Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка нерухомості
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Демократизація управління нерухомістю-народні підприємства

Вступив з 01.10.1998 чинності ФЗ від 19.07.1998 № 115-ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" вперше в сучасній Росії сформував правові умови для створення і функціонування підприємств, що належать їхнім працівникам.

Народне підприємство може бути створене шляхом перетворення будь-якої комерційної організації за нераціональним і необґрунтованим винятком державних і муніципальних унітарних підприємств і відкритих АТ, працівникам яких належить менше 49% статутного капіталу. В першу чергу у народні підприємства можуть бути трансформовані колишні орендні і колективні підприємства, які функціонують в даний час у формі ЗАТ, в яких більше 75% звичайних акцій належать їх працівникам, а також створені в процесі приватизації ВАТ, працівникам яких належить не менше 49% статутного капіталу, а 75% звичайних акцій в сукупності є власністю працівників і (або) державної власністю. Учасники комерційної організації, які голосували проти перетворення в народне підприємство, мають право протягом одного місяця викупити свої акції (частки, паї) повністю або частково.

Засновники народного підприємства укладають між собою письмовий договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі організації, розмір статутного капіталу, категорії і типи акцій, розмір і порядок їх оплати, права та обов'язки засновників. Договір повинен містити також:

1) відомості про кількість акцій народного підприємства, якими він може володіти в момент створення народного підприємства:

кожний працівник, в тому числі який є учасником перетворюваної комерційної організації і вирішив стати акціонером народного підприємства;

кожен учасник перетворюваної комерційної організації, який не є її працівником;

кожна фізична особа, яка не є учасником перетворюваної комерційної організації, і (або) юридична особа;

2)грошову оцінку акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації;

3) умови, терміни і порядок викупу народним підприємством акцій народного підприємства у його акціонерів метою дотримання цього закону та умов договору про створення народного підприємства;

4) зазначення форми акцій народного підприємства або порядку обміну акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації на акції народного підприємства кожним акціонером у момент створення народного підприємства.

У статуті народного підприємства слід вказати:

o повне і скорочене фірмове найменування;

o місце знаходження підприємства;

o тип суспільства (закрите);

o кількість, номінальну вартість, категорії акцій;

o права акціонерів;

o розмір статутного капіталу;

o структуру і компетенцію органів управління товариством і порядок прийняття ними рішень;

o порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, перелік питань, рішення по яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно;

o відомості про філіях і представництвах суспільства;

o максимальну частку акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою можуть володіти у сукупності фізичні особи, які не є працівниками народного підприємства, і (або) юридичні особи;

o максимальну частку акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти один його працівник.

Народне підприємство має право випускати тільки звичайні акції. Зменшення кількості голосів власнику акцій народного підприємства при голосуванні за принципом "одна акція - один голос" не допускається.

Поминальна вартість однієї акції народного підприємства визначається загальними зборами акціонерів народного підприємства (далі - загальні збори акціонерів).

Працівникам народного підприємства повинно належати кількість акцій народного підприємства, номінальна вартість яких становить 75% його статутного капіталу.

Працівникам народного підприємства, більше 45% статутного капіталу якого належать фізичним особам, що не є його працівниками, і (або) юридичних осіб, повинно належати кількість акцій народного підприємства, поминальна вартість яких становить понад 75% статутного капіталу, не пізніше ніж на дату закінчення десятого фінансового року після створення народного підприємства.

Працівникам народного підприємства, від 35 до 45% статутного капіталу якого належить фізичним особам, що не є його працівниками, і (або) юридичних осіб, повинно належати кількість акцій народного підприємства, номінальна вартість яких становить 75% статутного капіталу, не пізніше ніж на дату закінчення п'ятого фінансового року після року створення народного підприємства.

У разі, якщо у встановлені строки працівникам народного підприємства не буде належати зазначену вище кількість його акцій, народне підприємство протягом одного року має перетворитися на комерційну організацію іншої форми. Після закінчення зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти в момент його створення працівник перетворюваної комерційної організації, має дорівнювати частці оплати його праці в загальній сумі оплати праці працівників за попередні створення народного підприємства 12 місяців. Договором про створення народного підприємства може бути передбачений інший порядок визначення частки акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти в момент його створення працівник перетворюваної комерційної організації.

Працівник перетворюваної комерційної організації, що не має достатньої кількості акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації для обміну на кількість акцій народного підприємства, яке мало йому належати у відповідності з договором про створення народного підприємства, зобов'язаний сплатити не менше 50% вартості тієї кількості акцій народного підприємства, яке мало йому належати у момент створення народного підприємства.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою можуть володіти у сукупності в момент його створення учасники перетворюваної комерційної організації, що не є її працівниками, повинна бути менше 25% статутного капіталу народного підприємства, якщо договором про створення народного підприємства на періоди не більше 5-10 років не передбачено інше.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти один працівник народної підприємства в момент його створення, не може перевищувати максимальну частку (5%), якщо договором про створення народного підприємства на встановлені періоди не передбачено інше.

Мінімальний статутний капітал народного підприємства повинен складати не менше 4 млн руб. на дату державної реєстрації народного підприємства.

Викуп акцій народного підприємства в акціонерів може бути здійснено тільки за рахунок прибутку народного підприємства.

Народне підприємство щорічно з дотриманням обмежень, встановлених федеральними законами та іншими правовими актами РФ, має право збільшувати свій статутний капітал шляхом випуску додаткових акцій на суму не менше суми чистого прибутку, фактично використаних на цілі накопичення за звітний фінансовий рік.

Додаткові акції народного підприємства, а також акції, викуплені народним підприємством у його акціонерів, розподіляються між усіма мають на те право працівниками пропорційно сумі їх оплати праці за звітний фінансовий рік. Знову прийняті працівники можуть отримати додаткові акції, якщо вони пропрацювали на народному підприємстві не менше трьох (максимум 24) місяців.

Право володіння та розпорядження акціями народного підприємства має ряд обмежень. Так, один акціонер народного підприємства, що є його працівником (далі - працівник-акціонер), не може володіти кількістю акцій народного підприємства, поминальна вартість яких перевищує 5% статутного капіталу народного підприємства.

Максимальна частка акцій народного підприємства, якою може володіти один працівник-акціонер, може бути зменшена статутом народного підприємства.

Якщо з яких-небудь причин, в тому числі в результаті наділення акціями, у одного працівника-акціонера виявилося кількість акцій народного підприємства, що перевищує встановлену статутом народного підприємства максимальну частку, народне підприємство зобов'язане викупити у такого працівника-акціонера ті акції, які утворюють зазначене перевищення, а працівник-акціонер зобов'язаний продати їх народному підприємству. Викуп проводиться за номінальної вартості акцій народного підприємства протягом трьох місяців з дати утворення такого перевищення.

Працівник-акціонер може продати чи іншим чином провести відчуження належних йому акцій народного підприємства іншій фізичній особі та (або) юридичній особі тільки у випадках, передбачених законом.

Працівник-акціонер має право продати за договірною ціною частину належних йому на дату закінчення звітного фінансового року акцій народного підприємства протягом наступного фінансового року акціонерам народного підприємства, за винятком генерального директора, його заступників, помічників, членів наглядової Ради та контрольної комісії, або самому народному підприємству, а в разі їх відмови - працівникам народного підприємства, що не є його акціонерами.

Кількість дозволених до продажу акцій народного підприємства одним працівником-акціонером встановлюється загальними зборами акціонерів, при цьому воно не може перевищувати 20% належать працівнику-акціонеру акцій народного підприємства на зазначену дату.

Народне підприємство зобов'язане викупити у звільненого працівника-акціонера, а звільнився працівник-акціонер зобов'язаний продати народному підприємству належні йому акції народного підприємства за їх викупної вартості протягом трьох місяців з дати звільнення.

За рішенням наглядової ради народного підприємства (далі - наглядова рада) або у відповідності з статутом народного підприємства звільнився працівник-акціонер вправі продати за договірною ціною протягом трьох місяців з дати звільнення належні йому акції народного підприємства працівникам народного підприємства, за винятком його керівників.

У разі якщо зазначена угода купівлі-продажу з якихось причин не відбулася, то строк, протягом якого народне підприємство зобов'язане викупити належні уволившемуся працівнику-акціонеру акції народного підприємства, збільшується до шести місяців.

Звільнений працівник-акціонер, який не згоден з викупною вартістю належних йому акцій народного підприємства, має право у письмовій формі оскаржити її в ревізійну (контрольну) комісії народного підприємства (далі - контрольна комісія).

При недостатності майна працівника-акціонера для задоволення пред'явлених вимог кредиторів народне підприємство зобов'язане за рішенням суду виплатити їм викупну вартість належних такому}' працівнику-акціонеру акцій або їх частини. При цьому акції народного підприємства, викупна вартість яких виплачена кредиторам, переходять на баланс народного підприємства.

Акціонери народного підприємства - фізичні особи, що не є його працівниками, і юридичні особи мають право в будь-який час продати за договірною ціною належні їм акції в першу чергу акціонерам народного підприємства, а в разі їх відмови - самому народному підприємству або його працівникам, які не є сто акціонерами.

Викупна вартість всіх акцій народного підприємства визначається щокварталу за методикою, що затверджується загальними зборами акціонерів. При цьому вказана вартість не повинна становити менше 30% вартості чистих активів народного підприємства і має, як правило, відповідати їх ринкової вартості.

На народному підприємстві для викупу акцій народного підприємства у звільнених працівників-акціонерів створюється спеціальний фонд акціонування працівників, який не може бути використаний для інших цілей. Дивіденди з акцій народного підприємства виплачуються не частіше, ніж один раз на рік.

Народне підприємство не має право прийняти рішення про виплату дивідендів, якщо:

o па момент виплати дивідендів воно відповідає ознакам неспроможності (банкрутства) відповідно до правовими актами РФ про неспроможності (банкрутства) або зазначені ознаки можуть з'явитися в результаті виплати дивідендів;

o вартість його чистих активів менше суми його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше такої суми в результаті виплати дивідендів;

o воно не викупило у акціонерів акції народного підприємства, частка яких у загальній кількості акцій народного підприємства не відповідає вимогам закону та статуту народного підприємства.

Акції народного підприємства, що знаходяться на його балансі, повністю або частково можуть бути продані його працівникам, а також фізичним особам, що не є його працівниками, і (або) юридичним особам.

Кількість продаваних акцій народного підприємства, ціна, за якою вони будуть продаватися, умови і порядок їх продажу затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятим не менш ніж трьома чвертями голосів присутніх на загальних зборах акціонерів (табл. 18.1).

Продаж акцій народного підприємства, що перебувають на його балансі, не може перевищувати 50% загальної кількості акцій народного підприємства, призначених для розподілу між працівниками.

Продаж акцій народного підприємства, що перебувають на його балансі, генеральному директору народного підприємства, його заступникам і помічникам, членам спостережної ради та членам контрольної комісії не допускається. Статутом народного підприємства може бути встановлений додатковий перелік осіб, продаж акцій народного підприємства яких не допускається.

Таблиця 18.1. Наділення акціями працівників народного підприємства (НП)

Знову прийняті працівники

Наділяються акціями безоплатно не раніше ніж через три і не пізніш як через 24 місяці після дати надходження на роботу. Мають можливість придбати акції у НП і (або) його акціонерів, у працівників-акціонерів

Працівники-акціонери

Наділяються акціями безоплатно у відповідності з особистим трудовим внеском в результати діяльності НП за минулий фінансовий рік. Мають можливість придбати акції у НП і (або) його акціонерів

Генеральний директор, його заступники і помічники, члени наглядової ради та контрольної комісії

Тз з них, хто є працівником НП, наділяються акціями безоплатно у відповідності з особистим трудовим внеском в результати діяльності НП за минулий фінансовий рік. Не допускається купівля акцій у акціонерів НП і у самого НП

Акціонери - юридичні та фізичні особи, які не є працівниками НП, можуть придбати акції за договірною ціною в акціонерів-юридичних та фізичних осіб. які не є працівниками, а також у самого НП без обмеження частки (в межах 25%)

Середньооблікова чисельність працівників народного підприємства не може становити менше 51 людини. При зниженні зазначеної чисельності народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести її у відповідність з цим пунктом або перетворитися в комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні цієї вимоги протягом зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

Кількість працівників, які не є акціонерами народного підприємства (далі - працівники-неакционеры), за звітний фінансовий гол не повинно перевищувати 10% чисельності працівників народного підприємства.

У разі, якщо середньооблікова чисельність працівників-неакционеров за третій повний звітний фінансовий рік з року створення народного підприємства або за будь-який наступний фінансовий рік перевищить 10% середньооблікової чисельності працівників народного підприємства, народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести середньоспискову чисельність працівників-неакционеров у відповідність з цим пунктом або перетворитися в комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні вказаної вимоги протягом зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

При розрахунку середньооблікової чисельності працівників народного підприємства не підлягають обліку працівники, з якими укладені трудові договори (контракти) на час виконання певної роботи, а також сезонні працівники.

Кількість акціонерів народного підприємства чомусь не повинно перевищувати 5 тис. При перевищенні зазначеного числа народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести його у відповідність з цим пунктом або перетворитися в комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні вказаної вимоги протягом зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування. Ці норми суперечать інтересам країни, обмежуючи модернізацію економічних відносин.

Порядок передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

У Росії здійснюється передача готельних нерухомих об'єктів з федеральної власності у власність суб'єктів РФ (схеми 18.6-18.10).

Схема 18.6. Загальні положення про передачу федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Загальні положення про передачу федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.7. Перелік документів, необхідних для оформлення передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Перелік документів, необхідних для оформлення передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.8. Функції Росмайна за передачу нерухомості у власність суб'єктів РФ

Функції Росмайна за передачу нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.9. Передача суб'єктам РФ Росії повноважень з управління та розпорядження земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості

Передача суб'єктам РФ Росії повноважень з управління та розпорядження земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості

Схема 18.10. Підготовка пропозицій про використання федеральних земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості для житлового будівництва та створення технопарків, бізнес-інкубаторів та розвитку територій

Підготовка пропозицій про використання федеральних земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості для житлового будівництва та створення технопарків, бізнес-інкубаторів та розвитку територій

Форми залучення інвестицій в об'єкти федеральної нерухомості

У цатах розвитку приватно-державного партнерства у сфері реальної економіки для залучення інвестицій в об'єкти федеральної нерухомості передбачено проведення відкритих аукціонів серед потенційних інвесторів - юридичних осіб та індивідуальних підприємців (схеми 18.11-18.5, табл. 18.2).

В цілях підвищення ефективності і зниження корупційності проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів по залученню інвестицій в федеральні об'єкти нерухомості передбачено не призначати організаторів таких торгів, а вибирати їх шляхом проведення конкурсу серед потенційних претендентів. Конкурс проводить ініціатор проекту, не є одержувачем бюджетних коштів, а якщо він одержувач бюджетних коштів, то конкурс здійснюється відповідно до законодавством РФ про розміщення замовлень. Мета конкурсу - укладання з переможцем договору на надання послуг по організації і проведенню аукціону на право укладення інвестиційних контрактів. Організовує і проводить конкурс у відповідності з встановленими нормами конкурсна комісія (див. схему 18.13).

Схема 18.11. Основи організації аукціонів на право інвестування в об'єкти федеральної нерухомості

Основи організації аукціонів на право інвестування в об'єкти федеральної нерухомості

Схема 18.12. Порядок проведення аукціону

Порядок проведення аукціону

Схема 18.13. Умови участі в аукціоні

Умови участі в аукціоні

Схема 18.14. Оформлення результатів аукціону

Оформлення результатів аукціону

Схема 18.15. Особливості проведення конкурсу з відбору організатора торгів по залученню інвестицій у федеральну нерухомість

Особливості проведення конкурсу з відбору організатора торгів по залученню інвестицій у федеральну нерухомість

Таблиця 18.2. Форма звіту Росмайна про укладення та виконання інвестиційних договорів щодо перебувають у федеральній власності об'єктів нерухомого майна за квартал року

Форма звіту Росмайна про укладення та виконання інвестиційних договорів щодо перебувають у федеральній власності об'єктів нерухомого майна за квартал року

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління народним підприємством
Оподаткування нерухомості підприємств
Основні положення по управлінню нерухомістю
Суб'єкти і об'єкти власності
Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості
Суб'єкти і об'єкти власності
Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості
Форми угод з об'єктами нерухомості
Система ринку нерухомості як сфери інвестицій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси