Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття, сутність та структура сучасної кредитної системи

Основну роль у фінансовому посередництві грають різного роду фінансово-кредитні інститути, які за допомогою різноманітних інструментів залучають тимчасово вільні грошові кошти економічних агентів, а потім надають їх на різних умовах у користування іншим економічним суб'єктам. В сучасних умовах існує безліч різноманітних фінансово-кредитних інститутів, які здійснюють фінансове посередництво, причому в кожній країні його організація має свої національні особливості. Розглянемо найбільш характерні види фінансово-кредитних організацій, сукупність яких утворює кредитну систему країни.

У національних законодавствах поняття "кредитна система", як правило, не фігурує, частіше використовується поняття "банківська система". Однак їх не можна ототожнювати. Банки є лише одним, хоча і найбільш поширеним видом кредитних організацій. Тому логічно вважати банківську систему сегментом кредитній в тій частині, в якій банки складають ядро системи кредитних організацій.

У самому широкому сенсі національну кредитну систему можна розглядати як ситуацію в країні сукупність кредитних організацій і правових норм, що регулюють їх діяльність та встановлюють порядок взаємозв'язку з іншими господарюючими суб'єктами.

Інституціональну основу кредитної системи становить сукупність кредитних інститутів, контролюючих їх органів та різних організацій, таких як фінансові союзи, асоціації, холдинги та ін., пов'язаних між собою певними відносинами (кореспондентськими, конкурентними, розрахунково-платіжними тощо). Сукупність зазначених інститутів можна розглядати як кредитний сектор країни. У кожній державі є своя неповторна сукупність організацій, які належать до кредитного сектору. Це пов'язано з історичними особливостями розвитку кредитних відносин, а також з законодавчими особливостями регулювання діяльності кредитних інститутів. У країнах з розвиненою ринковою економікою виникають подібні форми кредитних інститутів. Проте із-за відмінностей у законодавствах поняття "банк", "кредитна організація" і особливо тих фінансових інститутів, які розглядаються як кредитні організації і банки, повністю не збігаються. Вони визначаються через перелік операцій, які їм дозволено проводити. В якості додаткових ознак зазвичай вказується, що ці інститути мають бути юридичними особами, діють на комерційних засадах.

В кредитну систему країни досить часто включають усі або більшість інститутів, які можуть розглядатися як фінансові, тобто виконують функції фінансових посередників, зокрема страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, фінансові компанії, благодійні фонди, заклади дрібного кредиту, ломбарди та ін [1, с. 107; 8, с. 19]. При такій ширшому трактуванні передбачається, що будь-який фінансовий інститут здійснює кредитну функцію в тій чи іншій формі. При цьому необхідно мати на увазі, що багато хто з перерахованих інститутів не є кредитними організаціями, але оскільки законом не мають права надавати позички юридичним та фізичним особам. Це відноситься, зокрема, до інвестиційним фондам і компаніям, страховим компаніям і пенсійним фондам. В основному ці організації здійснюють інвестиції в ланцюгові папери. Страховим компаніям і пенсійним фондам дозволено інвестувати кошти в нерухомість, банківські вклади (депозити), валютні цінності, грошові кошти на розрахунковому рахунку. Інвестиції в пайові цінні папери, по суті, не можуть розглядатися як форма позики. Єдиною підставою віднесення зазначених організацій до кредитного сектора є інвестування ними коштів в боргові ланцюгові папери, особливо державні і муніципальні, оскільки такі інвестиції є формою позики.

Таким чином, при визначенні небанківських організацій кредитного сектора бажано розділити їх на наступні групи: з перевагою кредитної функції (наприклад, лізингові, факторингові, форфейтингові компанії, ломбарди, фінансові компанії) і в основному з інвестуванням на ринку цінних паперів.

На рис. 6.3 представлена сукупність основних видів фінансово-кредитних інститутів. На цій схемі власне до кредитного сектору віднесені лише ті фінансові інститути, які надають позики і кредити. Окремо виділені спеціалізовані фінансово-кредитні установи, що зазначений вид операцій не здійснюють або роблять це в обмеженому масштабі. Таким чином, наведена схема дещо відрізняється від традиційного представлення кредитного сектора країни. Зокрема, чи правомірно всі спеціалізовані фінансово-кредитні організації відносити до банківського сектору, вказуючи його підпорядкованість центральному банку, як це часто роблять в економічній літературі, у тому числі навчального характеру. Так, регулювання і контроль за діяльністю інвестиційних компаній і фондів у країні здійснює окремий орган. Наприклад, в Росії ці функції виконує Федеральна комісія але фондового ринку і цінних паперів (ФКЦБ), в США - Securities Exchange Commission (SEC).

Сукупність основних фінансово-кредитних інститутів.

Рис. 6.3. Сукупність основних фінансово-кредитних інститутів.

СКОН - спеціалізовані кредитні установи небанківського типу, ОВК - товариства взаємного кредиту, СФКО - спеціалізовані фінансово-кредитні організації

Функції, виконувані різними кредитними інститутами, широкі і мають багато спільного. До основних з них можна віднести наступні:

1) акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу;

2) перерозподіл грошового капіталу (посередницька роль);

3) регулювання грошового обігу;

4) зменшення фінансових ризиків для постачальників фінансового капіталу.

Очевидно, що ці функції визначаються роллю кредитних інститутів як фінансових посередників. Але характер їх виконання різними групами кредитних організацій відрізняється.

Надалі всі безліч фінансово-кредитних інститутів у країні будемо називати фінансово-кредитним сектором. Він складається з кредитного сектора та спеціалізованих фінансово-кредитних організацій (СФКО), які надають фінансові послуги без надання позик (див. рис. 6.3) і діють при цьому в основному на ринках цінних паперів.

Розрізняють два основних типи фінансово-кредитних систем - універсальні і сегментовані (спеціалізовані). У універсальною фінансово-кредитною системою законодавчо не обмежується виконання банками операцій фінансового обслуговування, які не відносяться до банківських. Це - фундаментальна ознака. Класичним зразком такої системи є німецька. Іноді вважають, що зворотна сторона універсалізму - можливість виконання небанківськими організаціями банківських функцій. Таку думку не зовсім точно, бо практично в усіх країнах як універсальними, так і з сегментованими системами існують організації, яким дозволено виконувати частину банківських операцій, і ті, які не мають право це робити. Перші - це фактично небанківські кредитні організації.

Таким чином, для встановлення типу національних фінансово-кредитних систем важливо знати, які операції належать згідно із законом до банківських та можуть чи ні банки виконувати й інші операції. Банківські операції, як було сказано вище, визначаються переважно встановленим переліком, причому його складу періодично переглядається відповідно до зміни законодавчих актів.

У строго сегментованої фінансово-кредитній системі банкам не дозволяється виконувати небанківські операції. Додатковою ознакою, хоча і необов'язковою, є більш жорстке розмежування сфер діяльності кредитних організацій і окремих операцій. Таким чином, при сегментованої системі банківські операції по прийому депозитів і видачу кредитів законодавчо відокремлені від операцій з випуску і розміщення цінних паперів промислових компаній і ряду інших видів послуг (страхування, угод з нерухомістю, трастових операцій). Сегментована система переважала довгий час в США і Японії.

Наведене поділ фінансово-кредитних систем на універсальні і сегментовані в сучасних умовах все ж таки не носить абсолютного характеру. По-перше, кожна національна фінансово-кредитна система проходить декілька .етапів свого розвитку, тяжіючи в тій чи іншій мірі до універсального, то до сегментованого зразком. Зокрема, це було характерно для фінансово-кредитних систем Франції, Великобританії та інших країн. По-друге, в останні десятиліття в більшості розвинених країн відбувається процес універсалізації фінансово-кредитних систем. Тому в сучасних умовах існують не строго сегментовані, а або змішані фінансово-кредитні системи, або сегментовані з елементами універсалізації.

В останні десятиліття кордону між банками та іншими фінансовими інститутами, в тому числі небанківськими кредитними організаціями, все більше розмиваються. Цей процес характерний для більшості розвинених країн. Це відбувається, але двох причин: по-перше, банки все більше проникають у сферу діяльності інших фінансових інститутів (однак у ряді країн цього процесу перешкоджають законодавці), а по-друге, розширюється спектр операцій, які виконуються небанківськими організаціями. Так, банки беруть активну участь у здійсненні факторингових і лізингових операцій, надання трастових та інших послуг, які виконують та спеціалізовані фінансові інститути. Небанківським організаціям складніше универсализировать свою діяльність в силу їх спеціалізованого характеру. Однак і вони почали активніше займатись традиційними банківськими операціями - грошовими розрахунками, короткостроковим кредитуванням фірм, операціями з кредитними картками, прийомом заощаджень, веденням поточних рахунків та ін Характерно, що сучасні банки прагнуть діяти як оператори на різних сегментах фінансового ринку. По своїй суті вони насамперед покликані здійснювати операції на ринку позичкових капіталів. Але більшість великих і середніх банків також є активними учасниками ринків ланцюгових паперів, валютних ринків і ринків похідних фінансових інструментів. У цьому полягає основний прояв процесу універсалізації їх діяльності. В той же час спеціалізовані фінансово-кредитні організації, як правило, діють на окремих сегментах фінансових ринків.

В цілому кредитний сектор країни включає зазвичай такі різновиди фінансових інститутів:

1) центральний банк;

2) комерційні банки різного типу, в тому числі універсальні (виконують більшість банківських операцій і послуг) і спеціалізовані (ощадні, інвестиційні, іпотечні, торговельні та ін);

3) спеціалізовані кредитні установи небанківського типу(СКОН);

4) спеціалізовані кредитні інститути (кредитні кооперативи, спілки, позиково-ощадні асоціації та ін), які не скрізь визнаються кредитними організаціями, але скрізь реально виконують частину банківських операцій і послуг.

З зазначених різновидів фінансових інститутів в банківський сектор і відповідно банківську систему входять перші дві. Очевидно, що при ототожненні кредитної і банківської систем всі ці організації відносять до банківського сектору, що навряд чи правомірно. У деяких країнах Європи (Німеччині, Голландії, Франції, Австрії та ін) значна частина кооперативних кредитних інститутів розглядається як кредитні організації. Вони носять назву кооперативних банків.

Розподіл кредитних інститутів залежно від того, чи відносяться вони до комерційних організаціям чи ні, має значення з точки зору регулювання їх діяльності. Якщо такий інститут визнається комерційною організацією, то він повинен діяти у відповідності з законами про кредитній справі, кредитних організаціях і т. п. В іншому випадку повинні бути зазначені інші основні закони, що визначають діяльність організації. На рис. 6.3 зазначені державні органи, контролюючі функціонування кредитних організацій. Вони розробляють для них різні нормативи (достатності капіталу, ліквідності та ін), методичні рекомендації, контролюють їх виконання, видають ліцензії. Відповідні органи відрізняються в різних країнах. Так, у Росії таке регулювання здійснює сам Центральний банк РФ, у Японії Міністерство фінансів, у Німеччині - Федеральне відомство по кредитній справі.

Незалежно від виконуваних функцій і форм спеціалізації кредитні організації, в тому числі і банки, можуть створюватися на основі як приватній власності, так і державної. У кредитних системах багатьох країн існують змішані державно-приватні кредитні організації (банки, лізингові, фінансові компанії та ін).

Панорама кредитної системи не буде повною, якщо не згадати фінансові послуги пошти. Володіючи великою мережею відділень, розміщених на території багатьох країн, поштово-ощадна система збирає значне число вкладів (наприклад, в Японії вони становлять понад 20%, що відповідає приблизно 2 трлн дол.). У той же час слід враховувати, що поштова система не видає кредити. Крім виконання традиційних функцій залучення грошових коштів, поштово-ощадна система займається страхуванням та надає інші фінансові послуги, полегшуючи доступ населення до них. Так, японська поштово-ощадна система є найбільшим у світі установою за обсягом залучення приватних заощаджень. На цьому, як стверджують фахівці, засноване економічне і політичне могутність японського фінансового капіталу. Залучені кошти населення Японії надходять у розпорядження уряду, формуючи як би "другий державний бюджет", досягає майже 10% річного ВНП. Отримуючи дешеві грошові кошти через поштово-ощадну систему, Японія до недавнього часу не потребувало розвитку ринку державних боргових зобов'язань.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сучасна кредитна система Російської Федерації
Кредитна система Російської Федерації
Кредит та кредитна система
Інституційна структура кредитного ринку
Принципи кредитної кооперативної системи
Відображення педагогічних принципів у структурі системи сучасної освіти
Принципи побудови та структура сучасної банківської системи
Кредит та кредитна система
Фінансова система держави та її структура
Поняття та елементи банківської системи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси