Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція V Практика оцінки підприємства (бізнесу)

Лекція 16 Оцінка ринкової вартості

Вивчивши цю главу, ви будете вміти:

o проводити оцінку ринкової вартості пакета звичайних акцій;

o проводити оцінку вартості ВАТ

.

Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"

Коротка історія та характеристика підприємства. Закрите акціонерне товариство "XXX" засновано та зареєстровано Постановою Глави Адміністрації Московської області №___________ від 14 липня 1993 року.

Статутний капітал Товариства утворений у розмірі 7 500 000 неденомінованих рублів, що складається з 1000 звичайних іменних акцій, номінальною вартістю 7500 неденомінованих рублів за акцію.

У відповідності з Статутом і з урахуванням деномінації рубля на дату оцінки статутний капітал складає 7500 руб., що відповідає 100% пакету звичайних акцій в кількості 1000 штук номінальною вартістю 7,5 руб. за акцію.

Зазначені вище звичайні акції розподілені між акціонерами наступним чином (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Склад і структура статутного капіталу ЗАТ "XXX"

Акціонери

Кількість акцій

Частка, %

Сума, руб-

ТОВ "Фірма група Т"

800

80,0

6000,0

Муніципальне освіта

150

15,0

1125,0

Фізична особа

50

5,0

375,0

Всього

1000

100,0

7500,0

Основним видом діяльності ЗАТ "XXX", відповідно до Статуту, є організація та забезпечення певного виду робіт.

Аналіз фінансового стану ЗАТ "XXX". Фінансовий аналіз є ключовим етапом оцінки, він служить основою розуміння справжнього стану підприємства та ступеня фінансових ризиків. Результати фінансового аналізу безпосередньо впливають па вибір методів оцінки, прогнозування доходів і витрат підприємства; па визначення ставки дисконтування, що застосовується в методі дисконтованих грошових потоків; на величину мультиплікатора, що використовується в методах, які застосовуються в порівняльному підході до оцінки.

У даному розділі були розглянуті річні фінансові документи ЗАТ "ХХХ" за 2006 - 2008 рр., звіт за 9 місяців 2009 р. і проведено їх аналіз.

У процесі аналізу фінансові документи підприємства використовувалися без їх додаткової перевірки і підтвердження.

В результаті проведених коригувань та об'єднання окремих статей балансу були отримані наступні результати (табл. 16.2 та 16.3).

Таблиця 16.2

Зведені баланси-нетто за період з 1 січня 2007 р. та 1 січня 2009 р., тис. руб.

Актив

Рядки звітності

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Необоротні активи, всього

369

442

433

433

у тому числі:

Нематеріальні активи

010

Основні

кошти

120

146

217

208

208

Незавершене будівництво

130

223

225

225

225

Інвестиції

135+140

Інші

необоротні

активи

150+230

Оборотні активи, разом

191

97

89

89

у тому числі:

Запаси

210-215-216+220

8

17

10

10

Дебіторська заборгованість

240-244+215

27

47

46

46

Грошові

кошти

260

156

33

33

33

Короткострокові фін. вкладення

250-252

Інші

оборотні

активи

270

БАЛАНС

560

539

522

522

Пасив

Капітал і резерви

490-216-244-252+630+640+650

286

256

241

238

Довгострокові пасиви

590

0

0

0

0

Короткострокові пасиви, усього

274

283

281

284

у тому числі:

Кредити і позики

610

Кредиторська

заборгованість

690-610-630-640-650

274

283

281

284

БАЛАНС

560

539

522

522

Таблиця 16.3

Структура балансів-нетто за період з 1 січня 2007 р. по 1 жовтня 2009 р.

Актив

Рядки звітності

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Необоротні активи, всього

65,9

82

83

83

у тому числі:

Нематеріальні активи

010

Основні

кошти

120

26,1

40,3

39,8

39,8

Незавершене будівництво

130

39,8

41,7

43,2

43,2

Інвестиції

135+140

Інші необоротні активи

150+230

Оборотні активи, разом

34,1

18

17

17

у тому числі:

Запаси

210-215-216+220

1,4

3,2

1,9

1,9

Дебіторська

заборгованість

240-244+215

4,8

8,7

8,8

8,8

Грошові

кошти

260

27,9

6,1

6,3

6,3

Коротко

термінові

фінансові

вкладення

250-252

Інші

оборотні

активи

270

БАЛАНС

100%

100%

100%

100%

Пасив

Капітал і резерви

490-216-244-252+630+640+650

51,1

47,5

46,2

45,6

Довгострокові пасиви

590

0

0

0

0

Короткострокові пасиви, усього

48,9

52,5

53,8

54,4

у тому числі:

Кредити і позики

610

Кредиторська заборгованість

690-610-630-640-650

48,9

52,5

53,8

54,4

БАЛАНС

100%

100%

100%

100%

Валюта балансу підприємства за даними балансового звіту на 1 жовтня 2009 р. становила 522 тис. руб., абсолютна величина якої порівняно з 2006 р. зменшилася па 7,2%.

Структура балансових статей за аналізований період змінювалася наступним чином. Необоротні активи (на початок періоду 65,9%, на кінець періоду 83%) складалися з основних засобів (26,1 - 39,8%) та незавершеного будівництва (39,8 - 43,2%). Частка необоротних активів в валюті балансу-нетто збільшилася з 65,9%до 83%. Останній фактор пов'язаний із зменшенням частки оборотних активів з 34,1 до 17%.

Особливий інтерес представляє аналіз оборотних активів, які повинні забезпечувати безперервну роботу підприємства.

Насамперед, значне зниження оборотних активів відбулося за 2007 р. з 34,1 до 18%, в основному за рахунок різкого зниження з 27,9 до 6,1% коштів, з одночасним незначним збільшенням дебіторської заборгованості з 4,8 до 8,7%.

Надалі, зважаючи на припинення діяльності підприємства, структура активної частини балансу залишилася практично незмінною.

Довгострокова дебіторська заборгованість протягом усього розглянутого періоду була відсутня.

Закапчивая аналіз активної частини балансу-нетто, можна резюмувати, що зниження оборотних активів за аналізований період практично в два рази свідчить про припинення діяльності підприємства, що разом зі зниженням, а потім і відсутністю виручки від реалізації призвело до погіршення фінансового стану підприємства за аналізований період.

Переходячи до пасивної частини балансу-нетто, необхідно звернути увагу на те, що капітал і резерви оцінюваного підприємства в основному формувалися за рахунок додаткового капіталу. Статутний капітал становить близько 1,5% валюти балансу-нетто. В абсолютному вираженні капітал і резерви систематично знижувалися за рахунок непокритих збитків.

Якщо ж говорити про структуру пасивів, то частка капіталу і резервів у валюті балансу-нетто зменшилася з 51,1% у 2006 р. до 45,6% на 1 жовтня 2009 р. за рахунок збільшення частки короткострокових пасивів з 48,9% у 2006 р. до 54,4% на 1 жовтня 2009 р.

У підприємства відсутні кредити банку і позики, короткострокові пасиви складаються з кредиторської заборгованості, яка в основному представлена заборгованістю перед постачальниками і підрядчиками, яка так і не була знижена. Таким чином, можна резюмувати, що у відношенні активів несприятливим фактором є зниження оборотних активів майже в два рази за рахунок припинення діяльності підприємства.

Стосовно пасивів несприятливим фактором є висока (близько 95%) частка в складі короткострокових пасивів заборгованості перед постачальниками і підрядниками (табл. 16.4).

Таблиця 16.4

Звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2007 р. по 1 січня 2009 р., тис. руб.

Фінансові результати

Код стор

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів), у тому числі від продажу:

010

294

23

22

0

робіт, послуг

011

товарів

012

Власної продукції

013

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

020

72

Робіт, послуг

021

Товарів

022

Власної продукції

023

Валовий прибуток

029

23

22

0

Комерційні витрати

030

Управлінські витрати

040

45

48

32

Прибуток (збиток) від продажу

050

177

-25

-10

Операційні доходи і витрати

Відсотки до отримання

060

Відсотки до сплати

070

Доходи від участі у інших організаціях

080

Інші операційні доходи

090

Інші операційні витрати

100

7

5

5

3

Позареалізаційні доходи і витрати

Позареалізаційні

доходи

120

Внереализа1 червні ті витрати

130

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

170

-30

-15

-3

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

150

56

Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду

160

Надзвичайні доходи і витрати

Надзвичайні доходи

170

Надзвичайні витрати

180

17

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду)

190

97

-30

-15

-3

Аналіз Звіту про прибутки і збитки дозволяє зробити наступні висновки. Підприємство за 2006 р. отримало прибуток. Проте в 2007 р. обсяг виручки різко скоротився майже в 13 разів. Величина управлінських витрат практично залишилася на колишньому рівні плюс операційні витрати, що призвело до збитку у сумі 30 тис. руб., в той час як на початок року у підприємства була прибуток в сумі 97 тис. руб.

У 2008 р. становище залишилося на колишньому рівні, що також призвело до збитку за цей період в сумі 15 тис. руб. Одночасно знизилися і управлінські витрати, інакше збиток був би ще більше.

У 2009 р. підприємство не мало виручки від реалізації у зв'язку з припиненням діяльності і за рахунок операційних витрат отримало збиток в 3 тис. руб.

Таким чином, можна резюмувати, що підприємство за аналізований період практично припинило свою діяльність з 2007 р., залишивши на колишньому рівні управлінські та операційні витрати, що призвело до збитків за період з 2007 по 2009 р.

Додаткову інформацію про фінансовий стан підприємства з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив можна отримати з аналізу коефіцієнтів, що характеризують ліквідність та платоспроможність, а також фінансову стійкість підприємства.

Розглянемо в динаміці деякі з цих коефіцієнтів, розраховані по кожному звітному періоду.

Для подальшого проведення фінансового аналізу були розраховані наступні показники (табл. 16.5).

Таблиця 16.5

Показники для розрахунку коефіцієнтів за період з 1 січня 2007 р. по 1 жовтня 2009 р., тис. руб.

Показник

Рядки звітності

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Поточні активи

290-216-230-244-252

191

97

89

89

Довгострокові

активи

190+230

369

442

433

433

Ліквідні активи

215+250+260

156

33

33

33

Запаси

210-215-216+220

8

17

10

10

Грошові кошти

260+250-252

156

33

33

33

Позикові кошти

590+690-630-640-650

274

283

281

284

Довгострокові зобов'язання

590

0

0

0

0

Поточні пасиви

690-630-640-650

274

283

281

284

Збитки

465+475

0

30

15

3

Величина активів

560

539

522

522

Величина власного капіталу

286

256

241

238

Величина дебіторської заборгованості

27

47

46

46

Величина власних оборотних коштів

-83

-186

-192

-195

Виручка

010

294

23

22

0

Витрати на виробництво продукції

020

72

48

32

Прибуток від реалізації

050

177

-25

-10

Балансова прибуток

140

170

-30

-15

-3

Чистий прибуток

190

97

-30

-15

-3

Аналіз платоспроможності і ліквідності. Показники ліквідності, наведені в табл. 16.6, застосовуються для оцінки спроможності підприємства виконувати свої короткострокові (поточні) зобов'язання. Вони дають уявлення про платоспроможність підприємства на даний момент. Усі розраховані коефіцієнти порівнюються з нормативами.

Таблиця 16.6

Динаміка показників платоспроможності та ліквідності

Показник

Формула розрахунку

Норматив

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Величина функціонуючого капіталу (власні оборотні кошти), тис. руб.

Поточні активи / Поточні зобов'язання

-83

-186

-192

-195

Маневреність власних обігових коштів

Грошові кошти / Функціонуючий капітал

0-1

Н/р

Н/р

Н/р

Н/р

Загальний коефіцієнт ліквідності (поточної ліквідності)

Поточні активи / Поточні зобов'язання

1-2

0,7

0,34

0,32

0,31

Уточнений коефіцієнт ліквідності (швидкої ліквідності)

Грошові кошти + короткострокові цінні папери і ДЗ/Поточні зобов'язання

>=0,7

0,67

0,28

0,28

0,28

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти / Поточні зобов'язання

>=0,2

0,57

0,12

0.12

0,12

Частка оборотних коштів в активах, %

Поточні активи/ Величина господарських засобів

>=30%

34,1%

18,0%

17%

17%

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами

Функціонуючий капітал / Оборотні кошти в запасах, витратах і інших активах

0,6-0,8

Н/р

Н/р

Н/р

Н/р

Величина власних оборотних коштів характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства, тобто активів, що мають оборотність менш одного року.

Отримана негативна величина за весь період показує, що підприємство, маючи питому вагу власного капіталу в загальних пасивах організації нижче нормативного (див. коефіцієнт автономії), також і не здатне покрити свої короткострокові зобов'язання за рахунок коштів в обороті. Ця величина являє собою перевищення поточних пасивів над поточними активами, і саме на цю суму для безперебійного функціонування підприємству необхідно залучати додаткові джерела покриття.

Маневреність власних оборотних коштів характеризує ту частину власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник може змінюватися від нуля до одиниці і встановлюється підприємством самостійно, наприклад, в залежності від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.

Даний показник за аналізований період не розраховувався, оскільки підприємство відчувало нестачі власних оборотних коштів на всі звітні дати.

Коефіцієнт поточної ліквідності, або як його іноді називають, "коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів. Отже, якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче.

Відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від 1 до 2.

Нижня межа обумовлена тим, що поточних активів має бути щонайменше досить для погашення короткострокових зобов'язань, інакше підприємство може виявитися неплатоспроможним по цьому виду кредиту. Однак у російської практиці значення цього коефіцієнта менше двох є підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною.

За аналізований період року значення даного коефіцієнта значно нижче нормативного. Це свідчить про те, що підприємство не має можливості зараз покрити короткострокові пасиви наявними оборотними активами.

У цьому показнику не враховується ступінь ліквідності окремих компонентів оборотного капіталу, тому необхідно розрахувати коефіцієнти швидкої і абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за своїм призначенням аналогічний коефіцієнту покриття, однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення складається не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато більш важливо, і в тім, що грошові кошти, які можна виручити у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути значно менше витрат по їх придбанню.

До грошових коштів і дебіторської заборгованості можна додати легко реалізовані цінні папери. У західній літературі наводиться орієнтовне нижнє значення цього показника: 1. У Росії його оптимальне значення визначається як 0,7 - 0,8.

Для оцінюваного підприємства коефіцієнт швидкої ліквідності відповідав нормативу тільки у 2006 р. Це свідчить про те, що для погашення короткострокових боргів ліквідних активів було недостатньо і, в разі необхідності, підприємство було б змушене залучати товарно-матеріальні запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства: він показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2. У вітчизняній практиці фактичні середні значення даного коефіцієнта, як правило, значно нижче, а галузевих нормативів поки немає.

Для оцінюваного підприємства, як це видно з таблиці, коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідав нормативу тільки в 2006 р., так як у підприємства було достатньо коштів, в подальшому коефіцієнт був нижче нормативу.

Частка оборотних коштів в активах у оцінюваного підприємства відповідала нормативу також тільки в 2006 р., коли велася фінансово-господарська діяльність, яка в подальшому частка значно нижче нормативу.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Цей коефіцієнт використовується для визнання структури балансу задовільною. Рекомендований інтервал 0,6 - 0,8.

Отримані негативні результати менше нормативу (причому значно), що свідчить про те, що в даний момент підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах, отже, структура балансу незадовільна.

Аналіз фінансової стійкості. Аналіз фінансової стійкості проводиться для виявлення платоспроможності підприємства і спрямований на виявлення стабільності або нестабільності його діяльності у світлі довгострокової перспективи, ступінь залежності підприємства від кредиторів і інвесторів (табл. 16.7).

Виходячи з того, що довгострокові кредити і позикові кошти спрямовуються переважно на придбання основних засобів і на капітальні вкладення, для виконання умови платоспроможності підприємства необхідно обмежити запаси і затрати величиною власних оборотних засобів із залученням у разі необхідності короткострокових позикових коштів.

Таблиця 16.7

Динаміка показників фінансової стійкості

Показник

Формула

розрахунку

Норматив

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу-нетто

> = 0,6

0,51

0.48

0,46

0,46

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні обігові кошти / Власний капітал

-0,29

-0,73

-0,8

-0,82

Коефіцієнт фінансування (співвідношення власних і позикових коштів)

Позиковий капітал / Власний капітал

0,96

1,11

1,17

1,19

Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує частку власних коштів від всієї суми активів. По мірі наближення значення коефіцієнта до 1 зменшується ризик невиконання підприємством своїх боргових зобов'язань. Зростання коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику фінансових труднощів в майбутні періоди, підвищуючи гарантії виконання підприємством своїх зобов'язань. Найбільш поширена думка, що частка власного капіталу повинна бути досить велика. Вказують і нижня межа цього показника - 0,6. Справа в тому, що у підприємство з високою часткою власного капіталу кредитори вкладають кошти більш охоче, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів.

Значення даного коефіцієнта у оцінюваного підприємства протягом усього аналізованого періоду нижче нормативу, тобто підприємство фінансово несамостійно і весь його позиковий капітал не може бути компенсований власністю підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована.

Значення цього показника може відчутно варіюватися в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності.

Даний показник неможливо проаналізувати, так як весь період підприємство зазнавало недолік власних оборотних коштів та власний капітал використовувався для фінансування поточної діяльності. Структура власних коштів, в якій значна частина не може бути використана для поточних виробничих цілей, так як овеществлена у вигляді основних виробничих фондів, знижує маневреність капіталу.

Коефіцієнт фінансування дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

У оцінюваного підприємства значення даного показника в динаміці зростала і перевищувала власний капітал, що характеризує повну залежність від кредиторів і підтверджується збільшенням кредиторської заборгованості. Дані, наведені в табл. 16.7, однозначно визначають ситуацію з фінансовою стійкістю для оцінюваного підприємства як кризовий стан. Таким чином, можна сказати, що стан оцінюваного підприємства фінансово нестійке.

Оцінка ліквідності активів підприємства. Розгляд структури балансу дозволяє оцінити тип ліквідності балансу. Абсолютно стійким вважається баланс, в якому задовольняються наступні відносини:

o найбільш ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення) повинні бути більші або дорівнювати найбільш терміновим зобов'язанням (кредиторській заборгованості);

o быстрореализуемые активи (дебіторська заборгованість та інші активи) повинні бути більшими або дорівнювати короткостроковим пасивам (короткострокові кредити і позики);

o повільно реалізовані активи (запаси і витрати, за винятком витрат майбутніх періодів) повинні бути більшими або дорівнювати довгостроковим пасивам (довгострокові кредити і позики);

o важкі для реалізації активи (необоротні активи) мають бути меншими або дорівнювати сталим пасивам (джерелам власних коштів).

Таблиця 16.8

Динаміка показників оцінки ліквідності балансу

Показник

Формула

розрахунку

Норматив

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.10.09

Розподіл активів, % до валюти балансу

Довгострокові (позаоборотні) активи

65,9

82

83

83

Поточні

(оборотні)

активи

34.1

18

17

17

Розподіл джерел коштів, %

Власні

51,1

47,5

46,2

45,6

Позикові

48,9

52,5

53,8

54,4

Відношення найбільш ліквідних активів до найбільш терміновим зобов'язанням

(Грошові кошти і Короткострокові фінансові вкладення) / (Кредиторська заборгованість)

>=1

0,0

0,0

0,0

0,0

Ставлення важко реалізованих активів до постійних пасивів

Необоротні активи / Джерела

власних

засобів

<=1

1,3

1,7

1,8

1,8

Розраховані показники ліквідності балансу (табл. 16.8) свідчать про критичному становищі.

Частка довгострокових активів за часткою у валюті балансу-нетто всі аналізовані роки перевищує частку поточних активів у 2-5 разів, поступово збільшуючись при цьому. В джерелах коштів - позикові перевищують власні. Ставлення важко реалізованих активів до постійних пасивів, тобто відношення необоротних активів до джерел власних коштів, майже в два рази перевищує норматив.

А так як для визнання балансу ліквідним вимагається виконання всіх нормативів, то, незважаючи на відсутність у підприємства довгострокових і короткострокових кредитів і позик, баланс слід визнати неліквідним.

Аналіз рентабельності. Одними з головних підсумків діяльності підприємства за період є показники рентабельності (фінансової прибутковості), що розраховуються як відношення отриманого прибутку до витрат (витрат, фінансових вкладень коштів) на її отримання.

З фінансової звітності слід, що тільки 2006 р. підприємство закінчило з прибутком, надалі звітні періоди характеризувалися збитками, тому немає бази даних для розрахунку рентабельності.

Основні висновки з аналізу фінансового стану підприємства. Проведений аналіз бухгалтерських балансів, звітів про фінансові результати, розрахунок фінансових коефіцієнтів та їх порівняння з нормативними значеннями за період з 2006 по 2009 р. свідчить:

o підприємство отримало прибуток від виробничої діяльності за 2006 р., надалі фінансово-господарська діяльність припинена і настав кризовий стан;

o структура балансу є незадовільною, так як коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними коштами не відповідає прийнятої в Росії нормі;

o розмір кредиторської заборгованості перевищує власний капітал підприємства, і підприємство не в змозі розрахуватися за своїми зобов'язаннями;

o баланс підприємства неліквідний;

o підприємство фінансово нестійке;

o у підприємства за весь аналізований період був недолік власних оборотних засобів;

o підприємство нерентабельне.

Дана ситуація склалася на підприємстві у зв'язку з припиненням фінансово-господарської діяльності.

Найбільш трудомістким методом є визначення ринкової вартості акцій на основі оцінки бізнесу. Для більшості російських підприємств цей метод є єдино прийнятним, оскільки їх акції не котируються на фондовому ринку і немає регулярної виплати дивідендів.

При визначенні ринкової вартості бізнесу (підприємства як чинного, контрольного або неконтрольного пакета акцій) у відповідності з міжнародними стандартами, стандартами РОО і просто прийнятої в Росії практикою можуть використовуватися три принципово різних підходу (витратний, ринковий і дохідний), всередині яких можуть бути варіанти та різні методи розрахунків.

Висновки. При аналізі інформації, наданої замовником оцінки, були зроблені наступні висновки:

o організаційно-правовою формою об'єкта оцінки є закрите акціонерне товариство, отже, акції ЗАТ "XXX" на фондовому ринку не котируються;

o дивіденди на підприємство в попередні роки не виплачувалися.

Виходячи з цього був зроблений висновок, що для розрахунку ринкової вартості комунального пакету акцій ЗАТ "XXX" необхідно розрахувати вартість бізнесу, що відповідає 100% пакетом акцій цього підприємства, і лише потім розраховувати вартість цікавить пакета.

За результатами проведеного фінансового аналізу, обробки отриманої інформації було прийнято рішення дохідний підхід не застосовувати, так як за нинішньої фінансової ситуації на оцінюваному підприємстві, відсутності фінансово-господарської діяльності, ретроспективних даних і будь-якої бізнес-планів на перспективу неможливо спрогнозувати майбутні позитивні грошові потоки.

Ринковий підхід не може бути використаний за повної відсутності інформації за порівнянними підприємствам в Росії.

Отже, для проведення розрахунків, найбільш придатним при сформованій фінансової ситуації на оцінюваному підприємстві, є метод вартості чистих активів у межах витратного підходу.

Оцінка вартості витратним підходом (метод вартості чистих активів). Даний підхід, як уже згадувалося, представлений двома методами: методом чистих активів і методом ліквідаційної вартості. В даному випадку використовується метод чистих активів, оскільки мова не йде про ліквідацію підприємства.

Для зручності подальших розрахунків баланс ЗАТ "XXX" па 1 жовтня 2009 р. був трансформований на увазі, загальноприйнятим у західній практиці бухгалтерського обліку. В агрегованій формі трансформований баланс представлений у табл. 16.9.

Таблиця 16.9

Агрегований баланс за 2009 р.

АКТИВ

тис. руб.

Поточні активи, в т. ч.

89

грошові кошти

33

рахунки до отримання

46

товарно-матеріальні запаси

10

інші поточні активи

0

Основні засоби та необоротні активи, в т. ч.

433

нематеріальні активи

0

основні засоби

208

незавершене будівництво

225

інвестиції

0

інші необоротні активи

0

БАЛАНС

522

ПАСИВ

Поточні зобов'язання

284

Довгострокові зобов'язання

0

Капітал і резерви

238

БАЛАНС

522

Коригування статей агрегованого балансу проводилася за такими напрямами:

o коригування грошових коштів не проводиться;

o дебіторська заборгованість (рахунки до отримання).

Розшифровка дебіторської заборгованості ЗАТ "XXX"

надана не була, тому невідомі дати її виникнення та дебітори. Однак з аналізу наявної фінансової звітності слід, що з моменту припинення фінансово-господарської діяльності дебіторська заборгованість залишалася незмінною протягом всього аналізованого періоду.

Крім того, остання фінансова звітність, що надійшла в розпорядження оцінювачів, складена на 1 жовтня 2009 р.

Таким чином, можна припустити, що дебіторська заборгованість виникла більше трьох років тому і її, можливо, враховувати як потенційно безнадійний борг, коректування якого буде дорівнює 100%, у грошовому еквіваленті 46 тис. руб.

Запаси представлені сумою ПДВ і не коригувалися.

Основні засоби та незавершене будівництво представляють в активі значну частку (83%), проте розшифровка за даними статей балансу також не надана у зв'язку з припиненням діяльності підприємства. Для отримання хоч якихось даних за вказаними статтями робилися спроби зв'язатися з керівництвом ЗАТ "XXX", однак цього, на жаль, не вдалося.

Таким чином, коригування основних засобів і незавершеного будівництва не проводилася і представлена за балансовою вартістю.

Зобов'язання підприємства із-за відсутності інформації про терміни погашення коригуванню не піддавалися і враховувалися як обов'язкові для виконання за балансовою вартістю.

В процесі оцінки не були виявлені які-небудь незареєстровані зобов'язання, потребують відповідного обліку.

Величина власного капіталу в табл. 16.10 розрахована як різниця між сумарними активами і зобов'язаннями.

Таблиця 16.10

Розрахунок методом чистих активів

Показник

Дані, тис. руб.

Поправки, тис. руб.

Обґрунтована ринкова вартість, тис. руб.

АКТИВИ

Грошові кошти

33

0

33

Рахунки до отримання

46

-46

0

Товарно-матеріальні запаси

10

0

10

Інші поточні активи

0

0

0

Усього поточні активи

89

-46

43

Основні засоби

208

0

208

Інвестиції

0

0

0

Незавершене

будівництво

225

0

225

Нематеріальні

активи

0

0

0

Інші необоротні активи

0

0

0

Всього необоротні активи

433

0

433

БАЛАНС

522

-46

476

Поточні зобов'язання

284

0

284

Розрахунки з постачальниками

269

0

269

Заборгованість перед бюджетами і позабюджетними фондами

15

0

15

Інші поточні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

0

0

0

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

284

0

284

КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

238

-46

192

БАЛАНС

522

0

476

ВЛАСНИЙ

КАПІТАЛ

238

0

192

Обґрунтована ринкова вартість 100% пакета акцій ЗАТ "XXX"

192

Оскільки величина власного капіталу є ринкова вартість підприємства як діючого, то ринкова вартість 100% пакета акцій ЗАТ "XXX", розрахована методом чистих активів, становить 192 тис. руб.

100%-вий пакет акцій складається з 1000 звичайних акцій. Тоді вартість 150 акцій (15% статутного капіталу) становить (округлено)

192 тис. руб. x 150 акцій: 1000 акцій = 29 тис. руб.

Метод вартості чистих активів визначає 100% вартість власного капіталу, тобто контрольний пакет акцій. Тому необхідно зробити знижку на неконтрольний характер оцінюваної пакета акцій ЗАТ "XXX".

Премія за контроль являє собою вартісне вираження переваги, пов'язане з володінням контрольною часткою. Вона відбиває додаткові можливості контролю над підприємством (порівняно з меншою часткою).

Знижка за неконтрольний характер - величина, на яку зменшується вартість оцінюваного пакета акцій (в загальній вартості підприємства) з урахуванням її неконтрольного характеру.

Знижка за неконтрольний характер є похідною від премії за контроль. Знижка на неконтрольний характер у відсотках розраховується за наступною формулою: 1 - (1/1 + премія за контроль).

На думку оцінювача, з урахуванням світового досвіду премія за контроль становить приблизно 30 - 40%, приймемо в середньому 35%, тоді знижка за неконтрольний характер складе 25% або 7 тис. руб. (округлено).

Таким чином, з урахуванням знижки на неконтрольний характер ринкова вартість оцінюваного пакета акцій ЗАТ "XXX", розрахована методом вартості чистих активів, становить (округлено)

29 000 руб. - 7000 руб. = 22 000 руб.

Підсумкове висновок про вартість. Згідно договору № ХХХ від ХХХ 2010 р. оцінювач, базуючись на доступній інформації, здійснив оцінку ринкової вартості пакета звичайних акцій розміром 150 штук (15% статутного капіталу), що належить Муніципальному утворенню в ЗАТ "XXX".

Оцінка проведена у відповідності зі стандартами Російського суспільства оцінювачів, Міжнародними стандартами оцінки і заснована на застосуванні витратного (майнового) підходу до оцінки за методикою вартості чистих активів.

Встановлено, що ринкова вартість об'єкта оцінки становить: 22 000 (двадцять дві тисячі) руб.

Результат оцінки дійсний тільки іа дату оцінки з урахуванням усіх обмежуючих умов і зроблених припущень, обумовлених у звіті про оцінку.

Таблиця 16.11

Розрахунок ринкової вартості методом дисконтування грошових потоків

Показник

2010 р., тис. руб.

2011 р., тис. руб.

Постпрогнозний період

Виручка від реалізації продукції

9586

40 773

40 773

Змінні витрати

6047

25 772

25 772

Постійні витрати

2254

4710

4710

Разом витрат на виробництво і реалізацію продукції

8302

30 432

30 432

Оподатковуваний прибуток

216

1051

2102

Податок на прибуток

52

253

504

Чистий прибуток

1232

10 088

9947

Амортизаційні відрахування

63

294

294

Потреби в додатковому оборотному капіталі

228

2359

294

Капітальні вкладення у необоротні активи

1681

Залишкова вартість у постпрогнозний період

34 682

Поточна вартість грошових потоків у прогнозний і постпрогнозний періоди

29 647

Надлишок власного оборотного капіталу

1308

Ринкова вартість

нефункціональних

активів

2697

Ринкова вартість на основі дохідного підходу

33 679

Прогнозний період , обмежений двома роками (2010 та 2011), так як на подальшу перспективу планування на ЗАТ "XXX" не здійснюється. З метою уникнення впливу інфляційних процесів у економіці Російської Федерації на прогнозовані грошові потоки оцінюваного підприємства розглядається реальний (у цінах поточного року) грошовий потік для власного капіталу.

Прогноз доходів (виручки від реалізації продукції) здійснено з урахуванням фактичних в III кварталі 2010 р. і планованих в IV кварталі 2010 р. обсягів реалізації продукції; планованих в 2011 р. і постпрогнозний період обсягів виробництва продукції в цепах 2010 р. При визначенні майбутніх прибутків інші операційні, позареалізаційні і надзвичайні доходи (стор 090, 120, 170) в загальній сумі доходів враховувалися, так як є нетиповими або одноразовими і не відносяться до основного виду діяльності. Мета виявлення таких операцій полягає в необхідності "нормалізації" бухгалтерської звітності і визначення ринкової вартості тільки на основі даних, характерних для нормально діючого бізнесу.

Прогноз витрат. До зазначених витрат у структурі витрат ЗЛО "XXX" відносяться надзвичайні витрати (стор 180) і частково позареалізаційні витрати (стор 130), в тому числі такі витрати ЗАТ "ХХХ" за 2010 р., як:

o додатковий платіж по прибутку;

o курсова різниця;

o доведення ціни продукції до ринкової.

За даними ЗЛО "XXX" за 1-е півріччя 2010 р. постійні витрати у собівартості продукції підприємства склали 34%. До постійних витрат можна віднести також комерційні витрати (стор 030) і деякі витрати у складі позареалізаційних витрат, а саме:

o податок на майно;

o витрати на утримання законсервованого виробництва.

Інші враховані у складі грошового потоку витрати є змінними. До складу постійних витрат 2010 р. включені амортизаційні відрахування на обладнання, що поставляється ЗАТ "XXX" в рамках договорів бартерної угоди, і податок на майно, що нараховується на дане устаткування. Плановані витрати враховані в цінах 2010 р.

Оподатковуваний прибуток визначається як різниця виручки від реалізації продукції підприємства, сукупності витрат на виробництво і реалізацію продукції, прибутку від реалізації (згідно з п. 4.6 Інструкції МНС від 15 червня 2000 р. № 62 та постановою Уряду РФ від 15 квітня 1996 р.), величини капітальних вкладень (згідно п. 4.1 Інструкції МНС від 15 червня 2000 р. № 62), але не більше 50% від оподатковуваного прибутку (відповідно до п. 4.7 Інструкції МНС від 15 червня 2000 р. № 62).

Величина податку на прибуток складає 24% від оподатковуваного прибутку.

Чистий прибуток є різниця виручки від реалізації продукції підприємства, сукупності витрат на виробництво і реалізацію продукції та податку па прибуток.

Величина амортизаційних відрахувань у 2-му півріччі 2010 р. прийнята за фактом, в 2011 р. і в постпрогнозний період з урахуванням амортизаційних відрахувань на обладнання, що поставляється ЗАТ "XXX" в рамках договорів бартерної угоди.

Так як в довгострокових позикових засобах ЗАТ "XXX" не потребує (за даними керівництва підприємства і на підставі аналізу перспектив розвитку оцінюваного підприємства), прогноз інвестицій буде включати:

o прогноз капітальних вкладень на приріст власного оборотного капіталу, який у зв'язку із зростанням обсягу виробництва здійснюється з урахуванням необхідної величини власного оборотного капіталу (у відсотках від обсягу реалізації). Необхідна величина власного оборотного капіталу визначена на рівні 10% від обсягу реалізації. Дане значення є відношенням величини власного оборотного капіталу підприємства на 1 січня 2010 р. без урахування дебіторської та кредиторської заборгованості до виручки від реалізації за період з 1 липня 2009 р. та 1 липня 2010 р.;

o прогноз капітальних вкладень, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів розвитку виробництва. Згідно з договорами бартерної угоди укладених ЗАТ "XXX" з фірмою "ХХХХ", остання до 31 грудня 2010 р. постачає, здійснює монтажні роботи, налагодження, випробування і пуск в експлуатацію лінії по виробництву. Вартість встановленого обладнання у відповідності з вищевказаними договорами, діючими тарифами митних зборів та з урахуванням курсу долара США на дату оцінки складе 1681 тис. руб.

Визначення залишкової вартості (вартості грошових потоків у постпрогнозний період) ґрунтується на передумові про те, що підприємство здатне приносити дохід і після закінчення прогнозного періоду. Передбачається, що після закінчення прогнозного періоду доходи підприємства стабілізуються, і в залишковий період будуть мати місце стабільні довгострокові темпи зростання або нескінченні рівномірні доходи. Розрахунок залишкової вартості відповідно до моделі Гордона проводиться за формулою S0= CFtN х (1 + q)/(r - q), де S0 - приведена на кінець прогнозного періоду поточна вартість нескінченного ануїтету за постпрогнозний період (залишкова вартість); CFiN - грошовий потік в останній рік прогнозного періоду; q - річний темп приросту грошового потоку; r - ставка дисконту.

При визначенні залишкової вартості в кінці прогнозного періоду річний темп приросту грошового потоку приймається рівним нулю.

Обгрунтування ставки дисконту. Ставка дисконту по моделі кумулятивного побудови включає:

o безризикову норму прибутковості;

o норму прибутковості, що покриває несистематичні ризики, характерні для оцінюваної компанії.

Безризикова ставка. Так як ми беремо в розрахунках за основу реальний грошовий потік, то розраховуємо ставку дисконту за формулою Фішера:

rр = (rN - i) / (1 + i), де rр - реальна ставка; rN - номінальна ставка; * - індекс інфляції.

З урахуванням вищевикладеного та беручи до уваги те, що прогноз інфляції російської валюти значно ускладнений, в якості безризикової ставки приймемо ефективну прибутковість до погашення єврооблігацій РФ з датою погашення 26 червня 2015 р., складову 15,71% річних. Дані цінні папери є, на нашу думку, найбільш надійним інвестиційним інструментом на сьогоднішній день, відповідає всім перерахованим вище умовам. З урахуванням середньорічної інфляції долара -3% безризикова ставка складе 12,7%.

Модель кумулятивної побудови ставки дисконту в класичному варіанті включає аналіз наступних факторів ризику: розмір компанії, фінансову структуру,

диверсифікованість клієнтури, диверсифікацію виробничої (товарну) і територіальну, прогнозованість доходів, ключову фігуру в управлінні (якість керівництва) та інші особливі ризики.

Розмір компанії. Розрахунковий розмір чистих активів по оцінюваної компанії може порівнюватися з даними найбільших компаній країни. Величина чистих активів ЗАТ "XXX" становить на 1 липня 2010 р. 14 586 тис. руб.

Основна формула розрахунку премії фактора ризику на розмір підприємства наступна:

де X - очікуваний рівень премії фактора ризику на розмір підприємства; Хтаx - максимальний розмір премії (5%); N - величина j-го показника оцінюваного підприємства; Nтах - величина j-го показника, при якій величина премії фактора ризику на розмір підприємства мінімальна (0%).

Якщо взяти в якості показника Nmax (величину чистих активів) показником найбільших компаній Росії, премія за ризик по фактору "розмір компанії" для ЗАТ "XXX" складе 5%.

Фінансова структура. Фінансова структура складається з власних і позикових коштів у певному співвідношенні. Формалізація аналізу фінансової структури компанії передбачає зіставлення різних коефіцієнтів, розрахованих по компанії, з певними середніми або нормативними (розрахунково-оптимальними) значеннями.

Для порівняння обрані наступні коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан компанії:

o коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) - показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, мобілізувавши всі оборотні кошти, є узагальнюючим показником, який характеризує задоволеність/незадоволеність бухгалтерського балансу;

o коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації);

o коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує ступінь абсолютної незалежності підприємства.

Для узагальнюючої оцінки фінансової структури як фактора ризику підприємства, зробимо порівняння вищевказаних коефіцієнтів з нормативними (рекомендовані і оптимальні) значення та визначимо середнє значення премії за ризик (табл. 16.12). При цьому оптимальне значення відповідного показника буде відповідати мінімальній величині премії; рекомендоване значення показника - максимальною величиною премії.

Таблиця 16.12

Порівняння показників фінансового стану підприємства

Показник

Величина

показника

Рекомендовані (оптимальні) значення

Премія за ризик, %

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

1,54

>=1(>=2)

3,24

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,75

>0,5(<=1)

2,50

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації)

0,30

<1(0)

1,67

Фінансова структура

2,5%

Диверсифікація клієнтури. В якості базового підходу до аналізу диверсифікації клієнтури використаний метод концентрації. В основі методу лежить розрахунок сукупності коефіцієнтів концентрації, використовуваних для визначення ступеня монополізації ринку.

Коефіцієнт концентрації показує, яка частка виручки припадає на певне число найбільших споживачів.

При аналізі ступеня монополізації попиту розглядаються рівні:

o концентрації найбільших споживачів, у тому числі одного (СR-1), трьох (CR-3), восьми (CR-8) і двадцяти чотирьох (CR-24). Підсумкова величина премії за ризик диверсифікації клієнтури визначається за формулою:

(16.1)

де Хд.до - шуканий рівень премії за ризик; Xj - премія за ризик, визначена на основі j-го рівня концентрації; Aj - вага-го рівня концентрації.

Премія за ризик по фактору диверсифікації клієнтури, розрахована на основі j-го рівня концентрації споживачів, визначається за формулою:

(16.2)

де Xj - премія за ризик, визначена на основі j-го рівня; Хmax - максимальний розмір премії (5%); Nj - частка у виручці певної кількості клієнтів, відповідного j-ого рівня концентрації споживачів.

Вага 1-го рівня концентрації споживачів (Aj) визначається виходячи з логіки: втратити одного клієнта при інших рівних умовах в 24 рази простіше, ніж втратити одночасно 24 клієнта, отже, ступінь ризику знижується. Звідси ваги: CR-1 - 24, CR-3 - 8, CR-8 - 3, CR-24 - 1 та сумарна вага - 36 (табл. 16.13).

Згідно з вихідними даними, представленими ЗАТ "XXX", і вищевказаними формулами 16.1 і 16.2 премія за ризик по фактору диверсифікації клієнтури складе 0,4%.

Таблиця 16.13

Дані для розрахунку

Рівень концентрації споживачів

Кількість

споживачів

Частка в виручці,

%

Премія за ризик Xj, %

Вага рівня концентрації споживачів Aj

CR-1

1

4,52

0,23

24

CR-3

3

12,03

0,60

8

CR-8

8

26,10

1,31

3

СЛ-24

24

36,10

1,81

1

Разом

0,44

36

Виробнича (товарна) і територіальна диверсифікація. Для визначення премії за ризик використовується формула

(16.3)

де Хт.д - премія за ризик по фактору товарної диверсифікації; Хmax - максимальний розмір премії (5%); R - коефіцієнт кореляції.

З урахуванням даних, представлених в табл. 16.14:

o коефіцієнт кореляції складе R 0,9252;

o премія за ризик виробничої (товарної) диверсифікації складе 4,6%.

Таблиця 16.14

Дані для розрахунку премії за ризик виробничої (товарної) диверсифікації

Показник

1 кв. 2007 р.

2 кв. 2007 р.

3 кв. 2007 р.

4 кв. 2007 р.

1 кв. 2008 р.

2 кв. 2008 р.

3 кв. 2008 р.

Виручка від реалізації, тис. руб.

2728

3967

3687

3140

3143

4245

4273

У тому числі гигроваты, тис. руб.

1816

2719

2512

2202

2324

2847

2571

В якості одного з підходів до аналізу товарної диверсифікації доцільно використовувати метод концентрації, основні принципи якого викладені при обґрунтуванні премії за ризик по фактору диверсифікації клієнтури.

Згідно з вихідними даними, представленими ЗАТ "XXX", премія за ризик по фактору товарної диверсифікації, розрахована на основі методу концентрації, складе 3,8%.

Таблиця 16.15

Дані для розрахунку товарної диверсифікації

Рівень концентрації продукції

Кількість видів продукції

Частка в виручці, %

Премія за ризик Xj, %

Вага рівня концентрації Аj

CR-1

1

70

3,5

4

CR-4

4

100

5,0

1

Разом

3,8

5

Так як ЗАТ "XXX" розташовується тільки на території міста N, то про територіальної диверсифікації не доводиться й говорити. Даний фактор ризику оцінений нами за максимальною величиною 5%.

Остаточна величина премії за ризик за фактором виробничої (товарної) та територіальної диверсифікації визначається як математичне очікування розрахованих вище значення премій за ризик відповідно виробничої (товарної) та територіальної диверсифікації і становить 4,6%.

Прогнозируемостъ доходів. Для визначення прогнозованості виручки необхідно зіставити плани керівництва з фактичними результатами, що дозволяє визначити, наскільки можна довіряти планами керівництва, розрахувавши середній розмір відхилення плану від факту. Прийнятним вважається середнє відхилення плану від факту дорівнює 10%, при цьому премія за ризик приймається рівною 2,5%. Згідно з вихідними даними, представленими ЗАТ "XXX", премія за ризик по фактору прогнозованості доходів складе 0,8%. Дані для розрахунку представлені в табл. 16.16.

Якість управління (ключова фігура). Якість управління відбивається па всіх сторонах існування фірми. Поточний стан компанії та перспективи його розвитку багато в чому зумовлені якістю управління. Управління впливає на розмір чистих активів, па диверсифікацію виробництва і певною мірою на клієнтуру, що на фінансовий стан компанії і прогнознруемость доходів та ін.

Таким чином, якість управління відображається всіма перерахованими показниками. Тому буде цілком логічно визначити премію за ризик якості управління як середню величину від усіх раніше розрахованих премій, крім премії за розмір компанії. З урахуванням вищесказаного премія за ризик якості управління складе 2,1%.

Таблиця 16.16

Дані для розрахунку премії за ризик по фактору прогнозованості доходів

Рік

Виробництво продукції, тис. руб.

Відхилення факту від плану, %

План

Факт

2006

6721

6923

3,0

2007

14 825

15 344

3,5

9 міс. 2008

12 240

12 603

3,0

Середнє значення

3,2

Розрахунок ставки дисконту на основі моделі кумулятивного побудови з урахуванням визначених вище премій за ризик по враховуються в ставці дисконту факторів ризику наведено в табл. 16.17.

Таблиця 16.17

Розрахунок ставки дисконту за факторами ризику

Фактори ризику

Премія за ризик, %

Розмір компанії

5,0

Фінансова структура

2,5

Диверсифікація клієнтури

0,4

Диверсифікація товарна і територіальна

4,6

Прогнозованість доходів

0,8

Ключова фігура в управлінні (якість керівництва)

2,1

Безризикова норма прибутковості

12,7

Ставка дисконтування

28

На останньому етапі здійснюється розрахунок вартості підприємства за формулою

(16.4)

де SN - поточна вартість підприємства; СFt - t-й елемент грошового потоку оцінюваного підприємства; Rt - ставка дисконтування грошового потоку, відповідна t-го періоду; ΔSN - вартість нефункціональних активів і відхилення фактичної величини.

Причому річні грошові потоки в прогнозний період дисконтуються від середини відповідного періоду (півріччя, року); капіталовкладення - у відповідність з датою, визначеною договором бартерної угоди; залишкова вартість - з кінця прогнозного періоду.

Станом на 1 липня 2010 р. величина власного оборотного капіталу ЗАТ "XXX" склала 2683 або -19% від обсягу реалізації за попередній рік.

Рівень власних оборотних засобів на дату оцінки перевищує необхідний рівень (обґрунтування необхідного рівня власних оборотних коштів див. вище) більш ніж на 9%.

Надлишок власного оборотного капіталу становить, таким чином, 1308 тис. руб.

При наявності надлишкових (функціональних) активів, тобто активів, наявність яких є необхідною умовою функціонування підприємства, вартість останнього збільшується на ринкову вартість цих активів.

Нефункціональним активом є котельня, законсервована і не експлуатується на дату оцінки, ринкова вартість якої становить 2697 тис. руб.

Таким чином, вартість підприємства, а отже, 100% пакета звичайних іменних бездокументарних акцій ЗАТ "XXX" станом на 1 липня 2010 р. складає приблизно 34 000 тис. руб.

Оцінка ринкової вартості виробничого приміщення методом капіталізації. Прямі операційні витрати враховують тільки витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на основні операції, наприклад, витрати на управління нерухомістю, щорічні відрахування на ремонт, податок па майно, податок на землю, страховка об'єкта, інші податки, пов'язані з нерухомістю.

Таблиця 16.18

Розрахунок основних показників оцінки ринкової вартості виробничого будинку

Показник

Вартість

Величина річного доходу від здачі в оренду виробничого приміщення, руб.

1 408 680

Величина річного доходу від здачі в оренду ділянки землі, руб.

200 000

Потенційний валовий дохід (11ВД), руб.

1 608 680

Втрати від незавантажене™ і нерегулярність виплат за орендними платежами (27%), руб.

434 344

Втрати від несвоєчасного поновлення договору оренди (10%), руб.

160 868

Сума втрат, руб.

595 212

Ефективний валовий дохід (ЕВД), руб.

1 013 468

Величина постійних витрат, крб.

Податок на майно (2% від залишкової балансової вартості), руб.

52 000

Податок на землю, руб.

6400

Страховка об'єкта, руб.

200 000

Разом руб.

258 400

Величина змінних витрат, крб.

Витрати на управління нерухомістю, руб.

20 000

Щорічні відрахування на ремонт, руб.

40 000

Разом руб.

240 000

Чистий операційний дохід (ЧОД), руб.

068 515

Визначення загального коефіцієнта капіталізації R = on + оf = Rбез. + Rриск. + Rликв. + Кмен. + 100%/n

Норма прибутковості Кбез. + Криск. + Клікв. + Кмен

Базова безризикова ставка (середньорічна ставка за рублевого депозиту Ощадбанку РФ), %

11

Поправка на ризик (середній рівень ризику 4% капіталовкладень у виробничі будівлі), %

4

Поправка на ліквідність, %

2

Таблиця 16.19

Звіт про оцінку ринкової вартості нерухомості

Показник

Вартість

Поправка на рівень фінансового менеджменту, %

2

Норма повернення капіталу оf, % (100: 94) = 1,1

1,1

ЗАГАЛЬНА ставка капіталізації R0, %

20,1

Поточна вартість будівлі, руб.

2 562 527

Вартість виробничого будинку (табл. 16.18 і 16.19) з урахуванням коефіцієнта капіталізації, прийнятого 20,1% річних, визначиться з формули:

До = ЧОД : ; (16.5)

515068:0.201 = 2 562 527 або 2 600 000 руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оцінка бізнесу. Підходи і методи
Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу
Оцінка вартості майна
Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів
Ринкова додана вартість (MVA)
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Оцінка звичайних акцій
Оцінка вартості акцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси