Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. ІНШІ СТАНДАРТИ І ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗВІТНІСТЬ, СКЛАДЕНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ

МСФО (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

У Росії відсутній аналог даного стандарту.

Мета стандарту IAS 29 полягає в поданні фінансової звітності країни з гіперінфляційною економікою в грошових одиницях з урахуванням їх купівельної спроможності на звітну дату. Цей стандарт має застосовуватися для первинної фінансової звітності компанії, яка складає звітність у валюті країни з гіперінфляційною економікою, тому важливо більш конкретно визначити ознаки такої країни. Цей стандарт прийнятий в 1990 р. В травні 2008 р. РМСФЗ в цілях поліпшення стандартів змінив терміни, що використовуються в IAS 29, а саме, термін "ринкова вартість" було змінено на "справедлива вартість", а терміни "результати діяльності" та "чистий дохід" були замінені на "прибуток або збиток".

Ознаки гіперінфляційної економіки:

o основна частина населення вважає за краще зберігати свої заощадження в немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

o наявні суми в місцевій валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

o основна частина населення розраховує грошові суми не в національній валюті, а у відносно стабільній іноземній валюті, ціни можуть зазначатися в цій іноземній валюті;

o продажу і купівлі з відстрочкою платежу здійснюються за цінами, що компенсує очікувані втрати купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей період є короткостроковим;

o процентні ставки, заробітна плата і ціни прив'язані до цінового індексу;

o сукупний рівень інфляції за три роки наближається до 100% або перевищує цей рівень.

В умовах гіперінфляційної економіки фінансова звітність про результати діяльності і фінансовий стан підприємства, складена у місцевій валюті без перерахунку, не є інформативною, оскільки втрачає свою порівнянність з оцінками реального ринку. Гроші втрачають купівельну спроможність з такою швидкістю, що зіставлення сум операцій та інших подій, що відбулися в різний час навіть у межах одного звітного періоду, буде вводити в оману.

Бажано, щоб усі компанії, що складають звітність у валюті однієї і тієї ж країни з гіперінфляційною економікою, застосовували цей стандарт з однієї і тієї ж дати. На ділі ж стандарт застосовується до фінансової звітності підприємства з початку звітного періоду, в якому воно виявляє наявність гіперінфляції в країні, у валюті якої складається звітність.

Ціни змінюються з часом під впливом різних політичних, економічних і соціальних факторів, що носять специфічний або загальний характер. Специфічні фактори, такі як зміни в обсязі попиту та пропозиції або технологічні зміни можуть викликати значну і незалежне підвищення або зниження цін на окремі продукти. Крім того, фактори загального характеру можуть призвести до змін у загальному рівні цін і, відповідно, загальної купівельної спроможності грошей.

Підприємства, які складають фінансову звітність на основі історичною (первісною) вартістю, ведуть такий облік, не беручи до уваги зміни у загальному рівні цін або підвищення цін на конкретні визнані активи або зобов'язання. Винятком є ті активи або зобов'язання, які підприємство зобов'язане або бажає вимірювати за справедливою вартістю. Наприклад, основні засоби можуть бути переоцінені до справедливої вартості, а біологічні активи зазвичай мають вимірюватися за справедливою вартістю. Тим не менш, деякі підприємства складають фінансову звітність з використанням методу обліку за відновною вартістю, яка відображає зміни в цінах на конкретні наявні активи.

Перерахунок фінансової звітності у відповідності з цим стандартом вимагає застосування певних процедур, а також професійного судження. Послідовне застосування цих процедур та професійного судження з періоду в період є більш важливим, ніж абсолютна точність сум, включених в перераховану фінансову звітність.

Перерахунок фінансової звітності у відповідності з цим стандартом може призвести до виникнення різниці між балансовою вартістю окремих активів і зобов'язань у звіті про фінансове становище та їх податковою базою. Ця різниця враховується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток".

Всі статті у звіті про рух грошових коштів були виражені в одиницях виміру, що діють на кінець звітного періоду.

Материнське підприємство, яке складає звітність у валюті країни з гіперінфляційною економікою, може мати дочірні підприємства, які також складають звітність у валютах країн з гіперінфляційною економікою. Фінансова звітність будь-якого такого дочірнього підприємства повинна перераховуватися з використанням загального індексу цін країни, у валюті якої складається його звітність, до включення в консолідовану фінансову звітність, що випускається материнським підприємством. Якщо таке дочірнє підприємство є зарубіжним дочірнім підприємством, його перерахована фінансова звітність переводиться по курсу закриття.

При консолідації фінансової звітності з незбіжними датами закінчення звітних періодів всі статті, як немонетарні, так і монетарні, повинні перераховуватися в одиниці виміру, що діють на дату консолідованої фінансової звітності.

Перерахунок фінансової звітності у відповідності з цим стандартом вимагає використання загального індексу цін, який відображає зміни загальної купівельної спроможності. Бажано, щоб усі підприємства, що складають звітність у валюті однієї і тієї ж країни з гіперінфляційною економікою, використовували один і той же індекс.

З того моменту, коли економіка виходить з періоду гіперінфляції, і підприємство припиняє складати та представляти фінансову звітність у відповідності з вимогами цього стандарту, воно повинно використовувати суми, виражені в одиницях виміру, що діють на кінець попереднього звітного періоду, в якості основи для визначення балансової вартості у фінансовій звітності наступних звітних періодів.

ПРИКЛАД 6.1

Умови: Чистий прибуток компанії Stability за 2012 р. склала 5720 дол., а за 2011 р. - 5200 дол. Інфляція за 2011 р. по країні, в якій здійснюється діяльність, склала 34%.

Завдання: Визначити показник чистого прибутку компанії з урахуванням інфляції та динаміку чистого прибутку в 2012 р. порівняно з 2011 р.

Рішення:

Зростання чистого прибутку без урахування інфляції = 5720 / 5200 = 1,1 (зростання на 10%).

Зростання чистого прибутку з урахуванням інфляції = 5720 / 5200 x 1,34 - 0,73 (зниження на 27%).

Перерахувавши показник чистого прибутку з урахуванням інфляції, можна зробити висновок, що чистий прибуток до кінця 2011 р. але порівняно з початком 2011 р. знизився на 37%.

Фінансова звітність, підготовлена на основі фактичної вартості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Трансформація російської звітності у звітність, складену відповідно до вимог МСФЗ
Способи формування звітності згідно з МСФЗ
Ведення обліку відповідно до МСФЗ
МСФО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"
Короткий огляд інших стандартів, їх мета, основне призначення та аналоги в російському законодавстві
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ
МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
МСФО (IAS) 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність"
МСФО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси