Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Навчальний посібник "Внутрішній аудит" підготовлено згідно з вимогами Федеральних державних освітніх стандартів вищої професійної освіти 08.01.09.65 - "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" і магістерських програм "Бухгалтерський облік, аналіз, аудит", "Внутрішній контроль та аудит" та ін.

Навчальний посібник включає II тим. у яких послідовно розкриваються методологія та організація внутрішнього аудиту, особливості організації служби внутрішнього аудиту та його інформаційно-аналітичне забезпечення, процедури та методи внутрішнього аудиту, організація і методика внутрішнього аудиту бізнес-процесів, документація внутрішнього аудиту.

Оскільки професійна діяльність внутрішнього аудитора (ревізора, бухгалтера-контролера) не обмежується традиційними межами здійснення внутрішнього аудиту, то у навчальному посібнику крім питань програми курсу "Внутрішній аудит" розглядаються та деякі інші питання професійної діяльності фахівців служб внутрішнього аудиту, які розширюють уявлення студентів, бакалаврів та магістрантів про особливості проведення внутрішнього аудиту. Зокрема, в главі 7 розкриваються питання організації внутрішнього аудиту в розрізі сегментів діяльності. Зміст розділу II спрямовано па розгляд питань корупції в аудиторській діяльності. Питання взаємодії зовнішнього і внутрішнього аудиту розкриваються у главі 10.

Студент-магістр має бути готовий до видів діяльності, що вимагає поглибленої функціональної і професійної підготовки за напрямом "Економіка", поглибленої спеціалізації за програмою "Внутрішній контроль та аудит", володіти навичками науково-дослідної роботи.

Зміст навчального посібника будується виходячи з того, що компетенції магістранта у сфері контрольної діяльності охоплюють:

o наявність системних професійних знань;

o здатність і готовність до розумного ризику, творчість і підприємливість, вміння працювати самостійно, готовність до роботи в команді та у висококонкурентному середовищі;

o здатність до практичного мислення;

володіти наемками:

o економічного та інформаційного обґрунтування концепції внутрішнього аудиту господарюючого суб'єкта;

o застосування принципів і вимог внутрішнього аудиту в експертно-аналітичній діяльності та виконання досліджень з використанням сучасних походів і методів, інформаційних технологій та програмних продуктів;

o використання різного інструментарію для розкриття економічних злочинів, фактів шахрайства, ознак навмисного і фіктивного банкрутства та інших негативних економічних ситуацій в діяльності організації;

o організації процесу проведення внутрішнього аудиту у відповідності з вимогами нормативного законодавства;

o застосування різних видів опеньок підтвердження вартості основних елементів бухгалтерської (фінансової) звітності;

o складання прогнозу діяльності організації на основі результатів внутрішнього аудиту і економічного аналізу.

Сподіваємося, що видаване навчальний посібник "Внутрішній аудит" буде затребуване як студентами та магістрантами, що вивчають дану дисципліну, дак і викладачами та фахівцями в галузі аудиторської діяльності.

Внутрішній аудит як форма фінансового контролю

Внутрішній аудит в системі фінансового контролю

Уявлення про сутність і предмет внутрішнього аудиту мінялися в міру його розвитку.

Ще в XVI ст. у великій Британії існував порядок проведення детальної перевірки розрахунків керуючих фінансами великих маєтків. У літописах того часу є свідчення про те, що аудитор, будучи членом так званого ради керуючих великого маєтку, здійснював відповідні перевірки дохідної і видаткової частин управляючого фінансами. За результатами перевірки аудитор отчитывайся перед радою і власником маєтку. Мета такого аудиту полягала не тільки в перевірці якості рахунків маєтки, але й у забезпеченні підзвітності посадових осіб щодо підпорядкованих їм коштів. Такий підхід до внутрішнього аудиту проіснував до кінця XVII ст.

Незважаючи на бурхливий економічний розвиток держав, риє населення міст, поява великих заводів і фабрик, розширення торгівлі, лише в кінці XIX ст. професія внутрішнього аудитора стала вважатися однією з найважливіших. Це пов'язано також з виникненням і розвитком страхових компаній, банків, акціонерних товариств і будівництвом залізниць. Саме залізнична галузь стала однією з перших, яка на рубежі XVIII-XIX ст. вперше створила службу внутрішніх роз'їзних аудиторів.

У США внутрішні роз'їзні аудитори, відвідуючи підрозділи залізничних компаній, здійснювали оцінку міри відповідальності управлінського апарату цих організацій за ввірене їм майно і формується звітність.

Аналогічні служби пізніше були створені в країнах Західної Європи і Японії.

У багатьох країнах у цей же період затверджується цілий ряд законодавчих актів, що підвищують значимість як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту. В якості прикладу можна навести Німеччину, де було прийнято доповнення до закону про акціонерні товариства. Нормами даного доповнення спостережних рад товариств зобов'язані здійснювати перевірку фінансової звітності та про результати доповідати на зборах акціонерів.

Економічна криза 1929-1933 рр. призвела до перегляду відносин до аудиту та чергового етапу його розвитку. Різко зростають вимоги до якості проведення аудиту, проводяться наукові дослідження в області аудиторських процедур, створюються професійні організації аудиторів. Так, в 1939 р. створиться Американський інститут бухгалтерів-експертів (нині Американський інститут дипломованих присяжних бухгалтерів), який займається науковими дослідженнями в області внутрішнього контролю. Вирішуються проблеми дозволили забезпечити повноту і достовірність реєстрації, класифікації та узагальнення облікової інформації будь-якого акціонерного товариства.

Внутрішній аудит у Західній Європі зародився на початку XX ст., однак подальший розвиток отримав після Другої світової війни у відповідь на зростаючі обсяги діяльності і децентралізації компаній. У 1941 р. у США було засновано Інститут внутрішніх аудиторів, що представляє собою професійну асоціацію і ставить своєю метою розвиток і популяризацію професії внутрішнього аудитора і вироблення стандартів професійної діяльності. В даний час - це міжнародна професійна асоціація внутрішніх аудиторів зі своїми відділеннями і філіями більш ніж в 150 країнах світу, в тому числі і в Росії.

Сьогодні інститут внутрішніх аудиторів об'єднує близько 73 тис. членів і представлений в 120 країнах, а всього в світі налічується близько одного мільйона людей, в тій чи іншій мірі займаються внутрішнім аудитом.

Внутрішній аудит у Росії є частиною системи внутрішнього контролю і являє собою сукупність взаємопов'язаних діючих елементів (мета, предмет, об'єкт, суб'єкт, механізм), що дозволяють об'єктивно оцінити ефективність і результативність фактів господарської діяльності, достовірність облікової інформації і бухгалтерської звітності, їх відповідність законодавству РФ і внутрішніми документами організації.

Внутрішній аудит може бути реалізований тільки в системі внутрішнього контролю шляхом взаємодії всіх його елементів.

Поняття внутрішнього контролю не нове, воно з'явилося ще на початку XVIII ст. і згодом отримало подальший розвиток. Як система контролю діяльності організації це поняття сформувалося до початку XX ст. у вигляді сукупності трьох елементів; розподілу повноважень, ротації персоналу, використання та аналізу облікових записів.

На наступному етапі свого розвитку функції внутрішнього контролю значно розширилися, перетворилися в організацію і координування дій, спрямованих на забезпечення схоронності активів та виконання зобов'язань, перевірку надійності облікової інформації, підвищення ефективності здійснюваних операцій, дотримання визначеної облікової політики і процедур. Нові функції внутрішнього контролю вивели його за межі кола питань, що належать до бухгалтерського обліку. Розвиваючись і розширюючи сферу свого застосування, внутрішній контроль до кінця XX ст. стає інструментом контролю за ризиками, де його функції переплітаються з функцією управління ризиками - ризик-менеджментом.

Визначення внутрішнього контролю з позиції його бухгалтерського розуміння звучить наступним чином: внутрішній контрою" являє собою структуру, політику, правила, процедури по забезпеченню схоронності активів і зобов'язань організації та надійності бухгалтерських записів, що дасть достатню впевненість у тому, що:

o транзакції належним чином авторизовані;

o факти господарської діяльності своєчасно і точно відображаються у фінансовій звітності у відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку;

o доступ до активів організації здійснюється на підставі відповідної авторизації;

o фактичну наявність активів і зобов'язань періодично звіряється з бухгалтерськими записами.

Слід сказати, що внутрішній контроль корисний тільки в тому випадку, якщо він спрямований на досягнення конкретних цілей. Існує п'ять основних цілей внутрішнього контролю:

o надійність і політика інформації;

o відповідність внутрішнього контролю політиці, планам, процедурам, законодавству;

o забезпечення схоронності активів та зобов'язань;

o раціональне і ефективне використання усіх видів ресурсів;

o досягнення структурними підрозділами організації поставлених цілей і завдань.

Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю розкривається через його концепцію.

Концепція внутрішнього контролю включає в себе кілька складових:

o внутрішній контроль - це внутрішнє середовище організації, елементами якої є етичні норми, стиль управління, процес прийняття рішень, делегування повноважень і відповідальності, політика у відношенні персоналу, компетентність і професіоналізм співробітників, ставлення керівництва до організації внутрішнього контролю;

o внутрішній контроль - це визначення, аналіз та управління ризиками;

o внутрішній контроль - це повсякденне його здійснення в області бухгалтерського обліку, розподілу повноважень, прав доступу до активів організації, моніторинг;

o внутрішній контроль - це розробка системи санкціонованого доступу до інформації;

o внутрішній контроль - це моніторинг самої системи внутрішнього контролю, необхідний для визначення його ефективності.

Визначення місця внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського (внутрішнього) контролю показує, що, незважаючи на його спільність з іншими формами, він є самостійним явищем. Його відмітними ознаками є:

o забезпечення попереднього, поточного і подальшого форм контролю;

o реалізація контрольних функцій управлінського апарату;

o обслуговування інтересів вищої ланки управління і ін. Роль і значення внутрішнього аудиту в сучасних умовах функціонування господарюючих суб'єктів різні для конкретних зацікавлених груп користувачів кінцевої інформації, наприклад річної фінансової звітності, і можуть визначатися залежно від їх інтересів.

Так, роль служби внутрішнього аудиту для господарюючого суб'єкта в цілому полягає в наступному;

o зменшення втрат фінансових, трудових і матеріальних ресурсів;

o забезпечення збереження власності засновників, акціонерів;

o попередження крадіжок та привласнення майна;

o виявлення резервів поліпшення звичайної й іншої діяльності;

o скорочення наднормативних запасів;

o раціональне і економне використання всіх активів організації;

o підвищення ділової, фінансової та інвестиційної привабливості господарюючого суб'єкта;

o можливе зниження фінансових санкцій та штрафів з боку податкових органів або контрагентів;

o визначення фінансового і майнового стану організації в будь-який момент часу і ін.

Якщо користувачем підсумкової облікової інформації є топ-менеджмент, то роль відділу внутрішнього аудиту полягає:

o можливості найкращим чином реалізувати функції управління господарюючим суб'єктом. В даному разі внутрішній аудит є інструментом зворотного зв'язку для адміністрації (наглядової ради, ради директорів);

o можливість отримання консультацій з питань, що входять до компетенції служби внутрішнього аудиту;

o у виявленні слабких місць у виробництві і своєчасне їх виправлення;

o можливості ефективного контролю з найменшими витратами дочірніх товариств, представництв і інших підрозділів, що входять в організаційну структуру, та ін.

Роль внутрішнього аудиту для групи інших користувачів облікової підсумкової інформації дещо змінюється і полягає:

o у можливості отримання інформації в тому вигляді, який їм доступний для розуміння і вимагає мінімальних витрат;

o можливості зменшення підприємницького ризику;

o можливості зменшення аудиторського ризику;

o можливості зближення об'єктів внутрішнього аудиту з тими користувачами, які зацікавлені в інформації, одержуваної з допомогою даного аудиту. Це може бути інформація про поточний, так і перспективному (прогнозному) положенні господарюючого суб'єкта.

Окремі автори розглядають роль внутрішнього аудиту і з точки зору держави та народно-господарської ефективності.

Так, інтереси держави визначаються:

o збільшенням до бюджетів різних рівнів надходжень податків, зборів та прирівняних до них платежів:

o зниженням ймовірності банкрутства господарюючих суб'єктів;

o підвищенням ефективності діючих організацій;

o усунення небажаних економічних явищ, таких як неплатежі, шахрайство, ухилення від сплати дебіторської заборгованості, лжекредитование та ін;

o формуванням і розвитком внутрішнього аудиту як форми контролю якості інформації.

Якщо розглядати внутрішній аудит з точки зору народногосподарської ефективності, то його роль може укладатися;

o у підвищенні ефективності роботи окремих організацій, що спричинить за собою зростання економіки Росії в цілому;

o посилення інвестиційної активності як всередині країни, так і за її межами;

o підвищення загальної стабільності економічної ситуації в країні;

o в реалізації стратегічного планування російської економіки в цілому.

Огляд економічної літератури дозволив виділити декілька визначень, що відображають сутність, значення і роль внутрішнього аудиту (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Роль і значення внутрішнього аудиту

Роль і значення внутрішнього аудиту

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Бюджетний контроль головних розпорядників бюджетних коштів. Внутрішній фінансовий аудит
Фінансовий контроль і аудит
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Завдання, форми і методи фінансового контролю
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Бюджетний контроль головних розпорядників бюджетних коштів. Внутрішній фінансовий аудит
Фінансовий контроль і аудит
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Система органів державного фінансового контролю та їх функції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси