Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекция 30. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)

Ризик як економічна категорія

Поняття ризику

В умовах ринкових відносин більшість управлінських рішень приймається в умовах ризику. Це пов'язано з відсутністю повної інформації, наявністю протиборчих тенденцій, елементами випадковості і т. д. Таким чином, проблема оцінки та врахування економічного ризику набуває самостійне значення як частина теорії і практики управління.

Бізнес неможливий без ризику. Щоб вижити і розвиватися в умовах ринкових відносин, потрібно вирішуватися на впровадження технічних нововведень, на сміливі, неординарні рішення, а це підсилює ризик.

Звідси випливає, що підприємцю доцільно не уникати ризику, а вміти оцінювати ступінь ризику й управляти ризиком, щоб зменшити його.

В даний час не існує однозначного тлумачення терміна "ризик". Найбільш широко поширене судження про ризик як про можливість небезпеки чи невдачі.

Фінансовий ризик - це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

Функціонуванню та розвитку багатьох економічних процесів притаманні елементи невизначеності. Це обумовлює появу ситуацій, які не мають однозначного результату (рішення). Якщо існує можливість кількісно і якісно визначати ступінь ймовірності того або іншого варіанта, то це буде ситуація ризику.

Звідси випливає, що ризикована (ризикова) ситуація пов'язана зі статистичними процесами і їй супроводжують три умови:

1) наявність невизначеності;

2) необхідність вибору альтернативи;

3) можливість оточити ймовірність здійснення обраних альтернатив.

Можна виділити наступні основні риси ризику:

o суперечливість;

o альтернативність;

o невизначеність.

Суперечливість ризику проявляється в тому, що, з одного боку, він забезпечує здійснення ініціатив, новаторських ідей, експериментів, тобто прискорює суспільний і технічний прогрес. З іншого боку, ризик веде до авантюризму, волюнтаризму, гальмування соціального прогресу в тих випадках, коли альтернатива в умовах ризику вибирається без належного врахування об'єктивних закономірностей розвитку явища.

Альтернативність пов'язана з необхідністю вибору з декількох можливих варіантів рішення. Там, де немає вибору, не виникає ризикована ситуація, немає і ризику. Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтернативність дозволяється різними способами. У простих ситуаціях вибір здійснюється па підставі минулого досвіду та інтуїції, в складних ситуаціях необхідно використання спеціальних методів і методик.

Існування ризику безпосередньо пов'язано з невизначеністю, яка неоднорідна за формою прояву і за змістом. Ризик є одним із способів "зняття" невизначеності, яка являє собою незнання достовірного, відсутність однозначності. Для зняття невизначеності необхідно вивчати джерела ризику.

Причини виникнення економічного ризику

Ризик пов'язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком ймовірностей їх результату. У цьому - його суб'єктивна сторона. Крім того, суб'єктивність проявляється ще і в тому, що люди неоднаково сприймають одну і ту ж ситуацію економічного ризику в силу відмінності психологічних, моральних принципів, матеріального становища і т. д.

У той же час ризик має об'єктивну сторону, яка обумовлена ймовірнісної сутністю багатьох природних, соціальних і технологічних процесів, багатоваріантністю відносин між суб'єктами. Причому об'єктивність ризику полягає ще й у тому, що він існує незалежно від того, чи усвідомлюють його наявність чи ні, ураховують або ігнорують його.

Як зазначалося, існування ризику безпосередньо пов'язано з наявністю невизначеності, яка неоднорідна за формою прояву і за змістом.

В першу чергу, це невизначеність зовнішнього середовища, яка включає в себе об'єктивні економічні, соціальні і політичні умови, в рамках яких здійснюється підприємницька діяльність і до функціонування яких вона вимушена пристосовуватися. Це можливі зрушення в суспільних потребах і споживчому попиті, поява технічних і технологічних нововведень, зміна політичної обстановки, природні явища і т. д. Значний вплив па підприємницьку діяльність надає невизначеність економічної кон'юнктури, яка випливає з мінливості попиту-пропозиції на товари, гроші, чинники виробництва, яка залежить від безлічі змінних, контрагентів та осіб, поведінку яких не завжди можна передбачити з прийнятною точністю.

Таким чином, до ключових джерел невизначеності, а отже, і ризику відносяться наступні.

1. Спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха.

2. Випадковість. Імовірнісна сутність багатьох соціально-економічних і технологічних процесів призводить до того, що в подібних умовах одне і те ж подія відбувається неоднаково, тобто має місце елемент випадковості. Це зумовлює неможливість однозначного передбачення настання очікуваного результату.

3. Наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів. Прояв цього джерела ризику досить різноманітно: від воєн і міжнаціональних конфліктів до конкуренції і розбіжності інтересів.

В результаті військових дій підприємець може зіткнутися з забороною на експорт або імпорт, конфіскації товарів і підприємств, заморожуванням іноземних інвестицій і т. д.

У боротьбі за покупця конкуренти можуть розширити номенклатуру продукції, зменшити ціну, поліпшити якість і т. д. Існує також недобросовісна конкуренція. Все це створює ситуації ризику.

4. Імовірнісний характер НТП. Загальний напрям розвитку науки і техніки може бути передбачене з певною точністю, тобто технічний прогрес неможливий без ризику, що обумовлено його імовірнісної природою.

5. Неповнота, недостатність інформації про обсяг, процесі, явище, по відношенню до якого приймається рішення, обмеженість людини в зборі і переробці інформації, її мінливість.

Процес прийняття рішень передбачає наявність інформації про наявність і величину попиту на товари та послуги, на капітал; про фінансової стійкості та платоспроможності клієнтів, конкурентів, про ціни, курси валют і т. д. На практиці така інформація часто буває різнорідної, неповною або перекрученою. Чим нижче якість інформації, що використовується при прийнятті рішень, тим вище ризик настання негативних наслідків такого рішення.

6. До джерел ризику належать також:

а) обмеженість, недостатність матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів при прийнятті та реалізації ресурсів;

б) неможливість однозначного пізнання об'єкта при існуючих методах та рівні наукового пізнання;

в) відносна обмеженість свідомої діяльності людини; відмінності в оцінках, установках і т. д.;

г) незбалансованість основних компонентів господарського механізму планування, ціноутворення, матеріально-технічного постачання, фінансово-кредитних відносин.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці використання активів і капіталу економічних систем (підприємств)
Ризик як категорія безпеки життєдіяльності
Ризик як економічна категорія
Рівень життя як соціально-економічна категорія
Поняття ризику в діяльності підприємства
Основні поняття теорії вероятностейи їх застосування до оцінки ризику
Поняття ризику
Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів
Основні причини виникнення пожеж
Причини виникнення конфліктних відносин
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси