Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Значення, задачі і етапи аналізу фінансового стану підприємства

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність і роль фінансового аналізу, тобто комплексного системного вивчення фінансового стану підприємства (ФСП) та факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня дохідності капіталу. У процесі такого аналізу виявляються взаємозв'язки і взаємозалежності між різними показниками фінансово-господарської діяльності, що дозволяє суб'єктам господарювання приймати обгрунтовані економічні рішення на основі вивчення поточного фінансового становища та інших результатів діяльності підприємства за попередні періоди (роки, квартали, місяці), а також потенційних можливостей на перспективу.

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу. В процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства успішно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу власних активів і пасивів в мінливих внутрішньої і зовнішньої середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику свідчить про його усталеному фінансовий стан, і навпаки.

Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, відбиває збалансованість грошових і товарних потоків, доходів і витрат, коштів і джерел їх формування. Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу, вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для нормального функціонування.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий план успішно виконується, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, внаслідок спаду виробництва та реалізації продукції відбуваються підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а результатом вмілого управління всім комплексом чинників, визначальних результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу позитивно впливає на обсяги основний діяльності, забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання (дотримання) розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

Головна мета фінансової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу й забезпечення стійкого становища на ринку. Для цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства:

■ своєчасна і об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення його "больових точок" і вивчення причин їх утворення;

■ пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності і фінансової стійкості;

■ розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства;

■ прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

Аналіз фінансового стану ділиться на внутрішній і зовнішній, цілі і зміст яких різні.

Перший спрямований на дослідження механізму формування, розміщення та використання капіталу з метою пошуку резервів зміцнення фінансового стану, підвищення прибутковості і нарощування власного капіталу суб'єкта господарювання; другий - на оцінку фінансового стану суб'єкта господарювання з метою прогнозування ступеня ризику інвестування капіталу та рівня його прибутковості.

Р. В. Савицька [48] виділяє наступні етапи аналізу фінансового стану підприємства:

1) аналіз розміщення капіталу та оцінка майнового стану підприємства;

2) аналіз фінансової стійкості;

3) аналіз платоспроможності підприємства.

Методика Н.П. Любушина [33] дещо відрізняється від розглянутої. Вона спрямована на виявлення найважливіших характеристик балансу: оцінку загальної вартості майна, співвідношення іммобілізованих і мобільних засобів, власних і позикових коштів. Тут важливо зіставити динаміку заборгованості організації і динаміку обсягу реалізації і прибутку. При цьому здійснюється:

1) аналіз змін у складі та структурі активів і пасивів;

2) оцінка платоспроможності;

3) оцінка кредитоспроможності;

4) оцінка фінансової стійкості організації.

Найбільш доцільно починати аналіз фінансового стану з вивчення формування і способів розміщення капіталу підприємства, оцінки якості управління його активами і пасивами, визначення операційного і фінансового ризиків. Після цього слід проаналізувати ефективність і інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства і ризик втрати його ділової репутації. Потім треба вивчити фінансову рівновагу між окремими розділами і підрозділами активу і пасиву балансу але функціональною ознакою і оцінити ступінь фінансової стійкості підприємства. На наступному етапі розглядаються ліквідність балансу (рівновагу активів і пасивів за термінами використання), збалансованість грошових потоків, платоспроможність підприємства. На закінчення дається узагальнююча оцінка фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності, робиться прогноз на майбутнє та оцінюється ймовірність банкрутства.

Така послідовність аналізу дозволяє забезпечити системний підхід у викладі курсу і більш глибоке засвоєння його основ. Що стосується практики його проведення, зміст і послідовність процедур повністю залежать від мети аналізу та інформаційної бази. Спочатку аналітик досвідченим шляхом повинен визначити пріоритетні напрями дослідження, основні зони зосередження ризиків, а потім - послідовність етапів. Порядок акцентів і пріоритетів може змінюватися в ході самого аналізу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність та методи аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Сутність, значення, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів
Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства
Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства
Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством
Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності
Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємством
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси