Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розкриття суттєвих способів бухгалтерського обліку, прийнятих облікової політикою

Прийнята облікова політика повинна розкриватися для зовнішніх користувачів фінансової інформації. В опублікованому звіті підлягають опису не всі складові облікової політики, а лише основні її положення (істотні способи ведення обліку). Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання про застосування яких, користувачі бухгалтерської звітності не можуть зробити корисні висновки по ній. Очевидно, що підлягають розкриттю головним чином методичні способи ведення обліку.

Основні положення облікової політики можуть розкриватися в звітності двома способами:

- шляхом опису кожного з них;

- шляхом вказівки відхилень від загальних правил.

При використанні першого способу пояснювальна інформація до бухгалтерської звітності включає більш або менш докладний виклад всіх основних положень облікової політики, незалежно від того, є вони загальновизнаними чи ні. Такий опис доцільно робити в розрахунку на користувачів звітності, незнайомих з російськими правилами і практикою бухгалтерського обліку. Зокрема, воно доречно у звіті організації з іноземним участю (повністю або частково належать іноземним інвесторам), де істотні майнові та фінансові інтереси іноземних інвесторів. Будучи найчастіше транснаціональними компаніями, ці інвестори потребують фінансової інформації, що формується в бухгалтерському обліку належних їм організацій в Росії. Їх цікавлять результати діяльності російського підрозділу, від яких залежать розміри належних дивідендів. Крім того, відповідні дані мають значення для відносин цих інвесторів з податковими органами їх країн в частині податкових зобов'язань. Однак бухгалтерська звітність російської організації, підготовлена виходячи з національних правил і традицій, найчастіше вимагає трансформації стосовно правилам, прийнятим в компанії. Виконати подібну трансформацію, не маючи докладних відомостей про те, як була підготовлена звітність, не представляється можливим.

Другий спосіб розкриття облікової політики доцільний для звітності "внутрішньоросійського користування", розрахованої на підготовленого читача, тобто користувач, який має уявлення (хоча б загальне) про правила обліку, що діють в країні. При цьому способі основні положення облікової політики розкриваються лише в тому випадку, коли вони відрізняються від загальноприйнятих правил. Якщо при складанні фінансової звітності організація строго слід загальновизнаним правилам, то у звіті достатньо обмежитися зазначенням цього факту. Якщо організація припускає за тим чи іншим причин відступу від таких правил, то вони детально описуються в поясненнях до звіту разом з причинами цих відступів.

Аналогічний підхід діє щодо розкриття описаних у ПБУ 1/2008 припущень (майнової відокремленості, безперервної діяльності, тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, послідовності застосування облікової політики), використаних організацією при формуванні облікової політики. Якщо облікова політика розроблена, виходячи з цих припущень, то вони можуть не описуватися в звіті, так як слідування ним мається на увазі. При відступі від них потрібно відзначити цей факт, його причини та наслідки (у вартісному вираженні).

Крім положень, відмінних від загальновизнаних, інформація про облікову політику повинна містити відомості про положеннях, сформованих організацією:

- в результаті вибору, зробленого з декількох допустимих варіантів;

- виходячи з її галузевої приналежності;

- в результаті нетрадиційного застосування допустимих варіантів, у тому числі галузевих.

Особливому опису підлягають зміни в обліковій політиці організації, що відбулися протягом звітного року, як і в звітному році в порівнянні з роком, що передує звітному, та істотно впливають на оцінки і рішення користувачів бухгалтерської звітності. Мова йде про звітність як звітного, так і наступних періодів. Розкриття цих випадків дозволяє оцінити зміни в коливаннях тих чи інших показників звітності. Опис змін повинно супроводжуватися розкриттям причин цих змін і вартісною оцінкою їх наслідків. Завдяки цьому користувач бухгалтерського звіту зможе зрозуміти, як зміни в обліковій політиці вплинули на майновий і фінансовий стан, а також на результати діяльності товариства

Склад і зміст підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності інформації про облікову політику з конкретних питань бухгалтерського обліку організація визначає, виходячи з вимог відповідних стандартів.

Яких-небудь спеціальних приписів щодо розташування у звіті відомостей про облікову політику не існує. Форма подання і місце розташування цієї інформації у бухгалтерському звіті визначаються самою організацією. Пояснення до облікової політики повинні бути чіткими, ясними, по можливості короткими і не повинні дублювати інформацію, що міститься в інших розділах звіту.

Облікова політика повинна розкриватися в бухгалтерському звіті за рік. Для проміжних бухгалтерських звітів це вимога необов'язкова. Виняток мають становити випадки, коли при підготовці проміжного звіту відбулися істотні зміни в обліковій політиці в порівнянні з останнім за часом складання бухгалтерським звітом, раскрывавшим облікову політику. У випадку публікації бухгалтерської звітності в обсязі, менше встановленого, підлягає розкриттю як мінімум та інформація про облікову політику, яка безпосередньо відноситься до опублікованих матеріалів.

Розкриття облікової політики в бухгалтерській звітності не виключає неправильного або неточного відображення фактів господарської діяльності організації в цій звітності, воно не знімає відповідальність за порушення встановлених правил ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Перелік інформації, яка повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності по окремих об'єктах, наведено в Положеннях з бухгалтерського обліку.

Нематеріальні активи

На підставі ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів" в бухгалтерській звітності відображаються первісна вартість і сума нарахованої амортизації за видами нематеріальних активів на початок і кінець звітного року, вартість списання і приросту, інші випадки руху нематеріальних активів (бухгалтерський баланс і пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки).

У складі інформації про облікову політику у бухгалтерської звітності підлягає опису як мінімум наступна інформація:

- способи оцінки нематеріальних активів, придбаних не за грошові кошти;

- вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів;

- способи визначення амортизації нематеріальних активів, а також встановлений коефіцієнт при нарахуванні амортизації способом зменшуваного залишку;

- зміни строків корисного використання нематеріальних активів;

- зміни способів визначення амортизації нематеріальних активів.

Основні засоби

Відповідно до ПБУ 6/01 "Облік основних засобів" в бухгалтерській звітності необхідно розкрити наступну інформацію:

- про початкової вартості і сумі нарахованої амортизації по основних групах основних засобів на початок і кінець звітного року;

- рух основних засобів протягом звітного року по основних групах (надходження, вибуття);

- способи оцінки об'єктів основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами;

- зміни вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку (добудова, дообладнання, реконструкція, часткова ліквідація і переоцінка об'єктів);

- прийнятих організацією термінах корисного використання об'єктів основних засобів (по основним групам);

- об'єкти основних засобів, вартість яких не погашається;

- об'єкти основних засобів, наданих і отриманих за договором оренди;

- об'єкти основних засобів, які обліковуються у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності;

- способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах об'єктів основних засобів;

- об'єкти нерухомості, прийнятих в експлуатацію і фактично використовуваних, що знаходяться в процесі державної реєстрації.

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи

На підставі ПБО 17/02 "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи" в бухгалтерській звітності розкривається така інформація:

- про суми витрат, віднесених у звітному періоді на витрати по звичайних видах діяльності та на інші витрати за видами робіт;

- суми витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи, не списаних на витрати по звичайних видах діяльності і (або) на інші витрати;

- суми витрат по незакінчених науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам.

У разі суттєвості інформація про витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи відображається у бухгалтерському балансі за самостійної групі статей активу (розділ "Необоротні активи").

У складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:

- про способи списання витрат з науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам;

- прийнятих організацією термінах застосування результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

Фінансові вкладення

У бухгалтерської звітності відповідно до ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень" фінансові вкладення повинні представлятися з поділом залежно від терміну звернення (погашення) на короткострокові і довгострокові.

У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю з урахуванням вимоги суттєвості як мінімум наступна інформація:

- про способи оцінки фінансових вкладень при їх вибутті за групами (видами);

- наслідки змін способів оцінки фінансових вкладень при їх вибутті;

- вартість фінансових вкладень, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, і фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається;

- різниця між поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень, за якими визначається поточна ринкова вартість;

- за борговими цінними паперами, за якими не визначалася поточна ринкова вартість, - різниця між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу;

- вартість і види цінних паперів та інших фінансових вкладень, обтяжених заставою;

- вартість і види вибулих цінних паперів та інших фінансових вкладень, переданих іншим організаціям або особам (крім продажу);

- дані про резерв під знецінення фінансових вкладень із зазначенням: виду фінансових вкладень, величини резерву, створеного у звітному році, величини резерву, визнаного іншим доходом звітного періоду; сума резерву, використаних у звітному році;

- по борговим цінних паперів і наданим позикам - дані про їх оцінку за дисконтованою вартістю, про застосовані способи дисконтування (розкриваються в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки).

Матеріально-виробничі запаси

Відповідно до ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" матеріально-виробничі запаси відображаються в бухгалтерській звітності відповідно до їх класифікацією за групами (видами), виходячи зі способу використання у виробництві продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб організації.

На кінець звітного року матеріально-виробничі запаси (МПЗ) відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних способів оцінки запасів.

Матеріально-виробничі запаси, які морально застаріли, повністю або частково втратили своє початкове якості, або поточна ринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей

У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю з урахуванням суттєвості наступна інформація:

- про способи оцінки МПЗ за їх групами (видами);

- наслідки змін способів оцінки МПЗ;

- вартості МПЗ, переданих у заставу;

- величину і рух резервів під зниження вартості МПЗ.

Активи та зобов'язання в іноземній валюті

Відповідно до ПБУ 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" в бухгалтерській звітності розкривається:

- величина курсових різниць, які утворилися за операціями перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів і зобов'язань, що підлягають оплаті в іноземній валюті;

- величина курсових різниць, які утворилися за операціями перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів і зобов'язань, які підлягають оплаті в рублях;

- величина курсових різниць, зарахованих на рахунки бухгалтерського обліку, відмінні від рахунку обліку фінансових результатів організації;

- офіційний курс іноземної валюти до рубля, встановлений Центральним банком РФ, на звітну дату. У разі якщо для перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів або зобов'язань, яка підлягає оплаті в рублях, законом або угодою сторін не встановлений інший курс, то в бухгалтерській звітності розкривається такий курс.

Кредити і позики

На підставі ПБУ 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами" у складі інформації про облікову політику організації необхідно мати наступні дані:

- про наявність і зміну величини зобов'язань за позиками (кредитами);

- суми відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), що підлягають включенню у вартість інвестиційних активів;

- суми витрат за позиками, включених в інші витрати;

- величину, видах, термінах погашення виданих векселів, випущених і проданих облігацій;

- терміни погашення позик (кредитів);

- суми доходу від тимчасового використання коштів отриманої позики (кредиту) в якості довгострокових і (або) короткострокових фінансових вкладень, у тому числі врахованих при зменшенні витрат по позиках, пов'язаних з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу;

- суми включених у вартість інвестиційного активу відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), за позиками, узятими на цілі, не пов'язані з придбанням, спорудженням та (або) виготовленням інвестиційного активу.

Доходи організації

У складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності на підставі ПБУ 9/99 "Доходи організації" підлягає розкриттю наступна інформація:

- про порядок визнання виручки організації;

- спосіб визначення готовності робіт, послуг, продукції, виручка від виконання, надання, продажу яких визнається у міру готовності.

У звіті про прибутки та збитки доходи організації за звітний період відбиваються з підрозділом на виручку та інші доходи. Виручка та інші доходи, які становлять 5% і більше від загальної суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом окремо.

Інші доходи можуть показуватися в звіті про прибутки та збитки за мінусом витрат, що відносяться до цих доходів, коли:

- відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють таке відображення доходів;

- доходи і пов'язані з ними витрати, що виникають в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності (наприклад, надання в тимчасове користування своїх активів), не є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

Щодо виручки, отриманої в результаті виконання договорів, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, підлягає розкриттю наступна інформація:

- загальна кількість організацій, з якими здійснюються договори, із зазначенням організацій, на які припадає основна частина такої виручки;

- частка виручки, отриманої за вказаними договорами з пов'язаними організаціями;

- спосіб визначення вартості продукції (товарів), переданої організацією.

Інші доходи організації за звітний період, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунок прибутків і збитків, підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності відокремлено.

Витрати організації

У складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності на підставі ПБУ10/99 "Витрати організації" підлягає розкриттю порядок визнання комерційних і управлінських витрат.

У звіті про прибутки та збитки витрати організації за звітний період відбиваються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати та інші витрати. У разі виділення в звіті про прибутки та збитки видів доходів, що складають п'ять і більше відсотків від загальної суми доходів організації за звітний рік, у ньому показується відповідна кожному виду частина витрат.

Інші витрати можуть не показуватися в звіті про прибутки і збитки розгорнуто по відношенню до відповідних доходів, коли:

- відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють таке відображення видатків;

- витрати і пов'язані з ними доходи, які виникли в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності, не є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

У бухгалтерській звітності також підлягає розкриттю наступна інформація:

- витрати по звичайних видах діяльності в розрізі елементів витрат;

- зміна величини витрат, що не мають відношення до нарахування собівартості проданих продукції, товарів (робіт, послуг) у звітному році,

- витрати, що дорівнюють величині відрахувань у зв'язку з утворенням відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів (майбутніх витрат, оціночних резервів тощо).

Інші витрати організації за звітний період, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунки прибутків і збитків, підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності відокремлено.

Податок на прибуток

Відповідно до ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі відповідно в якості необоротних активів і довгострокових зобов'язань.

Постійні податкові зобов'язання (активи), зміни відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань, поточний податок на прибуток відображаються у звіті про прибутки та збитки.

За наявності постійних податкових зобов'язань (активів), змін відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань, коригувальних показник умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток, окремо в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки розкриваються:

- умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток;

- постійні і тимчасові різниці, що виникли у звітному періоді і спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток з метою визначення поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку);

- постійні і тимчасові різниці, що виникли у минулих звітних періодах, але які спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток звітного періоду;

- суми постійного податкового зобов'язання (активу), відкладеного податкового активу і відкладеного податкового зобов'язання;

- причини змін застосовуваних податкових ставок порівняно з попереднім звітним періодом;

- суми відкладеного податкового активу і відкладеного податкового зобов'язання, списані у зв'язку з вибуттям активу (продажем, передачею на безоплатній основі або ліквідацією) або виду зобов'язання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Експертиза основних елементів облікової політики економічного суб'єкта в цілях бухгалтерського обліку
Зміст та розкриття облікової політики
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Облікова політика організації
Відображення в обліку і звітності змін облікової політики
Облікова політика та її роль в інформації, що розкривається
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Фрагмент робочого плану рахунків установи, сформованого на основі Інструкції по бюджетному обліку
Розкриття даних, що не знайшли відображення в формах бухгалтерської звітності
Облікова політика
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси