Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція I. Гроші

Лекція 1. Необхідність та сутність грошей

Передумови виникнення грошей та їх сутність

Необхідність виникнення грошей зумовлена об'єктивним розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. Вони виявляються за певних умов здійснення виробництва і економічних відносин в суспільстві і сприяють подальшому їх розвитку. Під впливом умов розвитку економічних відносин змінюються і особливості функціонування грошей.

Безпосередніми передумовами виникнення грошей є:

- перехід від натурального господарства до виробництва товарів та обміну ними;

- поява майнової незалежності господарюючих суб'єктів - власників, які виробляють товарну продукцію;

- дотримання еквівалентності при обміні шляхом виміру вартості товару.

В період виникнення суспільства і первісного його існування панувало натуральне господарство, у якому здійснювалася лише продукція, призначена для власного споживання, а не товар. Обмінювалися лише випадково залишилися надлишки продукту.

По мірі збільшення виробництва, а також під впливом природних умов відбувалася спеціалізація людей на виготовленні певних видів продукції. При більшій кількості продукції з'явилася можливість використовувати її не тільки для задоволення власних потреб, але і для обміну на іншу продукцію, необхідну даному виробнику. З виділенням землеробства, скотарства, а потім і ремесел, тобто при появі суспільного поділу праці, відбувається постійний обмін продуктами праці. В цих умовах продукт поступово перетворюється в товар і з'являється найважливіша передумова необхідності обміну продукції.

Перехід до виробництва товарів та обміну ними супроводжувався насамперед тим, що замість виготовлення продукції для власного споживання стало розвиватися виробництво продукції для обміну на інші товари. Такий перехід ґрунтувався на спеціалізації виробників на виготовлення певних видів продукції. Обмін товарів зажадав порівняння різних по виду, якості, формі і призначенню товарів, тобто їх еквівалентності.

Обмін різних товарів вимагає єдиної загальної основи їх порівняння. Єдиною основою для всіх товарів є вартість, тобто суспільні витрати праці на їх виробництво. Саме суспільна праця (а не індивідуальний працю окремого виробника) дозволяє товарів, різних за своєю значущістю, бути співмірними.

На ринку при обміні одного товару на інший суспільство підтверджує, що вони потрібні, і праця, витрачена на їх виробництво, необхідний, а, отже, ці товари мають вартість, яка визначається сумарною вартістю знарядь і предметів праці та знову створеної живою працею вартістю. Але витрачений на виробництво окремого товару праця не однаковий і товари мають різну вартість. Отже, необхідно кількісно виміряти витрати суспільної праці, або вартість. Так з'явилося поняття мінової вартості, тобто здатності одного товару обмінюватися на інші в певних пропорціях. Саме мінова вартість забезпечує кількісне порівняння окремих товарів (одна вівця дорівнює одному мішку зерна).

В умовах натурального виробництва продукт задовольняє власні потреби виробника. Для нього товар має значення як споживна вартість, тобто здатність продукту задовольняти яку-небудь потребу людини, а не як вартість. У процесі розвитку суспільства для виробника товару у першу чергу важлива його вартість, і лише в другу - споживна вартість, так як не володіє споживною вартістю товар неможливо обміняти.

Поступове зростання інтенсивності обміну викликав використання спочатку окремих видів товарів (худоби, хутра), а потім дорогоцінних металів (головним чином золота як загального еквівалента. Виділення золота як загального еквівалента і в кінцевому рахунку в якості грошей сприяли його однорідність, подільність і збереження від псування.

Необхідність виникнення і застосування грошей підтверджується численними безрезультатними спробами обійтися без них. Про це свідчить провал здійсненої Р. Оуеном у 1832 р. спроби обміну товарів без грошей, з допомогою оцінки товарів виходячи з витрат робочого часу із застосуванням трудових бон". Невдалі були і спроби здійснення в Росії продуктообміну на базі натуральних коефіцієнтів, що проводилося в 1918 і 1921 рр. 1

Виникнення грошей створює умови для:

- появи, а потім і розширення ринку, оскільки грошовий еквівалент дозволяє подолати вузькі рамки натурального обміну товару на товар;

- розділення єдиного процесу обміну на дві самостійні операції:

- продажу власного товару (Т-Д);

- придбання потрібного товару (Д-Т);

- придбання грошима самостійного руху, не пов'язаного з товарним обміном, і виникнення можливості для виробника накопичення грошей від моменту продажу свого товару до моменту покупки необхідних виробництва сировини, матеріалів і т. д.

При цьому угоди (Т-Д) і (Д-Т) можуть бути розділені як у часі, так і в просторі.

Таким чином, рух грошей набуває самостійне значення і відділяється від руху товарів.

Існує декілька концепцій походження грошей. Найбільш відомі - раціоналістична і еволюційна.

Раціоналістична концепція пояснює виникнення грошей укладенням угод між людьми, які переконалися в необхідності створення спеціальних інструментів для пересування вартостей в міновому обороті. Гроші виступають насамперед як знаряддя технічного обміну.

Вперше цю концепцію висунув Аристотель (384-322 рр. до н. е.). У своїй науковій праці "Нікомахова етика" він пише: "Все, що бере участь в обміні, має бути певним чином можна порівняти... Для здійснення обміну повинна існувати якась одиниця виміру, причому заснована на умовності". Дана ідея була широко поширена і навіть знайшла законодавче втілення в античному суспільстві (римське право).

Суб'єктивно-психологічний підхід до питання походження грошей характерний і для поглядів деяких впливових сучасних економістів. Так, П. Самуельсон визначає гроші як штучну соціальну умовність, Дж. К. Гелбрейт вважає, що " закріплення грошових функцій за благородними металами і іншими предметами - продукт угоди між людьми.

К. Р. Макконелл та С. Л. Брю у своїй відомій книзі "Економікс", опублікованій на початку 90-х років XX ст., стверджують, що "гроші "заколдовывают" людей. Через них люди мучаться, заради них люди працюють... Гроші - це чарівна, актуальна, яка змінює маски загадка".

Розвитком раціоналістичної концепції можна вважати дослідження правової природи грошей, теорію грошового зобов'язання (Р. Хартманн, П. Цитович, Л. Лунц та ін) Гроші при цьому розглядаються в якості універсального мінового блага, яке легітимізується державою як абстрактна одиниця цінності і загальне законне (примусове) платіжний засіб, причому легальне поняття "гроші" взаємопов'язане з поняттям "майнове право". Гроші виступають як майно і як грошова сума. Грошове зобов'язання являє собою відношення типу vinkulum juris ("зобов'язує право"), що зв'язує воєдино всіх його учасників і противостоящее виконання за основним зобов'язанням, мета якого - надання грошових знаків в певній сумі грошових одиниць. Грошове зобов'язання абстрактно, здійсненно, передання, ділимим, незмінно.

Еволюційна концепція пояснює походження грошей об'єктивними причинами: економічним зростанням, суспільним поділом праці, виділенням особливого товару, рухом вартості, дотриманням еквівалентності обмена1.

Прихильниками цієї концепції були Сміт А. і К. Маркс. З урахуванням певних суперечностей їхніх теорій сутність еволюційної концепції полягає в наступному. Вона припускає, що поява грошей зумовлене суперечностями товару, які проявляються при обміні. Товар одночасно є предметом споживання і носієм вартості, тобто уречевленої в ньому суспільної праці товаровиробників. У цьому полягає перша суперечність товару - між споживною вартістю, що задовольняє конкретні потреби людини, і вартістю, яка проявляється при обміні у формі мінової вартості. Протиріччя двох протилежних властивостей товару полягає в тому, що при використанні товару як вартості доводиться відмовлятися від його споживання, а при застосуванні товару як споживної вартості його неможливо обміняти.

Товар як споживча вартість втілює в собі конкретну працю, якісно різнорідний і кількісно несумірний. Тому виникає друге протиріччя товару, між конкретною і абстрактною працею, витраченим на його виробництво.

Двоїстий характер праці відображає третє протиріччя товару між приватним і суспільним характером праці. В результаті поглиблення суспільного поділу праці розвивається загальна залежність окремих товаровиробників.

Формою вирішення суперечностей товару стало стихійне виділення з товарної маси грошей - особливого товару, що відіграє роль загального вартісного еквівалента. Гроші дозволяють суперечності товару завдяки особливостям еквівалентної форми вартості.

Розвиток процесів обміну і руху вартості здійснювалося поступово шляхом зміни форм вартості:

1) проста, або випадкова, форма вартості;

2) повна, або розгорнута, форма вартості;

3) загальна форма вартості;

4) грошова форма вартості.

Проста, або випадкова, форма вартості відповідала ранній стадії обміну між общинами, коли він мав випадковий характер: один товар виражав свою вартість в іншому, протистоїть йому товар. Маркс К. писав, що ця форма не так проста, як здається на перший погляд, оскільки вже тут є два полюси виразу вартості товару. На першому полюсі товар, який виражає свою вартість, тобто товар, який відіграє активну роль (що стосується відносної форми вартості). А на другому полюсі товар, який є матеріалом для вираження вартості першого товару. Отже, він відіграє пасивну роль і знаходиться в еквівалентній формі. Таким чином, відносна та еквівалентна форми - це два полюси виразу вартості товару.

Еквівалентна форма вартості має на увазі ряд особливостей:

- споживча вартість товару-еквіваленту служить формою прояву своєї протилежності - вартості товару;

- конкретна праця, що міститься в товарі-еквіваленті, є в свою чергу формою прояву своєї протилежності - абстрактної праці;

- приватний праця, яка витрачається на виробництво товару-еквівалента, служить формою прояву своєї протилежності - безпосередньо суспільної праці.

Таким чином, споживча вартість, конкретний і приватний праця, витрачена на створення товару-еквівалента, служить формою прояву їх протилежності - вартості.

Повна, або розгорнута, форма вартості пов'язана з розвитком обміну, який був викликаний першим великим поділом суспільної праці і виділенням з нього скотарських і землеробських племен. Розпад родової общини був пов'язаний з багатьма об'єктивними історичними причинами, але він спричинив за собою ряд перетворень. У зв'язку з цим в обмін включені численні предмети суспільної праці, а кожен товар, який знаходиться у відносній формі вартості, протистоїть безлічі товарів-еквівалентів. Отже, зародився товарний обмін, який послужив початком еволюції грошей. Товар придбав певну цінність. Суттєвий недолік даної форми вартості полягає в тому, що у зв'язку з безліччю товарів-еквівалентів вартість кожного товару не отримує закінченого вираження, що ускладнює обмін.

Загальна форма вартості. Подальший розвиток товарного виробництва та обміну привів до того, що окремі товари, які мають більший попит у покупців, виділилися із загального числа товарів і стали виконувати на ринках особливу роль, будучи головним предметом обміну (сіль, зерно, хутра, худоба та ін). Особливість цієї форми вартості полягає в тому, що роль загального еквівалента не закріпилася ще ні за одним товаром, і в різний час її поперемінно виконували різні товари. Однак на цій такі ролі товари затримувалися порівняно недовго, оскільки не задовольняли зростаючим вимог товарного обігу і за своїми властивостями не відповідали умовам еквівалентності.

Грошова форма вартості характеризується виділенням в результаті подальшого обміну одного товару на роль всезагального еквівалента. Така роль з розвитком обміну і створенням світового ринку закріпилася за благородними металами - золотом і сріблом - в силу їх природних властивостей. Для грошової форми вартості характерні наступні риси:

- один товар монополізує на тривалий час роль загального еквівалента;

- натуральна форма грошового товару зростається з його еквівалентною формою;

- споживча вартість товару-грошей зовні ховається, а залишається лише його загальна суспільна форма цінності.

Виділившись із загальної товарної маси, гроші зберігають свою товарну природу і мають ті ж властивості, що і будь-який інший товар, - володіють споживчою вартістю (золота монета як прикраса і предмет задоволення естетичних потреб людини) і вартістю, оскільки на виробництво товару-грошей (золота) витрачено певна кількість суспільної праці.

Однак слід зазначити, що гроші на відміну від звичайних товарів, є особливим товаром:

- споживча вартість товару, що виконує роль загального еквівалента, ніби подвоюється (крім конкретної споживчої вартості, вони мають загальну споживчу вартість, оскільки з їх допомогою людина може задовольнити майже будь-яку потребу);

- вартість грошей має зовнішню форму прояву ще до їх обміну на ринку. Товар-гроші можна обміняти на будь-який інший товар, необхідний власнику, в той час як вартість звичайного товару прихована і виявляється безпосередньо в процес обміну, коли товар реалізується на ринку.

Отже, гроші дозволяють протиріччя товару, але виникає суперечність між товаром і грошима. Споживча вартість сконцентрована на стороні всіх товарів, а їх вартість - на стороні грошей. Товари, які беруть участь в обміні, виступають як споживчі вартості, а гроші стають виразником цих споживних вартостей всіх товарів через свою вартість. Гроші за своєю природою - не річ, а історично визначена форма економічних, тобто суспільно-виробничих відносин між людьми в процесі товарного обміну.

Гроші як економічна категорія, що виникла на певному етапі розвитку товарних відносин, виступають як історична категорія. При цьому на кожному етапі товарного виробництва вона наповнюється новим змістом, яке ускладнюється із зміною умов виробництва.

Сутність грошей характеризується також тим, що вони:

- служать засобом загального обміну па товари, нерухомість, твори мистецтва, коштовності та ін Ця особливість грошей стає помітною при порівнянні з безпосереднім обміном товарів (бартером). Справа в тому, що окремі товари також здатні обмінюватися на інші на умовах бартеру. Однак, як вже зазначалося, подібні можливості обміну обмежені рамками взаємної потреби і дотриманням вимоги еквівалентності таких операцій;

- покращують умови збереження вартості. При збереженні вартості в грошах, а не в товарах, зменшуються витрати зберігання і запобігається псування. Тому краще зберігати вартість у грошах.

В сучасних умовах грошові знаки і гроші безготівкового обороту не володіють власною вартістю, але зберігається можливість їх застосування як мінової вартості. Це свідчить про те, що гроші все більше відрізняються від товару і перетворилися в самостійну економічну категорію зі збереженням деяких властивостей, які надають їм схожість з товаром.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність грошей, їх необхідність та умови виникнення
Сутність грошей
Сутність і функції грошей
Сутність грошей, їх необхідність та умови виникнення
Сутність грошей
Нейтральність грошей і економічна політика
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси