Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування показників пасиву бухгалтерського балансу

У пасиві бухгалтерського балансу відображаються кредитові залишки по рахунках Головної книги. Статті пасиву групуються у три розділи, які об'єднують показники, однорідні за економічним змістом. Розділи балансу мають наскрізну нумерацію, тобто розділи I, II - актив, а далі розділи III, IV, V - пасив.

Зміст показників статей балансу визначається вимогами нормативних актів з бухгалтерського обліку окремих об'єктів, установчими документами й обліковою політикою організації.

Таблиця 4.3. Порядок заповнення статей активу бухгалтерського балансу

Рядок балансу

Код рядка балансу

Порядок формування показника

1

2

3

Нематеріальні активи

1110

Різниця між дебетовим сальдо рахунку 04 і кредитовим сальдо рахунку 05 (або сальдо рахунку 04 - якщо амортизація по нематеріальних активів відображається також на рахунку 04)

Результати досліджень і розробок

1120

Дебетове сальдо по рахунку 08 субрахунок 8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт"

Нематеріальні пошукові активи

1130

Різниця між залишками за рахунками 08 й 05 відповідних субрахунків (з урахуванням переоцінки та зменшення корисності)

Матеріальні пошукові активи

1140

Різниця між залишками за рахунками 08 й 02 відповідних субрахунків (з урахуванням переоцінки та зменшення корисності)

Основні засоби

1150

Різниця між дебетовим залишком рахунку 01 і кредитовим залишком рахунку 02 (в розрахунок не береться субрахунок "Амортизація по майну, що надається іншим організаціям у тимчасове користування"

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

1160

Сальдо рахунку 03 за мінусом сальдо субрахунка "Амортизація по майну, що надається іншим організаціям у тимчасове користування" рахунки 02

Фінансові вкладення

1170

Сальдо рахунку 58 по довгостроковим фінансовим вкладенням за мінусом сальдо рахунку 59 у частині створених за ним резервів

Відстрочені податкові активи

1180

Сальдо рахунку 09

Інші необоротні активи

1190

Залишки за рахунками 07, 08 (крім субрахунка 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт") та інші показники, що не вказані в попередніх рядках розділу "Необоротні активи"

Усього за розділом I

1100

Сума рядків 1110, 1120, 1150, 1160, 1170, 1180 і 1190

Запаси

1210

Залишок по рахунку 10 плюс (мінус) дебетове (кредитове) сальдо рахунку 16 за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей, тобто кредитового сальдо рахунку 14 (відповідного субрахунку), а також сальдо за рахунками 11, 20, 21, 23, 29, 44, 45 і 46, 97. Крім того, по цьому рядку враховується сальдо за рахунками 41 і 43 за мінусом сальдо рахунків 14 (відповідних субрахунків) та 42

Податок на додану вартість по придбаним цінностям

1220

Сальдо рахунку 19

Дебіторська заборгованість

1230

Сума залишків за дебетом рахунків 62 і 76 за мінусом кредитового сальдо рахунку 63 Дебетове сальдо рахунку 60 субрахунок "Розрахунки за авансами, виданими" Дебетове сальдо рахунку 71 Дебетове сальдо рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" Дебетове сальдо рахунку 75, субрахунок "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

1240

Сальдо рахунку 58 по короткострокових фінансових вкладеннях за мінусом сальдо рахунку 59 у частині створених за ним резервів Залишок по рахунку 55 субрахунок "Депозитні рахунки" - якщо по них нараховують відсотки

Грошові кошти та грошові еквіваленти

1250

Сума залишків за рахунками 50, 51, 52, 55 (субрахунку "Акредитиви" і "Чекові книжки", "Депозитні рахунки" - якщо за депозитними вкладами не нараховують відсотки), 57

Інші оборотні активи

1260

Показники, які не відображені в попередніх рядках розділу "Оборотні активи" балансу, наприклад, сальдо рахунку 94, якщо винних у нестачі особи до моменту складання балансу не встановлені

Усього за розділом II

1200

Сума рядків 1210, 1220, 1230, 1240, 1250 і 1260

Баланс

1600

Сума рядків 1100 і 1200

III. Капітал і резерви (підсумковий рядок 1300). Статутного капіталу (складеного капіталу, статутного фонду, вклади товаришів) (рядок 1310) - відображається величина статутного капіталу, статутного (складеного) капіталу або вклади товаришів (в залежності від конкретного джерела утворення юридичної особи).

Величина статутного капіталу вказується та, яка зареєстрована в установчих документах. Зміна величини статутного капіталу в балансі може відбуватися тільки у випадку внесення змін у статут і установчі документи організації.

Статутний капітал акціонерного товариства становить собою суму номінальної вартості акцій, розподілених між його акціонерами. Мінімальний розмір статутного капіталу закритого акціонерного товариства на дату реєстрації установчих документів становить 100 МРОТ, відкритого акціонерного товариства - 1000 МРОТ.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю (000) - це сума номінальної вартості часток, розподілених між учасниками товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу на дату реєстрації 000 повинен становити 100 МРОТ.

Власні акції, викуплені в акціонерів (рядок 1320) - такий показник буде вказаний в балансі акціонерних товариств, які формують статутний капітал як номінальну вартість випущених акцій, придбаних акціонерами. У відповідності з Федеральним законом "Про акціонерні товариства" організація зобов'язана оголосити про зменшення статутного капіталу у разі, якщо протягом року після їх придбання викуплені акції не продані іншим власникам. Власні акції обліковуються за номінальною вартістю і уточнюють величину сплаченого статутного капіталу.

Викуп власних акцій у акціонерів проводиться з договірної вартості, яка може відрізнятися від номіналу. Різницю в оцінках відносять на інші доходи/витрати. (Д-т рахунку 81 - К-т рахунки 91 - якщо викуп за ціною нижче номіналу, Д-т рахунки 91 - К-т рахунку 81 - якщо викуп за ціною вище номіналу). У бухгалтерському балансі вартість власних акцій розкривається в круглих дужках і при підрахунку підсумку за розділом III "Капітал і резерви" віднімається.

Переоцінка необоротних активів (рядок 1340). По цьому рядку показують сальдо рахунку 83 субрахунку "Переоцінка необоротних активів", яке утворилося в результаті:

- дооцінки основних засобів (ПБУ 6/01); дооцінки нематеріальних активів (ПБУ 14/2007).

Додатковий капітал, врахований на субрахунку "Переоцінка необоротних активів" може бути спрямований на уцінку основних засобів, нематеріальних активів, якщо ці об'єкти раніше піддавалися переоцінці і тому джерело для їх подальшої уцінки вже був.

Додатковий капітал (без переоцінки) (рядок 1350) - відображається сума капіталу, утвореного відповідно до вимог законодавства (сальдо по рахунку 83 "Додатковий капітал", крім субрахунка "Переоцінка необоротних активів"). Додатковий капітал утворюється в результаті:

- отримання емісійного доходу від розміщення власних акцій (інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку);

- курсових різниць, що виникають при формуванні статутного капіталу, вираженого в іноземній валюті (ПБУ 3/2006) та ін;

- фонд у основних засобах у некомерційних організацій та ін.

Додатковий капітал може бути спрямований на збільшення статутного капіталу або на операції, зворотні перерахованих (емісійний витрата, негативна курсова різниця при формуванні статутного капіталу).

Резервний капітал (рядок 1360) призначений для покриття надзвичайних збитків акціонерного товариства, нарахування дивідендів по привілейованих акціях або покриття збитків звітного року (сальдо за рахунком 82 "Резервний капітал"). Формується у відповідності з установчими документами за рахунок відрахувань від нерозподіленого прибутку звітного року. Якщо розподіл прибутку є подією після звітної дати, при відображенні в балансі слід керуватися ПБО 7/98 "Події після звітної дати".

Відповідно до законодавства акціонерні товариства мають утворювати резервний фонд (капітал) у розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менше 5% його статутного капіталу. Резервний фонд (капітал) товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від нерозподіленого прибутку до досягнення ним розміру, встановленого статутом суспільства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5% чистого прибутку до досягнення встановленої величини. Резервний капітал призначений для покриття збитків товариства, а також для погашення облігацій і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів. Витрачання резервного капіталу на інші цілі не допускається.

Організації інших організаційно-правових форм можуть створювати резервний капітал у порядку і розмірах, передбачених статутом. При цьому створення резервного капіталу для них є правом, а не обов'язком. Кошти резервного капіталу витрачаються суворо на цілі, схвалені рішенням засновників.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1370) - відображається величина прибутку/збитку, що залишилася після розподілу прибутку або покриття збитків звітного року, визначена у порядку реформації (закриття рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибули і збитки") і розподілена згідно з рішенням засновників. На підставі ПБУ 7/98 розподіл прибутку відноситься до подій, що підтверджують існували на звітну дату господарські умови, в яких організація вела свою діяльність, і визнається істотним. Дані про такі події відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року. При цьому в бухгалтерському обліку проводяться записи останніми оборотами звітного періоду до затвердження річної звітності в установленому порядку.

Якщо за результатами діяльності організація отримала нерозподілений збиток, то показує його в круглих дужках. При підрахунку підсумку за розділом III цей показник вираховується.

У проміжній звітності показник по даної рядку утворюється як сума залишків за рахунками 84 99.

Некомерційні організації в розділі "Капітал і резерви" замість статей "Статутний капітал", "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" включають групу статей "Цільове фінансування", тобто призводять залишки надійшли і невикористаних цільових коштів (рахунок 86 "Цільове фінансування") - вступних, членських, добровільних внесків, а також цільових коштів з інших джерел. Дані про залишки і рух коштів цільового фінансування наводяться некомерційними організаціями у звіті про цільове використання отриманих коштів.

IV. Довгострокові зобов'язання (підсумковий рядок 1400).

Позикові кошти (рядок 1410) - відображається заборгованість за непогашеними позиковим зобов'язанням строком погашення більше ніж через 12 місяців (залишки по рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"), включаючи нараховані відсотки. Підставою для виникнення заборгованості є кредитний договір, договір товарного кредиту або договір позики. Проте датою виникнення заборгованості є день фактичного отримання грошей або речей, визначених родовими ознаками.

При розкритті в бухгалтерському обліку і звітності даного показника слід керуватися вимогами ПБО 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами".

Відстрочені податкові зобов'язання (рядок 1420) - відображається сума відстроченого податку на прибуток, яка в наступних звітних періодах повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет. Формування цього показника регулюється ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". Відстрочені податкові зобов'язання дорівнюють величині оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, помножених на ставку податку на прибуток.

Оподатковувані тимчасові різниці виникають у результаті:

- застосування різних способів нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку;

- відстрочки або розстрочки по сплаті податку на прибуток;

- різних правил нарахування процентів за борговими зобов'язаннями для цілей бухгалтерського і податкового обліку;

- інших аналогічних відмінностей.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються у тому звітному періоді, в якому виникли оподатковувані тимчасові різниці. Вони відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів" і кредиту рахунку 77 "Відстрочені податкові зобов'язання". По мірі зменшення (погашення) відкладених податкових зобов'язань суми відображають: Д-т рахунка 77 - К-т рахунки 68.

При вибутті об'єкта, за яким було визнане відстрочене податкове зобов'язання, його сума списується на рахунок прибутків збитків у частині, в якій не буде збільшено податок на прибуток як звітного, так і наступних звітних періодах.

Оціночні зобов'язання (рядок 1430). По цьому рядку відображаються враховуються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" суми оціночних зобов'язань, передбачуваний строк виконання яких перевищує 12 місяців після звітної дати (п. 4, 8, 20 Положення з бухгалтерського обліку "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи" (ПБУ 8/2010), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 13.12.2010 р. № 167н).

Оціночне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов (п. 5 ПБУ 8/2010):

- в організації існує обов'язок, що стала наслідком минулих подій її господарської діяльності, виконання якої організація не може уникнути;

- ймовірно зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оціночного зобов'язання;

- величина оціночного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Зокрема, оціночні зобов'язання визнаються:

- у зв'язку з майбутньою реструктуризацією діяльності організації, якщо є детальний затверджений в належному порядку план майбутньої реструктуризації та організація своїми діями і (або) заявами створила у осіб, права яких зачіпаються майбутньої реструктуризації діяльності організації, обґрунтовані сподівання, що план реструктуризації буде реалізований в найближчому майбутньому (п. 11 ПБУ 8/2010);

- у зв'язку з виявленням збитковості укладеного організацією договору в разі, якщо умовами цього договору передбачено штрафні санкції за його розірвання;

- у зв'язку з допущеними організацією порушеннями законодавства, тягнуть накладення штрафів, у разі якщо виконуються всі умови визнання оціночних зобов'язань щодо таких штрафів;

- у зв'язку з участю організації в судовому розгляді, якщо в організації є підстави вважати, що судове рішення буде прийнято не на її користь, і може обґрунтовано оцінити суму відшкодування, яку їй доведеться заплатити позивачеві;

- у зв'язку з майбутніми виплатами відпускних працівникам;

- у зв'язку з майбутніми виплатами працівникам за підсумками року або за вислугу років (якщо такі виплати передбачені колективним або трудовими договорами);

- у зв'язку з наявністю зобов'язань організації з гарантійного обслуговування продукції, що продається.

Оціночне зобов'язання, передбачуваний строк виконання якого не перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, визнається в бухгалтерському обліку організації в розмірі, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків за цим зобов'язанням (п. 15 ПБУ 8/2010).

Якщо передбачуваний термін виконання оціночного зобов'язання перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, таке оціночне зобов'язання оцінюється за приведеної (дисконтованої) вартості (п. 20 ПБУ 8/2010). Вимоги, яким повинна відповідати застосовувана при визначенні приведеної вартості ставка дисконтування, наведені у ч. 2 п. 20 ПБУ 8/2010.

При заповненні цього рядка Бухгалтерського балансу використовуються дані про кредитовому сальдо на звітну дату за рахунком 96 в частині оціночних зобов'язань, передбачуваний строк виконання яких перевищує 12 місяців після звітної дати.

Інші зобов'язання (рядок 1450) - відображається кредиторська заборгованість, термін погашення якої настане більш ніж через 12 місяців. Підставою для визнання довгострокової заборгованості в обліку є особливі умови договорів, пов'язані з відстроченням або розстроченням платежу (комерційний, інвестиційний кредит). Заборгованість показується в сумі основного непогашеного зобов'язання, включаючи нараховані за звітний період відсотки. Обліковою політикою може бути передбачена можливість переведення довгострокової заборгованості в короткострокову, якщо до її погашення залишилося менше 12 місяців (Д-т рахунку 67 - К-т рахунка 66).

V. Короткострокові зобов'язання (підсумковий рядок 1500).

Позикові кошти (рядок 1510) - зазначається заборгованість за непогашеними позиковими зобов'язаннями, зі строком погашення менше ніж через 12 місяців (залишки по рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"), включаючи нараховані відсотки.

При відображенні в бухгалтерському обліку і звітності даного показника слід керуватися вимогами ПБО 15/2008 "Облік витрат за позиками та кредитами". Відображення їх у звітності аналогічно показнику довгострокових кредитів і позик, розглянутих у розділі IV "Довгострокові зобов'язання" бухгалтерського балансу.

Кредиторська заборгованість (рядок 1520) - сума кредитових сальдо за рахунками розрахунків (60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в частині авансів отриманих, 68 "Розрахунки по податках і зборах", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 75 "Розрахунки з засновниками" в частині заборгованості за доходами, 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т. д.).

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності (три роки з моменту виникнення зобов'язання), повинна бути списана на збільшення фінансового результату. Підставою для списання є акт інвентаризації кредиторської заборгованості (акт звірки розрахунків) та наказ керівника.

Відображаючи непогашену на звітну дату заборгованість постачальникам і підрядчикам за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги (сальдо за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками") слід враховувати, що підставою для визнання боргу є відповідні договори. Проте датою виникнення зобов'язань є момент відвантаження матеріальних цінностей або виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено договором. На дату виникнення зобов'язання оформляються рахунки-фактури з доданими накладними на відпуск матеріальних цінностей або актами виконаних робіт (у разі наступної оплати). Заборгованість показується в сумі, що випливає з первинних документів.

Показуючи заборгованість перед персоналом організації, відображають величину нарахованої, але не виданої заробітної плати та інших виплат на користь працівників (сальдо по рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці").

В основу розрахунків з працівниками покладено укладений трудовий договір (колективний або індивідуальний), в якому визначається порядок нарахування та дата видачі заробітної плати. Нарахування заробітної плати проводиться на підставі первинних документів: табелів використання робочого часу (для почасовиків); нарядів, маршрутних листів, відомостей виробітку (для відрядників). Додаткову заробітну плату (відпускні, пільгові години підліткам і матерям, за дні виконання державних і громадських обов'язків та ін) нараховують з розрахунку середнього заробітку за три попередніх місяці. Премії можуть визначатися трудовим договором або нараховуватися за наказом керівника за певні успіхи в роботі.

З цієї ж рядку відображають нараховані на користь працівників, але не виплачені допомоги за рахунок коштів фонду соціального страхування (з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до півтора років, на поховання, допомога жінкам, які стали на облік у ранні терміни вагітності).

Дана рядок містить інформацію про заборгованість перед державними позабюджетними фондами - це нараховані, але не перераховані суми відрахувань в пенсійний фонд, фонди обов'язкового медичного страхування і фонду соціального страхування, а також про страховий внесок у фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які обліковуються на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

Показуючи величину заборгованості з податків і зборів, відображають величину нарахованих, але не перерахованих до бюджету податків і зборів, врахованих на рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів". Підставою є бухгалтерські довідки-розрахунки та податкові декларації. До складу даного показника можуть входити: податок на прибуток; податок на додану вартість; акцизи на окремі види товарів (послуг); податок на доходи фізичних осіб; податок на майно; транспортний податок; податок на рекламу та ін

По цьому рядку відображають суми кредиторської заборгованості, що не знайшли відображення в попередніх рядках балансу:

- заборгованість по майновому і особистому страхуванню, по депонованої заробітної плати, за належними дивідендах та інших прибутків і т. п. (рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами");

- заборгованість за авансами одержаними (кредитове сальдо по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками");

- заборгованість підзвітних осіб (кредитове сальдо за рахунком 71 "Розрахунки з підзвітними особами");

- заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів, яка показує величину заборгованості з належних дивідендів на акції, відсотків за вкладами і т. п. (відображається за кредитом рахунків 75, субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" або 70 (якщо засновники є працівниками організації) на підставі рішення засновників про розподіл прибутку звітного року. При формуванні такої заборгованості необхідно враховувати зміни, внесені в Закон про акціонерні товариства Федеральним законом від 18 липня 2009 р. № 181-ФЗ. В даний час акціонерні товариства мають право приймати рішення про виплату дивідендів по акціях не тільки за результатами року, але і за результатами кварталу, півріччя, дев'яти місяців. При визначенні суми дивідендів повинна враховуватися величина чистих активів. Джерелом виплати дивідендів є прибуток суспільства після оподаткування (чистий прибуток товариства), яка визначається за даними бухгалтерської звітності товариства. Дивіденди за привілейованими акціями певних типів можуть виплачуватися за рахунок раніше сформованих для цих цілей спеціальних фондів товариства;

- інша кредиторська заборгованість.

Доходи майбутніх періодів (рядок 1530) - відображається величин доходів, отриманих у звітному періоді, але відноситься до майбутнім звітним періодам і врахована на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів". Розмежування доходів звітного та майбутніх періодів викликаний необхідністю дотримання принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. До доходів майбутніх періодів можуть бути віднесені:

- первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів (п. 29 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів);

- бюджетні кошти, спрямовані комерційною організацією на фінансування витрат (п. 9 ПБО 13/2000, Інструкція по застосуванню Плану рахунків);

- не використані на кінець звітного періоду залишки коштів цільового бюджетного фінансування, наданого організації, обліковуються на рахунку 86 "Цільове фінансування" (п. 20 ПБО 13/2000, Інструкція по застосуванню Плану рахунків);

- різниці між загальною сумою лізингових платежів за договором лізингу і вартістю лізингового майна (п. 4 Вказівок про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу).

Оціночні зобов'язання (рядок 1540) - відображається кредитове сальдо рахунку 96, сформований виходячи із виконання вимог ПБУ 8/2010 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання і умовні активи". Тут показуються суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких не перевищує 12 місяців після звітної дати (п. 4, 8 ПБУ 8/2010).

Оціночне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов (п. 5 ПБУ 8/2010):

- в організації існує обов'язок, що стала наслідком минулих подій її господарської діяльності, виконання якої організація не може уникнути;

- ймовірно зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оціночного зобов'язання;

- величина оціночного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Оціночне зобов'язання, передбачуваний строк виконання якого не перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, визнається в бухгалтерському обліку в розмірі, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат, необхідних для розрахунків за цим зобов'язанням (п. 15 ПБУ 8/2010).

Інші зобов'язання (рядок 1550) - стаття призначена для відображення зобов'язань, що не знайшли відображення по інших статтях розділу V пасиву балансу. Наприклад, тут відображають суми ПДВ, прийняті до відрахуванню при перерахуванні авансу (передоплати) і підлягають відновленню в бюджет при фактичному одержанні товарів, робіт, послуг або при поверненні перерахованого авансу (передоплати) (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172, підп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Валюта балансу (рядок 1700) показує загальну суму власних і позикових джерел утворення коштів організації: Валюта пасиву балансу (стор 1700) = Підсумок розділу III (стор 1300) + Підсумок розділу IV (стор 1400) + Підсумок розділу V (стор 1500).

В табл. 4.4. наводиться порядок формування показників для складання пасиву балансу на підставі даних бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Пасив Бухгалтерського балансу
Зміст бухгалтерського балансу
Особливості формування показників звітності за МСФЗ
Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"
Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітності
Баланс активів і пасивів
Баланс підприємства, його активи та пасиви
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси