Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реінжиніринг персоналу підприємства

Сутність і методи реінжинірингу

Реінжиніринг розглядається як відносно нове ефективне напрямок теорії менеджменту, що перетворює конструювання (проектування) бізнесу на інженерну діяльність. Цю тему фахівці з менеджменту почали розробляти у другій половині 1980-х рр. В основу цих досліджень покладено досвід успішної реструктуризації західних компаній. Саме аналіз виявлених при цьому закономірностей дозволив створити струнку теорію.

Реінжиніринг спрямований на покращення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів.

В даний час в теорії реінжинірингу існують два основних підходи:

o "революційний", що спирається на різку і досить хворобливу ломку старого механізму (способу ведення бізнесу, організаційної структури, внутрішньої структури підприємства) і впровадження нового;

o "еволюційний", заснований на поступовому поліпшенні якості процесів.

Об'єктом реінжинірингу є процеси. При цьому під процесом розуміється впорядкована в часі і просторі набір операцій, які, взяті разом, дають певний результат.

Концентрація на процесах, а не на окремих елементах дозволяє найкращим чином виконати дії по досягненню кінцевого результату.

Тим самим реінжиніринг означає зміну базових принципів організації підприємства і орієнтації не на функції, а на процеси.

Очевидно, що конкретний процес може бути залучено безліч функцій. Наприклад, процес трудообеспечения являє собою послідовне виконання таких функцій, як визначення потреби у трудових ресурсах, формування вимог до потенційних працівників, пошук кандидатів, відбір, введення в посаду і т. д.

Тому виникає завдання їх об'єднання в єдиний процес. Це передбачає відмову у внутрішньому управлінні від верховенства пооперационной спеціалізації, перенесення акценту на міжфункціональні зв'язки, що забезпечують отримання конкретного кінцевого результату.

Як свідчить практика, є три типи підприємств, для яких застосування реінжинірингу необхідно і доцільно в першу чергу:

o підприємства, що знаходяться в кризовій ситуації, - для них це скоріше питання виживання;

o підприємства, чиє керівництво передбачає неминучість виникнення проблем. Такі проблеми можуть бути пов'язані, наприклад, з появою нових конкурентів, зміною запитів споживачів, зміною економічного оточення тощо;

o підприємства-лідери, які не мають проблем ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Вони не задоволені досягнутим станом бізнесу, проводять агресивну політику і хочуть добитися більшого.

У ході розвитку реінжинірингу з'ясувалося, що він стосується як малим, так і великим підприємствам, а також в роздрібній торгівлі, банках і страхових компаніях, державних та інших інститутах громадського сектора економіки.

Принципи реінжинірингу можуть бути використані також у знову створюваних підприємствах та в інших підприємницьких проектах.

Незалежно від виду підприємства подібні риси мають не тільки принципи реінжинірингу, але і його результати. Так, нові бізнес-процеси зазвичай мають суттєві відмінні властивості. До них відносяться:

o реінтеграція, або горизонтальне стиснення процесу (кілька операцій об'єднуються в одну);

o вертикальне стиснення процесу (виконавці, яким делеговано частину владних повноважень, приймають самостійні рішення);

o переміщення роботи всередині організації незалежно від кордонів між її функціональними підрозділами;

o поєднання або перехід до одночасного виконання раніше послідовних робіт;

o зменшення перевірок і управляючих впливів;

o мінімізація погоджень;

o переважання змішаного централізовано/децентралізованого підходу.

Реінжиніринг бізнесу зазвичай включає чотири наступні етапи.

На першому етапі формується образ майбутнього підприємства на основі специфікації поточного стану та основних цілей підприємства, його стратегій, потреби клієнтів, загального рівня бізнесу в даній сфері і т. п.

На другому етапі створюється модель підприємства для його детального опису, ідентифікуються та документуються діючі на підприємстві бізнес-процеси (потоки робіт), визначається вартість і оцінюється ефективність існуючих бізнес-процесів.

На третьому етапі розробляються нові бізнес-процеси:

o перепроектуються бізнес-процеси, встановлюються більш ефективні процедури (елементарні завдання, з яких будуються бізнес-процеси), визначаються способи використання інформаційних технологій, ідентифікуються необхідні зміни в роботі персоналу;

o розробляються бізнес-процеси підприємства на рівні трудових ресурсів. Тут проектуються різні види робіт, готується система мотивації, організовуються команди по виконанню робіт і групи підтримки якості, створюються програми підготовки фахівців і т. д.;

o встановлюються підтримують інформаційні системи. При цьому визначаються наявні інформаційно-забезпечують ресурси і реалізується спеціалізована інформаційна система підприємства.

На четвертому етапі здійснюється впровадження перепроектированных процесів, що передбачає інтеграцію тестування розроблених процесів і підтримує інформаційної системи, навчання співробітників, перехід до нової роботи і т. н.

Перераховані етапи не обов'язково повинні слідувати один за іншим, вони можуть, принаймні частково, виконуватися паралельно, причому деякі з них можуть повторюватися.

Практичний досвід свідчить про ефективність реінжинірингу при вирішенні завдань, пов'язаних з необхідністю:

o скоротити час прийняття рішень на конкретному етапі життєвого циклу продукції (послуги);

o знизити матеріальні витрати, трудомісткість або підвищити продуктивність праці;

o зменшити тривалість циклу від початку розробки нового виробу до його виробництва.

Удосконалення існуючих на підприємстві процесів передбачає застосування певного інструментарію, насамперед методів реінжинірингу. Коротко зупинимося на основних із них.

1. Втягнення в процес якомога меншого обсягу ресурсів. В кожній задачі, складовою процес, потрібно скоротити якомога більше ресурсів, наприклад шляхом поєднання завдань таким чином, щоб працівник виконував найбільшу їх кількість. Ключовим завданням є вивільнення працівників і поєднання різних функцій, у результаті чого цілі підрозділи виводяться за межі процесу.

2. Виконання процесу самим клієнтом або постачальником. Ключові частини процесу можуть передаватися у відання іншому підприємству, що може радикально змінити процес.

3. Створення безлічі версій складних процесів. Традиційні процеси зазвичай виключають роботу з широким спектром ситуацій. Процеси повинні мати безліч варіантів, тобто бути диференційованими. Багатоваріантний процес простий, так як кожен варіант призначений тільки для певних видів ситуацій. Необхідний варіант процесу визначається шляхом попереднього сортування, заснованої на заздалегідь встановлених процедурах.

При реінжинірингу необхідно визначити, при яких умовах контроль доцільний, і створити одні процеси з вбудованими механізмами контролю, інші - без них.

4. Зменшення тривалості циклу. Зменшити тривалість циклу, зберігаючи при цьому тривалість кожного етапу на колишньому рівні, можна шляхом збільшення частки корисного часу. Поряд з цим проміжки часу між виконанням різних етапів процесу можна зменшити за допомогою ретельного планування і проектування. Наприклад, можна скоротити час простоїв, змінити час транспортування і т. п.

5. Об'єднання декількох робіт в одну. Основне властивість пройшли реінжиніринг процесів - інтеграція багатьох раніше розрізнених робіт або трудових завдань. При цьому розрізнені роботи можуть об'єднуватися в одну. Вигоди від використання інтегрованих процесів можуть бути величезними, в тому числі, наприклад, від істотного зниження накладних витрат.

Однак не завжди процес можна перетворити в інтегроване трудове завдання. У деяких ситуаціях різні етапи процесу повинні здійснюватись у різних місцях. Іноді потрібно кілька працівників, кожен з яких виконував би окремі елементи процесу. В інших ситуаціях може виявитися недоцільним навчати одного співробітника всім навичкам, які знадобляться йому для виконання всього процесу.

6. Спрощення робіт. Традиційно на підприємстві працівники мають нечисленними навичками і невеликою кількістю часу або можливості для навчання. Тому їх трудові завдання спрощені. Однак потрібні складні процеси для того, щоб зв'язати їх воєдино. Підприємства змушені миритися з незручностями, неефективністю і витратами, пов'язаними зі складними процесами, заради використання переваг таких спрощених завдань.

При реінжинірингу для задоволення вимог щодо якості продукції, рівнем обслуговування, гнучкості і низькому рівню витрат процеси повинні залишатися простими, а прості трудові завдання перетворюються в складні.

7. Усунення зайвих чи довгих потоків. Більшість дій, що належать до непродуктивної роботи, що має місце внаслідок фрагментації процесів в результаті реінжинірингу, усувається.

8. В окрему групу виділяються методи реінжинірингу, пов'язані з зміною параметра часу. Вони спираються передусім на аналіз способів взаємодії функцій.

З позиції фактора часу, насамперед розрізняються послідовні і паралельні процеси. Послідовний процес характеризується тим, що виконання однієї функції починається після припинення попереднього. Наприклад, спочатку здійснюється набір працівників, а потім - їх використання. Для паралельного процесу характерно одночасне виконання функцій. Нарешті, у випадку послідовно-паралельного процесу відбувається поєднання послідовного та паралельного способів зв'язків функцій.

В самому загальному вигляді методи реінжинірингу, пов'язані з фактором часу, включають:

1) зміна способу зв'язку функцій:

o перехід від послідовного до паралельного процесу;

o перехід від паралельного процесу до послідовного;

o перехід від послідовного або паралельного процесу до паралельно-послідовного і навпаки;

2) відмова від деяких функцій, що обумовлює відповідну зміну всього процесу;

3) в рамках послідовно пов'язаних функцій:

o виконання функцій в іншій послідовності;

o зміна рівня дискретності (безперервності) процесу;

o запровадження черговості;

4) в рамках паралельних процесів:

o зміна рівня запаралелення;

o усунення дублювання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Персонал як об'єкт реінжинірингу
Методичні рекомендації щодо реінжинірингу персоналу
Реструктуризація та реформування підприємств. Реінжиніринг та аутсорсинг на підприємстві
Етапи процесу управління персоналом підприємства
Основи реінжинірингу бізнес-процесів
Метод реінжинірингу бізнес-процесів
Основи реінжинірингу бізнес-процесів
Основні принципи і правила реінжинірингу
Сутність і види методів менеджменту
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси