Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники поточної платоспроможності і ліквідності

Одним з найважливіших критеріїв оцінки фінансового стану організації є її платоспроможність. У практиці аналізу розрізняють довгострокову і поточну платоспроможність.

Під довгостроковій платоспроможністю розуміється здатність організації розраховуватися за своїми зобов'язаннями в довгостроковій перспективі.

Здатність організації розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями прийнято називати поточною платоспроможністю. Інакше кажучи, організація вважається платоспроможною, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, використовуючи оборотні активи.

При аналізі поточної платоспроможності в першу чергу орієнтуються на оборотні активи, так як основні засоби не розглядаються як джерела погашення поточних зобов'язань організації з-за своєї особливої функціональної ролі в процесі виробництва і, крім того, скрутності їх строкової реалізації.

На поточну платоспроможність організації безпосередній вплив надає її ліквідність оборотних активів (можливість перетворити їх у грошову форму або використовувати для зменшення зобов'язань). Оцінка складу і якості оборотних активів з точки зору їх ліквідності називається аналізом ліквідності.

У зв'язку з тим, що аналіз ліквідності може переслідувати різні цілі і, отже, акцентувати увагу на різних аспектах, що показують стан оборотних активів та їх співвідношення з короткостроковими зобов'язаннями, у аналітичних цілях можна виділити дві групи показників, що характеризують ліквідність організації:

1) коефіцієнти, які характеризують діяльність функціонуючої організації;

2) коефіцієнти, застосовувані для аналізу ліквідованої організації.

Показники, що характеризують можливість ліквідації активів, у зарубіжній практиці фінансового аналізу часто базуються на емпіричному правилі, згідно з яким продажна ціна при проведенні аукціону або термінової розпродажу становить приблизно половину ринкової вартості активів.

Дане правило може розглядатися в якості зразкового орієнтира, оскільки обґрунтований рівень оборотних активів, необхідних для погашення короткострокових зобов'язань як діючої, так і ліквідованої організації, залежить від сфери її діяльності, а також від коливань, пов'язаних з короткостроковими потоками грошових коштів.

При оцінці ліквідності критерієм віднесення активів і зобов'язань до оборотних (для зобов'язань - до короткострокових) є можливість реалізації перших і погашення друге в найближчому майбутньому - протягом одного року. Однак даний критерій не єдиний при визначенні тих статей балансу, які повинні бути зараховані до оборотним. Зокрема, НЗВ у будівництві, хоча і може мати термін обороту значно більше одного року, тим не менш буде ставитися до оборотних активів.

Другим критерієм для визнання активів і зобов'язань в якості оборотних є умова їх споживання або оплати протягом звичайного операційного циклу організації.

Під операційним циклом розуміється середній проміжок часу між моментом заготовляння матеріальних цінностей і моментом оплати реалізованої продукції (товарів) або наданих послуг.

Для отримання обґрунтованих результатів аналізу поточної платоспроможності важливо те, як групуються у відповідності з названим критерієм активи в балансі російських організацій. Так, у чинній формі бухгалтерського балансу до складу активів, названих оборотними, включаються деякі статті, такими по суті не є. Зокрема, це стосується статті дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.

Виняток з цього правила становить дебіторська заборгованість за контрактами, укладеними на строк більше року, критерієм віднесення якої до оборотних активів буде термін її обороту протягом звичайного операційного циклу підприємства. Наявність такої дебіторської заборгованості у складі оборотних активів має бути прокоментовано в пояснювальній записці, щоб вказати зовнішнім користувачам на специфічність підходу.

Для попередньої оцінки ліквідності організації залучаються дані бухгалтерського балансу. Інформація, що відображається в розділі II активу балансу, характеризує величину оборотних активів на початку і в кінці звітного року. Відомості про короткострокові зобов'язання організації містяться у розділі V пасиву балансу і поясненнях до нього, розкривають його якісний склад.

До короткострокових (поточних) зобов'язань, як правило, ставляться вимоги, погашення яких очікується протягом одного року з дня звітної дати. До них слід віднести ті довгострокові зобов'язання, часткове погашення яких має відбутися у вказаний строк (найближчі 12 місяців з дня звітної дати). При цьому поточна частина довгострокових зобов'язань повинна бути відображена та прокоментована в пояснювальній записці.

Оборотні активи організації можуть бути ліквідними більшою або меншою мірою, оскільки до їх складу входять різнорідні засоби, серед яких є як легкореализуемые, так і важкі для реалізації для погашення зовнішньої заборгованості.

У зв'язку з цим доцільно умовно розділити статті оборотних активів в залежності від ступеня їх ліквідності на три групи:

1) ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності до реалізації (грошові кошти, високоліквідні цінні папери);

2) ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні організації (зобов'язання покупців, запаси товарно-матеріальних цінностей);

3) ліквідні кошти (вимоги до дебіторів з тривалим терміном освіти, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).

Пропорція, в якій ці групи повинні знаходитися по відношенню один до одного, визначається:

- характером і сферою діяльності організації;

- швидкістю обороту коштів організації;

- співвідношенням оборотних і позаоборотних активів;

- сумою та терміновістю зобов'язань, на покриття яких призначені статті активу;

- ступенем ліквідності поточних активів.

Віднесення тих чи інших статей оборотних коштів до зазначених групах може змінюватися в залежності від конкретних умов: у складі дебіторів організації числяться вельми різнорідні статті дебіторської заборгованості, одна її частина може потрапити в другу групу, інша - у третю; при різній тривалості виробничого циклу НЗВ може бути віднесено до другої, до третьої групи і т. д.

У складі короткострокових пасивів можна виділити зобов'язання різного ступеня терміновості. Тому одним із способів оцінки ліквідності на стадії попереднього аналізу є зіставлення певних елементів активу з елементами пасиву. З цією метою зобов'язання організації групують за ступенем їх терміновості, а його активи - по ступеню ліквідності (реалізуємості).

У процесі аналізу найбільш термінові зобов'язання організації (строк сплати яких наступає в поточному місяці) мають бути зіставлені з величиною активів, що володіють максимальної ліквідністю (кошти, легкореализуемые цінні папери). При цьому частина строкових зобов'язань, які залишаються непокритими, повинна врівноважуватися менш ліквідними активами - дебіторською заборгованістю організацій зі стійким фінансовим становищем, легкореалізованими запасами ТМЦ та іншими оборотними активами, які стосовно до конкретної організації можуть бути визнані високоліквідними.

Інші короткострокові зобов'язання можуть бути співвіднесені з такими активами, як інші дебітори, готова продукція, виробничі запаси. Від того, наскільки забезпечено відповідність між даними групами активів і пасивів, багато в чому залежить платоспроможність організації.

Важливо мати на увазі, що організація неплатоспроможною може бути визнана навіть при достатньому перевищенні статей активу над її зобов'язаннями, якщо капітал вкладений у важкі для реалізації статті активу. І хоча затримка в платежах, взагалі кажучи, - явище тимчасове, вона може послужити початком припинення всіх платежів у разі стабільного невідповідності термінів оборотності зобов'язань організації та її майна.

У процесі аналізу фінансової звітності використовують такі основні показники ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості) - обчислюється як відношення грошових коштів і швидко реалізованих цінних паперів (грошові еквіваленти) до короткострокової заборгованості. Для розрахунку показника використовується аналітичний баланс, методика складання якого розглянуто вище.

Крім того, для розрахунку суми короткострокових зобов'язань до підсумку розділу V пасиву балансу повинні бути додані статті "Довгострокові кредити банків" та "Довгострокові позики" в тій їх частині, яка підлягає погашенню в наступні 12 місяців.

На практиці викликає труднощі визначення величини швидко реалізованих цінних паперів. За загальним правилом, можливість включення конкретного активу в розрахунок даного показника залежить від виконання таких умов, як мінімальний термін обігу і відсутність ризику втрати основної суми.

Разом з тим у практиці аналізу дану групу активів нерідко помилково прирівнюють до статті балансу "Короткострокові фінансові вкладення". Відомо, що до складу цієї статті включаються короткострокові інвестиції в залежні суспільства, власні акції, викуплені в акціонерів, інвестиції в цінні папери інших організацій, державні цінні папери та ін, а також надані позики.

Некоректність включення до складу швидко реалізованих активів таких статей, як інвестиції в акції інших організацій і, тим більше, позики, надані іншим організаціям, пов'язана, зокрема, з тим, що вартість акцій схильна до змін; вкладення в залежні організації, як правило, характеризують інвестиційні цілі керівництва, а не цілі управління поточною платоспроможністю; можливість повернення раніше наданого позики в момент виникнення в цьому потреби видається малоймовірною.

Уточнений коефіцієнт ліквідності - визначається як відношення грошових коштів, високоліквідних цінних паперів і дебіторської заборгованості (розділ II активу балансу) до короткострокових зобов'язань.

Цей показник характеризує ту частину поточних зобов'язань, яка може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або надані послуги.

Одна з основних проблем, що виникають при обчисленні даного показника, - визначення статей дебіторської заборгованості, що включаються в розрахунок.

Питання про включення в склад ліквідних коштів при розрахунку даного коефіцієнта довгострокової дебіторської заборгованості вже обговорювалося раніше. У загальному випадку довгострокова дебіторська заборгованість не включається в чисельник уточненого коефіцієнта ліквідності. Однак і та дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, не може бути включена в розрахунок даного показника в повному обсязі, так як його основне призначення полягає в зіставленні активів, що мають найбільшу можливість бути зверненими (перетвореними) у грошову форму, і поточних зобов'язань організації.

В даний час в балансі у складі дебіторської заборгованості відображається заборгованість учасників (засновників) за внесками в статутний капітал. По суті, дана стаття є регулюючою до статті "Статутний капітал", оскільки дозволяє визначити величину сформованого та сплаченого статутного капіталу організації.

Включення даної статті до складу ліквідних активів призвело б до того, що чим меншою мірою учасники сплатили свої зобов'язання по внесках у статутний капітал, тим вище був би уточнений коефіцієнт ліквідності. Очевидно, що це суперечить здоровому глузду і вводить в оману осіб, що використовують результати аналізу для прийняття економічних рішень. Виходячи зі сказаного дана стаття повинна виключатися зі складу дебіторської заборгованості при розрахунку уточненого коефіцієнта ліквідності.

Стаття "Інші дебітори" об'єднує групу різнорідних сум, включаючи: заборгованість за фінансовими та податковими органами; заборгованість працівників за наданими їм позиками і позиками за рахунок коштів організації або банківського кредиту, з відшкодування матеріального збитку; заборгованість за підзвітними особами; заборгованість за розрахунками з постачальниками, по недостачі товарно-матеріальних цінностей, виявленої при їх прийманні; штрафи, пені, неустойки, визнані боржниками, і ряд інших сум.

Слід мати на увазі, що багато із зазначених сум не відрізняються швидкою реализуемостью. Зокрема, переплата фінансовим та податковим органам зазвичай "йде" з балансу після перерахунку в рахунок наступних платежів; заборгованість працівників, як правило, погашається протягом тривалого часу за рахунок утримань із майбутніх винагород; заборгованість, що значиться за особами, уволившимися з організації, по закінченні строку позовної давності може бути списана на збитки; розрахунки за претензіями можуть залишитися не погашеними протягом тривалого терміну і т. д.

У зв'язку з цим кожен раз слід виходячи з наявної інформації оцінювати "якість" статті "Інші дебітори", вирішуючи питання про включення її в склад ліквідних активів. З урахуванням згадуваного раніше принципу суттєвості інформації значні суми по цій статті, як і за всіма іншими статтями балансу, повинні бути розкриті в пояснювальній записці.

Якщо аналіз виконується особою, що володіє необхідною інформацією про склад і структуру розглянутої статті (наприклад, бухгалтером-аналітиком), оцінка може бути виконана досить точно: малоймовірна або зовсім нереальна дебіторська заборгованість виключається з розрахунку.

У тому випадку, якщо аналіз ведеться зовнішнім користувачем інформації, йому доведеться орієнтуватися на розшифровки дебіторської заборгованості в додатку до бухгалтерського балансу і на пояснювальну записку. При відсутності такої інформації слід обережно підходити до оцінки надійності нерозкритих сум дебіторської заборгованості.

Достовірність висновків за результатами розрахунків уточненого коефіцієнта ліквідності і його динаміки в чому залежить від якості дебіторської заборгованості (термінів освіти, фінансового становища боржника та ін). Значна питома вага сумнівної дебіторської заборгованості може створити загрозу фінансової стійкості організації.

Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) являє собою відношення всіх оборотних активів до короткострокових зобов'язань. Він дозволяє встановити, у якій кратності оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання. Чим більше величина оборотних активів по відношенню до поточних зобов'язань, тим більше впевненість, що існуючі зобов'язання будуть погашені за рахунок існуючих активів.

Обґрунтувати рекомендоване значення даного показника у відриві від бізнесу досить складно. Зрозуміло, що воно буде змінюватися в залежності від сфери діяльності організації. Так, з об'єктивних причин - значна питома вага важко реалізованих активів, наприклад НЗВ, в складі оборотних коштів; тривалість операційного циклу - промисловим і будівельним організаціям необхідно більш високе значення коефіцієнта покриття, ніж організаціям сфери торгівлі, постачання і збуту.

Важливо мати на увазі, що значення коефіцієнта поточної ліквідності коливається по галузях і залежить від ряду факторів, в першу чергу - від складу оборотних активів та їх ліквідності.

Коефіцієнти ліквідності володіють певними недоліками:

o статичність - зазначені показники розраховуються на основі балансових даних, що характеризують майнове становище організації за її станом на конкретну дату, отже, вони одномоментны. Звідси - необхідність аналізу їх динаміки за кілька періодів;

o можливість завищення значень показників (покриття, уточненого коефіцієнта ліквідності) внаслідок включення до складу оборотних активів, так званих мертвих статей (наприклад, неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей або дебіторської заборгованості);

o мала інформативність для прогнозування майбутніх грошових надходжень і платежів, а саме це є головним завданням аналізу поточної платоспроможності. Тому, щоб підвищити об'єктивність аналізу показників ліквідності, варто провести попередню роботу, що дозволяє деякою мірою оцінити "якість" дебіторської заборгованості. Насамперед потрібно оцінити склад і строки утворення заборгованості; з'ясувати, чи не об'єднані в одній статті види заборгованості, які мають істотні розбіжності в строках виникнення. Вже скориговану з урахуванням цього величину дебіторської заборгованості (за вирахуванням малоймовірних для стягнення боргів) слід включати в розрахунок показників ліквідності;

o наявність умовних зобов'язань, які не відображаються в балансі і не враховуються при розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Як наслідок, ігнорування перспективних виплат може спричинити значний відтік грошових коштів у майбутньому.

На закінчення відзначимо, що до рекомендованих значень показників слід ставитися виважено, враховуючи сферу діяльності організації та особливості обороту капіталу.

Таким чином, механічне зіставлення величини оборотних активів і короткострокових зобов'язань без урахування специфіки виробничої діяльності може спотворити достовірність оцінки фінансового стану.

Більш детальний аналіз поточної платоспроможності передбачає використання додаткових інструментів, що дозволяють уточнити результати аналізу.

Головні питання, які повинні бути з'ясовані при такому аналізі:

o якісний склад оборотних активів і короткострокових зобов'язань;

o швидкість обороту оборотних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів;

o облікова політика оцінки статей активів та пасивів.

Для аналізу поточної платоспроможності дуже важливою є динаміка показника, що характеризує різницю оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Даний показник називається чистими оборотними активами. У процесі його аналізу насамперед слід оцінити причини його зміни: його систематичне зростання може свідчити про надмірну величину власного оборотного капіталу; зниження - про недостатність власних оборотних засобів.

Розрахунок показників ліквідності наведено в табл. 6.1.

До складу короткострокових зобов'язань включені короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість, заборгованість учасникам по дивідендах, інші зобов'язання.

За даними табл. 6.1 можна відзначити високі значення усіх розглянутих коефіцієнтів, що дозволяють зробити висновок про достатній обсяг коштів, якими володіє організація для погашення своїх зобов'язань. Крім того, відзначається істотне зростання показників, що пов'язано з скороченням величини короткострокових зобов'язань. Як було з'ясовано при аналізі балансу компанії, це в свою чергу визначалося скороченням величини кредиторської заборгованості, кредитів і позик. Отримані результати свідчать про реалізацію політики, орієнтованої на мінімізацію ризиків ліквідності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Платоспроможність та ліквідність підприємства
Показники ліквідності
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio).
Показники фінансової структури і довгострокової платоспроможності
Оцінка платоспроможності страхових організацій в країнах ЄС
Середні поточні СЦ
Оцінка та контроль платоспроможності страхових організацій
Показники сільськогосподарського виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси