Меню
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій

Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових організацій зумовлюються специфікою страхових операцій.

Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій

У розвиток Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкції по його застосуванню, затв. наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 року № 94н, страхові організації з 1 січня 2002 р. застосовують Доповнення та особливості застосування страховими організаціями Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкції по його застосуванню, затв. наказом Мінфіну Росії від 4 вересня 2001 р. № 69н (з ізм., внесеними наказом Мінфіну Росії від 16 грудня 2010 року № 175н; далі - наказ № 69н).

В Інструкції по застосуванню Плану рахунків розкривається короткий економічний зміст і призначення кожного рахунку, визначено порядок ведення обліку по кожному рахунку, наведена типова схема кореспонденції того або іншого рахунка з іншими синтетичними рахунками.

Структура Плану рахунків для страхової організації аналогічна структурі загальногосподарського Плану рахунків. Рахунки розташовані в порядку, відповідному бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. У розділах з I по VII сконцентрована інформація за рахунками бухгалтерського балансу, а розділ VIII пов'язаний із звітом про прибутки і збитки.

У бухгалтерському обліку страхових організацій застосовуються загальноприйняті правила, положення та способи оцінки з обліку основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, їх вибуття і реалізації, обліку капітальних вкладень, орендних зобов'язань, грошових коштів, обліку розрахунків по заробітній платі, розрахунків з підзвітними особами та інших розрахунків з персоналом, обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, з іншими дебіторами і кредиторами, розрахунків по внесках засновників у статутний капітал, обліку позикових коштів і коштів фондів, що формуються за рахунок прибутку.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку страхових організацій передбачено особливий порядок обліку господарських операцій, пов'язаний зі специфікою страхової діяльності.

Згідно з наказом № 69н для відображення операцій страхової діяльності введені наступні рахунки: 22 "Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування"; 78 "Розрахунки за страхування, співстрахування та перестрахування"; 92 "Страхові премії (внески)"; 95 "Страхові резерви".

Особливості застосування зазначених рахунків для відображення в обліку операцій страхової діяльності наведено в табл. 10.7.

Таблиця 10.7. Бухгалтерські рахунки, призначені для відображення операцій страхової діяльності

Розділ Плану рахунків

Найменування рахунки

Номер

рахунки

Номер та найменування субрахунку

Розділ 3 "Витрати на виробництво"

Виплати за договорами страхування, співстрахування і перестрахування

22

1. Страхові виплати за договорами страхування (основним)

2. Страхові виплати за договорами співстрахування

3. Страхові виплати за договорами, прийнятими у перестрахування

4. Частка перестраховиків у страхових виплатах

5. Повернення страхових премій (внесків) та викупні суми

Розділ 6 "Розрахунки"

Розрахунки за страхування, співстрахування та перестрахування

78

1. Розрахунки по страховим премій (внескам) зі страховиками

2. Розрахунки зі страховиками, учасниками договору співстрахування

3. Розрахунки за договорами, прийнятими у перестрахування

4. Розрахунки за договорами, переданим в перестрахування

5. Розрахунки по страховим премій (внескам) зі страховими агентами, страховими брокерами

6. Розрахунки по депо премій

7. Розрахунки зі страховими агентами, страховими брокерами по винагороді

Розділ 8 "Фінансові результати"

Страхові премії (внески)

92

1. Страхові премії (внески) за договорами страхування (основним)

2. Страхові премії (внески) за договорами співстрахування

3. Страхові премії (внески) за договорами, прийнятими у перестрахування

4. Страхові премії (внески) за договорами, переданим в перестрахування

Страхові резерви

95

За видами страхових резервів, часток перестраховиків у страхових резервах і за результатами їх змін

Наказом № 69н страховим організаціям встановлено порядок відображення страхових премій методом нарахування при проведенні операцій прямого страхування (співстрахування), так і при проведенні операцій перестрахування, в момент виникнення права на отримання страхової премії. Облік надходження страхових премій (внесків) ведеться за фактом укладення договорів страхування та договорів перестрахування, незалежно від фактичного руху грошових коштів.

До основних переваг методу нарахування можна віднести наступні:

- облік страхових премій за їх нарахування дозволяє відображати зобов'язання страховика в повному обсязі з моменту їх виникнення;

- облік платежів методом нарахування сприяє більш рівномірному розподілу сум страхових премій у часі в процесі формування страхових резервів;

- облік страхових премій за їх нарахування сприяє достовірному визначенню фінансового результату в цілому (і за операціями страхування і за операціями перестрахування).

У наказі № 69н не міститься конкретних вказівок на те, як повинен визначатися момент виникнення права на отримання страхової премії, що дає страховикам певну свободу вибору з подальшим його закріпленням в обліковій політиці.

Момент виникнення права організації на отримання страхової премії (внеску) називається датою визнання доходу за договором страхування. Дата визнання доходу за договором страхування визначається на підставі кожного конкретного договору страхування.

Наведемо характеристику рахунків, що використовуються для відображення страхових операцій, представлених в табл. 10.7.

Активно-пасивний рахунок 22 "Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування" призначений для узагальнення страховою організацією інформації про страхових виплатах за звітний період у зв'язку з настанням страхового випадку за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, частки перестраховиків у страхових виплатах за договорами, переданим в перестрахування, повернутих страхових преміях (внески) і виплачених викупних сум, а також оплачених медичних послуг, наданих застрахованим у відповідності з умовами, передбаченими договорами на надання лікувально-профілактичної допомоги (медичних послуг) по обов'язковому медичному страхуванню.

Організація аналітичного обліку за рахунком 22 не обмежується рекомендованими шістьма субрахунками першого рівня. Інструкція по застосуванню Плану рахунків передбачає поділ за видами страхування, за страхувальникам, перестрахователям, перестраховиків та інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності. За цими напрямками страхові організації повинні самостійно організовувати облік на субрахунках другого рівня. По закінченні звітного періоду сальдо, що утворилося на субрахунках рахунку 22, списується на рахунок 99 "Прибутки та збитки" окремо по кожному субрахунку.

Активно-пасивний рахунок 78 "Розрахунки за страхування, співстрахування та перестрахування" призначений для узагальнення інформації про розрахунках страхової організації зі страхувальниками, перестрахувальниками, перестраховиками, співстраховиками, страховими агентами, страховими брокерами за укладеними договорами, а також з територіальними фондами обов'язкового медичного страхування відповідно до договорів про фінансування обов'язкового медичного страхування.

При використанні методу нарахування по дебету рахунку 78 враховуються нараховані суми страхових премій, що належать до вступу на рахунки або в касу страхової організації на підставі укладених договорів страхування. Фактичне надходження грошових коштів на сплату страхових премій (внесків) відображається по кредиту рахунку 78. Аналітичний облік за рахунком 78 ведеться за видами страхування, страхувальникам, перестрахователям, перестрахувальникам, страховим агентам, страховим брокерам, територіальним фондам ОМС та інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності, наприклад, в розрізі договорів страхування і перестрахування.

Для обліку нарахованих страхових премій за договорами страхування, співстрахування, перестрахування і страхових премій за договорами, переданим в перестрахування, призначений активно-пасивний рахунок 92 "Страхові премії (внески)". За кредитом рахунку 92 враховуються доходи страховика (страхові премії за договорами страхування, співстрахування і перестрахування), а за дебетом - витрати страховика (страхові премії, передані в перестрахування).

В Інструкції до Плану рахунків передбачений різний порядок для нарахування страхових премій за договорами страхування життя та за договорами, які належать до страхуванню іншому, ніж страхування життя.

Відмінності в порядку визнання доходу в залежності від виду страхування зумовлюються принципово різним підходом формування страхового фонду страхування життя і страхування інше, ніж страхування життя (ризикове страхування). У страхуванні життя основою формування страхового фонду є принцип "кожен платить за себе", а в ризикових видах страхування - "кожний сплачує одна подія" і в певній частці, за рахунок яких у сукупності і формується страховий фонд.

За договорами страхування життя, за якими передбачена періодична сплата страхових премій, страхова премія нараховується на рахунку 92 "Страхові премії" у момент, коли виникає право страховика на отримання чергового внеску відповідно до умов договорів (дата, визначена договором для отримання другого та наступних внесків). У випадках коли чергові внески надходять на розрахунковий рахунок або в касу раніше дати, визначеної у договорі, страхові внески відображаються на рахунку 92 в момент їх надходження.

За договорами страхування іншими, ніж страхування життя, страхова премія (внесок) нараховується в повному обсязі незалежно від того, передбачена договором страхування розстрочка платежів або не передбачена.

При невиконанні страхувальником зобов'язання по сплаті страхової премії у встановлений договором страхування термін на суму несплаченої заборгованості провадиться сторнувальне запис способом "червоне сторно".

Бухгалтерські проводки "червоне сторно" виробляються тільки в наступних випадках:

- при визнання договору страхування недійсним;

- при неможливості стягнення з клієнта недоотриманих внесків;

- при достроковому розірванні договору, зміну умов договору;

- за технічні помилки при рознесення договору, виявлених пізніше.

Сторнування раніше визнаного доходу здійснюється на підставі надійшла до бухгалтерії письмового повідомлення керівника підрозділу, який уклав договір, про направлення страхувальнику повідомлення про відмову організації (філії, іншого відокремленого підрозділу) від виконання договору страхування у зв'язку з невиконанням страхувальником страхової премії (внеску).

По закінченні звітного періоду сальдо, що утворилося на субрахунках рахунка 92, списується на рахунок 99 "Прибутки та збитки" окремо по кожному субрахунку. Аналітичний облік по рахунку 92 ведеться так само, як і за рахунком 22, тобто за видами страхування та по інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності.

Активно-пасивний рахунок 95 "Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації про страхових резервах, утворених страховою організацією згідно з чинним законодавством на підставі положень про порядок формування страхових резервів, частки перестраховиків у страхових резервах і результати зміни страхових резервів. Аналітичний облік за рахунком 95 ведеться по кожному виду страхування та інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності, наприклад, у розрізі періодів настання страхових випадків для врегулювання збитків, за якими був створений резерв заявлених, але неврегульованих збитків.

Після закінчення звітного періоду дебетове або кредитове сальдо, що утворилося на субрахунках рахунку 95, списується відповідно в дебет або кредит рахунку 99 "Прибутки і збитки".

У відповідності з наказом № 69н такі рахунки, як рахунок 26 "Загальногосподарські витрати", рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", рахунок 91 "Інші доходи і витрати", рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат" мають особливості застосування при відображенні страхової діяльності, які представлені в табл. 10.8.

На рахунку 99 "Прибули і збитки" протягом звітного періоду наростаючим підсумком відображається сальдо доходів і витрат за операціями страхування, співстрахування та перестрахування; сальдо зміни страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах; відрахування на попереджувальні заходи від страхових премій; витрати страхової організації на ведення справи, сальдо інших витрат і доходів; втрати, витрати і доходи у зв'язку з надзвичайними обставинами господарської діяльності; нараховані платежі до бюджету.

Сальдо рахунку 99 "Прибули і збитки" показує суму прибутку (збитку) після оподаткування. У підсумку на рахунку 99 виявляється чистий прибуток страхової організації, яка є основою для оголошення дивідендів та іншого розподілу прибутку. Станом на 1 січня року, наступного за звітним, рахунок 99 "Прибули і збитки" не повинен мати залишку. Після закінчення звітного року рахунок 99 "Прибули і збитки" закривають. Заключною записом грудня суму чистого прибутку списують з дебету рахунку 99 у кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Суму збитку списують з кредиту рахунку 99 в дебет рахунку 84.

Страхові організації найбільш часто застосовують журнально-ордерну форму з використанням комп'ютерної технології обробки облікової інформації.

Основна увага в обліку страхових організацій приділяється роботі з договорами страхування (співстрахування) і перестрахування. Роль регістрів бухгалтерського обліку страхових операцій виконують наступні журнали:

- Журнал обліку укладених договорів страхування (співстрахування);

- Журнал обліку збитків і достроково припинених договорів страхування (співстрахування);

- Журнал обліку договорів, прийнятих у перестрахування;

- Журнал обліку збитків за договорами, прийнятими у перестрахування.

У п. 13 Правил формування страхових резервів зі страхування іншому, ніж страхування життя (затв. наказом Мінфіну Росії від 11 червня 2002 р. № 51н (в ред. від 23 червня 2003 р.; далі - наказ № 51н), наведено відомості, які є обов'язковими реквізитами даних журналів. Форми журналів розробляються страховиками самостійно, затверджуються і наводяться в додатку до облікової політики.

Таблиця 10.8. Особливості застосування бухгалтерських рахунків господарської діяльності при відображенні страхових операцій

Розділ Плану рахунків

Номер, найменування рахунку, призначення

Найменування рекомендованого субрахунку

Аналітичні ознаки, що вводяться страховиком самостійно

Розділ 3. Витрати на виробництво

Рахунок 26 "Загальногосподарські витрати"

Призначений для обліку витрат на ведення справи (РВТ), адміністративно-управлінських витрат

Планом рахунків не виділені

Види договорів страхування (основні, співстрахування, перестрахування)

Витрати на ведення страхових операцій по страхуванню життя Витрати на ведення страхових операцій за видами страхування іншим, ніж страхування життя Витрати на ведення обов'язкового медичного страхування Комісійні агентам, брокерам інші витрати на ведення страхових операцій і т. п.

Розділ 6. Розрахунки

Рахунок 76 "розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Призначений для розрахунків з дебіторами і кредиторами, крім розрахунків із засновниками, персоналом, бюджетом, позабюджетними фондами

До рекомендованим Планом рахунків субрахунків при відображенні страхових операцій передбачено відкриття додаткових субрахунків з найменуваннями:

"Розрахунки

за коштами відрахувань від страхових премій";

"Розрахунки за суброгационным

і регресними вимогами"

Види страхування Форма страхування (обов'язкове, добровільне)

Розділ 8 Фінансові результати

Рахунок 91 "Інші доходи і витрати" Призначений для обліку інших доходів і витрат страхової організації, у тому числі пов'язаних з операціями страхування, співстрахування і перестрахування, інвестицій та інших доходів і витрат

Рекомендованими Планом рахунків є субрахунки: 91-1 "Інші доходи";

91-2 "Інші витрати";

91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Види страхування Види договорів страхування (основні, співстрахування, перестрахування)

Доходи за інвестиціями по страхуванню життя Доходи за інвестиціями, крім інвестицій по страхуванню життя

Витрати з інвестицій по страхуванню життя

Витрати по інвестиціям, крім інвестицій по страхуванню життя Інші доходи і витрати, пов'язані зі страховими операціями

Рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат"

Призначений для обліку інших нестрахових резервів, утворених за загальним законодавств крім того - для відображення сум відрахувань на фінансування запобіжних заходів

Планом рахунків не виділені. При відображенні страхових операцій передбачено відкриття додаткового субрахунка - "Резерв запобіжних заходів"

Види страхування Форма страхування

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Відновлення бухгалтерського обліку
Особливості оподаткування страхових виплат
Особливості оподаткування страхових операцій
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості побудови плану рахунків в умовах застосування МСФЗ
План рахунків бюджетного обліку. Структура номера рахунку
Значення бухгалтерської звітності для оцінки фінансово-господарської діяльності організацій
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси