Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління запасами

Поняття "запас" є достатньо ємким. Загальноприйнятим є застосування цього терміна до таких об'єктів, як запаси корисних копалин, лісові запаси (деревина на корені), запаси водних ресурсів, запаси біоресурсів, запаси рибних ресурсів і т. п.

Однак в економіці поняття запасу трактується більш вузько, так як під ними розуміються знаходяться в наявності матеріальні ресурси, а запаси всіх інших видів ресурсів, в тому числі і факторів виробництва (трудових, фінансових тощо), прийнято називати резервами. Крім того, економічна трактування поняття матеріальних запасів ще більше обмежує їх змістове наповнення з урахуванням їх походження, призначення і виконуваних функцій у відтворювальному процесі, джерел їх фінансового покриття і ін. зокрема, під матеріальними запасами в економіці розуміються тільки вироблені товарно-матеріальні цінності, тобто ті, у створення яких вкладено працю і/або які володіють вартістю. Матеріальні запаси формуються за рахунок оборотних коштів суб'єктів економіки і є частиною їх оборотного капіталу в матеріальній формі, а також коштів державного бюджету та коштів домашніх господарств.

Взаємозв'язок матеріальних потоків і запасів товарно-матеріальних ресурсів (TMP) зумовлює виникнення логістики запасів - одного з видів логістики, що, в свою чергу, породжує виділення самостійної наукової та відповідно навчальної дисципліни з управління запасами як одного з найважливіших напрямків логістичного менеджменту.

Логістика запасів - це науковий напрямок і сфера практичної діяльності по управлінню матеріальними потоками і запасами в логістичних системах і міжсистемних утвореннях, спрямоване на підвищення ефективності логістичних процесів шляхом забезпечення заданого рівня, обслуговуючи споживачів і/або зниження логістичних витрат.

Логістика запасів є одним із забезпечують видів (розділів) логістики і тісно взаємопов'язана з іншими функціональними, технологічними і забезпечують видами. Вона за своєю суттю є інструментальної наукою, пропонує методи пошуку оптимальних управлінських рішень щодо тактичної організації логістичних процесів у виробничо-комерційних і торговельних структурах.

Багатоаспектність ролі і функцій матеріальних запасів в сучасній економіці, різноманіття їх форм і видів не дозволяють визначити дану категорію однозначно, і в окремих визначеннях, як правило, акцентується увага на якихось окремих їх ключових характеристиках. Нижче наведено три визначення матеріальних запасів (з позицій економічної теорії, практичної діяльності, теорії фінансів та бухгалтерського обліку), кожне з яких по-своєму правильним, але не відображає всієї повноти характерних ознак цієї економічної категорії та одного з об'єктів управління в логістичному менеджменті.

В економічній теорії матеріальні запаси трактуються як економічна категорія, під якою розуміють частину предметів праці, проміжних і кінцевих продуктів, що знаходяться на різних стадіях відтворювального процесу в очікуванні проміжного або кінцевого споживання.

З практичних позицій матеріальні запаси - це частина матеріальних і товарних ресурсів, які являють собою знаходяться на різних стадіях виробництва і обігу продукцію виробничо-технічного призначення, предмети споживання та інші товарно-матеріальні цінності, які очікують вступу в процес виробничого споживання, транспортування або продажу.

З точки зору бухгалтерського обліку матеріальні запаси - це частина оборотних активів суб'єктів економіки (підприємств, фірм, організацій, індивідуальних підприємців тощо), які перебувають у матеріальній формі і формуються за рахунок їх оборотних коштів.

В прикладному аспекті під економічною категорією "матеріальні запаси" слід розуміти частину товарно-матеріальних ресурсів, які являють собою знаходяться на різних стадіях виробництва і обігу продукцію виробничо-технічного призначення, готову продукцію, споживчі товари та інші товарно-матеріальні цінності, які очікують вступу в процес виробничого споживання, транспортування або продажу. З позицій організації і ведення бухгалтерського обліку важливим доповненням є також те, що запаси - це частина оборотних активів підприємств та організацій (суб'єктів економіки) у матеріальній формі, тобто в більшості випадків вони формуються на рахунок оборотного капіталу.

Матеріальні запаси в економічних системах утворюються з цілої низки причин. Основні причини формування матеріальних запасів:

1) невідповідність обсягів пропозиції та попиту на матеріальні ресурси (проміжні та кінцеві продукти) у часі та просторі;

2) можливі збої нормального ходу виробництва, розподілу і транспортування матеріальних ресурсів, а також різкі зміни (коливання) величини попиту;

3) сезонні коливання у виробництві (реченні), споживання (попит), а також визначаються умовами транспортування матеріальних ресурсів;

4) спекулятивні наміри та інфляційні очікування;

5) економічні чинники, засновані на економії транспортних витрат, за рахунок знижок з цін на розмір закуповуваної партії, на витратах по оформленню замовлення, на зведення до мінімуму простоїв виробництва, можливості негайного обслуговування покупців (клієнтів) і т. п.

Причини, що спонукають суб'єктів економіки, - головним чином організації бізнесу і держава, а в ряді випадків і домашні господарства, створювати і підтримувати матеріальні запаси, зумовлюють і основні їх функції в економічних процесах. Головна економічна функція матеріальних запасів - забезпечення відносної (у часі і просторі) незалежності споживання (виробничого й особистого) від пропозиції проміжних і кінцевих продуктів, а також інших зовнішніх факторів. Причому ці зовнішні чинники можуть бути як економічними, так і позаекономічними (наприклад, різного роду природні та техногенні катаклізми, загрози воєнних дій, терористичних актів тощо). Отже, головна функція матеріальних запасів полягає в забезпеченні безперервності і стійкості кругообігу матеріальних потоків у відтворювальному процесі (тобто у виробництві, розподілі, обміні та споживанні). Матеріальні запаси забезпечують не тільки надійність відповідних відтворювальних процесів, але і дозволяють підвищити їх ефективність за рахунок зниження окремих складових виробничих витрат і витрат обігу.

Матеріальні запаси залежно від їх вимірників поділяються на абсолютні і відносні. Абсолютні запаси можуть вимірюватися в натуральному і вартісному виразах. При оцінці величини запасів в натуральному вираженні використовуються фізичні одиниці виміру (ваги, обсягу, довжини, площі, такі як т, ц, кг, м, карати, л, дкл, м3, м пог. м, м2, дм2 тощо) і одиниці рахунку (тт.), а при вартісному вираженні використовуються цінові параметри матеріальних ресурсів помножені на їх кількісні вимірники (у рублях, доларах, євро та ін). Відповідно абсолютні матеріальні запаси можуть оцінюватися з урахуванням кратності одиниць виміру (тисячі, мільйони і т. д.).

Відносні запаси виражаються в днях (іноді годинах) забезпеченості виробництва (продажів) і показують, на яку кількість днів (годин) роботи фірма забезпечена запасом даного матеріалу або товару. Рівень запасів, виражений у відсотках до обсягу споживання (продажу) за період, що також вказує на відносну величину запасу. Для визначення розміру запасу в днях забезпеченості необхідно його фактичну величину у натуральних вимірниках розділити на середньоденний витрата (відповідно і навпаки, знаючи розмір запасу в днях забезпеченості і середньоденний попит, можна розрахувати абсолютний розмір запасу).

Матеріальні запаси є об'єктивною категорією і притаманні всім суспільно-економічним формаціям. Природно, при натуральному господарстві їх абсолютні і відносні розміри були незначні, вони представляли цінність лише для їх власників. При переході до товарно-грошових відносин матеріальні запаси набувають товарної форми і стають вже об'єктивною економічною категорією. По мірі розвитку товарного виробництва і розвитку товарно-грошових відносин розмір абсолютних матеріальних запасів володіє об'єктивною тенденцією до зростання. Більш складні процеси і явища спостерігаються в динаміці показників відносних матеріальних запасів, які схильні до впливу різних факторів, у тому числі надають протилежно спрямоване дію на їх рівень.

Рівень відносних запасів в якійсь мірі можна віднести до показників, які характеризують ефективність їх використання, так і ефективність організації логістичного менеджменту. Абсолютні та відносні розміри матеріального запасу в сучасних умовах визначаються цілою сукупністю чинників, серед яких найважливішими є:

- макро - та мікроекономічний рівень;

- ступінь відкритості/замкнутості економіки; масштаби виробничо-комерційної діяльності та рівень розвитку внутрішнього ринку;

- геологистическая структура ринку (розміщення виробництв, розвиненість транспортної інфраструктури, дальність перевезень тощо);

- конкурентна структура ринку та ступінь державного втручання в економічні процеси;

- кон'юнктура ринку, рівень спеціалізації і кооперування;

- ступінь уніфікації, стандартизації продукції та ін

Не останню роль на рівень абсолютних і відносних запасів справляє ступінь ефективності логістичного менеджменту різних суб'єктів економіки, правові аспекти здійснення трансакцій та організації логістичних процесів, НТП в сфері управління, фінансових розрахунків (інформаційні технології) і в галузі транспортно-складських технологій, ступінь доступності і вартість банківських кредитів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Способи розрахунку собівартості запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси