Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Випуск акцій кредитними організаціями

У відповідності з Федеральним законом "Про ринок цінних паперів" емітентами є юридичні особи або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, несучі від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню закріплених ними прав.

Дії емітента щодо випуску та розміщення цінних паперів називаються "емісійними операціями".

За допомогою емісії цінних паперів господарюючі суб'єкти можуть не тільки формувати власний капітал, але і залучати позиковий. Кредитні організації, створені у формі АТ, формують статутний капітал шляхом емісії акцій, яку здійснюють не пізніше одного місяця після повної оплати оголошеного статутного капіталу.

Для залучення позикового капіталу кредитні організації вправі здійснювати емісію облігацій, які кредитна організація має право емітувати тільки після двох років стійкої фінансової діяльності та при дотриманні вимог ЦБР.

Відповідно до Інструкції від 10 березня 2006 року № 128-І кредитна організація може випускати цінні папери, іменні та на пред'явника.

Іменні цінні папери кредитної організації можуть випускатися тільки в бездокументарній формі, за винятком випадків, встановлених законами, а цінні папери на пред'явника - тільки в документарній формі.

Емісія цінних паперів кредитними організаціями може здійснюватися:

- при створенні кредитної організації;

- при зміні її статутного капіталу, якщо кредитна організація створена у формі АКЦІОНЕРНОГО товариства;

- при виникненні необхідності залучення позикового капіталу шляхом випуску облігацій.

Департамент ліцензування діяльності і фінансового оздоровлення кредитних організацій ЦБР реєструються:

- випуски акцій кредитних організацій суглобовим капіталом 1000 млн крб. і більше (включаючи розрахунок передбачувані підсумки випуску) або з часткою іноземної участі (у тому числі фізичних і юридичних осіб з країн СНД) понад 50%;

- випуски облігацій кредитних організацій на суму 1000 млн руб. і вище;

- випуски цінних паперів при реорганізації кредитних організацій;

- випуски опціонів кредитних організацій - емітентів. Інші випуски цінних паперів кредитних організацій

реєструються територіальними установами ЦБР.

Статутний капітал кредитної організації, створеної у формі АКЦІОНЕРНОГО товариства складається з номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами.

Кредитні організації - емітенти мають право випускати тільки іменні акції.

Статутом кредитної організації повинні бути визначені кількість, номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами (розміщені акції), і права, що надаються цими акціями.

Статутом кредитної організації можуть бути визначені кількість, номінальна вартість, категорії (типи) акцій, які кредитна організація має право розміщувати додатково до розміщених акцій (оголошені акції), і права, що надаються цими акціями. При відсутності в статуті кредитної організації цих положень вона не має права розміщувати додаткові акції.

Якщо в статуті кредитної організації визначено порядок та умови розміщення оголошених акцій певної категорії (типу), то порядок і умови розміщення додаткових акцій цієї категорії (типу), які визначаються рішенням про їх розміщення, повинні відповідати вказаним положенням статуту такої кредитної організації - емітента.

Нова емісія акцій може здійснюватися лише після повної оплати акціонерами всіх раніше розміщених кредитної організацією акцій. Рішення про черговому випуску акцій може бути прийнято тільки після реєстрації змін, що вносяться до статуту кредитної організації за підсумками попередньої емісії щодо нового розміру статутного капіталу і кількості розміщених і оголошених акцій.

Номінальна вартість акцій повинна виражатись у валюті РФ.

Кредитна організація може випускати звичайні і привілейовані акції.

Звичайні акції незалежно від порядкового номера і часу випуску повинні мати однакову номінальну вартість і надавати їх власникам однаковий обсяг прав.

Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% зареєстрованого статутного капіталу кредитної організації. Можливість випуску одного чи кількох типів привілейованих акцій, розмір дивіденду і (або) ліквідаційна вартість по кожному з них, обсяг прав, які надаються ними, визначаються статутом кредитної організації. Привілейовані акції одного типу надають їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість.

Не може бути одночасно здійснена державна реєстрація випуску (додаткового випуску) звичайних і привілейованих акцій, що розміщуються шляхом підписки, якщо при розміщенні всіх привілейованих акцій і не розміщенні ні однієї звичайної акції номінальна вартість привілейованих акцій кредитної організації - емітента перевищить 25% її статутного капіталу.

Кредитна організація, що діє у формі АКЦІОНЕРНОГО товариства, вправі здійснювати розміщення додаткових акцій шляхом підписки та конвертації. У разі збільшення статутного капіталу кредитної організації за рахунок її майна (капіталізації власних коштів) розміщення додаткових акцій здійснюється шляхом розподілу їх серед акціонерів.

Кредитна організація - відкрите АТ вправі проводити відкриту підписку (публічне розміщення) (далі - відкрита підписка) на випускаються нею акції та здійснювати їх вільний продаж з урахуванням вимог федеральних законів та інших правових актів РФ. Кредитна організація - відкрите АТ вправі проводити закриту підписку на випущені нею акції, за винятком випадків, коли можливість проведення закритої підписки обмежена статутом кредитної організації - емітента або вимогами правових актів РФ.

Кредитна організація - закрите АТ не мають права проводити розміщення акцій шляхом відкритої підписки чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб

Розміщення акцій за допомогою закритої підписки здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів кредитної організації про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій, прийнятого більшістю в 3/4 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, якщо необхідність більшого числа голосів для прийняття цього рішення не передбачена статутом кредитної організації.

Розміщення шляхом відкритої підписки звичайних акцій, які складають більше 25% раніше розміщених звичайних акцій, здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятим більшістю у 3/4 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, якщо необхідність більшого числа голосів для прийняття цього рішення не передбачена статутом кредитної організації.

Акціонери кредитної організації - емітента мають переважне право на придбання розміщуваних допомогою відкритої підписки додаткових акцій в кількості, пропорційній кількості належних їм акцій цієї категорії (типу).

Акціонери кредитної організації - емітента, які голосували проти або не брали участі у голосуванні з питання про розміщення допомогою закритої підписки акцій, мають переважне право придбання додаткових акцій, що розміщуються шляхом закритої підписки, в кількості, пропорційній кількості належних їм акцій цієї категорії (типу). Вказане право не поширюється на розміщення акцій, що здійснюється за допомогою закритої підписки тільки серед акціонерів, якщо при цьому акціонери мають можливість придбати ціле число акцій, що розміщуються, пропорційно кількості належних їм акцій відповідної категорії (типу), за винятком кредитних організацій з одним акціонером.

Якщо рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій приймається загальними зборами акціонерів кредитної організації - емітента, список осіб, що мають переважне право придбання додаткових акцій, складається на підставі даних реєстру акціонерів на дату складання списку осіб, які мають право на участь у такому загальному зборах акціонерів. В інших випадках списку осіб, що мають переважне право придбання додаткових акцій, складається на підставі даних реєстру акціонерів на дату прийняття рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій.

Для складання списку осіб, що мають переважне право придбання додаткових акцій, номінальний утримувач акцій представляє дані про осіб, в інтересах яких він володіє акціями.

Особи, які мають переважне право придбання додаткових акцій, повинні бути повідомлені кредитної організацією - емітентом про можливості здійснення ними переважного права в порядку, передбаченому законодавством РФ для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення має містити відомості про категорію (тип) акцій, що розміщуються, кількість розміщуваних акцій, ціну їх розміщення або порядок визначення ціни розміщення (в тому числі про ціну їх розміщення або порядок визначення ціни розміщення при здійсненні переважного права придбання), порядок визначення кількості цінних паперів, що вправі придбати кожна особа, має переважне право на їх придбання, порядок, в якому заяви таких осіб про придбання акцій повинні бути подані в кредитну організацію, та строк, протягом якого такі заяви повинні надійти в кредитну організацію - емітент (далі - строк дії переважного права).

Строк дії переважного права не може бути менше 45 днів з моменту направлення (вручення) або опублікування повідомлення.

Якщо порядок визначення ціни розміщення, встановлений рішенням, є підставою для розміщення додаткових акцій передбачає визначення ціни розміщення після закінчення строку дії переважного права, такий термін не може бути менше 20 днів з моменту надіслання (вручення) або опублікування повідомлення. У цьому випадку повідомлення повинно містити відомості про термін оплати цінних паперів, який не може бути менше п'яти робочих днів з моменту розкриття інформації про ціну розміщення.

Особа, має переважне право придбання додаткових акцій, має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом подачі в кредитну організацію - емітент письмової заяви про придбання акцій та документів, що підтверджують їх оплату.

Якщо інше не встановлюється рішенням про випуск (додатковий випуск) акцій, договір, на підставі якого здійснюється розміщення акцій особі, що реалізує переважне право їх придбання, вважається укладеним з моменту отримання кредитної організацією - емітентом заяви про придбання акцій з доданим документом про їх оплати, а якщо ціна розміщення акцій особам, які здійснюють переважне право на їх придбання, визначається після закінчення терміну дії зазначеного переважного права, - з моменту оплати придбаних акцій. При цьому у випадку, якщо заяви про придбання акцій з доданими документами про їх оплату надходять на адресу кредитної організації - емітента до дати початку розміщення акцій, відповідні договори вважаються укладеними на дату початку розміщення акцій.

Якщо рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій, передбачає їх оплату негрошовими засобами, особи, які здійснюють переважне право придбання, вправі за своїм розсудом оплатити їх грошовими коштами у відповідності з ціною розміщення, встановленої в рішенні про випуск цінних паперів.

Для визначення кількості акцій, размешенных в результаті здійснення переважного права на їх придбання, кредитна організація - емітент повинна протягом п'яти днів з дати закінчення строку дії переважного права, підвести підсумки здійснення переважного права та в установленому порядку розкрити інформацію про це.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пільговий випуск акцій
Депозитні і ощадні сертифікати кредитних організацій
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
Некомерційні кредитні організації
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
МСФО (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
Статутний капітал та акції народного підприємства
Випуск товарів: умови і особливості
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси