Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Державна громадянська служба
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Об'єктивні закони і принципи адміністративного управління

Державна громадянська служба як необхідний елемент державного управління в своїй основній частині не є випадковою діяльністю випадкових особистостей, а носить досить необхідний характер і тому регулюється своїми специфічними об'єктивними законами і принципами.

В літературі поняття "закон" і "принцип" зазвичай використовуються в двох значеннях: об'єктивному і суб'єктивному. Об'єктивними називають закони і принципи управління суспільством, всім реальним світом, що діють незалежно від волі і свідомості людей. А суб'єктивними - державні (правові) закони і принципи, які зазвичай вводяться і діють з волі державних органів (держави в цілому), а також моральні, організаційні та інші загальноприйняті правила громадянського суспільства.

Об'єктивні закони і закони адміністративного управління

Нерідко об'єктивний закон характеризується як суттєва, стійка, повторювана, внутрішньо притаманна явищ зв'язок і взаємна обумовленість. Однак поняття "зв'язок" в соціальних явищах, що розглядається зазвичай як синонім понять "ставлення" і "взаємодія", не дає можливості правильно підійти до сутнісного визначення закону, оскільки всі ці поняття не характеризують цілеспрямовану діяльність. Всякий соціальний закон розкривається тільки як форма управління діяльністю людей, їх необхідними і повторюваними управлінськими програмами. Звичайно, це не будь-яка форма управління. Об'єктивний соціальний закон є істотна, стійка, повторювана і внутрішньо притаманна взаємодіючим людським спільнотам форма управління їх діяльністю.

В суспільстві поза і незалежно від діяльності людей існування об'єктивних соціальних законів неможливо. Причому в склад соціальної діяльності (як духовної, так і матеріальної) обов'язково входить свідомість. Звідси виникає питання: чи всі соціальні закони мають об'єктивний характер? Якщо не всі, то які з них можуть бути віднесені до числа об'єктивних?

В літературі об'єктивними називають, насамперед, закони, які діють незалежно від волі і свідомості людей. Однак щодо суспільних законів подібні твердження не цілком коректні, оскільки не уточнюють - про волі і свідомості яких людей йдеться. Адже всі соціальні закони проявляються через волю і свідомість людей. А раз ми намагаємося виділити з них об'єктивні, то дану проблему, мабуть, можна успішно вирішити лише через аналіз взаємодії соціальних суб'єктів і соціальних об'єктів.

Основна властивість соціальних суб'єктів полягає в їх системоутворюючої функції, тобто здатності створювати в процесі взаємодії особливі соціальні системи (наприклад, лікарі створюють систему охорони здоров'я, вчителі - систему освіти, керівники - систему організаційного підпорядкування і т. д.). В якості своєрідної основи, особливого фундаменту цих систем виступають соціальні об'єкти. Діяльність соціальних об'єктів незалежна від волі і свідомості протилежних їм спільностей, тобто лікарів, вчителів, керівників. "Відмінність суб'єктивного від об'єктивного є, - підкреслював в. І. Ленін, - і воно має свої межі". Які ж ці межі між суб'єктивним і об'єктивним стосовно до соціальних законів?

Об'єктивний характер соціальних законів в кінцевому рахунку пов'язаний з тим, що вони діють незалежно від волі і свідомості соціальних суб'єктів, так і з тим (і це головне), що властиві об'єкту, є законами його формування і розвитку. Саме об'єкти окреслюють межу, яка і обумовлює об'єктивність тих чи інших законів. Наприклад, у процесі лікування хворих суб'єктом виступають лікарі, а об'єктом - пацієнти. Зрозуміло, що в даному випадку для лікарів об'єктивний характер мають правила поведінки хворих. Якщо ж взяти сферу духовної діяльності, наприклад систему освіти, де суб'єктом виступають вчителя, а об'єктом - учні, то, природно, для вчителів об'єктивний характер мають духовні закони засвоєння викладається матеріалу цієї учнівської масою.

Отже, властивість об'єктивності будь-яких законів встановлюється лише стосовно цілком певних суб'єктів. В світі пет законів, які б у всіх випадках мали об'єктивний характер. Закони поведінки хворих або учнів об'єктивні лише в тому випадку, якщо ці соціальні спільності виступають об'єктами діяльності відповідних суб'єктів, а саме: в першому випадку - лікарів, у другому - вчителів. Якщо ж суб'єктом виступає в цілому все суспільство у взаємодії з природою, то об'єктивний характер мають закони природи. Якщо ж брати процес пізнання, то тут мають об'єктивний характер законів розвитку, по-перше, природи, а по-друге, всіх тих соціальних спільнот, які пізнаються даним суб'єктом. Тому всі соціальні суб'єкти для того, щоб діяти з більшою надією на успіх, повинні вивчати закони функціонування своїх об'єктів і враховувати їх у всій діяльності (наприклад, поведінка хворих вивчає медицина, поведінку учнів - педагогіка тощо).

В літературі називають об'єктивними законами й тому, що люди, мовляв, не можуть їх ні встановлювати, ні створити, ні знищити, ні перетворювати. Зрозуміло, не можна змішувати можливість перетворення суспільного життя з перетворенням се законів. Це явища однопорядкові, але разнообъемные. Люди в практичній діяльності перетворюють, змінюють, перш за все, свої суспільні відносини, а разом з ними перетворюють суспільне життя. Але ця перетворююча діяльність людини можлива лише на основі тих чи інших об'єктивних законів суспільного розвитку.

Історичний досвід показує, що багато закони суспільного розвитку діяли задовго до того, як люди їх відкрили і пояснили. Закон вартості, наприклад, діє протягом 5-7 тис. років. Але люди пізнали цей закон порівняно недавно. В кінці XVIII - початку XIX ст. англійські економісти А. Сміт і Д. Рікардо зробили важливий крок до виявлення цього закону, а наукове пояснення його дії було дано лише К. Марксом у середині XIX ст.

Історичні події не є абсолютно індивідуальними. В них поєднується особливе і загальне. Закон і є не що інше, як то суттєво-загальне, що властиво всім індивідуальним явищ. Пояснюючи історична подія, треба виявляти не тільки його індивідуальні, своєрідні риси, але і виділити те загальне, що лежить в основі цілого ряду таких подій. Законів розкриваються шляхом суттєвого відволікання від маси одиничних явищ. Тільки при такому підході можна зрозуміти історичну подію як закономірний результат історичного процесу.

Соціальні закони, будучи об'єктивними законами, реально, на ділі виступають як закони соціальної діяльності людей. Внаслідок цього, проявляючись через соціальну діяльність індивідів і суспільних груп, ці закони завжди носять характер законів-тенденцій, що мають імовірнісну природу. Визначаючи напрям, характер і зміст соціальної діяльності людей, вони виступають як стохастичні (грец. - імовірнісні, випадкові ) регулятори.

Відхилення середньої рівнодійної величини соціальних відносин особистостей від об'єктивних вимог суспільного закону тягне за собою дисфункцію у соціальному механізмі. Критерієм ефективності механізму дії громадського закону, таким чином, виступає середня рівнодіюча соціальних відносин особистостей. Соціологічні дослідження соціальних стосунків особистостей дозволяють виявити не тільки форми вияву соціальних законів у різних сферах життєдіяльності суспільства, але і дисфункціональні елементи в соціальному механізмі і, відповідно, усувати їх.

У чому специфіка об'єктивних законів цивільної служби? Будучи частиною соціальних законів, вони відрізняються, по меншою мірою, двома особливостями. По-перше, закони цивільної служби упорядковують безпосередньо апаратну діяльність людей. А по-друге, за спрямованістю свого впливу па соціальні процеси, на розвиток соціальних суб'єктів і соціальних об'єктів мають, здебільшого, досить короткочасний характер. Тому нерідко вони демонструють спочатку позитивний, а потім негативний, негативний характер.

Остання обставина пояснюється двома основними причинами. По-перше, керована підсистема, як правило, не залишається в статичному стані-вона постійно розвивається. Слідом повинна постійно самообновляться і керуюча підсистема, але остання має схильність відставати у своєму розвитку від керованої підсистеми і, в результаті, починає гальмувати її самовідновлення. По-друге, керуюча підсистема, одного разу виникнувши під впливом керованої підсистеми, набуває в подальшому свою внутрішню логіку розвитку, яка досить часто не відображає логіку розвитку керованої підсистеми. Це обставина також призводить до виникнення в ній гальмуючого негативного ефекту. І оскільки громадянська служба вбудована в політичне управління, має швидкоплинний характер, вона має таку ж особливість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Об'єктивні закони адміністративно-інформаційного управління
Об'єктивні закони адміністративно-організаційного управління
Сутність та принципи адміністративної відповідальності
Об'єктивні принципи апаратного управління
Загальні положення і принципи законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення
Об'єктивні закони адміністративно-організаційного управління
Об'єктивні закони адміністративно-інформаційного управління
Адміністративна відповідальність та адміністративне покарання
Об'єктивні принципи апаратного управління
Об'єктивне і суб'єктивне в системі державного управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси