Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 21. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю

Метод процесного підходу стандартів ISO

Головна вимога до організації роботи з якості - це комплексність охоплення всіх факторів, що забезпечують якість па всьому життєвому циклі продукції, ув'язка їх за кінцевим результатом, який визначається системою стандартів (включаючи міжнародні стандарти ISO (ІСО)) і додатковими договірними умовами між замовником і виробником.

Згідно доктора філософії Д. М. Джуран робота з поліпшення якості може бути розділена на три етапи (тріада якості Джуран): планування, контроль, вдосконалення.

На етапі планування необхідно:

o визначити склад споживачів;

o з'ясувати запити споживачів;

o розробити продукцію, що відповідає запитам споживачів;

o сформулювати задачі в області якості, що відповідають запитам споживачів і постачальників ресурсів виробництва при мінімальних сумарних витратах;

o налагодити процес, що забезпечує випуск продукції з необхідними характеристиками;

o підтвердити можливості процесів виробництва;

o довести, що використовуються процеси виробництва здатні забезпечити виконання поставлених завдань в області якості.

На етапі контролю слід:

o вибрати об'єкти контролю (етапи виробництва);

o визначити одиниці вимірювання результатів виробництва (у тому числі проміжних);

o забезпечити проведення вимірювань результатів виробництва;

o розробити стандарти на робочі характеристики процесів та продукції;

o провести вимірювання реальних робочих характеристик процесів та продукції;

o проаналізувати відмінність реальних робочих характеристик процесів і продукції від заданих в стандартах і прийняти необхідні заходи щодо усунення цих відмінностей.

На етапі вдосконалення необхідно:

o довести потребу в поліпшенні процесів та продукції;

o визначити заходи щодо поліпшення процесів і продукції;

o організувати керівництво цими заходами;

o провести діагностування для виявлення причин невідповідності процесів і продукції заданим вимогам;

o здійснити коригувальні заходи;

o довести, що коригувальні заходи ефективні в режимі виробництва;

o забезпечити контроль досягнутих результатів вдосконалення.

Взаємозв'язок процесів тріади якості Джуран (призводить до нових значень параметрів: процесу, контролю та допустимих відхилень) представлена на рис. 21.11.

Взаємозв'язок процесів тріади Джуран по поліпшенню якості

Рис. 21.1. Взаємозв'язок процесів тріади Джуран щодо поліпшення якості

Процес поліпшення якості доповнює процес контролю якості, але не замінює його.

Суть управління зводиться до безперервного повторення циклу "планування - дія - контроль результатів - коригувальний вплив" ( Plan - Do - Check - Act, PDCA), наведеним на рис. 21.2. Стосовно до процесу поліпшення якості використовується цикл якості Е. Демінга (цикл Демінга): "проектування-виробництво-перевірка, збут-вивчення попиту, обслуговування" (рис. 21.3).

Цикл спрямований на постійне вдосконалення процесів і продукції, а також закріплення досягнутих результатів на кожному новому витку з допомогою стандартизації характеристик, процедур і методів.

Цикл PDCA (концепція постійного покращання)

Рис. 21.2. Цикл PDCA (концепція постійного покращання)

Цикл якості Е. Демиша

Рис. 21.3. Цикл якості Е. Демиша

Вдосконалення якості супроводжується вдосконаленням стандартів. Стосовно до стандартів говорять про циклі SDCA (Standart-Do - Check-Action) - "стандартизація - дія - контроль результатів - коригувальний вплив".

Засадничі принципи роботи з підвищення якості поділяються на три групи, пов'язані з етапністю впровадження.

Перша група (перший етап впровадження) - "фундаментальна основа":

o якість - насамперед (забезпечення якості в процесах виробничо-господарської діяльності віддається найвищий пріоритет);

o повага до людини як до основної продуктивної сили;

o навчання і тренування персоналу.

Друга група (другий етап впровадження) -"головні ідеї":

o участь всіх членів трудового колективу в управлінні;

o орієнтація на ринок з метою обліку та задоволення вимог споживача;

o культивування в процесі виробництва принципу "виконавець наступної виробничої операції - твій споживач";

o концентрація уваги на попередніх операціях при аналізі проблем, що виникають на поточному етапі процесу;

o вибір найбільш важливого елементу процесу;

o здійснення управління та контролю на основі аналізу реальних фактів.

Третя група (третій етап впровадження) - "методи і технології ноу-хау":

o повторення циклу PDCA щоразу на новому рівні;

o визнання важливості процесу, а не результату;

o розробка стандартів і систем та їх активне використання;

o активне застосування статистичних методів контролю і регулювання технологічних процесів;

o концентрація уваги на контролі характеристик розсіювання процесу поряд з контролем середніх значень параметрів процесу;

o використання минулого досвіду при аналізі поточних ситуацій.

Спираючись на розглянуті етапи поліпшення якості, перейдемо до опису ключових принципів побудови систем управління якістю.

У відповідності з міжнародним стандартом ІСО 9000:2000 система управління якістю (система менеджменту якості, СМК) - це система для встановлення політики якості, якості цілей і для досягнення цих цілей.

Ідеологія стандартів ІСО 9000:2000 заснована не на бізнес-функції (елементах якості), як це було в стандартах версії 1994 р., а на бізнес-процесах підприємства. Міжнародний стандарт ІСО 9001:2000 "заохочує застосування процесного підходу в управлінні організацією та її процесами, а також розглядає його як спосіб швидкого виявлення і реалізації можливостей для покращення".

Модель СМЯ, сформованої на процесному підході, наведена на рис. 21.4. Модель багато в чому відображає ті принципи (рис. 21.5), на яких побудована сучасна система управління якістю (табл. 21.1).

Модель системи менеджменту якості, заснованої на процесному підході

Рис. 21.4. Модель системи менеджменту якості, заснованої на процесному підході

Таблиця 21.1. Принципи побудови сучасної системи управління

Принципи побудови сучасної системи управління

Принципи побудови сучасної системи управління якістю

Рис. 21.5. Принципи побудови сучасної системи управління якістю

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на методах пошуку інноваційних шляхів розвитку
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці використання активів і капіталу економічних систем (підприємств)
Процесний підхід формування бізнес-структур
Процесний і ситуаційний підходи в теорії організації
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Підходи до управління: системний, процесний, ситуаційний
Основи процесного підходу в менеджменті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси