Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит бізнес-процесів

Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів

Значення внутрішніх перевірок господарських операцій, що протікають у певній послідовності кругообігу коштів організації, надзвичайно велика. Для досягнення цілей аудиту окремих господарських процесів в практиці застосовуються два підходи до організації перевірок: пооб'єктний і циклічний.

При пооб'єктному підході виділяються сегменти аудиту, які практично повинні повторювати об'єкти управління та бухгалтерського (фінансового та управлінського) обліку. Методика такого підходу передбачає обов'язковість тестування в цілях отримання доказів в частині окремих синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку.

При пооб'єктному підході кожна господарська операція двічі потрапляє у сферу уваги внутрішнього аудитора, так як господарські операції зачіпають два об'єкти бухгалтерського обліку. Або вона перевіряється двома аудиторами на відповідність до встановлених критеріїв окремих рахунків бухгалтерського обліку без виявлення причинно-наслідкового зв'язку між двома об'єктами управління і обліку.

Крім того, ці ж господарські операції при подальшому проведенні аудиту ще раз розглядаються з точки зору наявності та функціонування взаємозв'язків між об'єктами. У практичній діяльності не можна визнати розглянутий варіант раціональним, оскільки одні і тс ж господарські операції (отже, одні і тс ж первинні облікові документи як матеріальні носії інформації) перевіряються неодноразово, збільшуючи тим самим трудомісткість робіт, затримуючи виконання поставленої адміністрацією завдання, піднімаючи вартість внутрішніх аудиторських процедур.

Такий підхід до організації процесу аудиту досить повно описаний в навчальній літературі. Однак слід зауважити, що він більшою мірою застосовується при зовнішньому аудиті як обов'язкового, так і ініціативного характеру. Звідси випливає припущення, що процес внутрішнього аудиту може бути оптимальним лише в тому випадку, коли в якості сегментів аудиту будуть прийняті що виникають при здійсненні господарських операцій взаємозв'язку між об'єктами обліку, які складають цикли господарських операцій.

Циклічний підхід до організації аудиту передбачає виділення в якості сегментів таких циклів господарських операцій, які будуть характеризувати специфіку діяльності підприємства, застосовувану систему бухгалтерського обліку і документообігу. Таким чином, даний варіант підходу на відміну від попереднього матиме для кожного суб'єкта господарювання свої індивідуальні особливості. Цей висновок підтверджується зарубіжної аудиторською практикою.

У даній главі в якості сегментів будуть розглянуті наступні цикли ділової активності організації.

Цикли господарських операцій

Рис. 8.1. Цикли господарських операцій

У розділі під "сегментированием аудиту" розуміється підрозділ зовнішньої і внутрішньої звітності на елементи в цілях вирішення поставлених перед аудитом завдань. Сегменти аудиту, виділені із застосуванням циклічного підходу, називаються циклами ділової активності (циклами однорідних за змістом господарських операцій).

На підставі аналізу інформаційних потоків промислового підприємства були виділені наступні цикли ділової активності.

"Придбання", що включає перевірку процесів придбання товарно-матеріальних цінностей, тобто процесів постачання, їх зберігання п видач у виробництво або на техніко-експлуатаційні потреби.

"Виробництво", що складається з технологічних операцій та виробничих процесів, у ході виконання яких споживаються ресурси з метою виготовлення готової продукції, а також порядок приймання готової продукції та її здавання на склад.

"Продажу", що охоплюють господарські операції, пов'язані з продажем готової продукції, інших активів, що призводять до отримання доходів від звичайних та інших видів діяльності, або до утворення заборгованості (кредиторської або дебіторської), або до опоку грошових коштів.

"Інвестування", укладає господарські операції, що пов'язані з довгостроковими і короткостроковими вкладеннями засобів (створення нових, реконструкція, розширення, модернізація, технічне переозброєння діючих підприємств, придбання цінних паперів тощо) з метою збереження і збільшення капіталу.

"Управління", що об'єднує господарські операції цілеспрямованого впливу на узгоджену спільну діяльність людей для одержання певного результату (операції руху грошових коштів, виникнення і погашення зобов'язань шляхом оплати або заліку взаємних вимог, операції по розподілу прибутку і формування капіталу), у якості якого виступають прибуток організації, а також забезпечення фінансовими, трудовими і матеріальними ресурсами і т. д.

Класифікація циклів ділової активності дозволяє застосувати у внутрішньому аудиті в силу природи подвійного запису контрольні процедури ідентифікації бухгалтерських записів по дебету одного рахунку і кредиту іншого рахунку, тим самим виявляючи спотворення або неточності в записах. Наприклад, проводячи тестування в циклі придбання дебетових записів з оприбуткування матеріальних цінностей, одночасно слід проводити тестування кредитових записів в циклі управління (виникнення кредиторської заборгованості). Такий спосіб проведення аудиту називають способом спрямованого тестування.

Отже, циклічний підхід створить можливість встановити взаємозв'язок між основними циклами господарських операцій, які становлять економіку організації, і в подальшому визначити вид комунікаційної мережі, оцінити се можливості та розробити заходи щодо вдосконалення інформаційного потоку.

Сегментування внутрішнього аудиту з використанням циклічного підходу широко застосовується в зарубіжній практиці, так як більше, ніж пооб'єктний, відповідає вимогам менеджменту. В європейських країнах аудитори, які застосовують метод цілеспрямованого тестування, насамперед перевіряють величину доходів на предмет їх завищення та величину витрат з позицій заниження.

Слід помститися, що розвивається в нашій країні бюджетний підхід до організації внутрішнього аудиту. Його сутність полягає у постійному моніторингу та проведення перевірок виконання бюджетів відокремлених бізнес-підрозділів, виділених в якості сегментів аудиту. У цьому випадку різні види бізнесу, реал і заклики вас мис в рамках одного підприємства, класифікуються за напрямками діяльності. Кожне з напрямків розглядається при постановці внутрішнього аудиту з позиції тотожності регламенту бюджетування як виділений структурний бізнес-підрозділ, планування і облік діяльності якого здійснюються автономно. При цьому за кожним напрямом складається окремий бюджет і організується управлінський облік за видами діяльності (центрам відповідальності).

Підприємства, де мають місце різні види діяльності, але суттєву виробничу кооперацію між підрозділами, службами, цехами і ділянками, сегментування об'єктів аудиту проводять виділенням в якості сегментів аудиту бізнес-одиниці, під якими розуміють виробництва, цехи, дільниці. Практика використання бюджетного підходу залежить від наявності відповідної нормативно-довідкової бази, прийнятого порядку розробки і складу:) бюджетів, системи управлінського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит процесу виробництва
Деталізація описів бізнес-процесів на рівні підрозділів
Внутрішній аудит процесів постачання та зберігання матеріально-виробничих запасів
Загальний план і організаційно - методичні підходи до розробки програми внутрішнього аудиту
Управління внутрішніх аудитів
Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту активів і зобов'язань
Основи процесного підходу в менеджменті
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси