Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складання зведеного звіту про прибутки та збитки

Першим етапом складання зведеного звіту про прибутки та збитки є порядкове підсумовування даних звітів про прибутки і збитки головної організації і її дочірнього суспільства, в результаті чого виходить проміжний зведений звіт про прибутки та збитки (табл. 3.10).

Таблиця 3.8. Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Коригування проміжного зведеного бухгалтерського балансу

Оскільки головна організація не має 100% капіталу дочірнього суспільства, на другому етапі необхідно обчислити частку меншості в прибутку дочірнього суспільства. У зведеному звіті про прибутки та збитки показник частки меншості відображає величину фінансового результату діяльну-

Таблиця 3.9. Зведений баланс групи "А" на 1 січня 200Х р. (тис. крб)

Зведений баланс групи

Таблиця 3.10. Проміжний зведений звіт про прибутки і збитки (тис. крб)

Показник

Код

рядка

За звітний період

Виручка,

в тому числі виручка від продажу продукції дочірньому суспільству

2110 2111

17080 5000

Собівартість продажів

2120

(10350)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6730

Комерційні витрати

2210

(%5)

Управлінські витрати

2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу,

у тому числі прибуток від продажу продукції дочірньому суспільству

2200 2201

2231 400

Доходи від участі в інших організаціях,

у тому числі дивіденди, отримані від дочірнього суспільства

2310 2311

60 50

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

2340

332

Інші витрати

2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

2300

1070

Поточний податок на прибуток

2410

(370)

Чистий прибуток (збиток)

2400

700

ти дочірнього суспільства, яка не належить головної організації. Частка меншості для складання зведеного звіту про прибутки та збитки визначається виходячи з величини нерозподіленого прибутку або непокритого збитку дочірнього товариства за звітний період і не належать головної організації голосуючих акцій у їх загальній кількості.

У нашому прикладі показник частки меншості в прибутку дочірнього товариства дорівнює 80 тис. руб. [200 - (200 х 60%)]. У зведеному звіті про прибутки та збитки показник частки меншості відображається за окремою статтею "Частка меншості" (рядок 2401).

Тут необхідно зазначити, що методичні рекомендації містять положення щодо відображення доходів і витрат, які формують фінансовий результат діяльності групи, за мінусом частки меншості. Однак, якщо відображати у вільному звіті про прибутки та збитки доходи і витрати у відповідності з цим положенням, цей звіт не буде відповідати методиці складання зведеного балансу, тому відображати таким чином доходи та витрати групи необхідно лише у випадку пропорційного відомості звітності.

Якщо дочірнє товариство отримало за звітний період збиток, то у зведеному звіті про прибутки та збитки виділяється показник частки меншості у збитках дочірнього суспільства. При цьому в разі якщо показник частки меншості у збитках дочірнього суспільства більше показника частки меншості в капіталі цього товариства, то на суму обчисленої різниці між цими показниками підлягає зменшенню величина резервного капіталу, а при його недостатності - додаткового і потім статутного капіталу дочірнього суспільства, що включаються у зведену бухгалтерську звітність.

На третьому етапі складання зведеного звіту про прибутки і збитки з відповідних рядків проміжного звіту виключаються наступні величини:

1. З рядка 2310 зведеного звіту про прибутки і збитки виключаються дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього товариства (50 тис. руб.). На цю суму рядок 1370 зведеного балансу не буде дорівнює рядку 2400 зведеного звіту про прибутки і збитки, так як виплата дивідендів відображається як використання прибутків за рахунок 84.

2. На підставі зведеного звіту про прибутки і збитки підлягає виключенню виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) між головний організацією і дочірнім суспільством. Для цього з рядка 2110 виключаємо 5000 руб.

3. На підставі зведеного звіту про прибутки і збитки виключається вартість продукції, проданої головною організацією дочірньому суспільству в частині списаної дочірнім суспільством на собівартість реалізованої ним в поточному періоді продукції.

Вартість списаних у минулому періоді дочірнім суспільством матеріалів, придбаних у головної організації, дорівнює 1000 руб. (1200-200), вартість списаних дочірнім товариствам у минулому періоді інших товарів і послуг, придбаних у головної організації, дорівнює 3000 тис. руб. Загальна вартість продукції, придбаної дочірнім суспільством у головного та списаної у минулому періоді - 4000 тис. руб. Дана сума виключається з рядка 2120 зведеного звіту.

Крім того, в балансі дочірнього товариства відображені матеріали на 200 тис. руб., придбані ним у головної організації і не списані на собівартість реалізованої продукції в поточному періоді. Сума реалізації, що припадає на матеріали, була виключена нами з зведеного звіту (у складі суми 5000 тис. руб.), тому з нього також повинна бути виключена собівартість цих матеріалів, відображена в звіті про прибутки і збитки головної організації. Прибуток від реалізації матеріалів на суму 1200 тис. крб. у головного товариства склала 70 тис. руб. (див. табл. 3.2), отже, прибуток від реалізації матеріалів на суму 200 тис. крб. становила у головного товариства 12 тис. руб. (70 : 1200 = 0,058; 200 х 0,058 = = 12). Отже, собівартість цих матеріалів, відображена в звіті про прибутки і збитки головної організації, склала 188 тис. руб. (200-12). Цю суму виключаємо з рядка 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.

4. Як видно з прикладу, дочірнє суспільство в поточному періоді придбало у головної організації продукції на 800 тис. руб. (див. табл. 3.2) і оприбуткувало у себе в якості основних засобів. Суми, спрямовані на придбання основних засобів, витрати дочірнього товариства не включаються. Величина реалізації даної продукції, що припадає на частку у головної організації, була виключена нами з зведеного звіту, тому з рядка 2120 зведеного звіту також повинна бути виключена собівартість цієї продукції, відображена у звіті про прибутки та збитки головної організації в сумі 750 тис. руб. (800-50). Разом з тим дочірнім товариством у звітному періоді на зазначені основні засоби була нарахована амортизація в 100 тис. руб. (800-700). З суми нарахованої амортизації необхідно обчислити величину амортизованою внутрішньогрупового прибутку у 6 тис. крб. (50 : 800 = 0,063; 100 х х 0,063 = 6 тис. руб.), на яку також необхідно зменшити рядок 2120 зведеного звіту про прибутки і збитки.

5. Після виконання всіх наведених операцій потрібно перерахувати показники, відображені за рядками 2100,2200,2310, 2300, 2400 зведеного звіту про прибутки та збитки (табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Коригування проміжного зведеного звіту про прибутки та збитки

Стаття

Номер рядка

Додано (+),

виключено (-)

Сума (тис.

руб.)

Частка меншості в прибутку дочірнього суспільства Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2401 2400

+

80

80

Дивіденди, отримані головною організацією від дочірнього суспільства

2310 (2311)

-

50

Виручка від продажу продукції між головний організацією і дочірнім суспільством

2110 (2111)

-

5000

Вартість продукції, придбаної дочірнім суспільством у головного і списана у звітному періоді: матеріали

інші товари та послуги

2120

2120

-

1000

3000

Собівартість матеріалів, списаних

2120

-

188

Собівартість основних засобів, придбаних у головної організації

Величина амортизованою внутрішньогрупового прибутку

2120

2120

-

6 750

Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності передбачено, що у разі якщо дочірнє товариство равновелико (50% належить двом головним організаціям), показники активів і пасивів такого дочірнього суспільства, що підлягають включенню в зведену звітність кожної головною організацією, визначаються виходячи з частки голосуючих акцій дочірнього товариства, що належить головний організації, в їх загальній кількості або частки участі головної організації в статутному капіталі дочірнього суспільства, тобто показники звітності зводяться пропорційно (табл. 3.12).

Таблиця 3.12. Зведений звіт про прибутки і збитки групи "А" (тис. крб)

Показник

Код рядка

За звітний період

Виручка

2110

12080

Собівартість продажів

2120

(5406)

Валовий прибуток (збиток)

2100

6674

Комерційні витрати

2210

(965)

Управлінські витрати

2220

(3534)

Прибуток (збиток) від продажу

2200

2175

Доходи від участі у інших організаціях

2310

10

Відсотки до отримання

2320

50

Інші доходи

2340

332

Інші витрати

2350

(1603)

Прибуток (збиток) до оподаткування

2300

964

Поточний податок на прибуток

241(1

(370)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

2400

594

Частка меншості в чистому прибутку

2401

80

Згідно з методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (затв. наказом Мінфіну РФ від 30.12.1996 р. № 112) показник частки меншості у зведеному звіті про прибутки та збитки діяльності відображає величину фінансового результату діяльності дочірнього суспільства, яка не належить головної організації і показується окремою статтею.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Звіт про прибутки і збитки
Методи аналізу звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Методика перевірки звіту про прибутки та збитки
Значення звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці
Звіт про прибутки і збитки
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Склад і зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси