-економічних (відкритих) системах цілі можуть бути досягнуті шляхом варіювання вхідних і керуючих параметрів; при цьому "єдино правильний" спосіб може і не існувати. Так, успішно конкурують фірми, засновані як на євро-американських, так і на японо-азіатських концепціях управління, що істотно відрізняються за формами організації. Таке явище, що відбиває неоднозначність шляхів досягнення поставленої задачі стосовно до відкритих систем, фахівці називають "эквифинальностью".

У світлі формування і розвитку логістики значний інтерес представляє і тектологія, загальна організаційна наука, створена А. А. Богдановим на початку XX ст. Особливу увагу привертає в ній закон відносних опорів (закон найменших), згідно з яким сумарна стійкість системи по відношенню до даної середовищі є складний результат часткових устойчивостей різних частин цієї системи по відношенню до спрямованих на неї впливів. Інакше кажучи, стійкість системи залежить від найменших відносних опорів всіх її частин у будь-який момент часу.

У логістичній системі аналогічно лімітуючим фактором виявляється найменший параметр матеріальної, фінансової, трудової складових се ресурсного потенціалу.

Суть реалізації логістичної концепції полягає в розробці та впровадженні логістичних систем управління, тобто таких систем синхронного управління матеріальними, фінансовими, інформаційними потоками, які ґрунтуються на логістичних принципах і методах.

З точки зору практичного призначення логістична система - це система управління рухом матеріалопотоків, починаючи від постачання сировини та закінчуючи постачанням готової продукції конкретного споживача, а також фінансових та інформаційних потоків, що супроводжують руху матеріалів.

З точки зору загальної теорії систем логістична система - це адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції та операції. Вона може складатися з декількох підсистем і мати розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем.

Епілог

Основна мета логістичного аналізу за методом ABC - класифікація використовуються (реалізуються) фірмою товарно-матеріальних ресурсів по ряду параметрів для підвищення точності планування, організації, контролю, регулювання і скорочення логістичних витрат. Категорія "А" включає види продуктів з великим обсягом продажів, які вимагають детального планування, постійного, можливо щоденного, обліку і контролю їх наявності, так як є основними в продажах фірми. Категорія "В" включає значну за кількістю групу продуктів, реалізаційні параметри яких є середніми; вони вимагають звичайних підходів у плануванні, обліку і контролі (проводиться, як правило, щомісяця). Категорія "С" складена з великої кількості менш ходових продуктів, для яких застосовуються спрощені методи планування, обліку і контролю (може проводитися щоквартально або щорічно). Класифікація номенклатурних позицій за методом АВС-аналізу може виконуватися за різними показниками. Крім того, у комерційній логістиці він може бути використаний при класифікації постачальників товарно-матеріальних ресурсів, а також фірм - покупців готової продукції (для виробничо-комерційних структур) та товарів (оптової торгівлі).

Метод XYZ-аналізу дозволяє провести класифікацію тих же ресурсів фірми в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування змін у їхній потребі. Продукція категорії "X" характеризується стабільною величиною споживання, можливість досить точного прогнозу. Продукція категорії "Y" характеризується відомими коливаннями споживання, середніми можливостями прогнозування. Для категорії "Z" споживання продукції нерегулярно, прогнозування важко. Віднесення ресурсів до категорій "X", "Y" або "Z" повинно здійснюватися виходячи з конкретних умов побудови логістичної ланцюга і специфіки здійснення бізнес-процесів фірми.

Виконання логістичного аналізу з використанням методів ABC і XYZ є результатом, достатнім для позиціонування видів продукції як об'єктів управління в системі управління запасами і формування груп, для яких можлива розробка типових технік ефективного управління.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Вибір оптимального варіанту складської підсистеми логістичної системи
Змінюється природа логістичних систем
Логістична концепція Lean production. Система логістичних концепцій DDT
ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СИСТЕМИ
Епілог
Епілог
Епілог
Епілог
Епілог
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси