Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"

У Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються фінансові результати діяльності організації за звітний період і аналогічний період попереднього року.

Значення Звіту про прибутки та збитки визначається роллю прибутку як показника оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації та джерела фінансування розширеного відтворення.

На формування прибутку справляють вплив різні фактори, такі як галузеві особливості виробництва, ефективність облікової політики в області ведення бухгалтерського обліку і оподаткування та ін.

Тому Звіт про прибутки та збитки в ринковій економіці розглядається як джерело інформації про рівень економічної ефективності діяльності організації для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень па відповідних рівнях управління.

Суми доходів, витрат і фінансові результати розраховуються для відображення у формі № 2 наростаючим підсумком з початку року до кінця звітного періоду.

Всі витрати, а також показники, що мають негативні значення, у Звіті про прибутки та збитки показують в круглих дужках (Додаток № 2).

Слід зазначити, якщо рекомендований Мінфіном Росії зразок форми № 2 не містить будь-яких рядків, необхідних для повного та достовірного відображення інформації про доходи та витратах, організація повинна внести у звіт потрібні рядки самостійно.

Якщо організація займається декількома видами діяльності, у формі № 2 можна показати доходи і витрати по кожному з них або призвести необхідні роз'яснення в пояснювальній записці.

Якщо в організації немає будь-яких видів доходів, витрат, господарських операцій, рядки для яких передбачені у рекомендованому Мінфіном Росії зразку форми № 2, рядки, у звіт включати не слід.

Спільним наказом Держкомстату Росії і Мінфіну Росії від 14 листопада 2003 р. № 475/102н ряду показників Звіту про прибутки і збитки присвоєні обов'язкові коди. Цю кодування доцільно застосовувати і у всіх інших випадках подання звітності.

Звіт про прибутки та збитки складається за даними наступних рахунків:

o 90 "Продажі";

o 91 "Інші доходи і витрати";

o 99 "Прибули і збитки".

При заповненні звіту за формою № 2 у графі 3 "За звітний період" відображаються обороти за рахунками за звітний рік, у графі 4 "За аналогічний період попереднього року", - обороти за попередній рік. Їх переносять у звіт з графи 3 форми № 2 за попередній рік.

Якщо дані за попередні роки непорівнянні з даними за звітний рік (внаслідок змін в нормативних актах або в обліковій політиці), то показники попередніх років повинні бути скориговані. У регістри бухгалтерського обліку при цьому зміни не вносяться.

Відображення у формі № 2 інших доходів і витрат

Відповідно до п. 18.2 ПБО 9/99 "Доходи організації" та п. 21.2 ПБО 10/99 "Витрати організації" інші доходи (витрати) можуть не показуватися в Звіті про прибутки і збитки розгорнуто, якщо:

o відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють таке відображення;

o витрати і пов'язані з ними доходи, які виникли в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності (наприклад, надання в тимчасове користування своїх активів), не є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

Законодавство забороняє згорнуте відображення прибутків і збитків, а не згорнуте відображення інших доходів і витрат. Згідно п. 34 ПБО 4/99 та п. 40 Положення по веденню бухобліку і звітності в бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними ПБО. Таким чином, в Звіті про прибутки і збитки заборонено відображати прибуток за вирахуванням збитків (наприклад, сальдувати прибуток від одних операцій з продажу основних засобів та збитки від продажу інших активів). В іншому випадку, якщо сума спотворення складе більше рівня суттєвості по звітності, аудитор може модифікувати висновок.

Законодавство з бухгалтерського обліку не забороняє відображення інших доходів (витрат) за вирахуванням відповідних витрат (доходів). Це відноситься до всіх інших доходів (витрат): до операцій з купівлі-продажу валют, продажу основних засобів, матеріалів, здачі майна в тимчасове користування і т. п. Слід зазначити, що рішення (згорнуте або розгорнуте уявлення в звітності інших доходів і витрат) може прийматися організацією самостійно і прийняте рішення повинно застосовуватися організацією послідовно, тобто:

o з року в рік (або з реклассификацией порівняльних даних в звітності);

o одноманітно по відношенню до аналогічних операцій в кожному звітному періоді.

Разом з тим, враховуючи необхідність формування прозорої фінансової звітності, а також міжнародну практику обліку, визнано кращим згорнуте відображення всіх інших доходів і витрат. Якщо інші доходи (витрати) відображаються розгорнуто, то це може знизити прозорість фінансової звітності. Так, зокрема, у користувача звітності може створитися враження про підвищеної ділової активності організації в сфері, що не відноситься до звичайних видів діяльності. Крім того, користувач звітності може відчувати потребу в уточненні змісту сум доходів (витрат), вважаючи їх суттєвими для характеристики діяльності організації (тоді як насправді вони не є істотними).

Розгорнуте відображення інших доходів і витрат може істотно порушити подання фінансової звітності, якщо розгорнуто подаються такі "технічні" доходи (витрати):

o операції з продажу іноземної валюти;

o операції з вибуття цінних паперів, не є фінансовими вкладеннями, в якості засобу платежу;

o продовження векселя векселедавцем шляхом нового випуску;

o інші ситуації, коли аудитор вважає розгорнуте уявлення доходів/витрат некоректним.

Якщо розгорнуте відображення інших доходів/витрат істотно спотворює представлення фінансової звітності, організації слід звернути в Звіті про прибутки і збитки такі доходи/витрати або згідно п. 11 ПБО 4/99 розкрити інформацію про їхній зміст в пояснювальній записці.

Відповідно до н. 18.1 ПБО 9/99 виручка, інші доходи, що становлять 5% і більше від загальної суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом окремо. Аналогічно слід розкрити і відповідну цим доходам суму витрат (п. 21.1 ПБУ 10/99).

Вищевказані норми відносяться до організацій, які прийняли рішення показувати у звітності доходи і витрати розгорнуто. Організаціям, які прийняли рішення показувати інші доходи/витрати згорнуто (керуючись п. 18.2 ПБО 9/99 і п. 21.2 ПБУ 10/99), слід розкривати прибутки/збитки, які складають більше 5% за звітний період. Таке розкриття суттєвих інших доходів/витрат або прибутків/збитків можливо в будь-якому вигляді: безпосередньо у Звіті про прибутки та збитки, розшифровки окремих прибутків і збитків, в пояснювальній записці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз фінансових результатів з урахуванням галузевих особливостей
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Звіт про прибутки і збитки
Зміст форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"
;Інші доходи і витрати"
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Інформація про доходи та витрати, що розкривається у звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси