Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні форми звітності

ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації" визначає загальні вимоги до складання бухгалтерської звітності в Російській Федерації: достовірність, повнота даних, нейтральність інформації, включення у звітність даних про діяльність всіх підрозділів організації, послідовність у виборі способів формування звітних показників від одного періоду до іншого, приведення даних не менше ніж за два періоди діяльності - звітний і попередній звітному.

Основними формами бухгалтерської звітності названі баланс, звіт про прибутки і збитки. Обов'язкові до складання для більшості організацій також додатки - звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу, пояснення в табличній або текстовій формі.

Баланс

Складання балансу підприємства передбачає насамперед проведення інвентаризації майна та зобов'язань, що включає в себе звірення взаєморозрахунків з основними постачальниками і покупцями, інвентаризацію фінансових вкладень, матеріальних цінностей, виявлення відхилень від облікових даних і коректування шляхом внесення виправних або додаткових записів в журнал господарських операцій.

Далі проводяться певні регламентні операції, що здійснюються в кінці звітного періоду: нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, перерозподіл витрат на рахунках виробничого обліку, списання витрат майбутніх періодів, переоцінка валютних цінностей і зобов'язань, закриття операційних і результатних рахунків, нарахування податків, визначення фінансового результату діяльності.

Заповнюється форма балансу, розроблена у відповідності зі специфікою діяльності підприємства. Наказом Міністерства фінансів РФ від 2 липня 2010 р. № 66н затверджені лише рекомендовані форми звітності. Баланс заповнюється в обраній грошовій одиниці виміру - тис. крб. чи млн руб. Звітним періодом є фінансовий рік з 1 січня до 31 грудня. За підсумками I кварталу, першого півріччя та дев'яти місяців складається проміжна звітність. У балансі відбувається зіставлення даних про майно і зобов'язання організації на кінець попереднього та звітного періодів. Таким чином, заповнюючи форму балансу за рік, ми використовуємо в ній відомості про залишки по бухгалтерських рахунках за станом на 31 грудня попереднього року і кінець поточного звітного періоду. Термін складання балансу - 30 днів після закінчення кварталу і 90 днів після закінчення звітного року.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

на 31 березня 2012 р.


Організація: ВАТ "Регенератный завод"

Ідентифікаційний номер платника податків

Ват діяльності: виробництво гумотехнічних виробів

Організаційно-правова форма / форма власності:

ВАТ/ приватна

Едицина виміру: тис. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, місяць, рік)

по ОКПО

ІПН

за КВЕД

за

ОКОПФ/ЗКФВ

по ОКЕИ

Місцезнаходження (адреса) Рязанська обл.. р. Новомічурінск. вул. Будівельників, д. 12

Пояснення

Найменування показника

На 31 березня 2012 р.

На 31 грудня 2011 р.

На 31 грудня 2010 р.

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

-

-

-

Результати досліджень і розробок

-

-

-

Основні засоби

13 463

14 580

12 010

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

Фінансові вкладення

-

-

-

Відстрочені податкові активи

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

Усього за розділом I

13 463

14 580

12 010

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

2813

1008

900

Податок на додану вартість по придбаним цінностям

Дебіторська заборгованість

4062

2 056

1 100

Фінансові вкладення

-

-

-

Грошові кошти

252

200

326

Інші оборотні активи

-

-

Усього за розділом II

7127

3 264

2 326

Баланс

20 590

17 844

14 336

III. КАПІТАЛ II РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

7100

7100

7100

Власні акції, викуплені в акціонерів

Переоцінка необоротних активів

-

-

Додатковий капітал (без переоцінки)

-

-

-

Резервний капітал

231

231

231

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3274

2 950

2 020

Усього за розділом III

10 605

10 281

9351

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позикові кошти

-

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

-

-

-

Резерви під умовні зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

-

-

-

Усього за розділом IV

-

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

-

-

-

Позикові кошти

6S3

Кредиторська заборгованість

9985

7563

4302

Доходи майбутніх періодів

-

Резерви майбутніх витрат

-

Інші зобов'язання

-

Разом по розділу V

1 001

7563

4985

Баланс

20 590

17 844

14 336

Керівник Багать А. П.

Головний бухгалтер Цвєткова Т. Н.

25 квітня 2012 р.

Звіт про прибутки та збитки

У ПБО 4/99 також визначені основні принципи побудови Звіту про прибутки та збитки:

(1) розрахунок фінансового результату методом брутто, тобто без взаємозаліку статей доходів і витрат (на відміну від сальдового методу);

(2) деталізація доходів і витрат за їх видами;

(3) деталізація витрат підприємства за функціями управління (витрати у виробництві, управлінні, збуті);

(4) відображення доходів і витрат за принципом нарахувань.

Обсяг продажу, один з основних показників Звіту про прибутки та збитки, в порівнянні з попередніми періодами може виявити стабільність, агресивність або утруднення в політиці продажів даної організації. Важливо розглядати цей показник у відношенні до загального рівня продажів в галузі, в якій діє організація. Звіт про прибутки та збитки підприємства може стати основою розрахунку різних фінансових коефіцієнтів. Динаміка їх зміни в порівнянні реальних показників звітного року і умовних показників попередніх років покаже зміну фінансового стану за рахунок внутрішніх показників ділової активності організації. Чистий прибуток підприємства, підсумковий показник Звіту про прибутки і збитки, дозволяє розрахувати частку доходу, що припадає на одну акцію акціонерного товариства або підлягає розподілу між засновниками товариства з обмеженою відповідальністю.


ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

за I квартал 2012 р.

Організація: ВАТ "Регенератный завод"

Ідентифікаційним номер платника податків

Вид діяльності: виробництво гумотехнічних виробів

Організаційно-правова форма / форма власності: ВАТ/ приватна

Одиниця виміру: тис. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, місяць, рік)

по ОКПО

ІПН

ОКВЕД

ОКОПФ/ЗКФВ

по ОКЕИ

Пояснення

Найменування показника

За I квартал 2012 р.

За I квартал 2011 р.

Виручка

46 298

32 100

Собівартість продажів

(45 884)

(31 758)

Валовий прибуток (збиток)

414

342

Комерційні витрати

-

-

Управлінські витрати

-

-

Прибуток (збиток) від продажу

414

342

Доходи від участі у інших організаціях

Відсотки до отримання

3

-

Відсотки до сплати

Інші доходи

Інші витрати

(12)

(9)

Прибуток (збиток) до оподаткування

405

333

Поточний податок на прибуток

(81)

(80)

У тому числі постійні податкові зобов'язання

-

-

Зміна відстрочених податкових активів

_

_

Зміна відстрочених податкових зобов'язань

_

_

Інше

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

324

253

ДОВІДКОВО

Результат від переоцінки необоротних активів, не включається в чистий прибуток (збиток) поточного періоду

-

-

Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) поточного періоду

-

-

Сукупний фінансовий результат періоду

-

-

Базова прибути (збиток) на акцію

-

-

Разводненная прибуток (збиток) на акцію

-

-

Керівник Багать А. П.

Головний бухгалтер Цвєткова Т. Н.

25 квітня 2012 р.

Звіт про рух грошових коштів характеризує наявність, надходження і витрачання грошових коштів підприємства в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Інші пояснення до бухгалтерського балансу повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації і забезпечувати користувачів бухгалтерської звітності відомостями, необхідними для реальної оцінки фінансового стану організації, фінансових результатів її діяльності і змін в її фінансовому становищі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Склад, основні елементи та аналітична цінність форм фінансової звітності
Склад форм річної бюджетної звітності
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси