Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні організаційно-правові форми організацій

По правовому положенню фірми визначають, хто і в якому розмірі несе відповідальність по зобов'язаннях фірми, тобто хто буде оплачувати борги фірми, якщо вона збанкрутує. Від правового становища фірми залежить, кому надається право (повноваження) укладати угоди від її імені. У відносинах з контрагентами угода вважається дійсною навіть тоді, коли вона виходить за межі статутної мети або вчиняється особою з перевищенням наданих йому фірмою повноважень. Вихід за рамки предмета діяльності, передбаченого в статуті, або наданих повноважень може служити підставою для притягнення до відповідальності діють від імені фірми осіб, з якими угода була укладена.

Правове становище фірм у зарубіжних країнах дуже різний і визначається цивільним і торговим правом кожної країни. Зазвичай всі фірми, зареєстровані в торговому реєстрі даної країни, є юридичними особами, тобто виступають у цивільному і торговому обороті як самостійного суб'єкта права.

Юридичні особи - це об'єднання осіб та об'єднання капіталів, наділені притаманними їм традиціями і обов'язками, що мають майнову відокремленість (майно юридичної особи, відокремлено від майна його членів). Юридична особа характеризується наступними ознаками:

- спільною метою, яка визначається членами об'єднання;

- наявністю організаційної структури, що забезпечує єдність у процесі господарської діяльності;

- самостійною майновою відповідальністю за зобов'язаннями, в які він вступає;

- незалежним існуванням від осіб, що входять до його складу;

- незалежним існуванням об'єднання від зміни осіб, в нього входять.

Всі фірми в зарубіжних країнах за правовим положенням діляться на два виду: одноосібні підприємства та об'єднання підприємців.

Одноосібне підприємство (sole proprietorship) є власністю однієї особи або родини, несе відповідальність за його зобов'язаннями усім капіталом підприємства і всім особистим майном (якщо воно не відокремлено від капіталу підприємства). Дане підприємство може бути зареєстрована у торговому реєстрі як самостійне або як філія іншого підприємства того ж підприємця.

Єдиної класифікації об'єднань підприємців в зарубіжних країнах не існує. Найбільш поширеним є їх поділ залежно від характеру об'єднання (осіб або капіталів) і від ступеня відповідальності учасників об'єднання за зобов'язаннями фірми, (усім своїм майном або тільки вкладами учасників). Об'єднання осіб засноване на особистій участі учасників у веденні справ фірми. Об'єднання капіталів має на меті концентрацію капіталів і звільнення учасників від ризику, що виникає в результаті господарської діяльності.

В більшості країн прийнято поділ об'єднань підприємців на наступні види: повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство.

Товариства - це об'єднання осіб, товариства - об'єднання капіталів. По суті немає принципових відмінностей між цими поняттями в західноєвропейських країнах, в Англії і в США. Разом з тим існують певні особливості в способі утворення капіталу і термінології.

Повне товариство - це об'єднання двох або більше осіб для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, учасники якого особисто беруть участь у справах товариства і кожний несе повну відповідальність за зобов'язаннями товариства не тільки вкладеним капіталом, але й всім своїм майном. Повне товариство не пов'язане публічною звітністю, тобто не зобов'язане публікувати відомості про результати господарської та фінансової діяльності.

Командитне товариство - це об'єднання двох або декількох осіб для здійснення підприємницької діяльності, в якому одні учасники (повні товариші) несуть відповідальність у справах товариства як своїм внеском, так і всім своїм майном, а інші (командитисти, або вкладники) відповідають тільки своїм вкладом. Повні товариші беруть участь у товаристві як своїм капіталом, так і господарськими зусиллями, а вкладники - тільки своїм капіталом. Представляти товариство і укладати угоди від його імені можуть тільки повні товариші, але не вкладники.

Товариство з обмеженою відповідальністю - це форма об'єднання капіталів. Учасники товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки своїм вкладом і не несуть відповідальності своїм майном. Капітал цього товариства поділяється на частки (паї), які розповсюджуються між засновниками без застосування публічної підписки і обов'язково повинні бути іменними.

Акціонерне товариство являє собою об'єднання капіталів, утворене шляхом випуску акцій, які є документом на пред'явника, що котируються на фондовій біржі і можуть вільно переходити від однієї особи до іншої. Відповідальність вкладників - акціонерів за зобов'язаннями товариства обмежується тільки сумою, сплаченої за акції. Акціонерні товариства зобов'язані публікувати річні звіти про свою діяльність (звіт правління, баланс і рахунок прибутків і збитків) після закінчення кожного фінансового року.

В цілях уніфікації правового регулювання утворення і діяльності фірм у країнах ЄС була прийнята єдина класифікація фірм по правовому становищу, яка застосовується в новому законодавстві всіх країн - членів ЄС. Згідно цієї класифікації є два види компаній: публічного типу і приватного типу. Обидва види компаній - це компанії з обмеженою відповідальністю:

o компанія публічного типу по правовому положенню відповідає акціонерному товариству, її капітал утворюється шляхом публічної підписки на акції, вона не піддається будь-яких обмежень щодо членства та підписки на акції;

o компанія приватного типу відповідає за правовим становищем товариству з обмеженою відповідальністю.

У США розрізняють два види об'єднань: партнерства і корпорації. Партнерства (Partnership) - це об'єднання осіб, корпорації (Corporation) - об'єднання капіталів. За законом США партнерство може бути загальним і обмеженим.

Загальне партнерство (General partnership) утворюється на основі закону, але не визнається юридичною особою. Воно визначається об'єднанням двох або більше осіб для ведення справ з метою отримання прибутку. Будь-який компаньйон загального партнерства має компетенцію представляти інших власників і брати фінансові зобов'язання. Кожен учасник спільного партнерства несе необмежену особисту відповідальність за боргами, зобов'язаннями іншої заборгованості фірми.

Обмежене партнерство (Limited partnership) у США називається "товариством на вірі" і відповідає по своєму положенню командитному товариству.

Пайове об'єднання (Joint stock association) має капітал, що складається з пайових вкладень учасників, які отримують акції, які вільно обертаються на біржі. Всі учасники несуть повну відповідальність за борги і зобов'язання об'єднання.

Поняття акціонерного товариства в США відповідає підприємницька корпорація (Corp., Inc.) на відміну від публічних та непідприємницьких корпорацій, не переслідують мети отримання прибутку. Як і в акціонерному товаристві, в корпорації акціонер несе обмежену відповідальність за зобов'язаннями та боргами товариства тільки в межах суми, сплаченої за акції. Капітал корпорації ділиться або на акції, або на паї, між якими, втім, не існує принципової відмінності.

Специфічним видом цивільно-правового договору є договір про трасти (trust). Учасники договору передають свої фінансові кошти або інше майно, з яких фінансується і формується підприємство, третій особі (іноді спеціально створеному для цієї мети) під його довірче управління. Це особа (часто великий банк або спеціальна управлінська компанія виступає в якості довірчого власника створеного таким чином підприємства, а його учасники формально не мають вже ніяких прав і законних можливостей) брати участь в управлінні або впливати на це управління. Однак насправді вони часто вирішують всі питання управління підприємством, включаючи і підбір довірчого власника (фактично найманого керуючого підприємством).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вибір організаційно-правової форми малого підприємництва
Організаційно-правові форми і структура консультаційних організацій
Особливості організації фінансів різних організаційно-правових форм господарювання
Некомерційні організації та їх організаційно-правові форми
Конституційно-правові основи сучасного федералізму
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
Правові форми страхових організацій
Організаційно-правові форми фірм
Сучасні тенденції розвитку організації
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси