Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o економічну сутність інвестицій як економічної категорії;

o класифікацію і структуру інвестицій;

o сутність соціальних інвестицій;

o значення інвестицій для розвитку національної економіки і вирішення соціальних проблем суспільства;

вміти

o визначати і аналізувати структуру інвестицій на різних рівнях;

o чітко розрізняти такі поняття, як "інвестиції", "реальні інвестиції", "портфельні інвестиції", "капітальні вкладення" та "соціальні інвестиції";

o чітко представляти механізм впливу інвестицій на економічні та соціальні процеси;

володіти

o понятійним апаратом в рамках даної глави.

Економічна сутність та значення інвестицій на макро - і мікрорівні

Інвестиції грають дуже важливу роль у розвитку економіки будь-якої держави, тому їх правильна науково обґрунтована інтерпретація має велике теоретичне і практичне значення. У період існування СРСР, тобто при плановій економіці, використовувалося поняття "капітальні вкладення", що можна пояснити трьома причинами. По-перше, поняття "інвестиції" пов'язувалося з ринковою економікою, і тому воно заперечувалося в пашей країні. По-друге, при плановій економіці грошові кошти вкладалися переважно в основний капітал, тому з наукової точки зору вживання терміну "капітальні вкладення" було правомірним. По-третє, при плановій економіці практично не використовувалися фінансові інструменти, за винятком державних облігацій.

З переходом Росії па ринкові відносини, з усіма їх атрибутами, в економічній літературі, діловому і побутовому вжитку стало переважати поняття "інвестиції".

Аналіз вітчизняної та зарубіжної економічної літератури показав строкату картину в розумінні сутності інвестицій, про що свідчать формулювання цього поняття окремими вченими, які наводяться в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Трактування сутності інвестицій різними вченими і фахівцями

Автори

Сутність трактування інвестицій

В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова, В. С. Петров [8]

Інвестиції - будь-який вид майна і майнових прав, що вкладається в об'єкти інвестиційної діяльності задля отримання прибутку або отримання іншого позитивного ефекту

Р. П. Подшиваленко,

Н. Ст. Кисельова та ін [20]

Інвестиції - це динамічний процес зміни форм капіталу, послідовне перетворення первісних ресурсів і цінностей на інвестиційні витрати і перетворення вкладених коштів у приріст капітальної вартості у формі доходу або соціального ефекту

Р. П. Подшиваленко,

Н. В. Лахметкина,

М. В. Макарова та ін [25]

Під інвестиціями розуміється сукупність витрат, які реалізуються у формі цілеспрямованого вкладення капіталу на певний строк в різні галузі і сфери економіки, в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку (доходу) і досягнення індивідуальних цілей інвесторів, так і позитивного соціального ефекту

В. О. Ковальов,

В. О. Іванова,

В. О. Лялін [19]

Під інвестиціями розуміється цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів

Н. Л. Маренков [23]

Інвестиції - це будь-які наявні засоби, знеособлені, покликані служити задоволенню майбутніх потреб, для чого вони відволікаються від поточного використання і вкладаються в певну справу, що приносить вигоду

В. О. Бочаров [14]

Інвестиції - це вкладення капіталу в будь-якій бізнес з целыо його подальшого зростання

О. С. Евсенко [16]

Інвестиції - вкладення коштів у різного роду активи для подальшого отримання доходів від цих активів

В. О. Шеремет,

В. М. Павлюченко,

В. Д. Шапіро та ін [32]

Інвестиціями (інвестиційними ресурсами) є грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії, в тому числі і на товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності і інші види діяльності з метою отримання прибутку (доходу) і досягнення позитивного економічного та соціального ефекту

Шарп У.,

Р. Александер, Дж. Бейлі [31]

Інвестиції - це відмова від певної цінності зараз за цінність (можливо, невизначену) у майбутньому

К. Макконелл, С. Брю [22]

Інвестиції - це витрати на виробництво і нагромадження засобів виробництва і збільшення матеріальних запасів

З. Боді, А. Кейн, А. Маркус [11]

Інвестиції - це витрачання в даний час грошових або інших коштів в очікуванні отримання майбутніх вигод

Д. Пірс [24]

Інвестиції - це потік витрат, призначених для виробництва благ, а не для безпосереднього споживання

Дж. Розенберг [26]

Інвестиції - це використання грошей для вилучення доходу або досягнення приросту капіталу, або для того й іншого

Е. Ф. Борисов,

А. А. Петров,

Ф. Ф. Стерликов [12]

Інвестиції - довгострокові вкладення капталу (всередині країни або за кордоном) в підприємства різних галузей національного господарства

А. А. Благодатин,

Л. Ш. Лозовський,

Б. А. Райзберг [9]

Інвестиції - вкладення капіталу з метою отримання доходів у власній країні чи за кордоном в підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти

На основі узагальнення цих формулювань можна зробити наступні висновки.

1. Кожна з формулювань сутності інвестицій представляє певний науковий інтерес, так як дозволяє виявити погляд окремого автора на сутність інвестицій та представити це поняття більш об'ємно.

2. Трактування сутності інвестицій багатьох авторів певною мірою схожі, за винятком окремих незначних деталей.

3. Зустрічаються лаконічні визначення сутності інвестицій, що характерно в основному для зарубіжних авторів і більш розгорнуті - вітчизняних авторів.

4. Деякі визначення мають суттєві похибки, суть які найбільш точно узагальнив І. А. Бланк [10]. Основними з них є:

o деякі визначень пов'язують інвестиції тільки з цілями приросту капіталу або одержання потокового доходу (прибутку). Хоча в умовах ринкової економіки ця мета є визначальною, інвестиції можуть переслідувати й інші як економічні, так і неекономічні цілі вкладення капіталу;

o ідентифікується поняття "інвестиції" з поняттям "капітальні вкладення". Інвестиції в цьому випадку розглядаються як вкладення капіталу у відтворення основних засобів - як виробничого, так і невиробничого характеру. Разом з тим, інвестиції можуть здійснюватися й у приріст оборотних активів, і в різні фінансові інструменти, і в окремі види нематеріальних активів. Отже, капітальні вкладення є більш вузьким поняттям і можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій, але не як їх аналог;

o у деяких визначеннях інвестицій відзначається, що вони є вкладенням грошових коштів. З таким трактуванням цієї категорії також не можна погодитися. Інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, але й в інших формах - рухомого і нерухомого майна (капітальних товарів), різних фінансових інструментів (насамперед цінних паперів), нематеріальних активів і т. п.

Існує й офіційна трактування поняття "інвестиції". У Федеральному законі від 25 лютого 1999 року № 39-Φ3 "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" (в ред. від 12 грудня 2011 р.) дається наступне визначення: "Інвестиції - грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту".

На нашу думку, це досить вдала формулювання сутності інвестицій.

На основі узагальнення викладеного вище матеріалу інвестиції можна представити як вкладення капіталу в різній формі у справу з метою отримання в майбутньому будь-якого корисного ефекту.

В економічній літературі інвестиції, виходячи зі спрямованості їх вкладення класифікуються на реальні і портфельні (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Класифікація інвестицій за об'єктами їх вкладення

Дана класифікація дозволяє більш наочно уявити сутність інвестицій, а також їх роль і значення для кожного господарюючого суб'єкта.

Реальні інвестиції - це інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), оборотний капітал і нематеріальні активи. З цього випливає, що реальні інвестиції спрямовані на збільшення свого виробничого капіталу.

Портфельні, або фінансові, інвестиції - це інвестиції в цінні папери (акції, облігації та ін), статутні капітали інших комерційних організацій, а також надані позики.

У статистичному обліку і економічному аналізі реальні інвестиції називають ще капиталообразующими.

Капиталообразующие інвестиції включають в себе наступні елементи:

o інвестиції в основний капітал;

o витрати на капітальний ремонт;

o інвестиції па придбання земельних ділянок і об'єктів природокористування;

o інвестиції в нематеріальні активи (патенти, ліцензії, програмні продукти, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки тощо);

o інвестиції в поповнення запасів матеріальних оборотних коштів.

Капітальні вкладення, як випливає з рис. 1.1, є найважливішою складовою частиною більш широкого поняття - реальних інвестицій.

Капітальні вкладення - це інвестиції в основний капітал, що відповідає Федеральним законом від 25 лютого 1999 року № 39-ΦЗ "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у формі капітальних вкладень".

У цьому законі сутність капітальних вкладень трактується наступним чином: "...капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал (основні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати". Якщо виходити з цього визначення, то інвестиції, вкладені в оборотний капітал, не можуть вважатися капітальними вкладеннями. Таким чином, капітальні вкладення є складовою частиною реальних інвестицій.

При здійсненні портфельних інвестицій інвестор збільшує свій фінансовий капітал шляхом одержання дивідендів і відсотків від придбаних цінних паперів, їх перепродажу, а також отримання інших вигод.

В економічній літературі ніхто не заперечує, що інвестиції є найважливішою економічною категорією. Відомо, що будь-яка економічна категорія проявляється через свої функції, а ось які функції повинні виконувати інвестиції - це питання досліджено недостатньо.

На нашу думку, інвестиції виконують наступні функції:

o забезпечують процес простого і розширеного відтворення основних фондів, як у виробничій, так і в невиробничій сфері;

o беруть участь у процесі забезпечення та поповнення оборотного капіталу;

o забезпечують перелив капіталу з однієї сфери в інші, більш привабливі, у формі реальних і портфельних інвестицій;

o забезпечують процес перерозподілу капіталу між власниками шляхом придбання акцій та вкладення коштів в активи інших підприємств (переділ власності);

o служать основою для розвитку економіки на макро - і мікрорівні та отримання в майбутньому економічної, соціальної, екологічної, політичної та інших вигод.

Розрізняють валові та чисті інвестиції.

Валові інвестиції складаються з наступних частин:

Ів = Ч + А,

де Ч - чисті інвестиції; А - амортизаційні відрахування.

Чисті інвестиції - це валові інвестиції за мінусом амортизаційних відрахувань. Якщо валові інвестиції дорівнюють амортизаційним відрахуванням, то це означає, що має місце лише просте відтворення. Якщо ж ватовые інвестиції перевищують розмір амортизаційних відрахувань, то це свідчить про наявність як простого, так і розширеного відтворення основних фондів.

Сутність інвестицій як економічної категорії зумовлює їх роль і значення на макро - і мікрорівні.

На макрорівні інвестиції, і особливо капітальні вкладення, є основою для розвитку національної економіки і підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок:

o систематичного оновлення основних виробничих фондів підприємств і невиробничої сфери;

o прискорення науково-технічного прогресу (НТΠ), поліпшення якості і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

o збалансованого розвитку всіх галузей економіки;

o створення необхідної сировинної бази;

o нарощування економічного потенціалу країни та забезпечення обороноздатності держави;

o зниження витрат виробництва та обігу;

o збільшення і поліпшення структури експорту;

o вирішення соціальних проблем, в тому числі і проблеми безробіття;

o забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці;

o переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку і ін.

Таким чином, інвестиції зумовлюють в кінцевому підсумку зростання економіки. Направляючи капітальні вкладення на збільшення реального капіталу суспільства (придбання машин, обладнання, модернізацію та будівництво будівель, інженерних споруд), ми тим самим збільшуємо національне багатство та виробничий потенціал країни.

Стан економіки країни залежить від ефективності функціонування всіх суб'єктів господарювання, тобто комерційних організацій.

Інвестиції, і в першу чергу капітальні вкладення, є основою для забезпечення цієї ефективності на підприємстві.

Інвестиції на мікрорівні необхідні для досягнення наступних цілей:

o збільшення і розширення сфери діяльності;

o недопущення надмірного морального та фізичного зносу основних виробничих фондів;

o зниження собівартості виробництва і реалізації продукції;

o підвищення технічного рівня виробництва на основі впровадження нової техніки і технологій;

o поліпшення якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції;

o підвищення техніки безпеки і здійснення природоохоронних заходів;

o забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

o придбання цінних паперів та вкладення коштів в активи інших підприємств;

o придбання контрольного пакету акцій і ін

В кінцевому підсумку вони необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємств у майбутньому, стабільного фінансового стану і отримання максимального прибутку. Все це визначає роль і значення інвестицій на мікрорівні.

Таким чином, інвестиції є найважливішою економічною категорією і грають винятково важливу роль як на макро-, так і на мікрорівні, і в першу чергу, для простого і розширеного відтворення основних фондів, структурних перетворень, отримання максимального прибутку і на цій основі вирішення багатьох соціальних проблем.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічна сутність інвестицій
Сутність, класифікація і структура джерел фінансування інвестицій
Класифікація та структура інвестицій
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Сутність і класифікація капітальних вкладень
Основні напрямки підвищення ефективності капітальних вкладень на макро - і мікрорівні
Економічна сутність інвестицій
Проблема співвідношення між макро - і микроуровнями: нова класична макроекономіка. Рівноважна модель циклу Р. Лукаса
Сутність і значення іноземних інвестицій
Соціальні інвестиції, їх сутність і значення для поліпшення якості життя і розвитку людського капіталу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси