Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвестиційна привабливість підприємств

Заключним етапом вивчення інвестиційного ринку є аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємств, розглядаються в якості потенційних об'єктів інвестування. Така оцінка проводиться інвестором при визначенні доцільності здійснення капітальних вкладень у нове будівництво, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння діючих підприємств; виборі для придбання альтернативних об'єктів приватизації; пошуку прийнятних інвестиційних проектів у сфері нерухомості; купівлі акцій окремих підприємств і т. п.

Розвиток підприємства відбувається, але циклу, який визначається послідовністю в часі і комбінацією виданий момент циклів життя різних продуктів його діяльності. Цей цикл можна розділити на періоди, що характеризуються зміною обороту і прибутку підприємства: дитинство або період появи (невеликий тими зростання обороту, фінансові результати зазвичай негативні); юність (швидкий ріст обороту, перші прибутку); зрілість (уповільнення зростання обороту, максимальні прибутки); і, нарешті, старість (оборот і прибутки падають). Загальний період усіх стадій життєвого циклу підприємства визначається приблизно в 20-25 років, після чого воно припиняє своє існування або відроджується на новій основі, з новим складом власників і менеджерів.

Поняття циклу підприємства дозволяє визначити різні проблеми, які виникають протягом усього періоду його розвитку і оцінити інвестиційну привабливість.

В період дитинства підприємство головним чином стикається з проблемами виживання, які виникають у фінансовій сфері у вигляді труднощів із грошовими коштами; йому треба знайти короткострокові кошти фінансування, а також джерела необхідних інвестицій для свого майбутнього розвитку. В період юності перші прибутки дозволяють підприємству змістити свої цілі з рентабельності на економічне зростання. Тепер йому необхідні середньострокові і довгострокові джерела, які дозволять підтримати економічне зростання за допомогою інвестування. В період зрілості підприємство намагається отримати максимум прибутку з усіх можливостей, які дає йому його обсяг, виробничий, технічний і комерційний потенціали. Здатність до самофінансування досить значна. Враховуючи старіння своїх товарів, менеджери підприємства повинні досліджувати нові можливості розвитку шляхом здійснення промислових інвестицій або опосередковано шляхом фінансової участі (наприклад, придбанням значного числа акцій іншого підприємства). В цьому випадку відбувається поступове перетворення в холдинг, тобто фінансове підприємство, що має переважної метою управління портфелем цінних паперів.

Найбільш інвестиційно привабливими вважаються підприємства, що знаходяться в процесі росту, тобто на перших двох стадіях свого життєвого циклу. Підприємства на стадії зрілості є також інвестиційно привабливими в ранніх періодах (рання зрілість), поки не досягнута найвища точка економічного зростання. Надалі (остаточна зрілість) інвестування доцільно тільки в тому випадку, якщо продукція підприємства має досить високі маркетингові перспективи, обсяг інвестицій у модернізацію та технічне переоснащення невеликий і вкладені кошти можуть окупитися в найкоротші терміни. На стадії старості інвестування, як правило, недоцільно, за винятком тих випадків, коли намічається масштабна диверсифікація продукції, певне перепрофілювання підприємства. В цьому випадку можлива деяка економія інвестиційних ресурсів у порівнянні з новим будівництвом.

Визначення стадій життєвого циклу підприємства здійснюється шляхом проведення динамічного аналізу, в ході якого за ряд останніх років аналізуються показники: обсяг продукції, загальна сума активів, розмір власного капіталу і прибуток. За темпами зміни цих показників можна судити про стадії життєвого циклу підприємства. Найбільш високі темпи приросту показників характерні для стадії юності і ранньої зрілості. Стабілізація показників відбувається на стадії остаточної зрілості, а зниження - на стадії старості.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств, крім виявлення стадії життєвого циклу, передбачає проведення фінансового аналізу їх діяльності. Мета такого аналізу полягає в оцінці очікуваної прибутковості коштів, що інвестуються, строків їх повернення, а також виявлення найбільш значущих але фінансових наслідків інвестиційних ризиків.

На практиці оцінка фінансової діяльності підприємства здійснюється в ході побудови і аналізу системи взаємопов'язаних показників, що характеризують ефективність фінансової діяльності з точки зору її відповідності стратегічним цілям бізнесу, в тому числі й інвестиційних. Найважливішими напрямами, що характеризують єдність тактичних і стратегічних цілей розвитку підприємства, є:

1) аналіз оборотності активів;

2) аналіз прибутковості капіталу;

3) аналіз фінансової стійкості;

4) аналіз ліквідності активів.

Оборотність активів. Ефективність інвестування у значній мірі визначається тим, наскільки швидко вкладені кошти обертаються в процесі діяльності підприємства. Хоча на тривалість обороту використовуваних актинон впливають численні зовнішні фактори, що показник оборотності активів в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності підприємства - ефективністю маркетингової, виробничої і фінансової стратегії і тактики.

Для аналізу і оцінки оборотності активів застосовуються о11ределенные показники.

Коефіцієнт оборотності всіх використовуваних активів розраховується але формулою

Середня вартість використовуваних активів розраховується за той же період, що і обсяг реалізації продукції та середньої арифметичної або середньої арифметичної зваженої.

Коефіцієнт оборотності поточних активів обчислюється за формулою

Тривалість обороту використовуваних активів розраховується але формулою

Число днів в періоді береться рівним 360.

Тривалість обороту поточних активів обчислюється за формулою

Число днів в періоді береться рівним 90.

Зниження в динаміці коефіцієнта оборотності активів або, відповідно, збільшення тривалості їх обороту свідчить про негативні тенденції у розвитку підприємства, так як викликає необхідність додаткового планування коштів у її поточну діяльність. Обсяг додатково інвестованих коштів може бути визначений але формулою

Прибутковість капіталу. Однією з головних цілей інвестування є одержання максимального прибутку в процесі використання вкладених коштів. Виявлення потенційних можливостей формування прибутку в зіставленні з вкладеним капіталом сприяє аналіз різних показників.

Прибутковість всіх використовуваних активів розраховується за формулою

Прибутковість поточних активів обчислюється за формулою

Рентабельність основних фондів визначається але формулою

Прибутковість реалізації продукції розраховується але формулою

Показник прибутковості визначається але формулою

Показник прибутковості використовується для порівняння інвестиційних об'єктів з різним рівнем оподаткування прибутку (доходів).

Рентабельність власного капіталу обчислюється за формулою

Показник рентабельності власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу в складі сукупних актового підприємства.

Фінансова стійкість. Аналіз фінансової стабільності дає можливість оцінити інвестиційний ризик, зв'язаний зі структурою формування інвестиційних ресурсів підприємства, і забезпечити оптимальність сформованих джерел фінансування поточної виробничої діяльності. В якості оціночних показників фінансової стійкості підприємства використовуються певні коефіцієнти.

Коефіцієнт автономії розраховується за формулою

Показник автономії показує, якою мірою використовувані підприємством активи сформовані за рахунок власного капіталу.

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів визначається але формулою

Коефіцієнт довгострокової заборгованості обчислюється але формулою

Ліквідність активів. Оцінка ліквідності дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати по короткостроковим зобов'язанням поточними активами, запобігаючи можливе банкрутство. Стан ліквідності активів характеризує рівень інвестиційних ризиків у короткостроковому періоді. В якості базового показника ліквідності можна використовувати коефіцієнт поточної ліквідності, який розраховується за формулою

У процесі аналізу ліквідності активів використовуються також й інші показники.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається але формулою

Коефіцієнт термінової ліквідності обчислюється але формулою

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підвищення інвестиційної привабливості
Аналіз інвестиційної привабливості
Інвестиційна привабливість галузей економіки та регіонів
Інвестиційна привабливість на думку Уоррена Баффета
Інвестиційна стратегія підприємства
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
Інвестиційна стратегія підприємства
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційна діяльність підприємства
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук