Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік фінансових вкладень

Облік фінансових вкладень здійснюється на активному рахунку 58 "Фінансові вкладення". До нього відкриваються такі субрахунки:

o 58-1 - "Паї й акції";

o 58-2 "Боргові цінні папери";

o 58-3 - "Надані позики";

o 58-4 - "Вклади за договором простого товариства";

o 58-5 - "Отримані права вимоги за умови укладення організацією договору цесії та ін., передбачені робочим Планом рахунків і облікової політикою організації, наприклад субрахунку 58-6 "Право на отримання частки"; 58-7 - "Товарний кредит".

Фінансові менеджери потребують інформації про довгострокових і короткострокових фінансових вкладеннях, а також про формування первісної вартості фінансового активу. Для її отримання в робочому Плані рахунків та обліковій політиці організації слід передбачити субрахунки першого та другого порядку. Так, наприклад, для обліку довгострокових фінансових вкладень використовувати субрахунок першого порядку - 58-1, а для обліку короткострокових фінансових вкладень - 58-2. Відповідно до кожного з цих субрахунків необхідно ввести субрахунки другого порядку: 58-1-1; 58-1-2 і т. д.

Доцільність введення субрахунку "Формування первісної вартості фінансових вкладень" обумовлена існуванням часового розриву між датою виконання зобов'язань продавцем цінних паперів за договором купівлі-продажу і наявністю документів, що підтверджують права власності на одержану від покупця цінний папір. На цьому субрахунку можуть відображатися й інші витрати, пов'язані з операціями з фінансовими активами.

Депозитні і ощадні сертифікати, дебіторська заборгованість, придбана за договором поступки права вимоги, визнані ст. 142-149 ГК РФ і ПБУ 19/02 як види цінних паперів, що входять до складу фінансових вкладень і тому повинні враховуватися на окремих субрахунках до рахунку 58.

Доходи та витрати за операціями з фінансовими вкладеннями згідно з ПБО 9/99 і ПБУ 10/99 відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" в розрізі субрахунків: 91-1 - "Інші доходи"; 91-2 - "Інші витрати".

Синтетичний облік по рахунку 58 "Фінансові вкладення" ведеться у відповідному журналі-ордері і відомості до нього (додаток 1) на підставі даних облікових регістрів та (або) карток аналітичного обліку (додатки 2, 3, 7).

Підставою для запису в облікових регістрах є установчий договір, рішення засновників, договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі, рахунок-фактура, книга обліку цінних паперів, книга обліку векселів, договір про спільну діяльність, договір позики, договір товариства або рішення товаришів, відомість результатів інвентаризації і інші необхідні підтверджувальні документи.

В залежності від виду цінних паперів датою переходу права власності, а отже, і датою прийняття їх до бухгалтерського обліку може бути:

o дата, зазначена в акті приймання-передачі, якщо сертифікат предъявительской цінного паперу отримано безпосередньо від продавця;

o дата, зазначена у виписці по рахунку депо відкритого набувачеві у депозитарії, куди віддані на зберігання цінні папери продавцем;

o дата, зазначена у виписці по особовому рахунку набувача, відкритого йому в системі ведення реєстру.

Якщо організація отримала на цінні папери право власності, то вони враховуються по рядку 140 бухгалтерського балансу.

Якщо договором передбачається певна дата переходу права власності (наприклад, дата надходження оплати на рахунок продавця), то в цьому випадку цінні папери можна відобразити за статтею "Довгострокові фінансові вкладення" (рядок 140 балансу) тільки після перерахування продавцю коштів.

Підставою для записів по рахунку 58 слід використовувати дані відповідних листів-розшифровок з журналів-ордерів по рахунках 50, 51, 52; акти прийому-передачі векселів або облігацій за рахунками 60,62; бухгалтерські довідки до рахунків 76,90, 91.

Аналітичний облік фінансових вкладень з січня 2003 р. організації повинні вести відповідно до вимог п. 5, 6 ПБО 19/02. Даними ПБО вперше введено нове поняття одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень.

Залежно від характеру фінансових вкладень, порядку їх придбання і використання такою одиницею може бути: серія, партія, група і тому подібна однорідна сукупність фінансових вкладень. Виходячи з цього, аналітичний облік фінансових вкладень повинен забезпечувати формування необхідної інформації:

o про одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень;

o найменування емітента;

o назву цінного паперу;

o номері, серії і т. д.;

o номінальною ціною;

o ціною купівлі;

o витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів;

o загальній кількості цінних паперів;

o дати купівлі;

o дати продажу або іншого вибуття;

o місці зберігання.

Відповідно до вимог НК РФ для обліку укладених та надійшли в бухгалтерію договорів можна застосовувати журнали обліку договорів купівлі-продажу на придбання цінних паперів або участь у статутних капіталах інших організацій. У цих журналах рекомендується відображати наступну основну інформацію: дату укладення договору, номер договору, вид вкладення (акції, паї, облігації), ціну активу: номінальну і придбання, суму вкладення. Іншу додаткову інформацію організація може вводити на власний розсуд.

Відомості за кожним видом коштів фінансових вкладень за будь-який часовий період (від доби до року) можуть бути сформовані в картках по кожному виду вкладень в розрізі прийнятих кодів.

Крім цього доцільно групувати інформацію за видами вкладень і по датах у накопичувальній відомості рахунки 58 в розрізі субрахунків, використовуючи відомість, наведену в додатку 7. Для здійснення контрольних функцій обліку всі операції з карток можна повністю продублювати у цій відомості.

Обороти і сальдо по рахунку 58 на будь-яку звітну дату можна отримати шляхом підсумовування окремо дебетових сум у графі 10 "Придбано" і окремо кредитових сум у графі 14 "Реалізовано" з виведенням сальдо.

Аналітична картка за рахунком 58-1 по кожному виду вкладень може містити наступну інформацію: дату запису, дату документа, зміст бухгалтерської операції (що відбулося, на підставі чого, за яким документом або від кого), кореспондуючий рахунок, суму операції по виду цінного паперу (дебет, кредит).

Аналітичний облік операцій з набутими векселями та облігаціями за субрахунком 58-2 будується аналогічно, як і по субрахунку 58-1, але з введенням в журнал обліку договорів купівлі-продажу на придбання цінних паперів додаткової інформації, наприклад: встановленого відсотка за цінним папером; дати випуску і погашення; суми дисконту, що дорівнює номіналу за мінусом ціни реалізації при випуску (додаток 5).

Основні операції прийняття фінансових вкладень до бухгалтерського обліку наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Кореспонденція рахунків та обліку фінансових вкладень

п/п

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Дебет

Кредит

1

Придбані акції інших організацій на умовах передоплати

76

51

Сплачені комісійні брокеру

76

51

Оприбутковано акції після переходу права власності на них

58-1

76

Відображені суми комісії брокеру на дату переходу права власності

58-1

76

2

Реалізовані акції по поточній ринковій ціні

76

91-1

Списано реалізовані акції за первісною вартістю

91-2

58-1

Отримано грошові кошти за продані акції

51

76

Відображено прибуток від продажу акцій

91-9

99

3

Відображено вартість векселя, придбаного покупцем у банку для розрахунків з постачальниками за одержані матеріальні активи

58-3

51

Отримано матеріали від постачальника на покупну вартість

10

60

Відображено ПДВ відповідно до рахунку-фактурі постачальника

19

60

Відображена передача векселя продавцю матеріалів (постачальнику)

91-2

58-3

Відображена "відвантаження" векселя в рахунок отриманих матеріалів

76

91-1

Погашена взаємна заборгованість за відвантажений вексель і отримані матеріали

60

76

Відображено ПДВ для прийняття до відрахуванню

76

19

4

Операції, показані в п. 3, відображаються в обліку у продавця:

Відображена реалізація матеріалів

62

90-1

ПДВ по реалізованих матеріалів

90-3

68

Одержано вексель в оплату за реалізовані матеріали

58-2

76

Погашена взаємна заборгованість за отриманий вексель і реалізовані матеріали

76

62

5

Прийняті за поточними ринковими цінами до обліку фінансові вкладення, отримані безоплатно

58

98-2

Відображені доходи визнані

98-2

91-1

6

Відображені права на отримання дійсної частки організації-учасника при поданні заяви про вихід з ТОВ

Списана первісна вартість частки в сумі вкладу до статутного капіталу при виході учасника зі складу ТОВ

58-6 "Право на отримання частки"

91-2

58-1

"Паї"

58-6

Облік фінансових вкладень в статутні капітали інших організацій за первісною вартістю

Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визнається їх грошова оцінка, узгоджена засновниками (учасниками) організації або незалежним оцінювачем. Якщо узгоджена оцінка майна, що передається в статутний капітал, не збігається з його балансовою вартістю, то різниця має бути віднесена на фінансові результати організації.

Фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій в бухгалтерському обліку засновника відображаються наступним чином:

o при внесенні грошових коштів - у розмірі фактично сплачених сум, які не можуть бути менше частки даного акціонера:

Дебет 58 Кредит 51.

Якщо внесення грошових коштів було більше встановленої частки внесення у статутний капітал, то дана операція буде відображена наступним чином:

Дебет 58

Кредит 51

- внесення грошових коштів у межах своєї частки статутного капіталу;

Дебет 91-2

Кредит 51

- внесення грошових коштів понад своєї частки статутного капіталу;

o при внесенні майна - у розмірі оціночної вартості майна, передбаченої в установчому договорі організації.

Приклад 4. ТОВ "Гранд" придбало цінні папери на біржі в сумі 50 000 руб., сплативши за посередницькі послуги дилера 5000 руб.

В бухгалтерії ТОВ "Гранд" будуть зроблені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

55 000 - оплата придбаних цінних паперів і послуг дилера;

Дебет 58

Кредит 76

55 000 - прийняті до бухгалтерського обліку цінні папери після оплати їх біржі і дилера.

Приклад 5. У січні 2009 р. ВАТ "Марс" на біржі придбала 150 акцій на суму 150 000 руб. За умовами договору перереєстрацію акцій в сумі 1800 руб., в тому числі ПДВ - 275 руб. оплачує покупець - ВАТ "Марс".

Посереднику виплачено 9000 руб., в тому числі ПДВ - 1373 руб.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Марс" будуть зроблені записи:

Дебет 76

Кредит 51

160 800 - оплачено придбані акції, їх перереєстрація та послуги посередника;

Дебет 58-1

Кредит 76

150 000 - оприбутковано акції;

Дебет 58-1

Кредит 76

1800 - відбиті витрати по перереєстрації акцій з урахуванням ПДВ;

Дебет 58-1

Кредит 76

9000 - відображені винагороди посереднику з урахуванням ПДВ.

Таким чином, первісна вартість фінансових вкладень ВАТ "Марс" буде відображена в його бухгалтерському обліку в сумі 160 800 руб. (150 000 + 1800 + 9000).

Приклад 6. ВАТ "Омега" передало в рахунок внеску в статутний капітал ТОВ "Прогрес" верстат за узгодженою вартістю 25 000 руб. Первісна вартість верстата за даними бухгалтерського обліку у передавальної сторони становить 30 000 руб., сума нарахованої амортизації - 12 000 руб.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Омега" будуть зроблені такі бухгалтерські записи (руб.):

Дебет 01-1 "Вибуття основних засобів"

Кредит 01

30 000 - списана первісна вартість переданого верстата на підставі акта прийому-передачі;

Дебет 02

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

12 000 - списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 91-2

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

18 000 - списана залишкова вартість верстата;

Дебет 58

Кредит 91-1

25 000 [(18 000 + (25 000 - 18 000)] - списано на фінансові вкладення сума узгодженої вартості верстата, переданого в якості внеску в статутний капітал на підставі реєстрації статуту організації.

Якщо незалежна оцінка вартості майна, внесеного передавальної стороною в статутний капітал іншої організації, нижча його первісної чи залишкової вартості, то в бухгалтерському обліку буде відображено збиток.

Приклад 7. Скористаємося даними прикладу 7 за умови, що верстат ВАТ "Омега" переданий в рахунок внеску в статутний капітал по узгодженої вартості 17 500 руб.

У цьому випадку дана господарська операція в обліку ВАТ "Омега" буде відображена наступним чином (руб.):

Дебет 01-1 "Вибуття основних засобів"

Кредит 01

30 000 - списана первісна вартість переданого верстата в рахунок внеску в статутний капітал;

Дебет 02

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

12 000 - списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 91-2

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

18 000 - списана залишкова вартість переданого до статутного капіталу верстата;

Дебет 58

Кредит 91-1

18 000 - відображена сума фінансового вкладення в статутний капітал іншої організації;

Дебет 91-2

Кредит 58

500 - списана сума різниці між узгодженою і залишковою вартістю верстата, переданого в якості внеску в статутний капітал.

Розглянемо приклади окремих ситуацій

У разі зміни поточної ринкової вартості протягом звітного періоду організації проводять регулярно її коригування, наприклад, щоквартально або щомісячно.

Приклад 8. У березні 2009 р. ВАТ "Північ" придбало на біржі акції на суму 150 000 руб., які прийняті до бухгалтерського обліку відображені записом (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

150 000 - оплачена заборгованість за придбаними акціями;

Дебет 58-1

Кредит 76

150 000 - акції прийняті до обліку.

У квітні 2009 р. ринкова вартість акцій зросла і на 30 квітня 2009 р. склала 155 000 руб. В обліковій політиці ВАТ передбачено коригування вартості фінансових вкладень щомісяця.

В бухгалтерії ВАТ "Північ" буде зроблено запис (руб.):

Дебет 58-1

Кредит 91-1

5 000 (155 000 - 150 000) - відображена різниця між вартістю акцій за поточними ринковими і купівельними цінами.

Інша ситуація може мати місце, якщо відповідно до облікової політикою організації оцінку фінансових вкладень необхідно коригувати на кінець кожного кварталу.

Приклад 9. Скористаємося умовами прикладу 5. Для акцій, придбаних ВАТ "Марс", можна визначити поточну ринкову вартість. Відповідно до облікової політикою ВАТ "Марс" оцінку фінансових вкладень слід коригувати на кінець кожного кварталу. Початкова вартість пакета акцій становила 160 800 руб.

Поточна ринкова вартість акцій протягом звітного року склала:

o 150 000 руб. на кінець I кварталу 2009 р.;

o 155 000 руб. на кінець II кварталу 2009 р.;

o 157 000 руб. на кінець III кварталу 2009 р.;

o 160 000 руб. на кінець IV кварталу 2009 р.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Марс" щоквартально необхідно буде відобразити наведені операції (руб.):

Дебет 91-2

Кредит 58-1

10 800 (160 800 - 150 000) - відображено зниження поточної ринкової вартості пакета акцій на 31 березня 2009 р.;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

5000 (155 000 - 150 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 30 червня 2009 р.;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

2000 (157 000 - 155 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 30 вересня 2009 р.;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

3000 (160 000 - 157 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 31 грудня 2009 р.

Придбання дебіторської заборгованості іншій організації в бухгалтерському обліку покупця буде відображено наступним чином.

Приклад 10. У жовтні 2009 р. ТОВ "Альфа" реалізувало товар ТОВ "Плюс" на загальну суму 130 000 руб. У встановлений договором термін покупець не погасив свою заборгованість. Тоді ТОВ "Альфа" в січні 2010 р. продало право вимоги боргу ВАТ "Світ" за 100 000 руб.

У березні ТОВ "Плюс" погасило свою заборгованість, перерахувавши всю суму боргу - 130 000 руб. Дані операції будуть відображені в бухгалтерії ВАТ "Світ" наступним чином (руб.):

Дебет 58-6

Кредит 76

100 000 - отримано право вимоги ТОВ "Альфа" боргу за неоплачений товар;

Дебет 76

Кредит 51

100 000 - перераховано ТОВ "Альфа" за право вимоги.

У березні ТОВ "Плюс" погасило повністю свій борг перед ВАТ "Світ". Дана операція в обліку відображена наступним чином:

Дебет 51

Кредит 91-1

130 000 - оплачена дебіторська заборгованість ТОВ "Плюс";

Дебет 91-2

Кредит 58-6

100 000 - списано фінансові вкладення;

Дебет 91-9

Кредит 99

30 000 - відображено дохід від фінансових вкладень.

Як вже зазначалося раніше, фінансові вкладення, по яких не визначається поточна ринкова вартість, будуть відображатися в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. В обліковій політиці організації повинно бути зафіксовано, що різниця між первісною і номінальною вартістю буде віднесена на фінансові результати протягом терміну обігу боргових цінних паперів рівномірно по мірі належного по них доходу (п. 22 ПБО 19/02).

Приклад 11. ВАТ "К+" 27 серпня 2009 р. придбала вексель Ощадбанку РФ за 150 000 руб. за його номінальною вартістю 180 000 руб. Різниця між первісною і номінальною вартістю векселя становить 30 000 руб.

Строк погашення векселя - 25 грудня 2009 р. (через 120 днів). Дана господарська операція в обліку ВАТ "К+" буде відображена наступним чином (руб.):

Дебет 58-5

Кредит 76

150 000 - придбаний вексель Ощадбанку РФ;

Дебет 76

Кредит 51

150 000 - оплачений вексель;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

750 (30 000 : 120 х 3) - нарахована сума дисконту (знижки) за 3 дні серпня 2009 р.;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7500 (30 000 : 120 х 30) - нарахована сума дисконту (знижки) за 30 днів вересня 2009 р.;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7750 (30 000 : 120 х 31) - нарахована сума дисконту (знижки) за 31 день жовтня 2009 р.;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7500 (30 000 : 120 х 30) - нарахована сума дисконту (знижки) за 30 днів листопада 2009 р.;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

6500 (30 000 : 120 х 26) - нарахований залишок дисконту (знижки) на дату погашення векселя.

Дебет 76

Кредит 98-2

50 000 - відображено заборгованість дарувальника на ринкову вартість цінних паперів у момент підписання договору (п. 2 ст. 572 ГК РФ);

Дебет 58

Кредит 7 6

50 000 - прийняті до бухгалтерського обліку цінних паперів згідно з актом приймання-передачі цінних паперів;

Дебет 98-2

Кредит 91-1

50 000 - списано інші доходи.

Відповідно до п. 13 ПБО 19/02 первісною вартістю фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно, визнається:

o їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку, яка розраховується в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів;

o сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу отриманої цінного папера на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, - для цінних паперів, за якими організатором торгівлі на ринку цінних паперів ринкова ціна не розраховується.

При цьому в обліку утворюється відкладений податковий актив, який відображається записом: Дебет 09 Кредит 68 (п. 8 ст. 250 і підп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Приклад 12. Організація "А" отримала безоплатно від організації "Б" цінні папери і оприбуткувала їх за ринковою вартістю в сумі 50 ТОВ руб.

Дана господарська операція в бухгалтерському обліку буде відображена наступним чином (руб.):

Облік фінансових вкладень в просте товариство за первісною вартістю

У п. 15 ПБО 19/02 встановлено, що первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, визнається їх грошова оцінка, узгоджена в даному договорі. Однак згідно з ПБО 20/03 від 24 листопада 2003 р. № 105н "Інформація про участь у спільній діяльності" первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, повинна визнаватися балансова вартість активів на дату вступу договору в силу.

Відображення у відповідності з вимогами ПБО 20/03 в бухгалтерському обліку операцій по фінансових вкладеннях в просте товариство проводиться наступним чином:

Дебет 58-4

Кредит 51

- зарахований внесок у статутний капітал у складі фінансових вкладень грошовими коштами.

Внесок у статутний капітал простого товариства майном організації, договірна вартість якого співпадає з балансовою вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) в бухгалтерському обліку відображається наступним чином:

Дебет 76

Кредит 10

(08, 41, 43)

- списана балансова вартість майна, переданого в якості внеску в статутний капітал;

або:

Дебет 76

Кредит 01 (04)

- списана залишкова вартість основних засобів (нематеріальних активів), переданих в якості внеску в статутний капітал;

Дебет 58-1

Кредит 7 6

- внесок у статутний капітал відображено у складі фінансових вкладень (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Якщо договірна вартість переданого майна (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) не співпадає з балансовою вартістю цього майна, то необхідно дати таку бухгалтерську проводку:

Дебет 76

Кредит 91-1

- відображено перевищення договірної вартості майна (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) над його обліковою вартістю,

або:

Дебет 91-2

Кредит 76

- відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Приклад 13. В якості внеску в статутний капітал простого товариства передається токарний верстат по залишкової вартості. Первісна вартість верстата - 100 000 руб., сума нарахованої амортизації - 20 000 руб.

Операція у передавальної сторони буде відображена наступним чином (руб.):

Дебет 01-1

Кредит 01

100 000 - первісна вартість списаного верстата;

Дебет 02

Кредит 01-1

20 000 - сума нарахованого зносу;

Дебет 76

Кредит 01-1

80 000 - залишкова вартість верстата;

Дебет 58-4

Кредит 76

80 000 - списана залишкова вартість верстата в статутний капітал у складі фінансових вкладень.

Внесок організації, який числиться на рахунку 58, погашається при припиненні договору простого товариства. При цьому складається бухгалтерська проводка:

Дебет 51 (08, 10, 41, 43) Кредит 58, субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства".

Різниця між вартістю вкладу та вартістю отриманих активів є доходом або іншими витратами.

У тому випадку, якщо вартість отриманих коштів більше, ніж вартість вкладу, в обліку складається бухгалтерська проводка:

Дебет 76

Кредит 91-1

- відображено перевищення договірної вартості майна над його обліковою вартістю.

Якщо вартість отриманих коштів менше внесеної вартості вкладу, то в бухгалтерському обліку робиться наступна запис:

Дебет 91-2

Кредит 76

- відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Придбання цінних паперів за рахунок позикових коштів

При придбанні цінних паперів за рахунок позикових засобів витрати на сплату відсотків враховуються у складі інших витрат організації (п. 9 ПБУ 19/02).

Виняток становлять ситуації, коли сума позикових коштів спрямовується за договором купівлі-продажу продавцю цінних паперів як аванс (передоплата). У цьому разі відсотки, нараховані до прийняття цінних паперів до обліку, відносяться на збільшення дебіторської заборгованості, а при вступі в організацію цінних паперів нарахування відсотків відбивається в бухгалтерському обліку в загальному порядку, тобто з віднесенням їх на інші витрати організації-позичальника.

Відсотки, нараховані до прийняття цінних паперів до обліку, після їх оприбуткування включаються в первісну вартість цінних паперів. При цьому в обліку виникають відстрочені податкові зобов'язання, які відображаються за дебетом 68

"Розрахунки з податків і зборів" і кредиту рахунку 77 "Відстрочені податкові зобов'язання" в розмірі 20% від суми відсотків, включених в первісну вартість цінних паперів.

Розглянемо конкретну ситуацію на прикладі.

Приклад 14. Для оплати акцій 1 лютого 2010 р. компанія уклала з банком кредитний договір строком на 365 днів в сумі 500 ТОВ крб. під 10% річних. Після отримання позикових коштів компанія придбала 500 акцій ЗАТ "Альфа" за номінальною ціною 1000 руб. за одну акцію на загальну суму 500 000 руб. на умовах передоплати. Цінні папери прийняті до обліку через 28 днів після отримання грошових коштів за кредитним договором.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи (руб.):

Дебет 51

Кредит 66

500 000 - отримані грошові кошти за кредитним договором;

Дебет 76

Кредит 51

500 000 - грошові кошти перераховано в оплату цінних паперів;

Дебет 76

Кредит 66

3836 (500 000 х 10% х 28 дн.:

: 365 дн.) - нараховані відсотки за користування позиковими засобами за лютий;

Дебет 66

Кредит 51

3836 - сплачені відсотки за користування позиковими засобами;

Дебет 58

Кредит 7 6

503 836 - на підставі отриманої виписки з реєстру акціонерів цінні папери прийняті до обліку;

Дебет 91-2

Кредит 66

4247 (500 000 х 10% х 31 дн.:

: 365 дн.) - після прийняття цінних паперів до обліку відсотки за березень враховані у складі інших витрат.

(Такий запис буде проводитися до погашення позики).

Облік вибуття фінансових вкладень

Вибуття фінансових вкладень можливо тільки при одночасному припиненні дії всіх умов, при яких вкладення приймалися до бухгалтерського обліку (при наявності документів, що підтверджують права на фінансові вкладення, перехід ризиків і здатність приносити дохід). Вибуття має місце у випадках погашення, продажу, безоплатної передачі, передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу, передачі в рахунок вкладу за договором простого товариства.

Оцінка фінансових вкладень при їх вибутті здійснюється різними способами (розрахунок наведено в підрозд. 3.3):

o за первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень;

o по середньої початкової вартості;

o за способом ФІФО.

Ці способи застосовуються при вибутті фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість.

Разом з тим організації не зовсім вільні у виборі одного з перерахованих вище способів оцінки, оскільки в ПБО 19/02 встановлений ряд обмежень, а саме:

o згідно п. 27 ПБО 19/02 вклади в статутні (складеному) капітали інших організацій (за винятком акцій АТ), надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, оцінюються за первісною вартістю кожної вибуває з наведених одиниць бухгалтерського обліку фінансових вкладень;

o згідно п. 30 ПБО 19/02 при вибутті активів, прийнятих до бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень, за якими визначається поточна ринкова вартість (тобто за цим фінансовим вкладенням є ринкова ціна), їх вартість визначається організацією виходячи з останньої оцінки.

Бухгалтерський облік вибуття фінансових вкладень з використанням різних способів оцінки проілюстрований прикладами 15, 16.

Приклад 15. Використовуючи метод оцінки за первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень за умови, що операції з цінними паперами не є основним видом діяльності організації, розглянемо наступну господарську ситуацію.

ВАТ "Кедр" продало 100 акцій за ціною 1400 руб. за акцію ТОВ "Плюс". Первісна вартість акції - 1000 руб.

В обліку ВАТ "Кедр" будуть зроблені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 91-1

140 000 - відображено заборгованість ТОВ "Плюс" за продані акції;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

100 000 - списана первісна вартість акцій;

Дебет 51

Кредит 76

140 000 - надійшли грошові кошти за продані акції;

Дебет 91-9

Кредит 99

40 000 - відображено прибуток від продажу акцій.

Приклад 16. ЗАТ "Вихор" з рахунком 58-2 на початок місяця мало п'ять векселів номінальною вартістю 50 тис. руб./шт. на суму 250 000 руб. протягом місяця воно реалізувало третім особам три векселя по ціні 45 тис. руб., 47 тис. руб. і 49 тис. руб. за штуку відповідно, що і складає їх первісну вартість.

Загальна сума трьох списаних векселів за сукупною первісної вартості склала 141 тис. руб.

Дана господарська операція в обліку ЗАТ "Вихор" буде відображена наступним чином (руб.):

Дебет 76

Кредит 91-1

141 000 - відображено заборгованість покупця за попередніми цінами;

Дебет 51

Кредит 76

141 000 - погашена заборгованість по векселях;

Дебет 91-2

Кредит 58-2

150 000 - списані векселя за номінальною вартістю;

Дебет 99

Кредит 91-9

9000 - відображений збиток від продажу векселів.

Приклад 17. У січні 2010 р. ЗАТ "Елегія" придбало 100 акцій ВАТ "Альфа" за ціною 10 000 руб. за акцію. Інших витрат з придбання акцій не було. В обліку ЗАТ "Елегія" відображені такі операції:

Дебет 7 6

Кредит 51

1 000 000

акцій;

- оплачений борг продавцеві

Дебет 58-1

Кредит 7 6

1 000 000

- оприбутковано акції.

У лютому 2010 р. ЗАТ "Елегія" тричі купувало пакети акцій ВАТ "Альфа" в наступних кількостях:

o 10 лютого - 50 шт. за ціною 10 000 руб./шт.;

o 15 лютого - 60 шт. за ціною 12 000 руб./шт.;

o 20 лютого - 80 шт. за ціною 13 000 руб./шт.

Загальна сума куплених акцій склала 2 260 000 руб. (50 х 10 000 + 60 х 12 000 + 80 х 13 000).

У бухгалтерському обліку ці операції відображено наступним чином (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

2 260 000

- оплачений борг продавцю акцій;

Дебет 58-1

Кредит 76

2 260 000

- оприбутковано акції.

Наприкінці лютого 2010 р. ЗАТ "Елегія" продало 60 акцій ТОВ "Альфа" за середньою первісної вартості відповідно до облікової політикою організації. Їх загальна вартість складе

1 000 000 + 2 260 000 = 3 260 000 руб.

Загальна кількість акцій ЗАТ "Елегія" дорівнює 100 + 50 + 60 + 80 = 290 шт.

Середня вартість проданих акцій складе

3 260 000 руб.: 290 шт. = 11 241 руб./шт.

Акції продано 25 лютого 2010 р. ТОВ "Шрифт" за 12 500 руб. за акцію. При цьому в бухгалтерському обліку ЗАТ "Елегія" будуть зроблені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 91-1

750 000 - відображено заборгованість покупця за продані йому акції;

Дебет 51

Кредит 7 6

750 000 - відображена виручка, що надійшла від ТОВ "Шрифт" за 60 проданих йому акцій;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

674 460 (11 241 руб./шт. х 60 шт.) - списана сума проданих акцій за середньою первісної вартості;

Дебет 91-9

Кредит 99

75 540 - відображено дохід від реалізації акцій.

Залишилися 230 акцій(100 + 50 + 60 + 80 - 60) обліковуються за середньою ціною, тому їх вартість складе

2 585 430 руб. (11 241 х 230).

Надання позики юридичним або фізичним особам, за винятком працівників підприємства, грошових коштів або речей, визначених родовими ознаками, з умовою повернення, обліковуються на субрахунку 58-3 "Надані позики".

Відсотки, що нараховуються згідно з договором незалежно від дати їх фактичного отримання, не відносяться до суми основного боргу і відображаються на рахунку 76-3 "Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах".

Приклад 18. ЗАТ "Елеватор" надало ТОВ "Коровай" позика грошовими коштами в сумі 500 000 крб. під 10% на весь термін позики. Позичальник погасив суму позики і належні відсотки в термін.

Дана господарська операція в обліку ЗАТ "Елеватор" буде відображена наступним чином (руб.):

Дебет 58-3

Кредит 51

500 000 - надано позику;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

50 000 - нараховані відсотки по позиці;

Дебет 51

Кредит 58-3

500 000 - погашено позику;

Дебет 51

Кредит 76-3

50 000 зараховані на розрахунковий рахунок нараховані відсотки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВАОЖЕНИЙ В ЦІННІ ПАПЕРИ
Доходи і витрати за фінансовим вкладенням
Відновлення бухгалтерського обліку
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
ЦІЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Постановка бухгалтерського обліку
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси