Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o основи сучасних економічних інформаційних систем, тенденції їх розвитку, а також конкретні реалізації;

o склад інформаційної системи (функціональні, забезпечуючі підсистеми і комплекс технічних засобів);

o основні стадії життєвого циклу інформаційних систем, цілі і зміст документів, які регламентують роботи певних стадій;

вміти

o класифікувати інформаційні системи за різними ознаками;

володіти

o навичками класифікації інформаційних систем;

o методикою обробки економічної інформації.

Роль і місце автоматизованих інформаційних систем в економіці

Інформаційна система - організаційно-технічна система, яка призначена для виконання інформаційно-обчислювальних робіт або надання інформаційно-обчислювальних послуг, які задовольняють потреби системи управління та її користувачів - управлінського персоналу, зовнішніх користувачів (інвесторів, постачальників, покупців) шляхом використання та (або) створення інформаційних продуктів. Інформаційні системи існують в рамках системи управління і повністю підпорядковані цілям функціонування цих систем.

Інформаційно-обчислювальна робота - діяльність, пов'язана з використанням інформаційних продуктів. Типовим прикладом інформаційної роботи є підтримка інформаційних технологій управління.

Інформаційно-обчислювальна послуга - це разова інформаційно-обчислювальна робота.

Під інформаційним продуктом розуміється речовинний або нематеріальний результат інтелектуальної людської праці, зазвичай матеріалізований на певному носії, наприклад різноманітних програмних продуктів (програм), вихідної інформації у вигляді документів управління, баз даних, сховищ даних, баз знань, проектів ІС та ІТ.

Методологічну основу вивчення ІС становить системний підхід, згідно з яким будь-яка система являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів (елементів), що функціонують спільно для досягнення загальної мети.

Для цілеспрямованих систем характерна зміна стану, яке відбувається в результаті взаємодії її елементів в різних процесах і з зовнішнім середовищем. При такій поведінці системи важливо дотримання наступних принципів:

o Емерджентність - цілісність системи на основі загальної структури, коли поведінка окремих елементів розглядається з позиції функціонування всієї системи;

o гомеостазис - стійке функціонування системи при досягненні спільної мети;

o адаптивність - швидкість пристосування до змін зовнішнього середовища;

o керованість - глибина зміни поведінки елементів системи;

o самоорганізація - можливість зміни структури системи у відповідності зі зміною цілей системи.

Структуру будь-якої економічної системи з позицій кібернетики можна уявити суб'єктом і об'єктом управління (рис. 3.1), де основні інформаційні потоки між зовнішнім середовищем, об'єктом і суб'єктом управління позначені стрілками р-1, р-2, р-3, р-4 і підтримуються ІС.

Рис. 3.1. Структура економічної системи

Об'єкт управління являє собою підсистему матеріальних елементів економічної діяльності (сировина і матеріали, обладнання, готова продукція, працівники та ін) та господарських процесів (основне і допоміжне виробництво, постачання, збут і ін).

Суб'єкт управління являє собою сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи (дирекція, фінансовий, виробничий, постачальницький, збутовий та інші відділи), які здійснюють такі функції управління:

o планування - визначає мету функціонування економічної системи на різні періоди часу (стратегічне, тактичне, оперативне планування);

o облік - відображає стан об'єкта управління в результаті виконання господарських процесів;

o контроль - фіксує відхилення облікових даних від планових цілей і нормативів;

o регулювання - здійснює оперативне управління всіма господарськими процесами для виключення виникаючих відхилень між плановими та обліковими даними;

o аналіз - визначає тенденції в роботі економічної системи і резерви, які враховуються при плануванні на наступний часовий період.

Інформаційна система являє собою сукупність функціональної структури, інформаційного, математичного, технічного, організаційного та кадрового забезпечень, які об'єднані в єдину систему з метою збору, зберігання, обробки і видачі необхідної інформації для виконання функцій управління. Вона забезпечує інформацією систему управління, формуючи такі інформаційні потоки:

i-1 - інформаційний потік з зовнішнього середовища в систему управління, який, з одного боку, являє собою потік нормативної інформації, створюваний державними установами в частині законодавства, а з іншого боку - потік інформації про кон'юнктуру ринку, створюваний конкурентами, споживачами, постачальниками;

i-2 - інформаційний потік з системи управління в зовнішнє середовище (звітна інформація, перш за все фінансова державні органи, інвесторам, кредиторам, споживачам; маркетингова інформація потенційним споживачам);

i-3 - інформаційний потік з системи управління на об'єкт, являє собою сукупність планової, нормативної і розпорядчої інформації для здійснення господарських процесів;

i-4 - інформаційний потік від об'єкта в систему управління, який відображає облікову інформацію про стан об'єкта управління економічною системою (сировини, матеріалів, грошових, енергетичних, трудових ресурсів, готової продукції та виконаних послугах) в результаті виконання господарських процесів.

Інформаційна система накопичує і переробляє надходить облікову інформацію та наявні нормативи і плани в аналітичну інформацію, яка служить основою для прогнозування розвитку економічної системи, коригування її цілей і створення планів для нового циклу відтворення.

До потоків інформації, що циркулює в ІС, пред'являються наступні вимоги:

o повнота і достатність інформації для реалізації функцій управління;

o своєчасність надання інформації;

o забезпечення необхідного ступеня достовірності інформації в залежності від рівня управління;

o економічність обробки інформації (витрати на обробку даних не повинні перевищувати одержуваний ефект);

o адаптивність до мінливих інформаційним потребам користувачів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Автоматизована інформаційна система
АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
Місце нерухомості в ринковій економіці і системі навчання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси