Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітності

Перед початком складання зведеної звітності головна організація повинна отримати від усіх організацій групи наступні дані:

- про фінансових вкладеннях організацій групи в статутні капітали інших організацій;

- номінальної вартості акцій (часток капіталу) організацій групи;

- отриманому організаціями групи емісійному доході;

- залишки кредиторської і дебіторської заборгованості організацій групи один до одного;

- кредитах і позиках, виданих організаціями групи один до одного;

- нарахованих та виплачених дивідендах організаціями групи;

- внутрішньогрупові доходи та прибутку;

- придбаних у організації групи основних засобів;

- придбаних у організації групи і ще не списаних матеріалах, товарах, готової продукції.

Для складання зведеного бухгалтерського звіту використовуємо умовні дані (табл. 3.2-3.6). У прикладі будемо застосовувати форми звітності, складені головною організацією на основі типових форм з розшифровкою деяких показників, що відображають рух коштів між головний організацією і дочірнім суспільством. Для спрощення розрахунків у даному прикладі виключені деякі показники (відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання та ін).

Порядок складання зведеного бухгалтерського балансу.

Перший етап складання балансу полягає в постсрочном підсумовуванні даних бухгалтерських балансів головного орга-

Таблиця 3.2. Дані про внутрішньогрупові розрахунки між головною і дочірньою організаціями (тис. крб)

Дані про внутрішньогрупові розрахунки між головною і дочірньою організаціями (тис. руб.)

Таблиця 3.3. Баланс головної організації АТ "А" на 1 січня 20ХХ р. (тис. крб)

Баланс головної організації АТ

Таблиця 3.4. Звіт про прибутки та збитки головної організації АТ "А" на 1 січня 20ХХ р. (тис. крб)

Звіт про прибутки та збитки головної організації АТ

нізація та її дочірнього товариства для отримання так званого "проміжного зведеного балансу" (табл. 3.7).

Так як головна організація не має 100% капіталу дочірнього суспільства, на другому етапі складання зведеного бухгалтерського балансу слід нарахувати частку меншості в статутному капіталі дочірнього суспільства. У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображає величину статутного капіталу дочірнього суспільства, що не належить головної організації.

Частка меншості у зведеному бухгалтерському балансі визначається виходячи з капіталу дочірнього товариства станом на звітну дату (1000 тис. руб.) і частки участі головного орга-

Таблиця 3.5. Баланс дочірньої організації АТ "Б" на 1 січня 20ХХ р. (тис. крб)

Баланс дочірньої організації АТ

Таблиця 3.6. Звіт про прибутки і збитках дочірньої організації АТ "Б" на 1 січня 20ХХ р. (тис. крб)

Звіт про прибутки і збитках дочірньої організації АТ

нізація до його загальній величині (60%). Таким чином, частка меншості складе 400 тис. руб. [1000 - (1000 х 60%)].

У зведеному бухгалтерському балансі показник частки меншості відображається окремою статтею "Частка меншості" після стор. 1300 "Усього за розділом III", тобто за підсумком розділу III "Капітал і резерви".

Таблиця 3.7. Проміжний зведений баланс (тис. крб)

Проміжний зведений баланс (тис. руб.)

На третьому етапі з відповідних рядків проміжного балансу виключаються наступні величини.

1. Сума фінансових вкладень головної організації в дочірнє суспільство, відображена у головної організації по рахунку 58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Довгострокові фінансові вкладення" (рядок 1171 балансу - 800 тис. руб.), та вартість відповідної частки (60%) в статутному капіталі, відображена у дочірнього суспільства за рахунком 80 "Статутний капітал" (рядок 1311 балансу - 600 тис. руб.).

Якщо були фінансові вкладення дочірнього суспільства в капітал головної організації або іншого дочірнього товариства, що належить до тієї ж головної організації, то дані про них також виключаються з зведеної звітності. Після проведення зазначеної операції в рядку 1170 зведеного балансу залишиться сума 900 тис. руб. (1700-800), а в рядку 1310 сума 4500 руб. (5500-600-400), тобто частка меншості.

2. В даному умовному прикладі сума фінансових вкладень головного товариства (800 тис. руб. - рядок 1171 балансу у головної організації) не збігається з вартістю акцій, відображеної у дочірнього товариства (600 тис. руб. включено у рядок 1311 балансу у дочірнього товариства). Таким чином, виникає позитивна різниця 200 тис. руб., яка відображається у зведеному бухгалтерському балансі за статтею "Ділова репутація".

Якщо сума фінансових вкладень у головної організації виявилася менше вартості акцій, відображеної у дочірнього суспільства, від'ємна різниця відображається в пасиві зведеного бухгалтерського балансу за підсумком розділу "Капітал і резерви".

При обчисленні ділової репутації необхідно мати на увазі наступне. Придбана ділова репутація організації повинна бути скоригована протягом 20 років шляхом нарахування амортизації. Амортизація по позитивної ділової репутації організації відображається в бухгалтерському обліку шляхом зменшення її первісної вартості. Негативна ділова репутація організації рівномірно списується на фінансові результати як інші доходи.

Якщо дочірнє товариство продало свої акції за ціною, що перевищує їх номінал, й у нього утворився емісійний дохід, то, перед тим як відобразити ділову репутацію, необхідно зменшити її величину на суму емісійного доходу, що відноситься до даних акцій (так як взаємні прибутку повинні виключатися). Коли у складі групи є "внучаті" компанії, вартість придбання головною організацією акцій внучатого товариства не дорівнює частці її контролю, а частці участі, у зв'язку з чим обчислюється ділова репутація внучатого суспільства коригується на частку участі в ньому головної організації. "Внучатыми" називають дочірні товариства, що перебувають під непрямим контролем головної організації.

Як визначається ділова репутація в групі взаємозалежних організацій зі сформованою структурою. Припустимо, головна організація "А" володіє 70% акцій дочірнього товариства "Б" на суму 500 тис. крб. Дочірнє товариство "Б" володіє 60% акцій організації "В" на суму 450 тис. руб., вартість придбання яких 400 тис. руб. за номіналом. Ділова репутація, яка відображається в балансі "Б", повинна дорівнювати 50 тис. руб. (450-400), однак частка участі "А" до "в" дорівнює 42% (60% х х 70%), тому ділова репутація "В" балансі "А" буде дорівнювати 35 тис. руб. (42% : 60% х 50 тис. руб.).

3. На підставі зведеного балансу виключаються показники, що відображають дебіторську і кредиторську заборгованість між головний організацією і дочірніми товариствами. У нашому прикладі з рядків 1230 (1231) зведеного балансу виключаються дебіторська заборгованість дочірнього суспільства головному - 200 тис. руб. і дебіторська заборгованість головного товариства дочірньому - 120 тис. руб. З рядків 1520 (1521) пасиву зведеного балансу виключаються кредиторська заборгованість головного товариства дочірньому - 120 тис. руб. і кредиторська заборгованість дочірнього суспільства головному - 200 тис. руб.

Якщо в складі групи є декілька дочірніх товариств, на підставі зведеного балансу виключаються такі показники, що відображають дебіторську і кредиторську заборгованість між дочірніми товариствами.

4. На підставі зведеного балансу виключаються показники, що відображають виданий головною організацією дочірньому суспільству короткостроковий кредит. Сума кредиту (500 тис. руб.) виключається з рядків 1240 (1241) активу і відповідно з рядків 1510 (1511) пасиву зведеного балансу.

5. З рядків 1370 (1371) зведеного бухгалтерського балансу виключаються дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього суспільства, разом з тим сюди ж включаються дивіденди, сплачені дочірнім суспільством головної організації.

6. З рядків 1370 (1372) зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від реалізації основних засобів і матеріалів головною організацією дочірньому суспільству, що припадає на залишкову вартість, відповідно, цих основних засобів і матеріалів, відображену в балансі дочірнього суспільства. У нашому прикладі прибуток від продажу основних засобів дорівнює 50 тис. руб. (див. табл. 3.2), прибуток від реалізації основних засобів, що припадає на залишкову вартість цих основних засобів, 44 тис. руб. (50 : 800 = 0,063; 700 х 0,063 = = 44 тис. руб.).

Прибуток від продажу матеріалів становить 70 тис. руб. (див. табл. 3.2), прибуток від продажу матеріалів, що припадає на їх залишкову вартість, відображену в балансі дочірнього суспільства 12 тис. руб. (70 : 1200 = 0,058; 200 х 0,058 = 12 тис. руб.).

У підсумку з рядка 1370 зведеного балансу виключається 56 тис. руб. (44+12).

7. З рядка 1150 зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від реалізації основних засобів головною організацією дочірньому суспільству, що припадає на залишкову вартість основних засобів, відображену в балансі дочірнього суспільства, - 44 тис. руб. (див. п. 6).

8. З рядка 1210 зведеного бухгалтерського балансу виключається прибуток від продажу матеріалів головною організацією дочірньому суспільству, що припадає на залишкову вартість цих матеріалів, відображену в балансі дочірнього суспільства, - 12 тис. руб. (див. п. 6).

Тепер проведемо коригування проміжного зведеного балансу (табл. 3.8), потім складемо зведений бухгалтерський баланс групи "А" (табл. 3.9).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Основні відмінності консолідованої звітності від зведеної бухгалтерської звітності
Зведена і консолідована бухгалтерська звітність
Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Аудит і публічність консолідованої бухгалтерської звітності
Склад та зміст форм бухгалтерської звітності
Взаємозв'язок показників форм бухгалтерської звітності
Формування річної бухгалтерської звітності на конкретному прикладі
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси