Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичний баланс-нетто: цілі, завдання і способи формування

Важливим прийомом етапу попередньої оцінки є формування аналітичного балансу, або ущільненого аналітичного балансу-нетто, який буде використовуватися у всіх подальших розрахунках фінансових показників. Практична корисність даного прийому пов'язана з тим, що бухгалтерський баланс організації потребує уточнення певної перегрупування статей, які випливають з аналітичного підходу до розуміння оборотних і позаоборотних активів, власного і позикового капіталу.

Наявність аналітичного балансу дозволяє уникнути необхідності займатися коригуваннями на етапі розрахунку фінансових коефіцієнтів. При цьому забезпечується єдність підходу до визначення окремих елементів балансу, що дозволяє об'єднати розраховуються на їх основі фінансові показники в єдину систему. Це особливо важливо на стадії підготовки аналітичного висновку.

Аналітичний баланс-нетто формується шляхом перегрупування окремих статей оборотних і позаоборотних активів, капіталу і зобов'язань, а також усунення впливу на валюту (підсумок) балансу і його структуру регулюючих статей. Серед основних слід виділити коригування:

o на суми по статті "Заборгованість учасників (засновників) за внесками у статутний капітал" (розділ II активу балансу) повинні бути зменшені величини власного капіталу і оборотних активів;

o на величину довгострокової дебіторської заборгованості (погашення якої очікується більш ніж через 12 місяців) зменшується сума оборотних активів та необоротні активи збільшуються;

o при наявності відповідної інформації стаття "Витрати майбутніх періодів" може бути віднесена до складу позаоборотних активів (у тому випадку, якщо термін їх списання перевищує найближчі 12 місяців);

o з розділу "Короткострокові зобов'язання" має бути виключена стаття "Доходи майбутніх періодів";

o величина власного капіталу визначається як чисті активи організації.

Після цього однорідні за складом елементи балансових статей об'єднуються в необхідних аналітичних розрізах (необоротні та оборотні активи, власний і позиковий капітал).

В табл. 3.1 представлений в укрупненому вигляді баланс аналізованої компанії - ВАТ "НЛМК". Вихідні дані для його складання наведено у додатках.

Як бачимо з даних табл. 3.1, за аналізований період активи ВАТ "НЛМК" зросли на 11 296 927 тис. руб. або на 3,45%, що пов'язано зі збільшенням обсягу необоротних активів на 22 242 280 тис. руб. і одночасним скороченням обігових коштів на 10 945 353 тис. руб. Таким чином, майнова маса збільшувалася виключно за рахунок зростання довгострокових активів. Це підтверджується даними про зміни в структурі активів компанії. Так, якщо на початку аналізованого періоду частка довгострокових активів становила 58,85%, то до кінця питома вага необоротних зріс до 63,45%. Відповідно, скоротилася частка оборотних активів.

Таблиця 3.1. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ВАТ "НЛМК"

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ВАТ

Так як величина позаоборотних активів компанії в аналізованому періоді зросла насамперед за рахунок збільшення основних засобів та незавершеного будівництва, можна констатувати, що основним напрямком інвестицій в даному періоді були реальні активи. В той же час не можна не звернути увагу на те, що найбільшу питому вагу у складі довгострокових активів компанії становлять довгострокові фінансові вкладення (близько 33% валюти балансу).

Динаміка змін окремих статей оборотних активів була різноспрямованою. Значним стало скорочення статей "Запаси" (на 6 524 560 тис. руб.) та "Грошові кошти" (на 25 989 186 тис. руб.) при одночасному зростанні статті "Короткострокові фінансові вкладення" (на 21 707 676 тис. руб.), що в свою чергу робить необхідним більш детальний аналіз даної статті.

Аналіз пасивної частини балансу показує, що додатковий приплив коштів у звітному періоді в сумі 23 998 490 тис. руб. був пов'язаний із зростанням власного капіталу, повністю забезпеченого отриманої чистим прибутком, а також із збільшенням довгострокових позикових джерел на 3 866 181 тис. руб. В той же час істотно скоротився обсяг короткострокових позикових коштів - на 16 567 744 тис. руб. Іншими словами, збільшення обсягу фінансування діяльності компанії було повністю забезпечено довгостроковими джерелами.

При аналізі структури пасивів слід насамперед оцінити співвідношення власного і позикового капіталу в складі сукупних джерел.

Можна констатувати, що:

o найбільшу питому вагу в сукупних пасивах займав власний капітал, частка якого в аналізованому періоді зросла з 71,1 до 75,81%;

o питома вага довгострокових зобов'язань залишався незмінним (близько 15% валюти балансу). Абсолютний зростання довгострокових джерел, що залучаються на позикової основі, був пов'язаний з отриманими кредитами і позиками;

o частка короткострокових зобов'язань у сукупних джерелах скоротилася з 13,82 до 8,47%. Основна причина цього - зниження обсягу короткострокових кредитів і позик, а також кредиторської заборгованості.

Таким чином, в аналізованому періоді в складі позикових джерел відбулася перегрупування, в результаті якої зросла частка коштів, що залучалися на довгостроковій основі.

Узагальнюючи сказане, можна зробити наступні висновки.

1. Протягом року інвестиційна політика компанії була спрямована на збільшення інвестицій в реальні активи, в першу чергу основні засоби та незавершене будівництво.

2. З урахуванням високої питомої ваги вимагають додаткового аналізу складу і структура таких статей, як "Короткострокова дебіторська заборгованість", "Запаси", "Короткострокові фінансові вкладення".

3. Структура пасивів відрізнялася перевищенням власного капіталу над іншими джерелами коштів. При цьому відзначається зростання частки власного капіталу. Безсумнівно, позитивним для оцінки фінансової стійкості компанії є факт зростання власного капіталу за рахунок отриманого чистого прибутку.

4. Відбулася перегрупування позикових джерел, пов'язана із збільшенням у них частки довгострокових кредитів і позик.

5. Зазначені зміни є сприятливими для фінансової стабільності компанії.

У процесі попередньої оцінки фінансового стану за даними бухгалтерського балансу слід звернути увагу:

- на відповідність показників звітних форм, насамперед прибутку (збитку) - у бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки, величини грошових коштів в балансі та звіті про рух грошових коштів;

- загальна зміна валюти балансу і її основні причини; - зміна власного капіталу та його основних складових;

- зміни окремих елементів позикового капіталу та їх співвідношення довго - і короткострокових зобов'язань, кредитів і позик і кредиторської заборгованості;

- динаміку найбільш істотних статей оборотних і позаоборотних активів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі
Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджменту
Цілі і завдання аналізу балансу комерційної організації
Порядок формування статей активу балансу
Платіжний баланс
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Формування показників пасиву бухгалтерського балансу
Особливості формування показників звітності за МСФЗ
Формування контрактної ціни
Способи формування грошових потоків підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси