Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція quot;Витрати але звичайним видам діяльності (за елементами витрат)"

В цьому розділі розшифровується сума витрат за звичайним видам діяльності, обліковуються у відповідності з положеннями ПБО 10/99 "Витрати організації", а також зміни залишків незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат за звітний рік.

Дані наводяться в цілому та організації без урахування внутрішньогосподарського обороту, до якого відносяться витрати, пов'язані з передачею виробів, продукції або здійсненням робіт і послуг всередині організації для власних потреб. Крім того, до складу внутрішньогосподарського обороту включаються:

o витрати по браку;

o витрати при простоях за зовнішніми причин;

o витрати, що відшкодовуються винними юридичними та фізичними особами;

o витрати, пов'язані зі списанням активів;

o інші витрати, списываемые у встановленому порядку на рахунки обліку фінансових результатів та капіталу.

По рядку "Матеріальні витрати" з використанням даних по кредитовому обороту рахунка 20 субрахунок "Матеріальні витрати" в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі" відображається вартість МПЗ, списаних на собівартість продажів.

По рядку "Витрати на оплату праці" відображаються суми нарахованої в звітному і попередньому році заробітної плати, включаючи витрати на оплату відпусток, премії та аналогічні виплати (крім компенсацій та допомог, що виплачуються за рахунок коштів ФСС Росії). Показник цього рядка формується за даними кредитового обороту рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

По рядку "Відрахування па соціальні потреби" відбивається величина витрат організації на відрахування на соціальні потреби. Щоб заповнити її, потрібно використовувати обороти по дебету перерахованих вище рахунків у кореспонденції з кредитом рахунка 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

По рядку "Амортизація" відображається сума амортизації ОЗ та ПМА, які організація використовує для здійснення звичайних видів діяльності. Її показник формується за даними кредитових оборотів рахунків 02 "Амортизація основних засобів" і 05 "Амортизація нематеріальних активів". Якщо організація нараховує амортизацію по об'єктах НМА без застосування рахунку 05, то використовуються дані кредитового обороту за відповідним субрахунком рахунку 04 "Нематеріальні активи".

По рядку "Інші витрати" на підставі оборотів за дебетом перерахованих вище рахунків у кореспонденції з кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" і 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами" відображається сума інших витрат організації за звичайними видами діяльності, які не увійшли в попередні рядки.

По рядку "Разом за елементами витрат" вказується сума показників попередніх рядків таблиці.

По рядку "Зміна залишків незавершеного виробництва" потрібно відобразити зміна залишку незавершеного виробництва (до нього відноситься продукція (роботи), не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби неукомплектовані, що не пройшли випробування і технічного приймання) порівняно з попереднім роком.

Залишок незавершеного виробництва формується як сума дебетових залишків за рахунками 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва",

23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства", 44 "Витрати на продаж", 46 "Виконані етапи по незавершеним роботам". Показник цього рядка - це різниця між сумою залишків на кінець звітного періоду і сумою вхідних залишків за цими рахунками. Він повинен бути рівний різниці між показниками рядка 213 "Витрати в незавершеному виробництві" форми № 1, відображеними у графах 4 "На кінець звітного періоду" та 3 "На початок звітного року".

У рядку "Приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів" відображається приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів. Це різниця між дебетовим залишком по рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" на кінець періоду входять сальдо цього рахунку. Показник цього рядка має дорівнювати різниці між показниками граф 4 і 3 рядка 216 форми № 1.

По рядку "Зміни резервів майбутніх витрат" аналогічним чином відображаються зміни резервів майбутніх витрат. Залишки резервів майбутніх витрат відображаються за кредитом рахунка 9б "Резерви майбутніх витрат". Показник цього рядка має дорівнювати різниці між показниками граф 4 і 3 рядка 650 Бухгалтерського балансу.

Показники рядків "Зміна залишків незавершеного виробництва", "Приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів", "Зміни резервів майбутніх витрат" наводяться зі знаком "+" (якщо залишок на кінець періоду більше залишку на початок року) або зі знаком "-" (якщо сальдо на кінець періоду менше вхідного залишку).

Лекція quot;Забезпечення"

У даному розділі дається розшифровка до Довідці про наявність цінностей, обліковуються на позабалансових рахунках, до Бухгалтерського балансу.

Окремо наводяться дані про забезпечення отриманих та забезпечення виданих за станом на початок і кінець звітного періоду. Особлива увага приділяється інформації про векселі та майно, що використовується в якості забезпечення (застави). Причому майно, що перебуває у заставі (передане в заставу, відображається як загальною сумою, так і за статтями:

o об'єкти основних засобів;

o цінні папери та інші фінансові вкладення;

o інші.

У першій частині розділу відображається величина отриманих забезпечень.

У рядку "Отримано - всього" потрібно показати суми всіх отриманих забезпечень, у рядку "Векселі" - суму векселів, які отримані організацією в забезпечення виконання зобов'язань (для її заповнення використовують дебетовий залишок по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі одержані").

По рядку "Майно, що перебуває в заставі" відображається вартість майна, яке знаходиться у організації в якості застави, потім наводиться його розшифровка за видами (об'єкти основних засобів, цінні папери та інші фінансові вкладення тощо). Для її заповнення використовують аналітичні дані за дебетом позабалансового рахунку 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані".

Виконання договірних зобов'язань може забезпечуватися крім застави ще і утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком, іншими способами, передбаченими договорами. Якщо організація отримала такі види забезпечень, потрібно ввести в цю частину таблиці додаткові рядки і для їх заповнення використовувати залишки за дебетом позабалансового рахунку 008.

У другій частині таблиці у підрозділі "Видані" відображаються відомості:

o про видані постачальникам (підрядникам, іншим кредиторам) у забезпечення заборгованості власних векселі організації - на підставі кредитового залишку по рахунку 60 субрахунок "Векселі видані";

o майно, отримане в заставу, на підставі даних аналітичного обліку за позабалансовим рахунком 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

Лекція quot;Державна допомога"

Цей розділ заповнюють організації, які одержували у звітному і (або) попередньому році державну допомогу у вигляді субвенцій, субсидій, бюджетних кредитів, а також у вигляді інших активів (ресурсів) - земельні ділянки, природні ресурси, інше майно.

Облік отриманих з державного бюджету субвенцій, субсидій, кредитів, майна регламентується Положенням з бухгалтерського обліку "Облік державної допомоги" ПБУ 13/2000, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 року № 91н (далі - ПБО 13/2000).

Показники рядка "Отримано у звітному році бюджетних коштів - усього" формуються на підставі аналітичних даних кредитового обороту за рахунком 86 "Цільове фінансування".

Для заповнення рядка "Бюджетні кредити" використовуються аналітичні дані рахунків 66 "Короткострокові кредити і позики" і 67 "Довгострокові кредити і позики" в частині бюджетних кредитів, отриманих організацією на оплатній і поворотній основі.

Зміст форми № 6 "Звіт про цільове використання отриманих коштів"

Звіт про цільове використання отриманих коштів складають некомерційні організації (НКО), в тому числі громадські організації та об'єднання і їх структурні підрозділи, діяльність яких здійснюється у відповідності з Федеральним законом від 12 січня 1996 року № 7-ФЗ "ПРО некомерційних організаціях" (далі - Закон про НКО).

Згідно ст. 2 Закону про НКО некомерційною організацією є організація, яка не має витяг прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

Громадські організації (об'єднання) та їх структурні підрозділи, які не здійснюють підприємницьку діяльність і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), зобов'язані подавати форму № 6 за підсумками звітного року (п. 4 ст. 15 Закону про бухгалтерський облік). Іншим некомерційним організаціям даний звіт рекомендується включати до складу бухгалтерської звітності (п. 4 Наказу Мінфіну № 67н).

Некомерційна організація при заповненні форми № 1 в розділі "Капітал і резерви" замість груп статей "Статутний капітал", "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" наводить групу статей "Цільове фінансування".

Якщо для яких-небудь істотних даних у зразку форми № 6 немає окремих статей, організація самостійно визначає необхідні розшифровки і включає в форму звіту додаткові статті.

У формі № 6 відображають дані про залишки коштів в частині основної (статутної) діяльності, що раніше надійшли в звітному і попередньому році в якості вступних, членських, добровільних внесків. Крім того, зазначаються суми інших надходжень, а також розшифровується сума, що відноситься до цільового використання отриманих коштів у звітному і попередньому році.

Якщо витрати організації, здійснені протягом звітного періоду (з урахуванням залишку на початок року), перевищили суму надійшли цільових коштів, то залишок коштів наводиться у формі № 6 по рядку "Залишок коштів на кінець звітного року" в круглих дужках, а в Бухгалтерському балансі - у складі інших оборотних активів. Цей факт необхідно зазначити у пояснювальній записці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

;Доходи і витрати по звичайних видах діяльності"
Аналіз витрат за звичайним видам діяльності
Групування за елементами витрат
Державно-суспільна парадигма соціальної допомоги
Виникнення державної (владної) соціальної допомоги
Сфера застосування та порядок формування звіту про цільове використання отриманих коштів
Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси