Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Біржова справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Місце дисципліни в структурі загальноосвітньої програми (ООП)

Дисципліна "Біржова справа" відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором професійного циклу ООП бакалаврату.

Дисципліна "Біржова справа" базується на дисциплінах гуманітарного, соціального та економічного, математичного та природничого циклів: "Економічна теорія", "Правознавство", "Математика", "Соціально-економічна географія і регіоналістика", "Історія економічної думки".

Освоєння дисципліни "Біржова справа" необхідно попереднє дисциплін професійного циклу: "Економіка і організація лізингу", "Ризики в комерційній діяльності", "Організація торгівлі державними й муніципальними замовленнями", "Організація торгівельно-посередницької діяльності", "Міжнародна конкуренція", "Організація і техніка зовнішньоторговельних операцій", "Електронна комерція", а також переддипломної практики та написання випускний кваліфікаційної роботи.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни

В результаті вивчення дисципліни "Біржова справа" бакалавр повинен володіти наступними компетенціями:

o загальнокультурними:

- володінням культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановкою мети і вибором шляхів її досягнення,

- умінням логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову, навичками публічної наукової мови,

- аналізом логіки міркувань і висловлювань,

- готовністю до кооперації з колегами, роботи в колективі, здатність працювати в команді і самостійно, а також бути комунікативним і чесним,

- здатність виявляти організованість, працьовитість, виконавську дисципліну,

- здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях, самостійно приймати рішення і готовністю нести за них відповідальність,

- прагненням до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності, умінням критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, здатністю намічати шляхи і вибирати засоби розвитку своїх достоїнств і усунення недоліків,

- усвідомленням сутності і значенням інформації в розвитку сучасного суспільства

- володінням основними методами і засобами здобуття, зберігання, переробки інформації,

- навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією,

- готовністю застосовувати економічні закони і теорії, визначати економічні показники;

o общепрофессиональными:

- умінням користуватися нормативними документами у своїй професійній діяльності, готовністю до дотримання чинного законодавства та вимог нормативних документів,

- здатність оцінювати ефективність бізнес-процесів,

- здатність аналізувати маркетингову інформацію, кон'юнктуру товарного ринку,

- здатністю розпізнавати і оцінювати небезпеки різних видів з урахуванням загальноприйнятих критеріїв,

- здатність вибирати ділових партнерів, проводити з ними ділові переговори, укладати договори і контролювати їх виконання,

- готовністю працювати з технічною документацією, необхідною для професійної діяльності (комерційної, або маркетингової чи рекламної, або логістичної, або товарознавчої),

- готовністю брати участь у виборі і формуванні логістичних ланцюгів і схем в організаціях,

- здатність проводити наукові дослідження у професійній діяльності,

- здатність розробляти проекти професійної діяльності (торгово-технологічні) з використанням інформаційних технологій.

В результаті вивчення дисципліни "Біржова справа" бакалавр повинен:

знати

- теорію організації біржової діяльності, основи біржової логістики, поняття, функції, роль та місце біржі в ринковій економіці;

- організаційну структуру та тенденції розвитку провідних російських і зарубіжних бірж;

- принципи регулювання біржового механізму в Російській Федерації і за кордоном;

- методи державного регулювання та контролю біржової діяльності в Російській Федерації;

- нормативно-правову базу, що регулює біржову діяльність у Російської Федерації;

- основи організації біржової діяльності, форми і методи регулювання та контролю діяльності бірж та її учасників;

- особливості розвитку і функціонування російських бірж: товарних, фондових і валютних.

- про економічні процеси, що відбуваються на фінансовому ринку, їх взаємозв'язок і вплив на біржовий інститут як невід'ємну сферу економіки;

- принципи роботи фондових бірж та особливості функціонування на ринку ланцюгових паперів Російської Федерації;

- класифікацію та основні види біржових товарів, а також біржові угоди і біржові стратегії;

- технологію біржової торгівлі, зміст, способи та етапи укладання біржових угод;

- види і зміст біржових операцій, послідовність їх здійснення;

вміти

- використовувати знання, отримані в ході вивчення дисципліни "Біржова справа", для практичної діяльності;

- обґрунтувати ефективність тієї чи іншої біржової стратегії, обраної в залежності від виду біржового активу і від цілей, переслідуваних учасниками біржової торгівлі та їх клієнтами;

- розбиратися в інструментах російського і світового фондового ринку;

- вирішувати нестандартні завдання, засновані на прогнозуванні економічних процесів па товарних, фондових і валютних біржах;

- визначати ефективність біржових операцій, розраховувати економічні показники біржової діяльності, розробляти заходи щодо їх поліпшення;

- аналізувати, обґрунтовувати і виявляти проблемні питання біржової торгівлі в Російській Федерації;

- застосовувати методи і принципи міжнародного менеджменту, міжнародного маркетингу та міжнародної логістики при організації біржової діяльності;

- застосовувати чинне законодавство РФ у сфері регулювання біржової справи;

володіти

- навичками аналізувати основні показники і структуру провідних світових і вітчизняних бірж, виявляти основні проблеми сучасного етапу розвитку російських бірж;

- методами і засобами організації біржових операцій, аналітичними методами для визначення ефективності біржової діяльності;

- досвід роботи з діючими федеральними законами, що регулюють біржову діяльність Російської Федерації.

Підручник "Біржова справа" складається з шести розділів, що розкривають сутність біржової справи.

У першій главі "Біржова торгівля - основа ринкової економіки" викладаються фундаментальні поняття біржової справи, характеризуються етапи його становлення і розвитку, висвітлюються найбільш важливі функції бірж як організатора торгівлі, права учасників біржової торгівлі, способи здійснення біржової торгівлі та її специфічні ознаки.

Матеріал другого розділу "Біржі як системоутворюючі елементи біржової торгівлі" дає уявлення про такі види бірж, як товарна, фондова та валютна біржа, про їх організаційній структурі, основних біржових товарах, інструментах, допущених до торгівлі на фондових біржах, про організацію біржової торгівлі валютою, підкреслюючи їх специфіку та роль у системі фінансів країни.

Третя глава "Фінансові ринки" присвячена фінансів і фінансових відносин, що виникають на фінансових ринках у результаті руху товарної маси на ринку, і відносин як наслідків цього процесу. Тут розкриваються ключові поняття, пов'язані з фінансовими ринками та їх складовими сегментами, структурні особливості учасників фінансових ринків, ознаки і особливості функціонування різних сегментів фінансового ринку, моделі фінансових ринків і методи регулювання фінансової діяльності. Для даної глави характерне вивчення діяльності міжнародних фінансових центрів, їх видів, форм та умов формування, а також ролі і значення в розвитку фінансових ринків в цілому країни дислокації і міжнародних економічних відносин.

Характеристика інвестицій та інвестиційної діяльності на фінансовому ринку представлена у четвертій главі підручника. У ній знайшло відображення сучасне уявлення про інвестиції, які здійснюють інвестори на ринку інвестиційних ресурсів і ринку цінних паперів. Особливо слід відзначити класифікацію цінних паперів, представлену авторами в контексті інвестиційної політики. Все це сприяє формуванню економічного мислення та дає можливість визначати доцільність і ефективність операцій з цінними паперами та інвестиційними інструментами.

У п'ятій главі підручника увагу зосереджено па поняття біржових угод і операцій. Послідовно викладено особливості застосування нормативних актів, що регулюють постачання біржових товарів, етапи виконання поставок біржових товарів, зокрема способи виконання ф'ючерсних контрактів, умови здійснення операцій хеджування, можливості проведення біржових спекулятивних операцій.

Заключна глава присвячена біржовим новацій. Їх знання дає можливість активної адаптації на біржовому ринку на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у біржовій торгівлі, застосування сучасних математичних моделей і математичного апарату, електронних позабіржових систем в організації торгівлі біржовими товарами з урахуванням впливу психологічних факторів на успішність електронного трейдингу.

Все це дозволяє зробити висновок про те, що підготовка фахівців, здатних вирішувати складні завдання відродження російської економіки в даній області знань, має дуже важливе значення.

Підручник рекомендується для студентів, які навчаються біржової справи, аспірантам, провідним дослідження в даній області, викладачам і практикам, які бажають отримати позитивний результат від творчої діяльності.

Авторський колектив висловлює подяку колегам, які брали участь в обговоренні рукопису підручника, і заздалегідь дякує читачів, якщо вони висловлять свої думки та зауваження, направивши їх у видавництво "Юрайт", якому ми вдячні за публікацію цього підручника.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Психологія соціальної роботи як навчальна дисципліна
Програми для ЕОМ
Загальна психологія та її місце в структурі сучасної психології
Ф1.3. Становлення предмета соціальної екології, її місце у структурі екологічного знання
МІСЦЕ ТА ЧАС ВИКОНАННЯ. ПРОСТРОЧЕННЯ
2 Ст.. Основні завдання курсу та проектовані результати його освоєння
Освоєння Сибіру
Освоєння лісів
Забруднення навколишнього середовища електромагнітними випромінюваннями в результаті насиченості Збройних сил радіотехнічними засобами
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД". ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук