Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ

Лекція 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

В результаті вивчення глави 4 студент повинен:

знати

o порядок обліку грошових коштів у касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках організації в банках;

o форми безготівкових розрахунків;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків по операціям руху грошових коштів;

o вести облік і складати звітність по руху грошових коштів;

володіти

o навичками відображення інформації про рух грошових коштів в первинних облікових документах, регістрах бухгалтерського обліку.

Організації будь-яких організаційно-правових форм встановлюють економічні зв'язки з постачальниками товарно-матеріальних цінностей. Своєчасне і чітке виконання договірних умов і правильна організація розрахунків сприяють своєчасному і повному надходженню коштів у касу, розрахункові й валютні, спеціальні рахунки в банках. Крім того, організації в процесі здійснення своєї діяльності проводять розрахунки з працівниками організації з бюджетом по податках, з органами соціального страхування і забезпечення, з іншими організаціями та особами.

Розрахунки між організаціями провадяться в безготівковому порядку через банки, а також готівкою через касу в межах встановлених у законодавчому порядку лімітів.

Організації самі вибирають банк для розрахунково-касового обслуговування. Крім розрахункових рахунків в банках можуть бути відкриті валютні та спеціальні рахунки для зберігання і використання коштів спеціального призначення (акредитиви, чекові книжки, банківські картки).

Основними завданнями обліку грошових коштів є:

- своєчасне, повне і точне відображення операцій по обліку і наявності грошових коштів;

- постійний контроль наявності і схоронності грошових коштів;

- контроль за цільовим використанням коштів;

- контроль своєчасності й правильності розрахунків з постачальниками і покупцями;

- контроль своєчасності і правильності розрахунків з працівниками, бюджетом, позабюджетними фондами.

Облік касових операцій

Для здійснення розрахунків готівкою грошовими коштами - видачі заробітної плати працівникам, видачі грошей під звіт на відрядження та інші витрати, закупівлі товарно-матеріальних цінностей - організації зобов'язані мати касу.

Порядок ведення касових операцій регламентується Положенням Банку Росії від 12 жовтня 2011 року № 373-П "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації" (далі - Положення № 373-П).

Для ведення касових операцій організації встановлюють максимально допустиму суму готівкових грошей, яка може зберігатися в місці для проведення касових операцій, визначеному керівником організації (далі - каса), після виведення в касовій книзі суми залишку готівки на кінець робочого дня (далі - ліміт залишку готівки). Керівник організації видає про встановлений ліміт залишку готівки розпорядчий документ. Організація визначає ліміт залишку готівки відповідно до Положення № 373-П і враховує обсяг надходжень готівкових грошей за продані товари, виконані роботи, надані послуги, за розрахунковий період в рублях; розрахунковий період, за який встановлюється обсяг надходжень готівкових грошей за продані товари, виконані роботи, надані послуги, у робочих днях, а також період часу між днями здачі в банк юридичною особою готівкових грошей, що надійшли за продані товари, виконані роботи, надані послуги, у робочих днях. Зазначений період не повинен перевищувати семи робочих днів, а при розташуванні організації у населеному пункті, в якому відсутня банк, - 14 робочих днів. Якщо організація не має готівкової виручки, при визначенні ліміту залишку грошей враховують обсяг видач готівкових грошей, призначених для виплат заробітної плати, стипендій та інших виплат працівникам в рублях. Розрахунковий період, який визначається організацією, за який враховується обсяг видачі готівки, не повинен перевищувати 92 робочих днів, а період часу між днями отримання за грошовим чеком в банку, за винятком сум готівкових грошей, призначених для виплат заробітної плати, стипендій та інших виплат працівникам, - семи робочих днів.

Готівку понад встановленого ліміту (вільні грошові кошти) організації зобов'язані зберігати на банківських рахунках. Накопичення готівки в касі понад встановленого ліміту допускається в дні виплат заробітної плати, стипендії та інших виплат, включаючи день отримання готівкових грошей з банківського рахунку на зазначені виплати, а також у вихідні, неробочі святкові дні в разі ведення в ці дні касових операцій. В інших випадках накопичення в касі готівки понад встановленого ліміту залишку готівки не допускається.

Організації вносять готівкові гроші в банк або організацію, що входить у систему Банку Росії, статутом якої передбачено право здійснення перевезення, інкасації, а також касових операцій в частині прийому і обробки готівки, або в організацію федеральної поштового зв'язку для зарахування, перерахування або переведення їх на банківський рахунок організації.

Касові операції в організації ведуться працівником з встановленням йому відповідних посадових прав і обов'язків, з якими касир повинен ознайомитися під розпис. З касиром укладається договір про матеріальну відповідальність і він несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей (грошових коштів, грошових документів). Тимчасова заміна касира провадиться за письмовим наказом керівника організації. Договір про матеріальну відповідальність укладається і з замінюють касира працівником.

При наявності в організації декількох касирів один з них виконує функції старшого касира. Касові операції можуть проводитися керівником.

Розрахунки готівкою між юридичними особами обмежені. Відповідно до Вказівкою Банку Росії від 20 червня 2007 р. № 1843-У в даний час граничний розмір розрахунків між юридичними особами становить 100 000 руб. по одній угоді. Розрахунки понад встановленого ліміту повинні проводитися тільки в безготівковому порядку через розрахунковий рахунок. Розрахунки з індивідуальними підприємцями готівкою грошовими коштами здійснюються без обмеження суми платежу.

Якщо організація здійснює продаж продукції, товарів за готівковий розрахунок як фізичним особам, так і юридичним особам, то вона повинна використовувати контрольно-касову техніку (ККТ) у відповідності з Федеральним законом від 22 травня 2003 року № 54-ФЗ "ПРО застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт" і вести облік надходить виручки в журналі касира-операціоніста. У цьому журналі відображаються показники лічильника касової машини на початок і кінець робочого дня, а також сума, що надійшла за день виручки (як різниця між показаннями лічильника на кінець і початок робочого дня). Контроль за дотриманням правил використання контрольно-касових машин, повноту обліку виручки здійснюють податкові органи.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами. Організації забезпечують наявність касових документів, інших документів, що оформляються при веденні касових операцій протягом строків, встановлених законодавством РФ.

Організації можуть вести касові операції із застосуванням програмно-технічних комплексів, у тому числі оснащених функцією прийому готівки.

Касові документи оформляються:

- головним бухгалтером;

- бухгалтером або іншим працівником, визначеним керівником за погодженням з головним бухгалтером шляхом видання розпорядчого документа;

- керівником (за відсутності головного бухгалтера або бухгалтера).

У касових документах зазначається підстава для їх оформлення і перераховуються прикладені підтверджуючі документи (розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, заяви, рахунки тощо).

Внесення виправлень в касові документи не допускається.

Прибутковий касовий ордер підписується головним бухгалтером або бухгалтером, а при їх відсутності - керівником, касиром.

Видатковий касовий ордер підписується керівником, а також головним бухгалтером або бухгалтером, а при їх відсутності - керівником, касиром.

Касир забезпечується печаткою (штампом), що містить (не містить) реквізити, що підтверджують проведення касової операції (штамп), а також зразками підписів осіб, уповноважених підписувати касові документи.

Касові документи, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів можуть оформлятися на паперовому носії або із застосуванням технічних засобів, призначених для обробки інформації, включаючи персональний комп'ютер. Касові документи, що оформляються із застосуванням технічних засобів, роздруковуються на паперовому носії.

Касові операції оформляються типовими уніфікованими формами первинної облікової документації.

Прийом готівкових грошових коштів у касу організації проводиться за прибутковими касовими ордерами. При отриманні прибуткового ордера касир перевіряє наявність підписів і їх відповідність наявним зразком, перевіряє відповідність суми готівки, проставленою цифрами, суму готівки, проставленою прописом, наявність підтвердних документів, перелічених у прибутковому касовому ордері.

Касир приймає готівкові гроші поаркушним, поштучним перерахунком. Особі, яка склала грошові кошти в касу, видається квитанція до прибуткового касового ордеру за підписами головного бухгалтера або особи, на те уповноваженої, і касира, засвідчена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.

ПРИКЛАД 4.1

Івановим В. І. здано в касу залишок невикористаної підзвітної суми - 800 руб.

У бухгалтерському обліку організації робиться наступна запис:

ДЕБЕТ 50 "Каса" КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами"

- 800 руб.

Видача готівкових грошових коштів з каси організації проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими іншими документами (платіжними відомостями, розрахунково-платіжними документами, заявами на видачу грошей, рахунками та ін).

ПРИКЛАД 4.2

Петрову В. В. на підставі його заяви та дозволу керівника виданий аванс на витрати на відрядження в сумі 10 000 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблена наступна запис:

ДЕБЕТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" КРЕДИТ 50 "Каса"

- 10 000 руб.

Касир видає готівку безпосередньо одержувачу, зазначеній у видатковому касовому ордері (розрахунково-платіжної відомості, платіжної відомості) при пред'явленні паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства РФ, або при пред'явленні одержувачем довіреності і документа, що посвідчує особу.

При видачі готівки за видатковим касовим ордером касир готує суму грошей, що підлягають видачі, і передає видатковий касовий ордер одержувачу готівки, який вказує одержувану суму готівкових грошей (карбованців - прописом, копійок - цифрами) і підписує видатковий касовий ордер. Після видачі готівки за видатковим касовим ордером касир підписує його.

Для видачі готівки на витрати, пов'язані зі здійсненням діяльності організації, працівнику під звіт оформляється видатковий касовий ордер згідно з письмовою заявою підзвітної особи, складеного в довільній формі та містить власноручний напис керівника про суму готівкових грошей за терміном, на який видаються готівкові гроші, підпис керівника і дату.

Призначена для виплат заробітної плати, стипендій та інших виплат сума готівки встановлюються згідно розрахунково-платіжної відомості (платіжної відомості). Термін видачі готівки на ці виплати визначається керівником та зазначається у відомості. Тривалість терміну видачі готівки по виплатах заробітної плати не може перевищувати п'яти робочих днів (включаючи день отримання готівкових грошей з банківського рахунку на зазначені виплати). Після закінчення встановлених строків оплати праці, стипендій та інших виплат касир повинен:

- в розрахунково-платіжній (платіжної) відомості проти осіб, яким не зроблено зазначені виплати, поставити штамп і зробити відмітку від руки "Депоновано";

- скласти реєстр депонованих сум;

- в кінці розрахунково-платіжної (платіжної) відомості зробити напис про фактично виплачених і підлягають депонуванню сумах, звірити їх із загальним підсумком по відомості і скріпити напис своїм підписом;

- записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити на відомості штамп "Видатковий касовий ордер № ...).

Депоновані суми здаються в банк на розрахунковий рахунок. При цьому складається один видатковий касовий ордер.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери та замінюючі їх документи повинні бути заповнені чітко і ясно чорнилом, кульковою ручкою або виписані машинним способом. Підчистки, помарки або виправлення в касових документах не допускаються. Прийом та видача коштів за касовими ордерами можуть проводиться тільки в день їх складання.

При отриманні прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюючих їх документів касир зобов'язаний перевірити:

- наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому касовому ордері або документі, що його документі - дозвільного напису (підписи) керівника організації або осіб, на це уповноважених;

- правильність оформлення документів;

- наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання цих вимог касир повертає документи в бухгалтерію для належного оформлення. Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи негайно після одержання або видачі за ними грошей підписуються касиром, а докладені до них документи погашаються або написом "Оплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Така реєстрація може здійснюватися із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Усі надходження і видачі грошей підлягають реєстрації в касовій книзі. Кожна організація веде тільки одну касову книгу, аркуші якої мають бути пронумеровані, прошнуровані й опечатані сургучною або мастиковою печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера. Записи в касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі, другі примірники - відривні, вони служать звітом касира. Підчистки та необумовлені виправлення в касовій книзі не допускаються. Записи в касову книгу вносяться касиром відразу після отримання або видачі грошей по кожному ордеру або іншому замінює його документа. Щоденно в кінці робочого дня касир підраховує підсумки операцій за день, виводить залишок грошових коштів у касі на наступне число і передає в бухгалтерію звіт касира під розписку в касовій книзі. Бухгалтер проставляє номери кореспондуючих рахунків, перевіряє правильність арифметичних дій. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера організації. Звіт касира є підставою для заповнення облікового регістру по рахунку 50 "Каса". При цьому кожен звіт касира формує один рядок даного регістра. В кінці звітного місяця підраховують дебетові і кредитові обороти по рахунку 50 "Каса" і, використовуючи початковий залишок коштів на початок місяця, виводять залишок на кінець місяця. Сума сальдо на кінець місяця за рахунком має збігатися із сумою за останнім звітом касира та сумою фактично наявних грошових коштів в касі.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі організації призначений рахунок 50 "Каса", до якого можуть бути відкриті субрахунки:

50-1 "Каса організації";

50-2 "Операційна каса";

50-3 "Грошові документи" та ін

На субрахунку 50-1 "Каса організації" враховуються кошти у касі організації.

Субрахунок 50-2 "Операційна каса" відкривається організаціям при необхідності. Разом з тим він необхідний торговельним організаціям для здійснення розрахунків з населенням із застосуванням ККТ. На кожен апарат відкривається книга касира-операціоніста. У цій книзі відображаються отримані грошові кошти, а також показання лічильника і та сума, яку касир здає старшому касиру в кінці робочого дня.

При цьому показання лічильника і сума залишку коштів, що підлягає здачі старшому касиру, повинні збігатися. Різниця величини вказує на надлишок або нестачу в операційній касі. Старший касир повинен визначити суму виручки від продажу товарів за робочий день, після чого вона повинна бути оприбуткована в головну касу організації і відображена у звіті касира.

На субрахунку 50-3 "Грошові документи" враховуються перебувають у касі організації поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, оплачені авіаквитки та інші грошові документи. Грошові документи враховуються в сумі фактичних витрат на їхнє придбання. Оприбуткування грошових документів у касу відбувається на підставі прибуткових касових ордерів, а їх видача - на підставі видаткових касових ордерів. Відомості щодо отриманих та виданих грошових документах відображають у звіті про рух грошових документів.

Порядок інвентаризації каси регулюється Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 року № 49.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дата їх проведення, перелік майна і фінансових зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, встановлюються керівником організації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. До них відносяться випадки:

- передачі майна організації в оренду, викуп, продажу;

- передбачені законодавством при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

- складання річної звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного періоду;

- зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

- встановлення фактів розкрадань або зловживань, а також псування майна;

- стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

- ліквідації (реорганізації) організації перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу і ін.

Інвентаризація грошових коштів, грошових документів та інших цінностей, що зберігаються в касі, проводиться комісією, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації.

До початку перевірки члени комісії повинні отримати від касира, прибуткові та видаткові документи, звіти про рух грошових коштів, останні на момент проведення інвентаризації. Разом з тим касир дає розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі прибуткові і видаткові касові документи передані в бухгалтерію, всі грошові кошти, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі - списані у видаток. Такі ж розписки дають підзвітні особи, які отримали грошові кошти на господарські витрати.

У процесі інвентаризації члени комісії проводять підрахунок фактичного наявності грошових знаків та інших цінностей в касі, а саме: поштових марок, марок держмита, путівок до будинку відпочинку і санаторії, авіаквитків та ін. Перевірка фактичної наявності бланків ланцюгових паперів та інших бланків документів суворої звітності здійснюється за видами бланків з урахуванням початкових і кінцевих номерів тих чи інших бланків, а також за кожним місцем зберігання і матеріально відповідальним особам.

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється шляхом звірки значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з даними квитанцій установи банку, поштового відділення, копій препроводительных відомостей на здачу виручки інкасаторам банку.

За результатами інвентаризації комісія складає "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів" у двох примірниках; перший примірник передається касиру, а другий-в бухгалтерію.

При виявленні нестачі або лишків за результатами інвентаризації касир зобов'язаний вказати причину їх виникнення. При виявленні недостачі керівник організації повинен прийняти відповідне рішення і відобразити в акті. Сума нестачі, як правило, стягується з касира в повному обсязі. Якщо вина касира не доведена, недостача списується на фінансовий результат.

У терміни, встановлені керівником організації, проводиться раптова ревізія каси з повним перерахуванням грошових коштів і грошових документів. Ревізію проводять комісії, призначені керівником організації, ревізійні комісії вищестоящих організацій або комісії, передбачені статутами організацій. Комісія складає акт результатів перевірки, в тому числі в акті зазначаються надлишки або нестачі грошових коштів, що виявлені при перевірці, і обставини їх виникнення. Виявлені недостачі грошових коштів відносяться на винних осіб для стягнення, а надлишки - на інші доходи.

Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій наведено в табл.4.1

Таблиця 4.1

Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

50 "Каса"

90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

Надійшла виручка за реалізовані товари

50 "Каса"

62 " Розрахунки з покупцями і замовниками";

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Надійшла виручка за продані основні засоби, інші активи

50 "Каса"

51 "Розрахункові рахунки";

52 "Валютні рахунки"; 55 "Спеціальні рахунки в банках"

Надійшли готівку з розрахункового, валютного, спеціальних рахунків в банках

50 "Каса"

66 "Короткострокові позики";

67 "Довгострокові позики"

Отримані готівкові позики

50 "Каса"

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Здано в касу залишок невикористаного авансу, виданого підзвітній особі

50 "Каса"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

Платежі в касу в рахунок відшкодування матеріального збитку

50 "Каса"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками у статутний капітал"

Внесено готівкою внесок у статутний капітал організації

50 "Каса"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Погашена дебіторська заборгованість, отримана орендна плата, отримані готівкою штрафи, пені, неустойки

50 "Каса"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Висвітлено позитивні курсові різниці і надлишки в касі

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса"

Оплачені готівкою придбані активи: товари, роботи, послуги

51 "Розрахункові рахунки";

52 "Валютні рахунки"

50 "Каса"

Здані грошові кошти на рахунки в банках

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

50 "Каса"

Видані одноразові допомоги за рахунок коштів соціального страхування

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

50 "Каса"

Видана заробітна плата персоналу

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

50 "Каса"

Видані суми готівки працівникам під звіт

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

50 "Каса"

Виплачені

засновникам

дивіденди

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

50 "Каса"

Виплачено готівку кредиторам

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

50 "Каса"

Виявлено недостачу готівки при інвентаризації каси

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

50 "Каса"

Відбита негативна курсова різниця

50 "Каса" субрахунок 3 "Грошові документи"

50 "Каса" субрахунок 1 "Каса організації"

Оприбутковано в касу грошові документи

26 "Загальногосподарські витрати";

44 "Витрати на продаж"

50 "Каса"" субрахунок 3 "Грошові документи"

Списані поштові марки, спеціальні марки

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

50 "Каса" субрахунок 3 "Грошові документи"

Видано путівки працівникам за рахунок коштів соціального страхування

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Джерела інформації. Методика аудиторської перевірки обліку фінансових результатів
Методика аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Методи формування звіту про рух грошових коштів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Облік касових операцій
Розрахунково-касові операції банків
Особливості обліку імпортних операцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси