Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Соціальні інвестиції, їх сутність і значення для поліпшення якості життя і розвитку людського капіталу

Соціальні інвестиції відіграють виключно важливу роль у суспільстві, так як від їх величини в значній мірі залежить рівень і якість життя населення. Необхідно зазначити, що в економічній літературі сутність, роль і значення соціальних інвестицій відображені явно недостатньо.

Деякі автори під соціальними інвестиціями розуміють матеріальні, технологічні, управлінські чи інші ресурси, а також фінансові кошти компаній, які направляються за рішенням керівництва на реалізацію соціальних програм, розроблених з урахуванням інтересів основних внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін у припущенні, що в стратегічному відношенні компанією буде отриманий певний (хоча і не просто вимірюваний) соціальний і економічний ефект [8]. У даному випадку автори наводять трактування сутності соціальних інвестицій на мікрорівні.

На наш погляд, у загальному плані під соціальними інвестиціями необхідно розуміти інвестиції, які вкладаються державою, комерційними та іншими організаціями, а також фізичними особами для вирішення будь-яких соціальних проблем, і, в першу чергу, це інвестиції на поліпшення якості життя та розвиток людського капіталу.

У зв'язку з цим можна вважати тотожними такі поняття, як "інвестиції в людський капітал", "інвестиції на поліпшення якості життя" та "соціальні інвестиції". Різниця між ними полягає тільки в тому, що соціальні інвестиції є більш широким поняттям.

Значимість і актуальність соціальних інвестицій на сучасному етапі пояснюється багатьма причинами.

По-перше, в роки радянської влади не приділялося належної уваги соціальних інвестицій, тому на даному етапі громадяни нашої країни за рівнем і якістю життя значною мірою відстають від громадян, які проживають у розвинених країнах світу.

По-друге, гостра необхідність переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає значного збільшення соціальних інвестицій у розвиток людського капіталу. Вчені і фахівці прийшли до однозначного висновку, що найбільш ефективними вважаються такі інвестиції, які вкладаються в розвиток людського капіталу.

По-третє, вимагає істотного поліпшення демографічна ситуація в країні.

По-четверте, в країні дуже високий рівень корупції, наркоманії, злочинності, пияцтва, що диктує необхідність істотного збільшення соціальних інвестицій з метою боротьби з цими негативними явищами.

На першому етапі, з моменту переходу нашої країни на ринкові відносини, з-за тривалої економічної кризи у держави і комерційних організацій не було можливості збільшення інвестицій для вирішення соціальних проблем. До 2000 р. така можливість з'явилася у зв'язку зі стабілізацією і розвитком національної економіки.

Для того щоб більш глибоко зрозуміти сутність і значення інвестицій взагалі і соціальних зокрема, необхідно чітко розуміти, що інвестиції, в першу чергу, повинні забезпечити розвиток і ефективність національної економіки - матеріальної основи для вирішення соціальних проблем суспільства. Без цього вирішити соціальні проблеми суспільства неможливо.

Необхідно відзначити, що в умовах, коли економічна політика країни є соціально-орієнтованою, тобто спрямованої на вирішення соціальних проблем суспільства (поліпшення якості життя, розвиток людського капіталу та ін), практично всі інвестиції, спрямовані на розвиток національної економіки, є соціальними. В цьому випадку всі інвестиції можна розділити на дві частини:

1) інвестиції, що носять явно соціальний характер;

2) інвестиції, що мають економічну спрямованість, але в кінцевому підсумку покликані вирішувати соціальні проблеми суспільства.

Наприклад, інвестиції, спрямовані на будівництво та поліпшення автомобільних доріг федерального, регіонального та місцевого значення, що мають, здавалося б, тільки економічне призначення, але це не зовсім так. Відомо, що на дорогах Росії щороку гинуть понад 30 тис. чоловік, і такі людські втрати наша країна несе не тільки від безвідповідальності та неуважність водіїв, але і з-за поганої якості доріг. Тому вкладення інвестицій у будівництво доріг і їх підтримка в хорошому стані дозволяє:

o істотно скоротити кількість автомобільних аварій і зберегти багато людські життя;

o значно зменшити матеріальні втрати-за автомобільних аварій;

o істотно підвищити ефективність функціонування національної економіки, так як дороги - це кровоносна система країни, і від її стану в значній мірі залежить "здоров'я" вітчизняної економіки. Можна навести безліч інших аналогічних прикладів.

Соціальні інвестиції можна класифікувати за наступними ознаками.

За напрямками їх вкладання:

o на поліпшення житлових умов;

o розвиток спорту;

o поліпшення медичного обслуговування;

o поліпшення освіти та ін.

За джерелами їх фінансування:

o соціальні інвестиції, що фінансуються державою;

o соціальні інвестиції, що фінансуються комерційними організаціями;

o соціальні інвестиції, фінансовані фізичними особами;

o соціальні інвестиції, що фінансуються з різних джерел.

З наукової та практичної точок зору являє інтерес структура соціальних інвестицій:

o територіальна структура соціальних інвестицій - це розподіл і співвідношення соціальних інвестицій але окремим суб'єктам РФ (краях, областях, республіках);

o структура соціальних інвестицій за напрямами їх вкладень - це розподіл і співвідношення соціальних інвестицій за напрямами їх використання (житло, спорт, медичне обслуговування, освіта та ін);

o структура соціальних інвестицій за джерелами їх фінансування - це розподіл і співвідношення соціальних інвестицій за джерелами їх фінансування.

Значимість і ефективність соціальних інвестицій визначається, в першу чергу, соціальною політикою. Під соціальною політикою на макрорівні розуміється комплекс заходів, здійснюваних державою з покращення якості життя, розвитку людського капіталу та соціального забезпечення громадян. Соціальна політика повинна бути тісно пов'язана з економічною політикою держави.

Для розробки соціальної політики необхідно знати механізм впливу соціальних інвестицій на економічні та соціальні процеси.

Взаємозв'язок інвестицій з розвитком і підвищенням ефективності національної економіки та вирішенням соціальних проблем суспільства показана на рис. 1.3.

З цього рисунка можна зробити наступні висновки.

По-перше, національна економіка не може ефективно функціонувати без соціальних інвестицій.

По-друге, між соціальними інвестиціями і інвестиціями, спрямованими па розвиток економіки, існує тісний взаємозв'язок.

По-третє, для забезпечення необхідної ефективності функціонування національної економіки повинна бути певна збалансованість між соціальними інвестиціями і інвестиціями, спрямованими на розвиток економіки країни.

Рис. 1.3. Взаємозв'язок інвестицій з розвитком і підвищенням ефективності національної економіки

Відомо справедливий вираз: "Неефективна економіка є аморальною", так як вона створює негативні соціальні проблеми (безробіття, низький рівень життя та ін) і не здатна їх вирішувати. З цього випливає висновок, що за своєю природою національна економіка повинна бути ефективною, тобто соціально орієнтованої, і вирішувати нагальні проблеми суспільства.

В даний час соціальна політика включає кілька національних проектів.

1. "Доступне і комфортне житло - громадянам Росії".

2. "Здоров'я".

3. "Освіта".

4. "Розвиток агропромислового комплексу".

Перші три проекти носять явно соціальний характер, а четвертий, якщо судити по його назві і змісту - соціально-економічний.

Для того щоб знати конкретні результати від реалізації кожного з цих проектів, потрібно знати механізм впливу цих соціальних інвестицій па економічні та соціальні процеси.

Розглянемо, які результати можна отримати від реалізації національного проекту "Здоров'я". Механізм впливу інвестицій, що спрямовуються на реалізацію програми "Здоров'я" на економічні та соціальні процеси, представлений на рис. 1.4.

Таким чином, реалізація національного проекту "Здоров'я" дасть можливість не тільки поліпшити якість життя громадян, але і сприятиме розвитку національної економіки.

Для Росії, виходячи з її геополітичного положення, демографічної ситуації та інших чинників, реалізація національної програми "Здоров'я" має особливе значення, що пов'язано з наступними обставинами.

Рис. 1.4. Механізм впливу інвестицій у програму "Здоров'я на економічний і соціальний розвиток країни

По-перше, починаючи з 1995 р. і до 2010 р. включно щорічно число померлих перевищує число народжених. Хоча величина втрат населення (різниця між кількістю народжених і кількістю померлих) за вказаний період часу дещо знижується. Так, якщо в 1995 р. природний спад на 1000 чоловік населення становила 5,7 людини, то у 2010 р. вона зменшилась до 1,7 людини.

По-друге, середня тривалість життя громадян РФ, особливо чоловіків, істотно нижче, ніж у розвинених країнах світу. У Росії вона становить 59 років, а в розвинених країнах світу - 72-76 років.

По-третє, через зниження народжуваності в останні роки в Росії йде процес старіння суспільства, що є негативною стороною і особливо для розвитку національної економіки, так як частка працездатного населення зменшується, а частка громадян пенсійного віку збільшується. В цьому випадку істотно зростає пенсійна навантаження на державу.

По-четверте, наша країна має величезну територію, і в цих умовах вона повинна мати і певною чисельністю населення, а ця пропорційність порушена, і її потрібно відновлювати. Вже зараз багато території Східного Сибіру і Далекого Сходу вимагають додаткового заселення, щоб можна було ефективніше освоювати ці землі.

Далі розглянемо механізм впливу інвестицій, що спрямовуються на реалізацію програми "Освіта" (рис. 1.5).

Дані механізми повинні позитивно вплинути на розвиток національної економіки, зокрема, за рахунок: створення нової продукції та послуг; забезпечення необхідної якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; прискорення НТП; підвищення продуктивності праці; зниження витрат на одиницю продукції та інших позитивних чинників. Все це повинно привести до підвищення ефективності і конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

На сучасному етапі найважливішою соціальною проблемою є поліпшення житлових умов громадян нашої країни. Вирішення цієї проблеми має не тільки економічне, але і соціальне значення.

Механізм впливу інвестицій, що спрямовуються на поліпшення житлових умов громадян країни, показано на рис. 1.6.

Необхідно відзначити, що особливістю інвестицій, що спрямовуються на поліпшення житлових умов, є те, що вони не тільки виконують соціальну місію, але і є каталізатором для розвитку національної економіки.

Розвиток житлового будівництва сприяє розвитку промисловості будівельних матеріалів, чорної металургії, машинобудування та інших галузей, що, природно, позитивно позначається на розвитку національної економіки. В цьому випадку вирішується і проблема зайнятості населення.

Рис. 1.5. Механізм впливу інвестицій у програму "Освіта" на ефективність функціонування економіки

Рис. 1.6. Механізм впливу інвестицій у поліпшення житлових умов на розвиток національної економіки

Вкладення інвестицій у вирішення таких проблем, як покращення умов проживання громадян, поліпшення їх здоров'я і забезпечення необхідної освіти є основою для розвитку людського капіталу, але цього явно недостатньо. Тому протягом останніх 20 ліг все частіше зустрічаються такі соціальні пороки, як корупція, бюрократизм, злочинність, наркоманія, пияцтво і т. д. Вся складність боротьби полягає в тому, що вони так широко і глибоко поширені, що усунути їх одномоментно неможливо.

Будуть потрібні значні інвестиції і роки цілеспрямованої боротьби держави і всього суспільства, щоб звести до мінімуму ці негативні явища. Деякі їх наслідки в соціумі показано на рис. 1.7.

Звідси випливає, що, крім необхідності і важливості реалізації раніше згаданих соціальних програм, па сучасному етапі необхідно розробити і приступити до реалізації соціальної програми по моральному вихованню громадян нашої країни, і, насамперед, на викорінення таких негативних явищ, як пияцтво, наркоманія, корупція, бюрократизм, злочинність та ін

Рис. 1.7. Механізм впливу негативних явищ у суспільстві на престиж держави і ефективність суспільного виробництва

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічна сутність та значення інвестицій на макро - і мікрорівні
Перспективи розвитку держави і права (людський вимір)
Диференціація ставок заробітної плати і її причини. Інвестиції в людський капітал. Тарифна система
Теорія "людського капіталу" Т. Шульца і Р. Беккера: освіта - "великий зрівнювач" або "велике сито"?
ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Інвестиції в людський капітал
Якість життя як соціально-економічне поняття
Сутність і значення іноземних інвестицій
Економічна сутність інвестицій
Ф2.2. Якість життя і якість навколишнього середовища
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси