Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Диференціація та інтеграція менеджменту

Спільна діяльність людей побудована на поділі праці. І якщо менеджмент призначений для узгодження діяльності, то головним його завданням є інтеграція, об'єднання діяльності. Інтеграція являє форму погодження, це не об'єднання у вигляді підсумовування, а побудова системи взаємодоповнюваності, взаємозамінності до певної міри, взаємної відповідальності, поєднання та суміщення розділених функцій. Інтеграція діяльності досягається за допомогою менеджменту.

Менеджмент побудований на інтеграції процесів управління. Те, як поєднується диференціація і інтеграція цих процесів, становить головне питання розвитку і вдосконалення менеджменту. Аналіз тенденцій показує, що стійкої рівноваги не існує, і воно залежить від багатьох факторів. Однією з найважливіших тенденцій розвитку менеджменту з перших моментів його виникнення і до теперішнього часу є диференціація управлінської діяльності щодо функцій, повноважень, рольовим статусом, стилем, відповідальності та ін. Це виявляється необхідним для вирівнювання навантаження, спеціалізації діяльності, забезпечення ритмічності роботи, підвищення професіоналізму управління. У кінцевому рахунку диференціація управлінської діяльності веде до підвищення її продуктивності та ефективності. Але будь-яка диференціація, яка виступає як об'єктивна потреба розвитку менеджменту, вимагає інтеграції, тобто об'єднання розрізнених, виділених елементів і видів управлінської діяльності. При цьому чим вище ступінь диференціації менеджменту, тим складніше його інтеграція (рис. 6.1).

В певних умовах може виникати протиріччя між тенденціями диференціації та інтеграції менеджменту. Воно проявляється у стримуванні процесів диференціації можливостями інтеграції. У деяких випадках подальша диференціація взагалі стає неможливою, тому що може призвести до руйнування системи менеджменту. Продолже

Витоки теорії менеджменту та його диференціація

Рис. 6.1. Витоки теорії менеджменту та його диференціація

ням процесів диференціації та інтеграції менеджменту є його спеціалізація і в підсумку - його професіоналізація.

Інтеграція менеджменту як наслідок його диференціації визначається наступними групами факторів.

1. Мета та місія менеджменту, які об'єднують людей у системі спільної управлінської діяльності. Спільність мети-найважливіший інтеграційний чинник діяльності, як би ні була розділена ця діяльність. Мета - це спільне прагнення до досягнення якого-небудь стану, кінцевого результату, положення. Особливе значення в інтеграції менеджменту має місія, яка характеризує призначення організації, є відправним моментом в різних управлінських діях, домінантою пріоритетів та обмежень.

2. Методологія та організація менеджменту. Методологія як одна з найважливіших характеристик менеджменту відображає відповідність мети, засобів і методів її досягнення. В управлінській діяльності завжди є вибір засобів і методів впливу, можливість врахування критичних факторів, обмежень, пріоритетів, оцінки реальності. Все це не може не впливати на інтеграцію менеджменту. За методологія тісно пов'язана з організацією менеджменту, тобто встановленим порядком вирішення проблем. Зв'язок методології та організації менеджменту проявляється в технології вирішення проблем, розробки і реалізації управлінських рішень. Технологія управлінської діяльності демонструє її інтеграцію.

3. Стратегія і тактика менеджменту. В основних функціях менеджменту закладена його потреба в стратегії і тактиці. Далекоглядне передбачення, ретельне планування, сполучені з хорошою організацією, ефективним контролем і вдалою мотивацією, характеризують поєднання стратегії і тактики менеджменту, яке в свою чергу є значним інтеграційним чинником. Справді, ніщо так не об'єднує людей, як відчуття успішного руху до загальної мети, як реалізація майбутнього. З іншого боку, основні функції менеджменту визначають змістовну повноту впливу, необхідну завершеність вирішення проблем. Узгодження діяльності значною мірою визначається функціями менеджменту. Узгодження - це досягнення інтеграції, гармонійності взаємодії працівників у здійсненні своєї діяльності, забезпечення взаємодоповнюваності, взаємоприйнятності. Звичайно, воно залежить і від функцій менеджменту. Головну інтеграційну навантаження в узгодженні діяльності несуть основні функції менеджменту, які були вже названі як види діяльності, що відображають його зміст. Тому вони і є функціями інтеграції менеджменту, вони об'єднують працівників у систему спільної праці. Але інтеграцію менеджменту забезпечують не самі по собі ці функції, а їх реалізація у повному наборі і певному співвідношенні. Менеджмент-це реалізація всіх його основних функцій, але розподіл зусиль, уваги, пріоритетів при цьому може бути різним. Можна віддати пріоритет функцій контролю і організувати детальний контроль. Це вплине на соціально-психологічну атмосферу і, можливо, не в кращу сторону, створить напруженість, побоювання, виникне ризик роз'єднання працівників і пошуку винних, "стрілочників". Можна віддати перевагу функціям мотивування і, спираючись на зацікавленість працівників у визначеному якості праці, не вводити наджорсткий і сверхдетальный контроль. Це буде вже інший вид менеджменту, відрізняється більшим ступенем інтеграції працівників. Посилення контролю і посилення організації - це порівняно легкий спосіб отримання нетривалого і нестійкого успіху менеджменту. Стійкий успіх, як показує практика, може бути тільки в умовах загальної зацікавленості, самоконтролю. Інтеграція менеджменту досягається через функцію мотивування і виникає тоді, коли цієї функції відводиться провідне місце, віддається максимальну увагу. Аналогічну функцію виконує функція координації. У процесах координації відбувається зміцнення цілісності та інтеграційної стабільності фірми. Інші основні функції при певних умовах можуть грати інтеграційну роль. Функція організації є основою інтеграційних процесів менеджменту, але лише в тому випадку, коли організація узгоджується з мотивацією і не протистоїть їй, коли пріоритет віддається мотивації, тобто реалізується правило "не мотивація для організації, а організація для мотивації діяльності".

4. Поєднання формального і неформального менеджменту. Це поєднання також є однією з об'єктивних характеристик менеджменту. Воно може по-різному впливати на стан як об'єкта, так і суб'єкта менеджменту. Вдале, а точніше, ефективне поєднання формального і неформального менеджменту володіє великим інтеграційним потенціалом. Дія і врахування названих факторів інтеграції менеджменту знаходять свій прояв в його характеристиках.

5. Ступінь диференціації менеджменту, викликана потребами ефективного управління та можливостями спеціалізації окремих його функцій. Вона виражається в комплексі характеристик системи менеджменту - структурі, рівнях, кількості ланок, централізації (розподіл повноважень) та ін. Існує межа диференціації, коли ми говоримо про диференціації діяльності людини. Є дії, які розділяти безглуздо і неможливо. Можна визначити оптимальну ступінь диференціації. Критерієм оптимальності є фізіологічні фактори, організаційні можливості, ефективність і продуктивність праці, можливість та умови спеціалізації, вимоги та обмеження інтеграції.

6. Структура цінностей а точніше - гармонійність, відповідність мети, спільність у різних індивідів, складових систему спільної діяльності. Цінності визначають шляхи і засоби досягнення мети. При суперечливості цінностей немає інтеграції діяльності і її важко досягти в процесах менеджменту. Цінності є одним з головних чинників механізму менеджменту.

7. Технології менеджменту, зв'язують в динаміці (у просторі і в часі) окремі дії, зусилля, підрозділи системи менеджменту. Інтеграція - це не тільки статика зв'язків, але і динаміка взаємодій, фактор часу і просторових меж.

8. Система компетенцій також має велике значення в інтеграції менеджменту. Компетенції - це наявність необхідної інформації як в знаннях і спеціальної підготовки, так і в інформаційному забезпеченні менеджменту. При значній недостатності інформації навряд чи можлива інтеграція менеджменту. Некомпетентний менеджмент вносить розбрат в діяльність людей, породжує непередбачувані, часом штучні проблеми. Це менеджмент з зав'язаними очима", не здатний об'єднувати людей, забезпечувати відповідність мети і засобів її досягнення.

9. Проміжний результат спільної діяльності, або етапний результат в процесі руху до мети, також є інтегруючим чинником. Він відображає реальність і корисність об'єднання. Не випадково багато менеджери акцентують увагу своїх працівників на досягненні етапних результатів. Результат менеджменту має інтеграційне значення, тому що він показує, що дає узгодженість діяльності, наскільки можливо отримання загального результату при даному варіанті интефации діяльності. Результат закріплює варіанти інтеграції. Якою б не була інтеграція менеджменту, якщо вона не веде до отримання реального результату, а існує сама по собі, рано чи пізно система спільної праці розпадеться. Так відбувається, коли організація входить в зону кризового стану, падають доходи, не знаходить збуту продукція, зменшується зарплата та ін. Разом з цим падає інтерес до продуктивної праці, порушується дисципліна, знижується якість продукції або послуги. Симптом дезінтеграції менеджменту - порушення узгодженості. Щоб виправити становище, необхідно шукати нові підходи до менеджменту, піднімати його інтеграційний потенціал.

10. Інтеграція менеджменту та його типи. Наприклад, найбільший інтеграційний потенціал має тип управління проектом, стратегічний менеджмент, мотиваційний менеджмент. Деякі типи менеджменту мають властивість посиленої концентрації уваги на якій-небудь вельми важливій проблемі, наприклад, екологічний менеджмент, інноваційний менеджмент. Це дуже перспективні типи, при цьому виникає небезпека одностороннього підходу до менеджменту, і якщо не враховувати необхідності їх поєднання з іншими типами, потенціал інтеграції менеджменту може знизитися.

11. Інтеграція менеджменту і його стиль, що характеризує як індивідуальні риси менеджера, так і особливості керованої групи людей. Є особистості, які дуже вдало можуть руйнувати, але дуже невдало вміють творити, будувати, формувати. Це пронизує всю їх діяльність і породжує певний стиль менеджменту. Часто такий стиль є перешкодою для інтеграційних процесів.

Ситуація

Утворена з великого науково-виробничого об'єднання корпорація виконує довгострокові міжнародні високотехнологічні контракти, бере участь у національних проектах "Нанотехнології", "охорона Здоров'я", "Освіта", розробляє інноваційні програми в аерокосмічній і пов'язаних з нею галузях науки і техніки. Корпорація об'єднує ВАТ "Наука", "Інновації", "Виробництво", "Випробування" у холдинг, акції та інші цінні папери якого котируються на фондовому ринку. Створена як провідне підприємство наукограда, корпорація розвиває спектр виробництва товарів і послуг народного споживання в основних та регіональних формуваннях.

Ситуація 2-3 "Менеджмент в системі знань"

Нещодавно прийнятий на роботу в корпорацію випускник університету - магістр менеджменту - запропонував керівництву створити консультаційно-освітній відділ в якості спеціалізованого підрозділу, покликаного підвищити якість управління за допомогою посилення науково-аналітичної складової діяльності керівного складу.

При обговоренні цієї пропозиції виникло питання: чи варта шкурка вичинки? Новий підрозділ - це додаткові ресурси, оцінка результату від вкладення яких досить умовна. Чи можливо організувати регулярну роботу такого підрозділу, враховуючи кількісний склад і різні статуси персоналу менеджменту корпорації?

Менеджмент корпорації орієнтує персонал на забезпечення апробації та впровадження новітніх досягнень сучасної науки управління

Керівництво корпорації виходить з того, що сучасні концепції менеджменту активно розвиваються і оновлюються, обумовлюючи необхідність відповідної зміни практики керівництва.

З цією метою в корпорації була розроблена і прийнята програма перманентної модернізації ресурсів керівництва та управління з метою досягнення швидкого і ефективного застосування всіма підрозділами новітніх наукових і прикладних розробок у цій області.

Організація і проведення передбачених програмою заходів поставлені в обов'язки відповідним керівникам діючих підрозділів корпорації без створення нового спеціалізованого формування.

Запропонуйте конкретні заходи забезпечення своєчасної модернізації практики менеджменту новітніми науковими розробками

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЇ: ФОРМИ, ТИПИ, ПРОТИРІЧЧЯ
Європейські інтеграції
Функції інтеграції менеджменту
Базові положення теорії інтеграції
Процеси інтеграції у світовій економіці
Регіональна і глобальна інтеграції
Північноамериканська інтеграція (НАФТА)
Методологічні основи менеджменту
СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Інформаційні основи менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси