Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна історія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Введення

Економічна історія - порівняно молода галузь економічної науки. Вона склалася на стику економічної теорії та історії до кінця XIX ст., коли серед економістів та істориків проявився підвищений інтерес до вивчення господарського минулого для розуміння відбувалися в суспільстві глибоких і якісних змін. Зближення цих наук стало основою для виникнення економічної історії як самостійної науки. Біля її витоків стояли англійські вчені Тойнбі А. та Дж. Ешлі, німецькі К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт і російські М. Ковалевський і Д. Виноградов. В різних країнах вона називалася по-різному: історія господарського побуту, історія народного господарства, економічна історія. У Росії в останні роки прийняті назви "Історія економіки" й "Економічна історія".

У процесі свого розвитку економічна історія як наука пройшла кілька етапів, на кожному з яких на неї чинили вплив пануючі у той період в економічній та історичній науках школи. На першому етапі - це історична школа, марксизм і французька історична школа "Анналів"; на другому - клиометрика, теорія економічної динаміки та концепція економічного зростання; на третьому - неоинституциональная економічна історія. В області методичного забезпечення економічна історія з наративної (описової) галузі економічної науки перетворилася в економічну науку, що використовує різноманітний методичний інструментарій, а її дослідження стали повноправною складовою економічного аналізу.

Економічна історія - самостійна наука і являє собою розвивається систему знань, яка використовує як економічні, так і історичні методи пізнання. Вона розвивається в тісному зв'язку з економічною теорією. Історико-економічний матеріал або підтверджує вірність теорії, або є підставою для критики її помилкових побудов. Добре вивчені, систематизовані, проаналізовані факти можуть стати підставою для розширення, уточнення окремих економічних понять і категорій, для формування нових теоретичних уявлень, удосконалення економічної теорії.

Економічна історія виконує певну прогнозуючу функцію. Досліджуючи закономірності та особливості господарського розвитку суспільства, досвід економічних реформ і здійснення економічної політики країн у відповідні історичні епохи, вона дає можливість побачити довгострокові тенденції економічного розвитку.

Для авторів пропонованого підручника економічна історія - це наука, яка вивчає економічне життя людей у всьому її різноманітті з найдавніших часів до наших днів. Об'єктом аналізу є економічні моделі (типи), механізм їх функціонування, взаємодії і взаємовпливу.

Мета навчального курсу "Економічна історія" - дати студентам-економістам і менеджерам необхідний набір знань про досвід господарської діяльності на різних етапах суспільного розвитку, розкрити його основні особливості, показати причини варіантності господарського розвитку.

Його завданнями є розширення кругозору та формування економічної культури і мислення. З його допомогою на конкретних прикладах можна полегшити студентам засвоєння економічної термінології, застерегти їх від абсолютизації теоретичних положень, сприяти розвитку навичок "об'ємного бачення соціально-економічних процесів, необхідних для прийняття грамотних рішень на практиці.

В результаті вивчення дисципліни "Економічна історія" студент повинен:

знати

o закономірності історико-економічного процесу, його різноманітність і багатоваріантність розвитку;

o періодизацію економічної історії, основні події і процеси світової та вітчизняної економічної історії;

o найважливіші методи аналізу історико-економічних явищ;

o основні теоретичні положення та ключові концепції всіх розділів дисципліни, напрямів розвитку економічної політики держав на різних історичних етапах.

вміти

o аналізувати і оцінювати історико-економічні події, економічні та соціальні проблеми і процеси, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасному суспільстві;

o аналізувати економічні явища, ґрунтуючись на досягненнях світової та вітчизняної історико-економічної науки та практики; прогнозувати можливе економічний розвиток в майбутньому;

o формулювати і обґрунтовувати характерні особливості вітчизняної і світової економічної історії;

o працювати з інформацією з різних джерел, критично сприймати інформацію (володіти "критичним мисленням");

o обґрунтувати свою позицію щодо спірних історико-економічних питань світового та вітчизняного розвитку;

o виявляти проблеми економічного характеру і аналізувати економічну політику держав на різних історичних етапах;

o отримувати з історико-економічного минулого практичні уроки для застосування отриманих знань у професійній і громадській діяльності;

володіти

o культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

o категоріальним апаратом з історії, базовими економічними категоріями і поняттями на рівні розуміння і вільного відтворення;

o навичками самостійного оволодіння новими знаннями з історико-економічної проблематики, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;

o системним уявленням про історичний розвиток світової і російської економіки.


 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси