Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Значення застосовуваних методів оцінки статей балансу в російській практиці

Основні правила оцінки статей бухгалтерської звітності представлені в Положеннях з бухгалтерського обліку (ПБО). Майно, зобов'язання та інші факти господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності підлягають оцінці в грошовому вираженні.

Правила оцінки статей бухгалтерської звітності зводяться до наступного.

Результати досліджень і розробок відображаються в бухгалтерському балансі за фактично виробленим виконавцем витрат. Цей факт означає, що до моменту складання бухгалтерського балансу організація витратила частину своїх коштів на наукові, дослідно-констукторские і технологічні роботи, але ці витрати не остаточні. Їх здійснення продовжиться в наступних звітних періодах, і тільки після закінчення списання останніх коштів та встановлення факту складення позитивного результату ці об'єкти будуть вводитися в експлуатацію як об'єкт нематеріальних активів.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора, які становлять їх первісну вартість.

Відповідно до ПБУ19/02 "Облік фінансових вкладень" фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю (п. 20, 21 ПБО 19/02). Організація може створювати резерв під знецінення фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається. Такі фінансові вкладення відображаються у звітності за мінусом створеного резерву (нетто-оцінка).

За борговими цінними паперами, за якими поточна ринкова вартість не визначається, дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі нарахування належного за ним доходу відносити на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Амортизується майно (основні засоби, нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності) відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням суми нарахованої амортизації.

Запаси відображаються в бухгалтерському балансі виходячи з правил оцінки конкретного виду запасу. Наприклад, матеріально-виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара для пакування і транспортування продукції, готова продукція та інші матеріальні ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за їх фактичною собівартістю придбання та (або) виготовлення. Такий підхід означає, що організація вибрала один з варіантів обліку готової продукції, коли рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг) не застосовується, а облік ведеться тільки на рахунку 43 "Готова продукція". Інші ж види матеріально-виробничих запасів, незалежно від застосовуваних методик бухгалтерського обліку, відображаються за фактичною їх вартістю.

Готова продукція може відображатися в балансі також по нормативної (планової) виробничої собівартості, коли для її обліку застосовувалися паралельно два рахунки: рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і рахунок 43 "Готова продукція". У цьому разі в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 43 будуть відображатися нормативні (планові) витрати з випуску готової продукції, а по дебету рахунки 40 - фактичні. Згідно інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 40 на кінець місяця сальдо не має і після оприбуткування готової продукції за її нормативної (планової) вартості кореспонденцією рахунків Дебет 43 Кредит 40 підлягає закриттю на рахунок 90.

Для цього зіставляються дебетовий та кредитовий обороти за рахунком 40 на останнє число місяця і визначається відхилення фактичної виробничої собівартості продукції (зданих робіт і наданих послуг) від нормативної (планової) собівартості. Економія, тобто перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною, сторнується за кредитом рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг" і дебетом рахунку 90 "Продажі". Перевитрата, тобто перевищення фактичної собівартості над нормативної (планової), списується з кредиту рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" в дебет рахунки 90 "Продажі" додаткової записом.

Однією з оцінок відображення в бухгалтерському балансі готової продукції може бути використана і оцінка - за прямими статтями витрат (скорочена собівартість).

Матеріально-виробничі запаси, які морально застаріли або втратили свою первісну якість, або за ним знизилася поточна ринкова вартість, наводяться у балансі на кінець звітного року за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (нетто-оцінка). Освіта резерву повинно бути обумовлено облікової політикою організації та відображено в бухгалтерському обліку записом: Дебет 91 Кредит 14.

Товари в організаціях, зайнятих торговельною діяльністю, відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання. При обліку організацією, зайнятої роздрібною торгівлею, товарів за продажними цінами різниця між вартістю придбання і вартістю за продажними цінами (знижки, накидки) віднімається з продажної вартості (нетто-оцінка).

Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в балансі за фактичною (або нормативної) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати по збуту продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної(контрактної)ціною.

Незавершене виробництво (НЗВ) у масовому і серійному виробництві може відображатися в балансі:

- за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості;

- прямими статтями витрат;

- вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

При одиничному виробництві продукції незавершеного виробництва відображається в балансі за фактично виробленим затратам.

Витрати майбутніх періодів оцінюються за фактично виробленим затратам і підлягають списанню в порядку, що встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції тощо) протягом періоду, до якого вони відносяться.

Статутний капітал відображається в балансі в сумі, зареєстрованій в установчих документах як сукупність вкладів (часткою, акцій, пайових внесків) засновників (учасників) організації. Статутний (складений) капітал та фактична заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу відображаються у бухгалтерському балансі окремо.

Зобов'язання (дебіторська та кредиторська заборгованість) , відображаються в балансі в сумі, що випливає з договорів, відвантажувальних розрахункових документів. Якщо договором передбачено нарахування відсотків, пені, то заборгованість показується разом з ними.

Щодо дебіторської заборгованості, отримання якої сумнівно, дозволяється створювати резерви по сумнівних боргах. Їх освіта відбивається у бухгалтерський облік записом: Дебет 91 Кредит 63. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями. Така заборгованість відображається в балансі за мінусом створеного резерву (нетто-оцінка).

Залишки валютних коштів на валютних рахунках, інші грошові кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземних валютах відображаються в бухгалтерській звітності в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземних валют в рублі за курсом ЦБ РФ, чинному на звітну дату.

Фінансовий результат відображається в балансі як нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років і звітного року. Показники прибутків і збитків у балансі сальдируются.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зіставлення методів і моделей, що застосовуються компаніями, фінансовими консультантами і вченими
Структура аналітичного балансу і класифікація статей
Методи оцінки конкурентоспроможності товарів
Методи, які застосовуються на різних стадіях життєвого циклу продукції
Макроекономічне значення платіжного балансу.
Порядок формування статей активу балансу
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Оцінка рейтингу страхових організацій: зарубіжна і російська практика
По справі про перевірку конституційності положень статей 237,413 і 418 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації у зв'язку із запитом президії Курганського обласного суду
Методи, що застосовуються виходячи з форми представлення даних
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси