Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин

Валютні відносини та валютна система

Економічні, політичні, культурні та інші форми зв'язків між окремими країнами породжують грошові відносини між ними, пов'язані з оплатою отриманих товарів та послуг. Ці грошові відносини між країнами і складають зміст валютних відносин.

Валютні відносини являють собою суспільні відносини, пов'язані з функціонуванням валюти при здійсненні зовнішньої торгівлі, наданні економічної і технічної допомоги, надання та отримання за кордоном кредитів і позик, здійсненні операцій з купівлі або продажу валюти і т. д.

Учасниками валютних відносин є держави, міжнародні організації, юридичні та фізичні особи.

Формою організації і регулювання валютних відносин виступає валютна система.

Валютна система - це державно-правова форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством або міжнародною угодою.

Валютна система як сукупність економічних відносин виникла на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків і відіграє особливу роль в силу взаємозв'язку з процесом суспільного відтворення.

Головне завдання валютної системи - ефективне опосередкування платежів за експорт і імпорт товарів, капіталу, послуг та інших видів діяльності у відносинах між окремими країнами і створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці. Валютна система виступає однією з потужних ланок, яке в значній мірі може сприяти розширенню або, навпаки, обмеження інтенсивності міжнародних економічних відносин. За допомогою валютної системи здійснюється переміщення економічних ресурсів з однієї країни в іншу або блокується цей процес, розширюється чи обмежується ступінь національної економічної самостійності.

Розвиток міжнародних економічних відносин значною мірою зумовлено характером валютної системи і дієвістю функціонування її інститутів.

Характерною рисою валютної системи є постійне її зміна в процесі розвитку. Найбільш загальна причина цих змін - поглиблення розвитку товарного виробництва і поступові зміни в його механізмах, посилення соціальної орієнтації виробництва, різноспрямовані процеси у сфері державного втручання в економіку з метою надання впливу на формування форм валютних відносин у національній та міжнародній сферах.

Цей процес не відрізняється плавністю і гармонією, він суперечливий, формування валютних відносин здійснюється за допомогою постійно виникають, одиничних і загальних валютних криз, провідних поступово до заміни однієї валютної системи іншої, їх еволюції, що відбивається як на національній сфері, так і на міжнародній.

Розрізняють національну, світову та регіональну валютні системи.

Історично першими формувалися національні валютні системи. По мірі накопичення досвіду найбільш застосовні і передові елементи уніфікувалися і ставали основою світової валютної системи, з урахуванням якої відбувалося подальше формування валютних систем окремих країн.

Національна валютна система сформувалася в рамках національної грошової системи, яка регламентувала порядок грошових розрахунків даної країни з іншими державами. Поступово вона обособилась від грошової системи.

Національна грошова система складається історично, в залежності від ступеня розвитку товарно-грошових відносин, і закріплюється її законодавством. Її особливості визначаються ступенем розвитку економіки і зовнішньоекономічних зв'язків держави.

Національна валютна система включає такі елементи:

- національну валюту;

- ступінь конвертованості національної валюти;

- паритет національної валюти;

- режим валютного курсу;

- наявність або відсутність валютних обмежень у країні;

- регламентацію правил використання форм розрахунків та кредитних коштів звернень і платежу;

- режим національного валютного ринку і ринку золота і дорогоцінних каменів;

- національні органи, що обслуговують і регулюють валютні відносини країни.

Основу національної валютної системи становить встановлена законом грошова одиниця держави - національна валюта.

Призначення національної грошової одиниці - обслуговувати внутрішній платіжний оборот країни. Національні валюти невеликої групи найбільш промислово розвинених держав використовуються одночасно і в міжнародних економічних відносинах, виконуючи в якості іноземних валют функції міжнародного платіжного і резервного засобу для всіх інших країн.

Саме ці валюти (долари США, англійські фунти стерлінгів, японські ієни) разом із золотом складають основу офіційних резервів, зосереджених у центральному банку та фінансових органах країни. Країни - члени МВФ доповнюють свої офіційні золоті і валютні резерви рахунком в СДР ("спеціальні права запозичення").

Дані компоненти є найважливішим якісним показником міжнародної валютної ліквідності, під якою розуміють здатність країни (чи групи країн) погашати свої міжнародні грошові зобов'язання прийнятними для кредитора платіжними засобами. Кількісним показником валютної ліквідності служить відношення офіційних резервів до обсягу підлягають погашенню зобов'язань країни, насамперед з імпорту, а також за отриманими позиками та кредитами.

Ступінь (умови) конвертованості національної валюти, тобто її розміну (оборотності) на іноземні валюти, є наступним елементом національної валютної системи.

Паритет національної валюти являє собою офіційно встановлене співвідношення між двома валютами і є основою валютного курсу.

Режим валютного курсу є одним з найважливіших елементів національної валютної системи. Колись єдиний для всіх країн - членів МВФ (в межах 1% від валютного паритету).

В даний час валютний курс самостійно визначається валютними органами країни.

Важливою характеристикою національної валютної системи є наявність або відсутність валютних обмежень. Статутом МВФ допускається можливість для країн - членів фонду в окремих випадках вводити валютний контроль для подолання труднощів з платіжним балансом. При цьому підкреслюється, що валютні обмеження суперечать природі поточних платежів та руху капіталів і за своїм характером є винятком. З одного боку, в Статуті МВФ забороняються практика обмеження поточних міжнародних платежів, множинність валютних курсів і дискримінаційні заходи у сфері валютного регулювання, а з іншого - країни - члени Фонду - наділені правом зберігати на перехідний період ті обмеження, які у цих країн існували до вступу в МВФ.

До елементів національної валютної системи відноситься регламентація правил використання акредитивної і інкасової форм розрахунків, банківських гарантій, кредитних засобів обігу і платежу, з якими нерозривно пов'язані міжнародні розрахунки і фінансування зовнішньої торгівлі.

Режим національних ринків валют і золота, операцій з дорогоцінними каменями як елемент національної валютної системи визначається нормами валютного законодавства країни і знаходиться в прямій залежності від характеру валютного регулювання і контролю.

Важливим інституційним елементом національної валютної системи є система національних органів, що обслуговують та регулюють валютні та розрахункові відносини країни з зарубіжними державами. Як правило, провідну роль відіграє центральний банк країни; в ряді держав валютний контроль поряд з центральним здійснюють уповноважені банки, а також міністерство фінансів, міністерство торгівлі або спеціально створені державні органи.

Валютна система - це механізм, який пов'язує національну економіку окремих країн у єдине світове господарство. Вона покликана створити сприятливі умови для розвитку економічного співробітництва між країнами. Регулювання національних валютних систем здійснюється шляхом поєднання інтересів різних держав і їх угруповань і компромісів між ними.

Національна валютна система нерозривно пов'язана зі світовою валютною системою. Світова валютна система - форма організації міжнародних валютних відносин, яка склалася на основі розвитку світового ринку, закріплена міждержавними угодами. Вона включає наступні елементи:

- види грошей, які виконують функції міжнародного платіжного і резервного засобу;

- міждержавне регулювання міжнародної валютної ліквідності;

- міждержавну регламентацію режимів валютного курсу;

- міждержавне регулювання валютних обмежень і умов валютної конвертованості;

- режим світових ринків валюти і золота;

- міжнародні валютно-кредитні організації, що здійснюють міждержавне регулювання валютних відносин.

Міжнародні платіжні та резервні засоби. Спочатку єдиним видом світових грошей було золото, причому у формі зливків. Золоті монети для використання в міжнародних розрахунках потрібно було відлити в зливки, а потім перечеканить в монети іншої країни. Поступово з метою зниження витрат обігу в міжнародних розрахунках стали використовувати національні золоті монети і кредитні знаряддя обігу.

З 20-х роках XX ст. функції світових грошей поряд із золотом почали виконувати національні валюти Англії і США. Вони дістали назву резервних валют. Під цим терміном розуміється конвертована національна валюта, яка виконує функції міжнародного платіжного і резервного засобу.

Спочатку головною резервною валютою був фунт стерлінгів, але поступово його позиції почали слабшати, і стала підвищуватися роль долара США. Виконання тієї чи іншої валютою функцій міжнародного платіжного і резервного засобу залежить від позицій, які займає країна - емітент валюти на міжнародному ринку товарів і капіталів. Зміна цих позицій призвело до втрати фунтом стерлінгів ролі резервної валюти в кінці 1960-х рр.; до відносного зниження ролі долара США і підвищенню ролі німецької марки, японської ієни в 80-90-х рр.

МВФ ввів поняття вільно використовуваної валюти. Згідно зі Статутом Фонду, вільно використовуваної є валюта, яка, за експертним висновком МВФ, знаходить широке розповсюдження при платежах за міжнародними угодами та котирується на найважливіших валютних ринках. Поряд з доларом США "вільно використовуваними валютами", за рішенням Фонду, є англійський фунт стерлінгів і японська ієна.

Міжнародні грошові одиниці є національними колективними валютами, особливим видом світових кредитних грошей. Вони відрізняються від національних валют, по-перше, емітентом (випускаються не національними банками, а міжнародними валютно-кредитними організаціями); по-друге, формою (використовуються тільки в безготівковій формі записів на рахунках).

Золото також виконує функцію міжнародного резервного засобу.

Важливий елемент валютної системи - регулювання міжнародної валютної ліквідності на національному і міждержавному рівні. Під міжнародною валютною ліквідністю розуміють здатність окремої країни або всіх країн своєчасно погашати свої міжнародні зобов'язання.

Компоненти міжнародної валютної ліквідності:

- офіційні золотовалютні резерви (запаси золота і резервних валют, що належать державі);

- резервна позиція в МВФ.

В 1970-е рр. МВФ випустив новий вид міжнародних ліквідних активів - міжнародну грошову одиницю-спеціальні права запозичення - СДР (англ. Special Drawing Rights - SDR). Вони являють собою штучно створені міжнародні резервні засоби, призначені для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення офіційних резервів, розрахунків з МВФ.

В рамках Європейської валютної системи, створеної в 1979 р., стала випускатися міжнародна грошова одиниця - ЕКЮ (європейська валютна одиниця), а з 1999 року - євро.

Резервна позиція в МВФ означає право країни - члена МВФ на автоматичне отримання у нього безумовних кредитів в іноземній валюті (в межах 25% від квоти країни в МВФ).

Елементом валютної системи, який характеризує порядок встановлення курсових співвідношень між валютами, є режим валютного курсу. Розрізняють фіксований та гнучкий курси валют і їх варіанти, що поєднують в різних комбінаціях окремі елементи фіксованого та "плаваючих" курсів. Така класифікація курсових режимів в цілому відповідає прийнятому МВФ поділу валют на три групи:

1) валюти з прив'язкою (до однієї валюти, "валютного кошика" або міжнародної грошової одиниці);

2) валюти з великою гнучкістю;

3) валюти з обмеженою гнучкістю.

Кредитні засоби обігу і платежу, форми розрахунків, які використовуються у міжнародній торгівлі, завжди були об'єктом уніфікації та регулювання норм міжнародного права. Найбільш відомі і широко застосовуються з них - Женевські конвенції по векселю і чеком; Уніфіковані правила по акредитиву, інкасо, банківських гарантій та інші публікації Міжнародної торговельної палати (МТП), а також конвенції ООН про міжнародні переказні та міжнародні прості векселі, про незалежні гарантії та резервні акредитиви.

Регулювання міжнародних валютних і кредитних відносин здійснює МВФ; в ЄС дані функції виконує Європейський центральний банк. Ці інститути спільно з національними органами валютного регулювання відповідають за забезпечення вільного режиму функціонування валютних ринків та ринку золота, безпечного, стабільного розвитку міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародно-правове регулювання платіжно-розрахункових відносин
Міжнародні валютні відносини
Основні напрямки міжнародно-правового регулювання валютних відносин
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
Міжнародні розрахункові відносини
Міжнародні валютні відносини. Сутність і еволюція світової валютної системи
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
Основні напрямки міжнародно-правового регулювання валютних відносин
Валютна система та валютний курс
Еволюція світової валютної системи (МВС)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси