Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка до проведення внутрішнього аудиту

Загальний план і організаційно - методичні підходи до розробки програми внутрішнього аудиту

Правильна організація планування аудиторської роботи забезпечує своєчасну перевірку діяльності підрозділів, дозволяє ефективніше використовувати контрольну службу або внутрішнього аудитора.

Планування - це початковий етап проведення аудиту із зазначенням очікуваного обсягу роботи, графіків і термінів проведення аудиту, а також у розробці аудиторської програми, визначальною обсяг, види та послідовність аудиторських процедур, необхідних для формування об'єктивного і обгрунтованого думки про об'єкті, що перевіряється.

На етапі планування аудитори повинні ознайомитися з діяльністю структурного підрозділу і мати інформацію, яка характеризує роботу і організацію внутрішньогосподарського розрахунку (зовнішні фактори, що впливають на господарську діяльність в цілому, і внутрішні чинники, снизанные з його індивідуальними особливостями)- В першу чергу слід передбачати перевірки неблагополучних підрозділах, які потребують термінової допомоги.

Якщо в структурному підрозділі є недоліки в господарській діяльності, допускаються нестачі і розкрадання, підрозділ не вкладається у встановлений бюджет і працює зі збитками, перевірки треба проводити частіше, щоб швидше налагодити прибуткову роботу підрозділу або прийняти рішення про ліквідацію як нераціонального (збиткового) ланки підприємства.

При плануванні аудиту аудитори повинні знати:

o організаційно-управлінську структуру господарюючого суб'єкта;

o вид виробничої діяльності;

o технологічні особливості;

o рівень самофінансування;

o характер взаємовідносин з іншими підрозділами і зовнішніми структурами;

o закріплене за підрозділом майно;

o джерела отримання інформації про структурному підрозділі;

o документообіг структурного підрозділу;

o організацію оперативного обліку і звітність;

o посадові обов'язки фахівців і працівників підрозділів, відповідальних за матеріальні та грошові кошти;

o внутрішньофірмові нормативні акти, що регулюють трудову, технологічну та іншу діяльність.

Аудитор здійснює перевірку на основі діючої в організації облікової політики.

Джерела отримання інформації:

o положення про структурний підрозділ, посадові інструкції та трудові контракти працівників підрозділу;

o протоколи засіданні ради директорів та інших аналогічних органів управління підприємства;

o документи аналізу і планування діяльності підрозділів;

o статистична, бухгалтерська, внутріфірмова звітність та оперативні дані про виконання завдань і договорів підрозділом;

o внутрішньофірмові інструкції, методичні посібники, графік документообігу й інші документи, що регламентують виробничу діяльність та організаційну структуру підрозділу;

o матеріали службових розслідувань актів рекламацій, судові й арбітражні документи;

o відомості, отримані з бесід з керівництвом і виконавчим персоналом підрозділу.

Щорічно, до настання звітного року, працівники відділу внутрішнього аудиту складають загальний план аудиторських перевірок, ревізій, інвентаризацій та інших заходів, що випливають з Положення про аудит на наступний рік. Загальний план повинен служити керівництвом у здійсненні програми аудита.

В процесі аудиту можуть виникнути підстави для перегляду окремих положень загального плану. Внесені в план зміни, а також причини змін повинні докладно документуватись.

Складовою частиною загального плану є положення по плануванню керування і контролю якості виконуваного аудита. У загальному плані рекомендується передбачити:

o формування аудиторської групи, її чисельність, включаючи спеціалістів інших підрозділів, залучених до проведення внутрішнього аудиту;

o розподіл перевіряючих у відповідності з їхніми професійними якостями та посадовими рівнями по конкретних ділянках;

o інструктування всіх членів групи про їх обов'язки і права, доведення інформації про об'єкті, що перевіряється;

o ведення робочої документації;

o документальне оформлення проведеної роботи та порядок її узгодження з посадовими особами об'єкта, що перевіряється.

Проведення документальних аудиторських перевірок і фактичного контролю здійснюється в стислі терміни, не допускаючи відволікання працівників структурних підрозділів від виконання своїх професійних обов'язків. Ці перевірки повинні сприяти поліпшенню показників роботи фірми.

Тимчасові витрати на проведення перевірки визначаються з урахуванням обсягу та особливостей діяльності вивіреного об'єкта.

По повноті охоплення досліджуваного матеріалу розрізняють повні і часткові перевірки. Повні охоплюють всю діяльність аудируемого особи за певний період, а часткові - окремі ділянки роботи структурного підрозділу. За обсягом встановленим вимогам документів розрізняють перевірки суцільні і вибіркові. При суцільній перевіряються всі документи, пов'язані з даним видом операції, а при вибірковій перевіряються лише деякі з документів за вибором.

Якщо необхідна об'єктивна перевірка підрозділу, то організовуються комплексні аудиторські перевірки за участю спеціалістів-експертів з різних напрямків діяльності об'єкта, що перевіряється - технологів, товарознавців, економістів, фахівців з кадрів, інженерів, будівельників, механіків та ін. Для такої перевірки застосовують економічні методи аналізу в поєднанні з документальної та облікової перевіркою і всебічне вивчення звітних та облікових даних про результати роботи.

Мета комплексної перевірки - оцінка фахівцем фактично вчиненої господарської операції та її відображення в бухгалтерському обліку.

Фактичний контроль здійснюється шляхом перерахунку, зважування, обміру, візуальної перевірки (з застосуванням технічних засобів), лабораторного аналізу, експертної оцінки в ході технологічного процесу.

Приблизний загальний план внутрішнього аудиту в організації:

1) найменування структурного підрозділу, на якому планується проведення перевірки;

2)дата проведення попередньої перевірки;

3)сума матеріального збитку, виявленого попередньою перевіркою;

4)організаційний метод проведення планової перевірки;

5) відомості про керівника комплексної аудиторської перевірки або аудитора;

6) найменування відділів, що беруть участь у перевірці;

7) час проведення перевірки;

8) період перевірки з ___________ по ________________;

9) примітка.

Аудиторський процес - це низка послідовних етапів, які включають в себе підготовку до перевірки, складання се програми, організацію роботи на об'єкті, обстеження господарства і документальну перевірку операцій та облікових даних.

Програма внутрішнього аудиту являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану перевірки господарюючого суб'єкта. Програма служить докладною інструкцією для учасників аудиту та засобом контролю за якістю їх роботи.

Послідовність аудиторського процесу при проведенні перевірки:

1) підготовка до майбутньої перевірки;

2) складання програми на проведення перевірки;

3) організація роботи на місці;

4) проведення раптових інвентаризацій;

5) обстеження об'єкта, що перевіряється;

6) документальна перевірка фактів господарської діяльності;

7) систематизація матеріалів перевірки;

8) складання звітних документів по перевірці, їх узгодження і підписання посадовими особами, які здійснюють керівництво об'єктом;

9) звіт про результати перевірки посадовим особам, що призначив перевірку;

10) усунення недоліків і підготовка документа за результатами перевірки;

11) контроль за усуненням недоліків, виявлених перевірками.

Аудитор повинен документально оформити програму аудиту, яка є невід'ємною частиною наказу на проведення внутрішнього аудиту. Разом з програмою розробляється план раптового одночасного проведення інвентаризації.

Технологія проведення внутрішнього аудиту втілює в собі методи, прийоми, режим роботи, послідовність операцій і процедур; тісно пов'язана з застосовуваними засобами, обладнанням, інструментами, використовуваними матеріалами.

Головним технологічним рішенням проведення аудиту є вироблення чіткої методики перевірки кожного розділу бухгалтерського обліку, яка розробляється за єдиною схемою і включає в себе:

1) перелік основних нормативних документів - закони, положення з бухгалтерського обліку, методичні вказівки, інструкції ФПС РФ, тобто все, чим керується аудитор при перевірці відповідного розділу обліку;

2) опис альтернативних облікових рішень, вибір яких наданий підрозділу, - припускає опис різних варіантів таких рішень, що дозволить аудитору за необхідності порівняти їх з варіантом, застосовуваним підрозділом, і виконати необхідний аналіз чи дати рекомендації з поліпшення ведення обліку;

3) перелік первинних документів проводиться по кожному розділу обліку, що дозволяє аудитору зробити висновок про стан етапу реєстрації в первинному обліку (чи застосовуються типові форми первинних документів, як оформлені документи та ін);

4) регістри аналітичного і синтетичного обліку та звітності - представляють їхній опис для відповідних форм рахівництва (журнально-ордерний, меморіально-ордерний, журнальної форми, журнал-головна, спрощеної та ін). Наявність у переліку підрозділу дозволяє аудитору визначити їх відповідність загальноприйнятим і за необхідності зробити відповідні рекомендації;

5) класифікатор можливих порушень містить найбільш часто зустрічаються порушення з відповідних розділів обліку;

6) запитальник аудитора для складання програми перевірки містить необхідні запитання, які необхідно включити до плану перевірки. Ці запитання спрямовані на виявлення можливих порушень в організації обліку, оформленні документів, доповненні звітності, внутрішнього контролю. Запитальники доцільно скласти у вигляді таблиць з варіантами відповідей і висновків;

7) методи і прийоми збору аудиторських доказів, застосовувані при перевірці, є типовими. Методи внутрішнього аудиту являють собою сукупність фінансових, економічних, організаційних, оперативно-технічних і фактичних способів і прийомів з перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства з метою вивчення стану їх економіки і фінансів, ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів, збереження активів та своєчасності повернення зобов'язань, забезпечення законності, достовірності та доцільності господарських операцій, а також їх оформлення первинними документами, які служать підставою для відображення в бухгалтерському обліку.

Крім методів проведення перевірки існують і методи організації перевірок:

o суцільна перевірці! (документальна і фактична);

o вибіркова;

o аналітична;

o комбінована;

8) опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень чи зловживань по відповідному розділу обліку.

Вага процедури за єдиною схемою і включають в себе:

o найменування контрольної процедури;

o мета проведення контрольної процедури;

o перелік засобів (первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліків підрозділу, норми, нормативи і різна довідкова інформація), необхідних для виконання процедури;

o опис техніки виконання процедури;

o опис форми подання результатів проведеної процедури.

Внутрішній аудит будь-якої організації - це складний процес, що вимагає істотних витрат часу на його організацію, основний шлях вирішення проблеми - це вироблення і постійне вдосконалення методики перевірки кожного об'єкта господарюючого суб'єкта.

Для проведення внутрішнього аудиту необхідно пройти три етапи контролю:

1) попередній - до здійснення господарських операцій:

2) поточний - під час здійснення господарських операцій;

3) наступний - після їх вчинення.

Методика проведення внутрішнього аудиту, на думку А. К. Макальской, використовується головним внутрішнім аудитором при підготовки перевірки, складанні програми та розподіл обов'язків між аудиторами. Автор пропонує включити в методику три розділи: планування аудиторської перевірки; основні напрямки аудиторської перевірки; порядок складання звіту внутрішнього аудитора, його погодження та подання керівництву.

Основні напрямки аудиторської перевірки проводяться в розрізі таких блоків.

1. Рахунки 51, 52, 55, 57

2. Рахунок 50

3. Рахунки 71. 73

4. Рахунки 70, 68, 69

5. Рахунки 60, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 40, 41

6. Рахунки 58, 59. 97, 98

7. Рахунки 08, 67, 01, 03,02

8. Рахунки 23, 21, 25, 26, 28, 20, 29, 79

9. Рахунку 41, 42, 44

10. Рахунки 40, 43, 45, 90, 91, 62, 99 П. Рахунку 63, 84

12. Рахунки 75, 80, 81, 82, 83. 86

13. Рахунки 99, 84, 96, 94

14. Позабалансові рахунки

15. Рахунка

Щоб правильно розділити первинні об'єкти на блоки, необхідно добре уявляти, яка господарська операція в якій обліковий регістр записуються, як інформація з регістрів переноситься в Головну книгу і потім у фінансовий звіт. Усі облікові регістри, що використовуються для запису операцій, і всі статті Головної книги повинні бути включені хоча б в один блок перевірки. Якщо вони потрапляють більш ніж в один блок, то це показує зв'язок між блоками. Головний внутрішній аудитор повинен добре уявляти взаємозв'язок між цими блоками, встановлювати терміни проведення аудиторами перевірки кожного блоку. Основним і початковим блоком, що зв'язує майже всі блоки, є блок "грошові кошти організації". Після того як буде завершено аудит всіх блоків і встановлені вага зв'язку між блоками, результати підсумовуються головним внутрішнім аудитором та використовуються для складання звіту про проведений аудит.

Загальна схема руху інформації виглядає наступним чином:

ОПЕРАЦІЇ - ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ГОЛОВНА КНИГА, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ.

У процесі аудиту поряд з незалежною перевіркою операцій і перевіркою даних фінансового звіту аудитор виконує процедури, які характеризують оцінку і аналіз отриманої інформації шляхом вивчення зв'язків між фінансовими і нефінансовими показниками діяльності фірми, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників, включаючи порівняння отриманої аудитором інформації з прогнозованим, виявлення незвичайних фактів та причин їх виникнення.

Розробці методики проведення внутрішнього аудиту передує його планування, а результат перевірки відображається у звіті внутрішнього аудитора.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Етап 4. Проведення аудиту "на місці" і підготовка акта за результатами аудиту.
Внутрішня звітність сегментів як джерело інформації при проведенні виїзного аудиту
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Управління внутрішніх аудитів
Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту активів і зобов'язань
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси