Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат на НДДКР

Загальні законодавчі норми, що регламентують порядок виконання НДДКР, встановлені гол. 38 ГК РФ, а правила обліку витрат на НДДКР і їх списання регулюються ПБО 17/02.

Відповідно до ПБО 17/02 встановлені правила щодо обліку витрат і списання на НДДКР повинні використовуватися тільки тими організаціями, які виконують НДДКР власними силами і (або) є замовниками цих робіт.

У Федеральному законі від 23 серпня 1996 року № 127-ФЗ "ПРО науку і державної науково-технічної політиці" дано визначення поняття НДДКР, згідно з яким:

- наукова (науково-дослідна) діяльність - це діяльність, спрямована на одержання і застосування нових знань, у тому числі фундаментальні наукові дослідження, під якими розуміється експериментальна чи теоретична діяльність, спрямована на одержання нових знань про основні закономірності будови, функціонування і розвитку людини, суспільства, навколишнього природного середовища;

- науково-технічна діяльність - це діяльність, спрямована на отримання, застосування нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем, забезпечення функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи;

- експериментальні розробки - це діяльність, заснована на знаннях, набутих в результаті проведення наукових досліджень або на основі практичного досвіду і спрямована на збереження життя і здоров'я людини, створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів і їх подальше вдосконалення.

Як випливає з п. 2 ПБО 17/02, встановлені правила застосовуються щодо НДДКР, за яким одержано результати, що підлягають правовій охороні, по не оформлені у встановленому законодавством порядку, або результати, що не підлягають правовій охороні згідно з нормами чинного законодавства.

Таким чином, під продукцією НДДКР розуміється результат відповідної роботи, зафіксований на інформаційному носії і призначений для продажу. З положень ПБУ 17/02 випливає, що результати НДДКР можуть бути застосовані і в тій організації, де вони створювалися, для використання виробничої, торговельної або (що частіше) управлінської діяльності.

Правила ПБО 17/02 не застосовуються до незавершених НДДКР. Витратами на НДДКР не є:

- витрати організації на освоєння природних ресурсів (проведення геологічного вивчення надр, розвідка (дорозвідка) освоюваних родовищ, роботи підготовчого характеру у видобувних галузях тощо);

- витрати на підготовку і освоєння виробництва, нових організацій, цехів, агрегатів (пускові витрати);

- витрати на підготовку і освоєння виробництва продукції, не призначеної для серійного і масового виробництва;

- витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, зміною дизайну продукції та інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в ході виробничого (технологічного) процесу.

Перераховані вище види витрат, як правило, не є результатом науково-дослідної діяльності, а здійснюються за відпрацьованим технологіям (які мають статус типових).

Одиницею бухгалтерського обліку витрат за ПИОКР є інвентарний об'єкт. Під інвентарним об'єктом розуміється сукупність витрат за виконану роботу, результати якої самостійно використовуються у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації.

До складу витрат при виконанні НДДКР включаються:

- вартість матеріально-виробничих витрат та послуг сторонніх організацій, використаних при виконанні НДДКР;

- витрати на заробітну плату та інші виплати працівникам, які зайняті при виконанні НДДКР за трудовим договором;

- відрахування на соціальні потреби;

- вартість спецобладнання і спецобладнання, призначених для використання в якості об'єктів випробувань і досліджень;

- амортизація об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, використовуваних при виконанні НДДКР;

- витрати на утримання й експлуатацію науково-дослідного встаткування, установок і споруд, інших об'єктів основних засобів і іншого майна;

- загальногосподарські витрати, якщо вони пов'язані з виконанням НДДКР;

- інші витрати, пов'язані з виконанням НДДКР, включаючи витрати з проведення випробувань.

Облік результатів НДДКР має свої особливості. Для того щоб визнати витрати але НДДКР в бухгалтерському обліку, необхідно виконати наступні умови:

o сума витрат повинна бути підтверджена відповідними документами і визначена (наприклад, вказана в договорі);

o є документальне підтвердження виконання робіт (акт прийомки виконаних робіт);

o використання результатів НДДКР для виробничих та управлінських потреб призведе до отримання в майбутньому економічних вигод;

o використання результатів НДДКР може бути продемонстровано.

У разі невиконання хоча б однієї з перерахованих умов здійснені витрати по НДДКР, як і ті витрати на НДДКР, які не дали позитивного результату, визнаються іншими витратами звітного періоду.

У бухгалтерському обліку витрати на НДДКР попередньо враховуються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт" з подальшим віднесенням на рахунок 04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Витрати на НДДКР". Витрати на НДДКР на рахунку 04 відображаються тільки після того, як роботи будуть завершені. По дебету даного рахунку збираються всі витрати, а по кредиту проводиться їх списання в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" за відповідним субрахунком.

Витрати на НДДКР, які не дали позитивних результатів і не підлягають застосуванню у виробництві або для управлінських потреб, списуються на інші витрати організації, в дебет рахунки 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати".

Списання витрат на НДДКР за звичайним видам діяльності здійснюється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому було розпочато фактичне застосування отриманих результатів від виконання робіт у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб. Списання витрат на НДДКР на витрати по звичайних видах діяльності протягом звітного року проводиться рівномірно в розмірі 1/12 річної суми незалежно від застосовуваного способу списання витрат.

Організаціям надано право самостійно визначати термін списання витрат на НДДКР виходячи з очікуваного терміну корисного використання їх результатів. Однак цей термін, протягом якого організація може отримати економічний прибуток, не повинен бути більше п'яти років і не повинен перевищувати терміну діяльності організації.

Витрати з кожної виконаної НДДКР списуються лінійним способом або пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг), який передбачається одержати за весь термін застосування результатів НДДКР. Обраний спосіб списання витрат по НДДКР повинен бути відображений в обліковій політиці організації.

Якщо організація припинить використання результатів НДДКР або визначить, що не отримає очікуваних вигод у майбутньому від їх застосування, то сума, що залишилася витрат за цим НДДКР підлягає списанню на інші витрати звітного періоду на дату прийняття рішення про припинення використання результатів цих робіт.

Аналітичний облік витрат на НДДКР ведеться за видами витрат, за видами робіт і замовленнями (договорами). У бухгалтерському балансі результати досліджень і розробок відображаються у розділі I активу балансу "Необоротні активи".

Бухгалтерські записи з обліку витрат на НДДКР представлені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на НДДКР

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт"

10 "Матеріали",

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

Відображені витрати по НДДКР, виконані силами самої організації

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено вартість робіт (послуг) сторонніх організацій, використаних при виконанні НДДКР

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Враховано ПДВ з вартості робіт

04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Витрати на НДДКР"

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт"

Прийнятий до обліку інвентарний об'єкт у вигляді сукупних витрат за виконану НДДКР

20 "Основне виробництво",

26 "Загальногосподарські витрати"

04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Витрати на НДДКР"

Списано частину витрат на НДДКР, результати яких використовуються у виробництві (виконанні робіт, наданні послуг) і для управлінських потреб

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Державні видатки, бюджетний дефіцит і державний борг
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Облік витрат на продаж
Облік витрат за елементами та статтями калькулювання
Порядок обліку витрат при реалізації майна, що амортизується
Відображення в бухгалтерському обліку витрат за позиками і кредитами
Облік бюджетних зобов'язань та операцій, санкціонування видатків бюджету
Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери
Особливості обліку доходів і витрат за договором фінансової оренди лізингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси